הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה להנחה מתשלום הארנונה למגורים
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון בנק
הוראת קבע לתשלום ארנונה ו/או פינוי פסולת בכרטיס אשראי
הנחות לעוסק זעיר
חילופי דיירים בשכירות
טפסים באתר תאגיד המים והביוב "מי שקמה"
ביטוח
הודעה על תביעה פגיעת גוף ו/או רכוש
טופס תביעה תאונות אישיות תלמידים
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
דרושים ומכרזים
הצטרפות לספר הקבלנים - הנחיות וטופס הצטרפות
שאלון למועמד למשרה בעירייה
הנדסה
הזמנת תיק מידע
הנדסה - השבחה
טופס התחייבות בגין פטור מחובת תשלום היטל השבחה
הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי אחראי לביצוע שלד
טופס מינוי קבלן מבצע
הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה לקבלת מידע בדבר היטל השבחה
הגשת חישובים סטטיים
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין (במקרה שבעל ההיתר הינו הקבלן האחראי)
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית
טופס התנגדות לבקשה להיתר בניה
תצהיר של בעלים או חוכר
הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: מיקום קומת מסד / עמודים
דווח מודד מוסמך: סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב א': סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ב': גמר יסודות וגמר הקמת מקלט
דיווח האחראי לביקורת שלב ג': גמר הקמת שלד
הודעה על תחילת עבודת הבנייה וגמר בניית גדר ביטחון
הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
דיווח האחראי לביקורת: גמר בנייה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד – תוספת רביעית
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הנדסה - שילוט
הצהרה על הסרת שילוט
לקיחת אחריות על השלטים
הנדסה - תהליך רישוי בניה
טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין
רשימת תיוג - בניה חדשה
רשימת תיוג - קליטת תיק בקשה להיתר
רשימת תיוג - תוספת בניה
ועדת שמות
טופס פנייה לוועדת השמות
חוק חופש המידע
טופס פניה לחופש המידע
חינוך והשכלה
בקשה לקבלת הנחה - מאו"ר
בקשת העברה מבי"ס לבי"ס עקב שינוי כתובת
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר מעודכן
הסכמת הורים לאבחון
הפנייה לאבחון
טופס בקשה להנחה בתשלום להסעים
טופס בקשה להסעה לכתובת שאינה כתובת המגורים
טופס מועמדות למלגת מצטיינים
טופס ערעור
כתב הצהרה והתחייבות בקשות העברה עבור הורים שאינם חיים יחד
פוליסת ביטוח תלמידים לשנת 2014 2015
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - חטיבה ותיכון
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - יסודי
חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום לקורס במרכז
חינוך והשכלה - חינוך יסודי
אישור לימודי חוץ
בקשה להנחה באגרת שירותים לבית ספר יסודי
חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
בקשה חריגה לשיבוץ בגן ילדים
רישום למשפחתונים
חירום ובטחון
בקשה להשכרת מקלט ציבורי
טופס רישום למתנדב בשעת חירום
עסקים - רישוי עסקים
פתיחת עסק בחולון
קהילה - מתנדבים
הצטרפות לסיירת הורים
טופס ביטוח מתנדבים 2015
טופס הרשמה למתנדב לשעת חרום
מגן ראש העיר
קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה גוף ציבורי - רשימת מסמכים נילווים
בקשה לתמיכה-גוף ציבור
שירותים וטרינריים
בקשה לרישיון החזקת בע"ח / בעל כנף (כולל טופס הסכמת שכנים)
בקשת בעלים להיתר החזקת "כלב מסוכן" שלא עוקר או סורס
הצהרה על מציאת בעל חיים
טופס העברת בעלות לכלב
טופס כתב - ויתור על בעל חיים/ כלב
טופס מתן חוו"ד של רופא ווטרינר (פרטי), לעניין מתן היתר להחזקת כלב מגזע "מסוכן", שלא עוקר או שלא סורס
תנועה ותחבורה
טופס ויתור על סודיות רפואית
תצהיר - חניית נכה