הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

הרחב נושא: ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון
הנחות לעוסק זעיר
טפסים באתר תאגיד המים והביוב "מי שקמה"
הרחב נושא: ביטוח
טופס תביעה תאונות אישיות תלמידים
הרחב נושא: דרושים ומכרזים
הצטרפות לספר הקבלנים - הנחיות וטופס הצטרפות
הרחב נושא: הנדסה
הזמנת תיק מידע
הרחב נושא: הנדסה - השבחה
הרחב נושא: הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי אחראי לביצוע שלד
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה למידע נדרש להיתר בניה
הגשת חישובים סטטיים
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין (במקרה שבעל ההיתר הינו הקבלן האחראי)
הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית
תצהיר של בעלים או חוכר
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ב': גמר יסודות וגמר הקמת מקלט
הודעה על תחילת עבודת הבנייה וגמר בניית גדר ביטחון
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד – תוספת רביעית
הרחב נושא: הנדסה - שילוט
הצהרה על הסרת שילוט
הרחב נושא: הנדסה - תהליך רישוי בניה
טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין
רשימת תיוג - קליטת תיק בקשה להיתר
הרחב נושא: ועדת שמות
טופס פנייה לוועדת השמות
הרחב נושא: חוק חופש המידע
הרחב נושא: חינוך והשכלה
בקשה למלגת מצטיינים
בקשת העברה מבי"ס לבי"ס עקב שינוי כתובת
הסכמת הורים לאבחון
טופס בקשה להנחה בתשלום להסעים
טופס ערעור
פוליסת ביטוח תלמידים לשנת 2014 2015
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - יסודי
הרחב נושא: חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום חשבון באהבה, הכנה לחט"ב ועוד
טופס רישום ניווט ספורטיבי
טופס רישום רובוטיקה ממוחשבת, חוויה של יצירה בטבע
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך יסודי
בקשה להנחה באגרת שירותים לבית ספר יסודי
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
רישום למשפחתונים
הרחב נושא: חירום ובטחון
טופס רישום למתנדב בשעת חירום
הרחב נושא: עסקים - רישוי עסקים
הרחב נושא: קהילה - מתנדבים
המלצה על מתנדב ל'מגן ראש העיר'
טופס הנחיות וביטוח מתנדבים  2015
הרחב נושא: קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה גוף ציבורי - רשימת מסמכים נילווים
הרחב נושא: שירותים וטרינריים
בקשה לרישיון החזקת בע"ח / בעל כנף (כולל טופס הסכמת שכנים)
הצהרה על מציאת בעל חיים
טופס כתב - ויתור על בעל חיים/ כלב
הרחב נושא: תנועה ותחבורה
תצהיר - חניית נכה