הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

הרחב נושא: ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון
הוראת קבע לתשלום מים באמצעות חיוב חשבון
הנחות לעוסק זעיר
הרחב נושא: ביטוח
טופס תביעה תאונות אישיות תלמידים
הרחב נושא: דרושים ומכרזים
הצטרפות לספר הקבלנים - הנחיות וטופס הצטרפות
הרחב נושא: הנדסה
הזמנת תיק מידע
הרחב נושא: הנדסה - השבחה
הרחב נושא: הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי אחראי לביצוע שלד
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה למידע נדרש להיתר בניה
הגשת חישובים סטטיים
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין (במקרה שבעל ההיתר הינו הקבלן האחראי)
הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית
תצהיר של בעלים או חוכר
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ב': גמר יסודות וגמר הקמת מקלט
הודעה על תחילת עבודת הבנייה וגמר בניית גדר ביטחון
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד – תוספת רביעית
הרחב נושא: הנדסה - שילוט
הצהרה על הסרת שילוט
הרחב נושא: הנדסה - תהליך רישוי בניה
טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין
רשימת תיוג - קליטת תיק בקשה להיתר
הרחב נושא: ועדת שמות
טופס פנייה לוועדת השמות
הרחב נושא: חינוך והשכלה
בקשה לקבלת הנחה - מאו"ר
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר
הפנייה לאבחון
טופס בקשה להסעה לכתובת שאינה כתובת המגורים
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - חטיבה ותיכון
הרחב נושא: חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום 'אני בונה סיפור', 'הארכיטקט הצעיר'
טופס רישום מצוינוטף גן חובה, חושבים מתמטיקה-מדעית א'
טופס רישום פלאי היקום, חוקרים ומגלים, צעדים ראשונים במדע ובמחשב
הרחב נושא: חינוך והשכלה - השכלה גבוהה
טופס בקשה למלגת מצטיינים
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך יסודי
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
בקשה חריגה לשיבוץ בגן ילדים מעודכן ינואר 2014
רישום למשפחתונים
הרחב נושא: חירום ובטחון
הרחב נושא: עסקים - רישוי עסקים
פתיחת עסק בחולון
הרחב נושא: קהילה - מתנדבים
הצטרפות לסיירת הורים
טופס הרשמה למתנדב לשעת חרום
הרחב נושא: קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה-גוף ציבור
הרחב נושא: שירותים וטרינריים
בקשת בעלים להיתר החזקת "כלב מסוכן" שלא עוקר או סורס
טופס העברת בעלות לכלב
טופס מתן חוו"ד של רופא ווטרינר (פרטי), לעניין מתן היתר להחזקת כלב מגזע "מסוכן", שלא עוקר או שלא סורס
הרחב נושא: תנועה ותחבורה