הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

הרחב נושא: ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון
הנחות לעוסק זעיר
טפסים באתר תאגיד המים והביוב "מי שקמה"
הרחב נושא: ביטוח
טופס תביעה תאונות אישיות תלמידים
הרחב נושא: דרושים ומכרזים
הצטרפות לספר הקבלנים - הנחיות וטופס הצטרפות
הרחב נושא: הנדסה
הזמנת תיק מידע
הרחב נושא: הנדסה - השבחה
הרחב נושא: הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי אחראי לביצוע שלד
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה לקבלת מידע בדבר היטל השבחה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
טופס התנגדות לבקשה להיתר בניה
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: מיקום קומת מסד / עמודים
דיווח האחראי לביקורת שלב א': סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ג': גמר הקמת שלד
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
דיווח האחראי לביקורת: גמר בנייה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הרחב נושא: הנדסה - שילוט
לקיחת אחריות על השלטים
הרחב נושא: הנדסה - תהליך רישוי בניה
רשימת תיוג - בניה חדשה
רשימת תיוג - תוספת בניה
הרחב נושא: ועדת שמות
הרחב נושא: חוק חופש המידע
טופס פניה לחופש המידע
הרחב נושא: חינוך והשכלה
בקשת העברה מבי"ס לבי"ס עקב שינוי כתובת
הסכמת הורים לאבחון
טופס בקשה להנחה בתשלום להסעים
טופס מועמדות למלגת מצטיינים
כתב הצהרה והתחייבות בקשות העברה עבור הורים שאינם חיים יחד
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - חטיבה ותיכון
הרחב נושא: חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום 'אני בונה סיפור', 'הארכיטקט הצעיר'
טופס רישום מצוינוטף גן חובה, חושבים מתמטיקה-מדעית א'
טופס רישום פלאי היקום, חוקרים ומגלים, צעדים ראשונים במדע ובמחשב
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך יסודי
אישור לימודי חוץ
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
בקשה חריגה לשיבוץ בגן ילדים
הרחב נושא: חירום ובטחון
בקשה להשכרת מקלט ציבורי
הרחב נושא: עסקים - רישוי עסקים
פתיחת עסק בחולון
הרחב נושא: קהילה - מתנדבים
טופס ביטוח מתנדבים 2015
מגן ראש העיר
הרחב נושא: קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה-גוף ציבור
הרחב נושא: שירותים וטרינריים
בקשת בעלים להיתר החזקת "כלב מסוכן" שלא עוקר או סורס
טופס העברת בעלות לכלב
טופס מתן חוו"ד של רופא ווטרינר (פרטי), לעניין מתן היתר להחזקת כלב מגזע "מסוכן", שלא עוקר או שלא סורס
הרחב נושא: תנועה ותחבורה