הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

טפסים ומסמכים

הרחב נושא: ארנונה ומים
בקשה להנחה מארנונה לנכס שאינו למגורים / עוסק זעיר
בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
הוראת קבע לתשלום ארנונה באמצעות חיוב חשבון
הנחות לעוסק זעיר
הרחב נושא: ביטוח
טופס הודעה על תביעה (פגיעת גוף ו/או רכוש)
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
הרחב נושא: דרושים ומכרזים
שאלון למועמד למשרה בעירייה
הרחב נושא: הנדסה
הרחב נושא: הנדסה - השבחה
טופס התחייבות בגין פטור מחובת תשלום היטל השבחה
הרחב נושא: הנדסה - פיקוח על הבניה
טופס מינוי קבלן מבצע
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בטרם הבניה
בקשה לקבלת מידע בדבר היטל השבחה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין
הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
טופס התנגדות לבקשה להיתר בניה
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - במהלך הבניה
דווח מודד מוסמך: מיקום קומת מסד / עמודים
דיווח האחראי לביקורת שלב א': סימון קווי בניין
דיווח האחראי לביקורת שלב ג': גמר הקמת שלד
הרחב נושא: הנדסה - רישוי בניה - בסיום הבניה
דיווח האחראי לביקורת: גמר בנייה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
הרחב נושא: הנדסה - שילוט
לקיחת אחריות על השלטים
הרחב נושא: הנדסה - תהליך רישוי בניה
רשימת תיוג - בניה חדשה
רשימת תיוג - תוספת בניה
הרחב נושא: ועדת שמות
הרחב נושא: חוק חופש המידע
טופס פניה לחופש המידע
הרחב נושא: חינוך והשכלה
בקשה לקבלת הנחה - מאו"ר
בקשת העברה מבית ספר לבית ספר
הפנייה לאבחון
טופס בקשה להסעה לכתובת שאינה כתובת המגורים
שאלון הפניה לאבחון דידקטי - חטיבה ותיכון
הרחב נושא: חינוך והשכלה - העשרה חינוכית - מחוננים ומצטיינים
טופס רישום 'אני בונה סיפור', 'הארכיטקט הצעיר'
טופס רישום מצוינוטף גן חובה, חושבים מתמטיקה-מדעית א'
טופס רישום פלאי היקום, חוקרים ומגלים, צעדים ראשונים במדע ובמחשב
הרחב נושא: חינוך והשכלה - השכלה גבוהה
טופס בקשה למלגת מצטיינים
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך יסודי
הרחב נושא: חינוך והשכלה - חינוך לגיל הרך
בקשה חריגה לשיבוץ בגן ילדים מעודכן ינואר 2014
רישום למשפחתונים
הרחב נושא: חירום ובטחון
הרחב נושא: עסקים - רישוי עסקים
פתיחת עסק בחולון
הרחב נושא: קהילה - מתנדבים
הצטרפות לסיירת הורים
טופס הרשמה למתנדב לשעת חרום
הרחב נושא: קהילה - תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים
בקשה לתמיכה-גוף ציבור
הרחב נושא: שירותים וטרינריים
בקשת בעלים להיתר החזקת "כלב מסוכן" שלא עוקר או סורס
טופס העברת בעלות לכלב
טופס מתן חוו"ד של רופא ווטרינר (פרטי), לעניין מתן היתר להחזקת כלב מגזע "מסוכן", שלא עוקר או שלא סורס
הרחב נושא: תנועה ותחבורה