הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

הרחב נושא: ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון
הנחות לעוסק זעיר
טפסים באתר תאגיד המים והביוב "מי שקמה"
הרחב נושא: ביטוח
טופס תביעה תאונות אישיות תלמידים
הרחב נושא: דרושים ומכרזים
הצטרפות לספר הקבלנים - הנחיות וטופס הצטרפות
הרחב נושא: הנדסה
הזמנת תיק מידע
הרחב נושא: הנדסה - השבחה
הרחב נושא: הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי אחראי לביצוע שלד
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה לקבלת מידע בדבר היטל השבחה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
טופס התנגדות לבקשה להיתר בניה
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: מיקום קומת מסד / עמודים
דיווח האחראי לביקורת שלב א': סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ג': גמר הקמת שלד
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
דיווח האחראי לביקורת: גמר בנייה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הרחב נושא: הנדסה - שילוט
לקיחת אחריות על השלטים
הרחב נושא: הנדסה - תהליך רישוי בניה
רשימת תיוג - בניה חדשה
רשימת תיוג - תוספת בניה
הרחב נושא: ועדת שמות
הרחב נושא: חוק חופש המידע
טופס פניה לחופש המידע
הרחב נושא: חינוך והשכלה
בקשת העברה מבי"ס לבי"ס עקב שינוי כתובת
הסכמת הורים לאבחון
טופס בקשה להנחה בתשלום להסעים
טופס מועמדות למלגת מצטיינים
כתב הצהרה והתחייבות בקשות העברה עבור הורים שאינם חיים יחד
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - חטיבה ותיכון
הרחב נושא: חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום לקורס במרכז
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך יסודי
בקשה להנחה באגרת שירותים לבית ספר יסודי
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
רישום למשפחתונים
הרחב נושא: חירום ובטחון
טופס רישום למתנדב בשעת חירום
הרחב נושא: עסקים - רישוי עסקים
הרחב נושא: קהילה - מתנדבים
הצטרפות לסיירת הורים
טופס הרשמה למתנדב לשעת חרום
הרחב נושא: קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה גוף ציבורי - רשימת מסמכים נילווים
הרחב נושא: שירותים וטרינריים
בקשה לרישיון החזקת בע"ח / בעל כנף (כולל טופס הסכמת שכנים)
הצהרה על מציאת בעל חיים
טופס כתב - ויתור על בעל חיים/ כלב
הרחב נושא: תנועה ותחבורה
טופס ויתור על סודיות רפואית