הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

מחלקת שומה - שאלות ותשובות 

קבלת אישור לטאבו

קניתי/מכרתי דירה, מה עלי לעשות? לחץ כאן
 
באיזה ימים ומהן שעות קבלת קהל?


שעות קבלת קהל
א', ב' ,ה'  בין השעות 8:30-13:00ג קבלת קהל 8:30-12:30, 16:00-18:00יום ד' אין קבלת קהל
פקס מגורים 03-5027037 עסקים: 03-5027018
מייל מגורים: shuma@holon.muni.ilמייל עסקים: shumasakim@holon.muni.il
בכל פנייה לחילופי מחזיקים בנכס / מכירת נכס, זכור! שעלייך לפנות גם לתאגיד המים.
 
 
 
אילו מסמכים נדרשים לביצוע חילופי "מחזיק"?

לחץ כאן

• חוזה לתקופה קצרה מ - 12 חודשים לא יטופל וזאת בהתאם לסעיף 326 לפקודות העירייה• הודעה בדבר החזרת נכס לבעלים - בסוף תקופת השכירות חובה על המחזיק ו/או הבעלים לשלוחבכתב לעירייה בדבר הפסקת השכירות וזאת בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות.
שים לב: שוכר ו/או מחזיק בנכס אשר לא העביר הודעה בכתב כאמור לעיל ימשיך להיות מחויב בארנונה כללית על הנכס עד למועד הודעה בכתב למחלקת השומה.
 
עזבתי נכס, מה התהליך הנדרש מול אגף הכנסות?
עלייך להודיע בכתב על  גבי צילום ת.ז. תאריך עזיבה, טלפון לבירורים וכתובת למשלוח גמר חשבון
 
הדירה נמכרה והדיירים ממשיכים לגור בנכס. מה עלי לעשות?

עלייך להביא צילום חוזה מכר, נסח טאבו, צילום ת.ז.בחוזה המוכר צריך להופיע סעיף שהשוכר ממשיך לגור בנכס או לחילופין נספח החתום ע"י שני הצדדים
 
רכשתי נכס ועדיין לא קיבלתי מפתחות על הנכס, האם אני יכול לבצע העברה על שמי?
לא
 
האם אני יכול להאריך אישור לטאבו בפקס?

לא
 
מה עליי לעשות במקרה שתוקף האישור לטאבו שקיבלתי פג/אבד?

במקרה שהתוקף עבר יש להביא את האישור המקורי ואם לא נמצא אצלך האישור יש להביא צילום שלו.במקרה שאבד האישור יש להביא את החוזה של הדירה.
 
האם אני יכול לשלם בהמחאה מעותדים כדי לקבל אישור להעברת זכויות?

לא. ניתן לשלם רק במזומן או בכרטיס אשראי.
 
מי צריך להגיע כדי לבצע העברת בעלות מוכר או קונה?

בדרך כלל המוכר, או שניהם ביחד.
 
מתי צריך להגיע לבצע העברה?

צריך להגיע סמוך ליום מסירת החזקה
 
האם אני מקבל אישור באותו היום?

כן, אלא אם יש היטלים- אז לא (היטל השבחה, פיקוח על הבניה)
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל הנחה בתשלום הארנונה עבור נכס ריק?

לצורך קבלת הנחה עבור נכס ריק עליך:
1. למלא טופס בקשה להנחה בתשלום הארנונה עבור נכס ריק.
2.לצלם עותק של תעודה מזהה.
3.למסור את טופס הבקשה והמסמכים הנחוצים.
4.ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או להגיע למחלקת שומה יחידת פטורים.
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל הנחה בתשלום הארנונה בעבור נכס לא ראוי לשימוש?

לצורך קבלת הנחה עבור נכס שאינו ראוי לשימוש עליך:
1.לנסח מכתב פניה עבור בקשה להנחה עבור נכס שאינו ראוי לשימוש- חתום על ידי המחזיק בנכס, ובו מצוינים פרטי הנכס, מהות הבקשה, ציון תקופה שבעבורה מבוקשת הנחה וציון העובדה כי הבניין הרוס, כתובת למשלוח מכתב תשובה ומספר טלפון לצורך תיאום ביקורת בנכס.
2.לצרף צילום של תעודה מזהה
ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או להגיע לבית העירייה לאגף ההכנסות
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל הנחה לבניין חדש?

על פי תקנה 12 לחוק ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג - 1993
מחזיק בנכס שהוא הבעל הראשון של הבניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה.
 
זכאי לקבל הנחה כמפורט להלן:
עד 12 חודשים- להנחה בשיעור עד 100%
לקבלת פרטים ו/או להגשת בקשה להנחה מארנונה לבניין חדש ניתן לפנות למחלקת שומה שבבניין העירייה.
 
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל פטור מלא או חלקי של תשלום הארנונה?

לצורך קבלת פטור מלא או חלקי של תשלום הארנונה עליך:
1. לכתוב בקשה מפורטת לפטור (יש לציין פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, כתובת הנכס, מספר נכס, מספר חשבון לקוח ופרטים ליצירת קשר)
2.לציין את סעיף הפטור, תיאור השימוש הנעשה בנכס בגינו מבוקש הפטור ולצרף אישורים ו/או אסמכתאות המוכחים את זכאותם לפטור המבוקש
3.מבקש הפטור חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה, כקבוע בפקודת העירייה
4. את הבקשה יש למסור למחלקת שומה ליחידת פריטים
 
מה עלי לעשות כדי לקבל פטור לדירת אבלים?

1. המחזיק נתן הודעה בכתב למנהל הארנונה לא יאוחר מ-30 ימים מיום פטירת המנוח (במידה ונמסרה הודעה באיחור מהמועד שנקבע לעיל, הזכאות בהנחה תחול מיום קבלת ההודעה בפועל)
2. המחזיק הציג תעודת פטירה של המנוח
3. המחזיק יאפשר למפקח מטעם הארנונה לבדוק כי אין מתגוררים בדירה האבלים ואין משתמשים בה למעט בקבוע בהגדרתה
4.המחזיק יציג תצהיר מאומת על ידי עו"ד המצוין כי, לפי מנהגי האבלות הנהוגים בעדתו אין להוציא חפצים מהבית המנוח וכי לא התווסף כל חפץ נוסף לדירה שלא היה בה קודם לערב מות המנוח.
5. כל ההודעות והמסמכים שפורטו לעיל ימסרו למנהל האנונה בדואר רשום או במסירה אישית בצירוף חותמת המאשרת את קבלתם על ידי מנהל הארנונה בלבד
 
במדיה ולא הגשתי בקשה לפטור מסוג שהוא אוכל לקבל פטור רטרואקטיבית?

מתן פטור מארנונה בגין נכס ריק לא ניתן להינתן רטרואקטיבית. על פי צו הארנונה של עיריית חולון ועל פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה התשנ"ג 1993) הנחה לנכס ריק תינתן בהתקיים כל התנאים המצטברים המופעיים בצו הארנונה לרבות התנאי, כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ. וכי המחזיק נתן הודעה בכתב למנהל הארנונה. הזכאות לפטור תחול מיום קבלת ההודעה בפועל. הרציונל למתן הודעה הינו בין היתר הצורך בתנאי שנקבע בצו האנונה על פי סעיף 27.2.1 לצו הארנונה 2011 ובו המחזיק יאפשר למפקח מטעם מנהל הארנונה לבדוק האם הנכס ריק מכל אדם וחפץ.
 
לטענתי, הנכס שברשותי אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעה התשלום ו/או גודלו קטן יותר מהנתונים המופיעים במערך העירייה ו/או הוא אינו משמש לעסקים ו/או תעשיה ו/או אינו מחזיק בנכס, מה עלי לעשות?

מי שחייב בתשלום הארנונה כללית רשאי תוך תשעים יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלו:
א. הנכס שבשבילו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום
ב. נפלה בהודעת התשלום טעות בסוג הנכס, גודלו או השימוש בו
ג. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודות העירייה
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה, הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה, ראשי הראשון תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה לערער עליה בפני ועדת ערר.
מיותר לציין שיש לשלם את החיוב שאינו מוטל במחלוקת