הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק
בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה למגורים 2017
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה למגורים 2017 לנזקק
דף הנחיות לבדיקת זכאות להנחה לשנת 2018
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון בנק
הוראת קבע לתשלום ארנונה ו/או פינוי פסולת בכרטיס אשראי
הנחות לעוסק זעיר
הנחיות למילוי הטופס בקשה להנחה לשנת 2017
חילופי דיירים בשכירות
טפסים באתר תאגיד המים והביוב "מי שקמה"
ביטוח
הגשת תביעה תאונות אישיות לתלמיד החל מ 1 בספטמבר 2016
טופס הודעה על תביעה
טופס תביעה תאונות אישיות תלמידים עד 2016
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים 2018-2017 נגיש
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים2018-2017
דרושים ומכרזים
שאלון למועמד למשרה בעירייה
הנדסה
הזמנת תיק מידע
הנדסה - אדריכלות ותבע - תוכניות בניין ועיר
טופס בקשה לקידום תבע תוכנית בניין עיר
הנדסה - השבחה
טופס התחייבות בגין פטור מחובת תשלום היטל השבחה
הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי אחראי לביצוע שלד
טופס מינוי קבלן מבצע
הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה לאישור תחילת עבודות
בקשה לקבלת מידע בדבר היטל השבחה
הגשת חישובים סטטיים
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין (במקרה שבעל ההיתר הינו הקבלן האחראי)
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית
טופס התנגדות לבקשה להיתר בניה
תצהיר של בעלים או חוכר
הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: מיקום קומת מסד / עמודים
דווח מודד מוסמך: סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב א': סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ב': גמר יסודות וגמר הקמת מקלט
דיווח האחראי לביקורת שלב ג': גמר הקמת שלד
הודעה על תחילת עבודת הבנייה וגמר בניית גדר ביטחון
הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
בקשה לתעודת גמר
דיווח האחראי לביקורת: גמר בנייה
מסמכים נדרשים להגשת טופס 4 ו 5
תצהיר של אחראי לביצוע שלד – תוספת רביעית
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הנדסה - שילוט
הצהרה על הסרת שילוט
לקיחת אחריות על השלטים
הנדסה - תהליך רישוי בניה
טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין
רשימת תיוג - בניה חדשה
רשימת תיוג - קליטת תיק בקשה להיתר
רשימת תיוג - תוספת בניה
ועדת שמות
טופס פנייה לוועדת השמות
חוק חופש המידע
טופס פניה לחופש המידע
חינוך והשכלה
בקשה לקבלת הנחה - מאו"ר
הסכמת הורים לאבחון
הפנייה לאבחון
טופס בקשה להנחה בתשלום להסעים
טופס בקשה להסעה לכתובת שאינה כתובת המגורים
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - חטיבה ותיכון
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - יסודי
חינוך והשכלה - הסעות תלמידים - ראשי
הסעה לכתובת שאינה כתובת המגורים
טופס בקשה להנחה בהיסעים לשנת תשעז
חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום לקורס במרכז
תכנית העשרה למצטיינים ומחוננים
חינוך והשכלה - חינוך יסודי
בקשה לאישור לימודי חוץ חינוך יסודי
בקשה לביטול רישום בחינוך יסודי
בקשת הנחה אגרת שרותים
בקשת הנחה תוכנית קרב
בקשת העברה לבית ספר אחר לקראת כיתה א
בקשת העברה לבית ספר אחר לקראת כתה א נגיש
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר יסודי בקובץ נגיש
בקשת עברה מבית ספר לבית ספר יסודי
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים בחינוך יסודי
נספח ד- אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי
חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
בקשה לאישור לימודי חוץ- מעודכן
בקשה לביטול רישום- מעודכן
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים- מעודכן
נספח ד אישור בקשה לגן חובה מוכר שאינו רשמי מעודכן
נספח ו לחריגי גיל-התחייבות לרשות- מעודכן
נספח ו לחריגי גיל-פנייה לוועדה- מעודכן
ערעור על שיבוץ-בקשת העברה- מעודכן
תצהיר על כתובת מגורים- מעודכן
חינוך והשכלה - חינוך על יסודי
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר על יסודי
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר על יסודי בקובץ נגיש
חירום ובטחון
בקשה להשכרת מקלט ציבורי
טופס רישום למתנדב בשעת חירום
עסקים - רישוי עסקים
פתיחת עסק בחולון
קהילה - מתנדבים
הצטרפות לסיירת הורים
טופס ביטוח מתנדבים 2018 - הקלדה בגוף הטופס מונגש
טופס ביטוח מתנדבים 2018- בקובץ וורד
טופס ביטוח מתנדבים 2018- הדפסה מונגש
טופס הרשמה למתנדב לשעת חירות
טופס הרשמה למתנדב לשעת חרום
מגן ראש העיר למתנדבים 2018 - שאלון למועמד
נוהל ביטוח מתנדבים 2018 מונגש
נוהל ביטוח מתנדבים 2018 מונגש בקובץ וורד
נוהל ביטוח מתנדבים בקובץ וורד
נוהל ביטוח מתנדבים משרד הרווחה
קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה גוף ציבורי - רשימת מסמכים נילווים
בקשה לתמיכה-גוף ציבור
1 - 100 הבא