הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה למגורים 2017 לנזקק
בקשה לקבלת הנחה מתשללום ארנונה למגורים 2017
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון בנק
הוראת קבע לתשלום ארנונה ו/או פינוי פסולת בכרטיס אשראי
הנחות לעוסק זעיר
הנחיות למילוי הטופס בקשה להנחה לשנת 2017
חילופי דיירים בשכירות
טפסים באתר תאגיד המים והביוב "מי שקמה"
ביטוח
הגשת תביעה תאונות אישיות לתלמיד
טופס הודעה על תביעה
טופס תביעה תאונות אישיות תלמידים
פוליסה לביטוח תאונות אישות לתלמידים - נגיש
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים 2018-2017 נגיש
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים2018-2017
דרושים ומכרזים
הזמנה להגיש בקשות לספר הקבלנים
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים
שאלון למועמד למשרה בעירייה
הנדסה
הזמנת תיק מידע
הנדסה - אדריכלות ותבע - תוכניות בניין ועיר
טופס בקשה לקידום תבע תוכנית בניין עיר
הנדסה - השבחה
טופס התחייבות בגין פטור מחובת תשלום היטל השבחה
הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי אחראי לביצוע שלד
טופס מינוי קבלן מבצע
הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה לאישור תחילת עבודות
בקשה לקבלת מידע בדבר היטל השבחה
הגשת חישובים סטטיים
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין (במקרה שבעל ההיתר הינו הקבלן האחראי)
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית
טופס התנגדות לבקשה להיתר בניה
תצהיר של בעלים או חוכר
הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: מיקום קומת מסד / עמודים
דווח מודד מוסמך: סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב א': סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ב': גמר יסודות וגמר הקמת מקלט
דיווח האחראי לביקורת שלב ג': גמר הקמת שלד
הודעה על תחילת עבודת הבנייה וגמר בניית גדר ביטחון
הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
בקשה לתעודת גמר
דיווח האחראי לביקורת: גמר בנייה
מסמכים נדרשים להגשת טופס 4 ו 5
תצהיר של אחראי לביצוע שלד – תוספת רביעית
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הנדסה - שילוט
הצהרה על הסרת שילוט
לקיחת אחריות על השלטים
הנדסה - תהליך רישוי בניה
טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין
רשימת תיוג - בניה חדשה
רשימת תיוג - קליטת תיק בקשה להיתר
רשימת תיוג - תוספת בניה
ועדת שמות
טופס פנייה לוועדת השמות
חוק חופש המידע
טופס פניה לחופש המידע
חינוך והשכלה
בקשה ללימודי חוץ
בקשה ללימודי חוץ בקובץ נגיש
בקשה לקבלת הנחה - מאו"ר
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר יסודי בקובץ נגיש
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר על יסודי
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר על יסודי בקובץ נגיש
בקשת עברה מבית ספר לבית ספר יסודי
הסכמת הורים לאבחון
הפנייה לאבחון
טופס בקשה להנחה בתשלום להסעים
טופס בקשה להסעה לכתובת שאינה כתובת המגורים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים
פוליסת ביטוח תלמידים לשנת 2014 2015
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - חטיבה ותיכון
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - יסודי
חינוך והשכלה - הסעות תלמידים - ראשי
הסעה לכתובת שאינה כתובת המגורים
טופס בקשה להנחה בהיסעים לשנת תשעז
חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום לקורס במרכז
תכנית העשרה למצטיינים ומחוננים
חינוך והשכלה - השכלה גבוהה
טופס מועמדות למלגת מצטיינים 2016
חינוך והשכלה - חינוך יסודי
בקשה להנחה באגרת שירותים לבית ספר יסודי
חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
בקשה חריגה לשיבוץ בגן ילדים
חירום ובטחון
בקשה להשכרת מקלט ציבורי
טופס רישום למתנדב בשעת חירום
עסקים - רישוי עסקים
פתיחת עסק בחולון
קהילה - מתנדבים
הצטרפות לסיירת הורים
טופס הפניה וביטוח למתנדבים בקובץ word מונגש
טופס הפנייה וביטוח למתנדבים קובץ PDF
טופס הרשמה למתנדב לשעת חרום
מגן ראש העיר
נוהל ביטוח מתנדבים 2017
נוהל ביטוח מתנדבים משרד הרווחה
קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה גוף ציבורי - רשימת מסמכים נילווים
בקשה לתמיכה-גוף ציבור
שירותים וטרינריים
בקשה לרישיון החזקת בע"ח / בעל כנף (כולל טופס הסכמת שכנים)
בקשת בעלים להיתר החזקת "כלב מסוכן" שלא עוקר או סורס
הצהרה על מציאת בעל חיים
טופס העברת בעלות לכלב
טופס כתב - ויתור על בעל חיים/ כלב
טופס מתן חוו"ד של רופא ווטרינר (פרטי), לעניין מתן היתר להחזקת כלב מגזע "מסוכן", שלא עוקר או שלא סורס
תנועה ותחבורה
טופס ויתור על סודיות רפואית
תצהיר - חניית נכה