הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 שנתונים סטטיסטים 

שנתון נוכחי שנים: 2010-2014
לרכישת השנתון הסטטיסטי במחיר 200 ש"ח ולקבלת קבצים מתוך השנתון, המונגשים לבעלי מוגבלויות - ניתן לפנות לאגף לתכנון אסטרטגי, 03-5027348, TamarS@Holon.muni.il
שנתונים נוספים
כותרת
פתח שנים: 2010-2013
הקדמה
פרק 1: שטח ואקלים
פרק 2: דמוגרפיה
פרק 3: רמת חיים ורווחה
פרק 4: עבודה
פרק 5: עסקים ותעשיה
פרק 6: תשתית
פרק 7: בינוי ודיור
פרק 8: תחבורה
פרק 9: עיר הילדים
פרק 10: תרבות, ספורט ופנאי
פרק 11: בריאות ואיכות הסביבה
פרק 12: שירותים עירוניים
פרק 13 - שירותים קיהילתיים וחברתיים
פרק 14: תקציב וכוח אדם
פרק 15: פרופיל אזורי, השירות בחולון
פרק 16: בחירות
פתח שנים: 2009-2011
פרק 1: שטח ואקלים
פרק 2: דמוגרפיה
פרק 3: רמת חיים ורווחה
פרק 4: עבודה
פרק 5: עסקים ותעשיה
פרק 6: תשתית
פרק 7: בינוי ודיור
פרק 8: תחבורה
פרק 9: עיר הילדים
פרק 10: תרבות ספורט ופנאי
פרק 11: בריאות ואיכות סביבה
פרק 12: שירותים עירוניים
פרק 13: שירותיים קיהילתיים ועירוניים
פרק 14: תקציב וכוח אדם
פרק 15: הקדמה אזורי השרות
פרופיל עירוני
פרופיל אזורי - אגרובנק
פרופיל אזורי - בן גוריון
פרופיל אזורי - ג'סי כהן וקריית מיכה
פרופיל אזורי - גרין ועם
פרופיל אזורי - מפדה אזרחי
פרופיל אזורי - נאות יהודית וארזים
פרופיל אזורי - נאות רחל
פרופיל אזורי - נאות שושנים
פרופיל אזורי - נווה רמז
פרופיל אזורי - קרית אילון
פרופיל אזורי - קרית עבודה
פרופיל אזורי - קרית רבין
פרופיל אזורי - קרית שרת מזרח
פרופיל אזורי - קרית שרת מערב
פרופיל אזורי - רסקו א'
פרופיל אזורי - רסקו ב'
פרופיל אזורי - שיכון ותיקים
פרופיל אזורי - תל גיבורים
פתח שנים: 2008-2009
הקדמה
פרק 1: שטח ואקלים
פרק 2: דמוגרפיה
פרק 3: רמת החיים ורווחה
פרק 4: עבודה
פרק 5: עסקים ותעשייה
פרק 6: תשתיות
פרק 7: בינוי ודיור
פרק 8: תחבורה
פרק 9: עיר הילדים
פרק 10: תרבות, ספורט ופנאי
פרק 11: בריאות ואיכות הסביבה
פרק 12: שירותים עירוניים
פרק 13: שירותים חברתיים וקהילתיים
פרק 14: תקציב וכוח אדם
פרק 15: פרופיל אזורי שרות
פרק 16: בחירות
פתח שנים: 2005-2008
הקדמה
פרק 1: שטח ואקלים
פרק 2: דמוגרפיה
פרק 3: רמת החיים ורווחה
פרק 4: עבודה
פרק 5: עסקים ותעשייה
פרק 6: תשתיות
פרק 7: בינוי ודיור
פרק 8: תחבורה
פרק 9: עיר הילדים
פרק 10: תרבות, ספורט ופנאי
פרק 11: בריאות ואיכות הסביבה
פרק 12: שירותים עירוניים
פרק 13: שירותים חברתיים וקהילתיים
פרק 14: תקציב וכוח אדם
פרק 15: פרופיל אזורי שרות
פתח שנים: 2004-2006
דבר ראש העיר
דבר מנכ"לית העירייה
הקדמה
תוכן עניינים
הקובץ רשימת מפות
רשימת לוחות ותרשימים
מבוא
דמוגרפיה הקדמה
התפתחות אוכלוסייה
התפלגות לפי גיל ואזור שירות 2004
התפלגות גילאית 1992-2004
מקורות גידול
מפת אוכלוסיית חולון בשנת 2004
מפת שיעור גילאי 0-19 באזורי שירות שנת 2004
מפת שיעור גילאי 65 ומעלה באזורי שרות שנת 2004
תרבות ופנאי
עיר הילדים - הקדמה
בתי ספר וכיתות בישובים מרכזיים
מצבת תלמידים
יסודי וחינוך מיוחד תשס"ו
חטיבות ביניים ועליונה תשס"ו
ירוק בעיניים - הקדמה
התפתחות שטחי הגינון והפארקים 1989-2005
תכולת השטחים מגוננים של העיר בטיפול העירייה
חלוקת שטחי הגינון לפי ייעודם 1999-2005+ איפיון
שיעור השטח הירוק בהשוואה לגודל המוניציפלי ביישובים
כמויות אשפה מפונות לחירייה 1989-2005
אתר פסולת גושית. פינוי מכולות פסולת ביניין
פינוי פסולת בקבוקי פלסטיק למיחזור 2001-2005 פינוי
נאות יהודית ונוה ארזים
בן גוריון
בן גוריון- מפה
קריית שרת
קריית שרת - מפה
ג'סי כהן וקריית מיכה
גרין ועם
גרין ועם - מפה
מפדה אזרחי
מפדה אזרחי - מפה
מרכז צפון
מרכז צפון - מפה
נאות רחל
נאות רחל - מפה
נאות שושנים
נווה רמז
נווה רמז - מפה
קריית עבודה
קריית עבודה - מפה
תל גיבורים
תל גיבורים - מפה
שיכון ותיקים
שיכון ותיקים - מפה
רסקו א'
רסקו ב'
רסקו ב' - מפה
קריית אילון וקריית רבין
קריית אילון וקריית רבין-מפה
פתח שנים: 2002-2004
התפלגות גילאית 2003
השנתון הסטטיסטי של חולון לשנים 2002 - 2004
התפלגות גילאית לפי שנה
תוכן עניינים
רשימת לוחות ותרשימים 2004
מרכיבי גידול לפי שנה
דמוגרפיה ונתונים סוציו-אקונומיים
אוכלוסיה לפי שנה
מאזן הגירה 2002
אזורים סטטיסטים חולון
אוכלוסיה חולון 2003
פריסת ילדים 04
שיעור גילאי 05 09
שיעור גילאי 10 עד 14 ומעלה באזורי שרות
שעור גילאי 15 עד 19 ומעלה באזורי שרות
שעור גילאי 65 ומעלה באזורי שרות
עולי שנת 1995 ומעלה באזורי שרות
יוצאים מחולון באזורי שרות
נכנסים לחולון לפי אזורי שרות
תלמידים לפי שנה
מוסדות חינות תשסה