הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

מחלקת שומה - שאלות ותשובות 

איך אוכל לקבל אישור לטאבו ?
אם הדירה הינה דירת גן, גג, פנטהאוז או דופלקס, יש לקבל טופס "טיולים" במחלקת שומה באגף הכנסות, מרכז שירות לתושב
וזאת כדי להגישו למחלקת הנדסה, לשם ביקור בנכס ובדיקתו.
* באם זו דירה בקומת ביניים, ניתן לקבל אישור לטאבו במקום במחלקת שומה (האישור כרוך בתשלום ).
 
שכרתי נכס, מה התהליך הנדרש מול מחלקת שומה ?
עליך להעביר למחלקת שומה צילום של חוזה השכירות, צילום תעודת הזהות של השוכר וקריאת מונה המים ליום הכניסה לנכס.
יש לציין את מספר הטלפון וכתובת למשלוח דואר.
 
עזבתי נכס, מה התהליך הנדרש מול אגף הכנסות?
עליך להודיע בכתב על תאריך עזיבת הנכס וקריאת מונה המים ליום העזיבה. כמו כן יש לציין את מספר הטלפון לברורים וכתובת למשלוח גמר החשבון
 
קניתי/ מכרתי דירה, מה עלי לעשות?
 
מתי יש להודיע לעירייה על שינוי של ה"מחזיק" בנכס?
בכל אירוע של חילופי מחזיקים בנכס, כגון: מכר, הסכם שכירות חדש או העברה אחרת. שינוי שם ה"מחזיק" בנכס יבוצע במחלקת שומה.
כל עוד לא התקבלה הודעה במועד על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה חייב בארנונה.
אנא הקפידו להגיש את ההצהרה על חילופי ה"מחזיק" כמפורט:
• עוזב או נכנס לנכס – יש לעדכן את העירייה במועד העזיבה או הכניסה לנכס.
• בעל נכס – עפ"י החוק חובה עליך לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס.
 
אילו מסמכים נדרשים לביצוע חילופי "מחזיק"?
 
הדירה נמכרה והדיירים ממשיכים לגור בנכס. מה עלי לעשות?
עלייך להביא העתק חוזה מכר, נסח, קריאת שעון מים וחוזה שכירות עם הרוכש
 
באיזה ימים ומהן שעות קבלת קהל?
שעות קבלת הקהל בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 8.00-13.00
ובימי ג' שעות קבלת קהל  12:30-08:00 ו 18:00-16:00
 
רכשתי נכס ועדיין לא קיבלתי מפתחות על הנכס, האם אני יכול לבצע העברה על שמי?

לא.

 
האם אני יכול להאריך אישור לצורך העברת בעלות בפקס?
לא. במינהל המקרקעין מקבלים רק מקור.
 
האם אני יכול לשלם בצ'קים מעותדים כדי לקבל אישור לעברת זכויות?
לא. רק במזומן או בכרטיס אשראי
 
מי צריך להגיע לבצע העברת בעלות מוכר או קונה?
בדרך כלל המוכר,או שניהם יחד.
 
מתי צריך להגיע לבצע העברה?
צריך להגיע סמוך ליום מסירת החזקה.
 
האם אני מקבל אישור באותו יום?
כן, אלא אם יש היטלים- אז לא (היטל השבחה- פקוח על הבנייה)
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל הנחה בתשלום הארנונה בעבור נכס ריק ?
לצורך קבלת הנחה עבור נכס ריק עליך:
1. למלא טופס בקשה להנחה בתשלום הארנונה עבור נכס ריק.
2. לצלם עותק של תעודה מזהה. 
3. למסור את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים.
4. ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או להגיע למחלקת שומה ליחידת פטורים.
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל בתשלום הארנונה בעבור נכס לא ראוי לשימוש?
לצורך קבלת הנחה עבור נכס שאינו ראוי לשימוש עליך:
1.לנסח מכתב פניה עבור בקשה להנחה עבור נכס שאינו ראוי לשימוש – חתום על ידי המחזיק בנכס, ובו מצוינים פרטי הנכס, מהות הבקשה, ציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה שהבניין הרוס, כתובת למשלוח מכתב תשובה ומספר טלפון לצורך תיאום ביקורת בנכס. 
2.לצרף צילום של תעודה מזהה.
ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או להגיע לבית העירייה לאגף הכנסות.
 
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל הנחה לבניין חדש?
על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993,
מחזיק בנכס שהוא הבעל הראשון של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה.
זכאי לקבל הנחה כמפורט להלן:
עד 12 חודשים – הנחה בשיעור עד 100%
לקבלת פרטים ו/או להגשת בקשה להנחה מארנונה לבניין חדש ניתן לפנות למחלקת השומה  שבבניין העירייה.
 
מה עלי לעשות על מנת לקבל פטור מלא או חלקי מתשלום הארנונה?
צורך הגשת בקשה לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלום הארנונה עליך:
1. לכתוב בקשה מפורטת לפטור (יש לציין פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, כתובת הנכס, מספר נכס, מספר חשבון לקוח ופרטים ליצירת קשר).
2. לציין את סעיף הפטור, תיאור השימוש הנעשה בנכס בגינו מבוקש הפטור ולצרף אישורים ו/או אסמכתאות המוכיחים את זכאותכם לפטור המבוקש.
3. מבקש הפטור חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה, כקבוע בפקודת העיריות (נוסח חדש
4. את הבקשה יש למסור למחלקת השומה ליחידת פטורים.
 
מה עלי לעשות כדי לקבל פטור לדירת אבלים?

1.המחזיק נתן הודעה בכתב למנהל הארנונה לא יאוחר מ-30 ימים מיום פטירת המנוח (נמסרה הודעה באיחור מהמועד שנקבע לעיל, הזכאות להנחה תחול מיום קבלת ההודעה בפועל).
2. המחזיק הציג תעודת פטירה של המנוח.
3. המחזיק יאפשר למפקח מטעם מנהל הארנונה לבדוק,כי אין מתגוררים בדירת האבלים ואין משתמשים בה למעט כקבוע בהגדרתה.
4. המחזיק יציג תצהיר מאומת על יד עו"ד המציין, כי לפי מנהגי האבלות הנהוגים בעדתו אין להוציא חפצים מבית המנוח וכי לא התווסף כל חפץ נוסף לדירה שלא היה בה קודם לערב מות המנוח.
5. כל ההודעות והמסמכים שפורטו לעיל ימסרו למנהל הארנונה בדואר רשום או במסירה אישית בצירוף חותמת המאשרת קבלתם על ידי מנהל הארנונה בלבד.

 
במידה ולא הגשתי בקשה לפטור מסוג שהוא אוכל לקבל פטור רטרואקטיבי?
מתן פטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק לא ניתן להינתן רטרואקטיבי. על פי צו הארנונה של עיריית חולון ועפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה התשנ"ג 1993) הנחה על נכס ריק תינתן בהתקיים כל התנאים המצטברים המופיעים בצו הארנונה לרבות התנאי כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ. וכי המחזיק נתן הודעה בכתב למנהל הארנונה. הזכאות לפטור תחול מיום קבלת ההודעה בפועל. הרציונל למתן ההודעה הינו בין היתר הצורך לעמוד בתנאי שנקבע בצו הארנונה על פי סעיף 27.2.1 לצו הארנונה בשנת 2011 בו המחזיק יאפשר למפקח מטעם מנהל הארנונה לבדוק האם הנכס ריק מכל אדם וחפץ.
 
לטענתי, הנכס שברשותי אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום ו/או גודלו קטן יותר מהנתונים המופיעים במערך העירייה ו/או הוא אינו משמש לעסקים ו/או תעשיה ו/או איני מחזיק בנכס, מה עליי לעשות?

מי שחייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלו:
א. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
ב. נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
ג. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות.
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה לערער עלייה בפני ועדת ערר.
מיותר לציין כי יש לשלם את החיוב שאינו מוטל במחלוקת
.