הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

קול קורא - מתן חסויות לאירועי פתיחת הקיץ בעיר חולון*

תאריך: 12/06/2018
עיריית חולון מזמינה בזאת הצעות למתן חסויות לאירועי פתיחת הקיץ: מסיבת רחוב לנוער והופעתו של הזמר עומר אדם.

*המועד להגשת הצעות הוארך עד ליום 21.6 בשעה 12:00

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן חסויות לאירועי פתיחת הקיץ:
מסיבת רחוב לנוער אשר תתקיים ביום ב', 25.6.18 בין השעות 19:00 – 23:00, ובנוסף, הופעתו של הזמר עומר אדם אשר תתקיים ביום ד', 27.6.18 בין השעות 19:00 – 23:00 בחניון היכל הטוטו חולון. (להלן: "ההצעות" ו"האירוע" בהתאמה).

1. על מגישי ההצעות להגיש במסגרת הצעתם, הצעה לגבי אמצעי הפרסום אותו הם מעוניינים להציב או לחלק באירוע (לדוגמא: עגלה עם אלמנט פרסומי), פרטים אודות מגיש ההצעה ועסקיו.
2. יובהר כי על מגישי ההצעות הזוכים לקבל את אישור העירייה לגבי תוכן וצורת הפרסום באירוע, כמו גם לגבי האופן והמיקום בו יותקן הפרסום.
3. קרדיטים לנותני החסות יינתנו אך ורק באתר האינטרנט של עירית חולון ועל הבמה במהלך האירועים עצמם.
4. תנאי סף להגשת הצעה:
יוכלו להגיש הצעות לחסות רק מציעים אשר הינם גופים, עסקים ותאגידים מסחריים, בעלי כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
5. אופן בחירת ההצעות הזוכות
5.1. ההצעות הזוכות יבחרו על ידי העירייה ו/או כל גוף אשר יוסמך על ידה.
5.2. אמות המידה לבחירת ההצעות הזוכות: עמידה בתנאי הסף, אופי הפרסום המוצע, אופי עסקיי המציע וסוג ההטבה שהוצעה.
5.3. העירייה רשאית לבחור מספר הצעות ו/או לא לבחור באף הצעה וכן רשאית לבחור בהצעות של מציעים העוסקים בתחומים דומים או זהים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור יפסלו על הסף.
5.4. העירייה אינה מתחייבת לאשר כל הצעה שתתקבל אצלה.
6. הגשת הצעה במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המועמד לנספח א' המצ"ב כחלק בלתי נפרד מקול קורא זה. מובהר, כי העירייה רשאית לדרוש תנאים נוספים לצורך אישור השתתפות נותן החסות באירוע.
7. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית לידי מר חיים מסיקה, חדר 311, קומה 3, בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון, במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "קול קורא - מתן חסויות לאירועי פתיחת הקיץ בחולון", בלבד, וזאת  עד לתאריך 21.6.18 בשעה 12:00
8. לשאלות ובירורים ניתן לפנות עד ליום 21.6.18 בשעה 12:00 למר חיים מסיקה בדוא"ל:  haimm@Holon.muni.il.

 נספח א' – התחייבויות נותן החסות ותנאי מתן החסות
1. נותן החסות מתחייב לנהוג על פי הכללים הנדרשים באירוע בהתאם להנחיות ודרישות מנהלי האירוע וכוחות הביטחון במקום.
2. נותן החסות מתחייב כי לא ימכור פריטים לא חוקיים ו/או מסוכנים ללא קבלת אישור מפורש לדבר מהעירייה ו/או מהרשויות לרבות משטרת ישראל, כיבוי אש וכד'.
3. נותן החסות מתחייב בזאת לשפות את העירייה בגין כל דרישה שתתקבל אצלה בגין כל מחדל ו/או מעשה שביצע נותן החסות אשר מהווה הפרת התחייבות שלו ו/או של מי מטעמו לפי מסמכי קול קורא זה.
4. נותן החסות מתחייב לא להפעיל מערכות שמע אשר יפריעו להופעה.
5. על מנת למנוע כל ספק אפשרי, מוצהר בזה כי נותן החסות לא יהיה זכאי לכל תמורה, הטבה או זכות אחרת, פרט לזכויות המפורטות בהסכם זה.
6. מוצהר ומוסכם בזאת כי התכנים המפורסמים על ידי נותן החסות (להלן: "התכנים") הינם באחריותו הבלעדית של נותן החסות. נותן החסות מתחייב בזאת באחריות מלאה ובלעדית ביחס לתכנים האמורים. נותן החסות מתחייב לשפות את העירייה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי זה ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתה הראשונה של העירייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
7. נותן החסות יעביר לאישור העירייה כל פרסום ברבים, פוסטר, פלייר, תכנית או תכניה, תכני אינטרנט, הזמנה וכל מסמך אחר (להלן: "המסמכים") שבמטרתו לפרסם ולהביא ברבים את עובדת היותו נותן חסות להופעתו של הזמר עומר אדם.
8. נותן החסות לא יפרסם או יפיץ ברבים את המסמכים בטרם אושרו מראש ובכתב על-ידי העירייה. העירייה מתחייבת כי תעביר עמדתה באשר למסמכים כאשר תידרש לכך על-ידי נותן החסות תוך זמן סביר.
9. נותן החסות מתחייב מפורשות שלא לפרסם כל מידע ו/או פרסום לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או שיש בו פגיעה בטעם טוב ו/או פגיעה ברגשות הציבור, ו/או משום פגיעה בכל קניין רוחני של צד ג' כלשהו.
10. נותן החסות יהיה אחראי כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לנותן החסות ו/או לעובדיו ו/או למי מהפועלים מטעמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של נותן החסות ו/או עובדיו ו/או מי מהפועלים מטעמו בקיום הפעילות על פי תנאי קול קורא זה.
11. נותן החסות מתחייב לשפות את העירייה ככל ותתבע בגין מעשה ו/או מחדל של נותן החסות והפועלים מטעמו, כולל הוצאות שכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לנותן החסות על תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
12. נותן החסות מתחייב לבטח את עצמו ואת עסקו בפוליסת ביטוח על פי שיקול דעתו לכיסוי אחריות על פי דין ו/או על פי הסכם זה.
13. נותן החסות מתחייב להודיע לעירייה בתוך 5 ימים על כל הליך משפטי מכל מין וסוג שהוא ו/או מכתב התראה שקיבל בקשר עם קול קורא זה, בין כתובע ובין כנתבע וכן מתחייב להמציא לעירייה עם דרישתה את כל עותקי המסמכים הללו.
14. נותן החסות מצהיר מפורשות, כי הוא מוותר בזאת על כל טענה שהיא כלפי העירייה במידה והאירוע לא יתקיים בשל כל סיבה שהיא.  
15. בכל הנוגע לצרכים טכניים של נותן החסות (נקודות חשמל, תאורה דוכן וכו')  הרי שאלה הינם באחריותו של נותן החסות בלבד ובתיאום מראש מול העיריה וקבלת אישורה מראש ובכתב.