הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

כותרת

סוג ההודעה

תקציר

תיאור

תמונה

תאריך תחילה

תאריך תפוגה

גלריה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הארכה עד 7.12.17 - הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים – עיריית חולון

תאריך: 21/11/2017
הארכה להגשת בקשות להיכלל בספר הקבלנים של העירייה עד לתאריך 7/12 בשעה 12.00

1. עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על תנאי הסף הקבועים להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים (בהתאם לפרסום באתר העירייה) וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "השירות").

2. העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.

3. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

4. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה,  מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

5. למניעת ספקות יובהר, כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.

6. את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים ניתן לקבל, ללא תמורה, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58 חולון, קומה 2, חדר 208 או להורידם כאן. 

7. יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום חמישי, 7.12.17  בשעה 12:00.

8. את הבקשה והמסמכים יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי עיריית חולון, רח' ויצמן 58 חולון, בקומה 2, חדר 208 אצל גב' זהבה ביטון.

9. על המעטפה יצוין: "בקשה להיכלל במאגר היועצים – פניה לאגף/מחלקה (ציון שם האגף או המחלקה בהתאם לקבוע במסמכי הבקשה).

10. על הזמנה  זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

מוטי ששון
ראש העיר

 לקובץ PDF של מסמכי הבקשה - לחצו כאן.