הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

עיריית חולון עורכת סקר נכסים ברחבי העיר

תאריך: 02/01/2018
הסקר כולל נכסי מגורים, עסקים ותעשייה ומטרתו לעדכן את נתוני חיובי הארנונה
משרד הפנים מחייב כל רשות מקומית לערוך סקר נכסים ומדידות ארנונה בכל מספר שנים. עיריית חולון ממשיכה ועורכת סקר נכסים ברחבי העיר, במסגרתו נמדדים המבנים (מגורים/עסקים/תעשייה) ברחבי העיר, בהתאם לתכנית עבודה מסודרת. את הסקר מבצעת חברת מדידות מוסמכת, שזכתה במכרז מטעם העירייה, בליווי העירייה ובפיקוחה.
 
מטרת סקר הנכסים היא לבצע גביית אמת של המיסים העירוניים (בין הנתונים שיאומתו: שטח הנכס, השימוש שנעשה בו והמחזיק בו) ויצירת שוויון בחיוב הארנונה בין הבעלים או המחזיקים של הנכסים בעיר (לרבות הפחתת שטחים והקטנת חיובים, במידה שיימצא כי נדרש לבצעם), בהתאם לתוצאות הבדיקה ועל פי צו הארנונה של העירייה.
 
תושבים/מחזיקים בנכס מתבקשים לשתף פעולה עם הסוקרים והמודדים מטעם העירייה, על מנת שיוכלו לבצע עבודתם נאמנה, תוך תיאום מוקדם של הביקור בנכס עם התושב.
 
לתשומת לבכם, אי שיתוף פעולה בדרישה לביצוע המדידות יגרום לביצוע הערכת השטח על פי המידות החיצוניות, דבר שעלול לגרום לחיוב מוגדל.
 
מודים על ההבנה ועל שיתוף הפעולה !
 
עיריית חולון | מינהל הגזברות | אגף הכנסות | מחלקת שומה