הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 שילוט בתי עסק 

 

מדריך להצגת שלטים

לנוחותך, תפריט לניווט בנושאים השונים בדף זה: 

 

 

הגדרת שלט       

מוגדר כהודעה בכתב או באמצעות הקרנה או הסרטה, כרזה, ציור, שרטוט, תמונה, תשריט, תבנית, תמונת סמל וכיוצא בזה, המותקנת בתחום העירייה, המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של כל פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או כל צירוף של אלה המראה או כוללת מילים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים, בין אם היא נתמכת או מחוברת לנכס או למתקן או לכלי רכב ובין שאיננה נתמכת או מחוברת כאמור, בין שהיא יצוקה או חרוטה בקיר הנכס, בין שההודעה מוארת ובין שאיננה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין או שהיא הודעה אלקטרונית, לרבות כל אביזר הנושא את ההודעה.

(חזרה לתפריט)

 

רישיון לשילוט         

לא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמו ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרה לפרסום שלט או מודעה לפי השיעור שנקבע בתוספת לחוק העזר, כשהוא מעודכן ליום התשלום ובלבד שחותמת קופת העירייה או הבנק הוטבעה על גבי הרישיון.

  • לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה הצגת שלט נוסף.
  • שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת.
  • אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת.

בקשה לרישיון

קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה דרך הטופס המקוון, אשר יכלול בתוכו את פרטי מגיש הבקשה, פרטי השלט (מידות, נוסח השלט וכו') וכן תצורף הדמייה דיגיטלית של השלט המיועד וצילום מקום הצבת השלט.

 לתשומת ליבך, בכל בקשה תינתן עדיפות לשלט מואר אשר יוצב בצמוד לחזית העסק.

תוקף הרישיון
תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה. הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי בעלות או שליטה בעסק, העברת השילוט למקום אחר, או כל שינוי שהוא בשלטים המפורטים ברישיון, או אם האגרה הנדרשת בעדו לא שולמה במועד או בכלל.

(חזרה לתפריט)

היתר בניה לשלט  

  1. בקשה לשלט מסחרי/עסקי מחייבת הליך בקשה או דיווח על פטור מהיתר בהיתר בנייה ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה  (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד – 2014, ובנפרד מהצורך בקבלת היתר לשלט, עפ"י חוק העזר העירוני לשילוט (חולון, התשס"ג – 2003).

 2.   בעל עסק המעוניין בהתקנת שלט פרסום מסחרי בבית העסק, יפנה למחלקה לחזות העיר, עם הרשומות והנתונים הבאים:

א.   מידות השלט.

ב.   הדמיית השילוט.

ג.    תיאור ותיעוד מצולם של מיקום התקנת השילוט.

ד.   פירוט סוג השלט – צורה, חומרים, גוונים, מתכונת חיבור/התקנה.

ה.   אם מדובר בשילוט מואר – יצרף מידע מפורט מחשמלאי מוסמך.

ו.     אישור בעל הנכס שבו יותקן השילוט. אם הבקשה מתייחסת להצגת שילוט בשטח משותף/בית משותף – הסכמת הדיירים לפי הרוב הנדרש לכך, עפ"י דין.

ז.    מידע נוסף/משלים – עפ"י דרישה.

 3.     במידה והשלט המבוקש – בהתאם לנתונים והמידע – אינו עומד בדרישות המחייבות למתן היתר לשלט, יידרש המבקש לבצע תיקונים/שינויים, באם רצונו בקבלת אישור עקרוני להתקנת השלט.

 4.     לאחר קבלת אישור עקרוני להצבת השלט, מהמחלקה לחזות העיר ובכפוף לכללים ולהנחיות המקצועיים – יופנה המבקש לביצוע הליך פנייה לקבלת היתר בנייה או לחילופין קבלת פטור מהצורך בהיתר בנייה.

 5.    המבקש יפנה לממ"ש (מרכז המידע והשירותים של מינהל ההנדסה), לצורך הטיפול בהליך היתר הבנייה.

 6.    הגשת בקשה להיתר, או דיווח על פטור מהיתר, מתבצעים באתר ההנדסי של עיריית חולון, בתהליך מקוון.

 7.    ניתן לפנות לממ"ש (מרכז המידע והשירות של מינהל ההנדסה), לצורך קבלת מידע על תהליך היתר הבנייה.

 8.  לאחר קבלת היתר בנייה, או לחילופין מסמך המאשר פטור מהיתר בנייה – יגיע המבקש למחלקה לחזות העיר, לצורך קבלת אישור לשלט המבוקש.

 9. במחלקה לחזות העיר, תטופל הבקשה, כולל תיעוד השילוט ברשומות העירייה והפקת אגרות שילוט כחוק, בגין השילוט שיותקן.

(חזרה לתפריט)

אחזקת השילוט, שינויו והסרתו           

אחזקת השילוט
בעל רישיון שילוט נושא באחריות לאחזקה שוטפת של השלטים שבאחריותו ובתוך כך נקיון, תקינות, בטיחות ועיצוב ראוי. לפי דרישת נציג מוסמך מטעם העירייה, יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

שינוי שילוט
לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון יעודי לאותו השינוי ע"י גורם מוסמך בעיריית חולון.

הסרת השלט
בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט והמתקן הנושא אותו, עם תום תוקף הרישיון או עם ביטולו או אם חוסל העיסוק שהשילוט מפרסמו או אם חלף האירוע שהשילוט מפרסמו. הסיר המפרסם את השילוט, ימסור למחלקה לחזות העיר בעירייה
הודעה על כך בכתב, בדואר רשום ויזוכה בעד החלק היחסי של האגרה ששולמה בעד התקופה שנותרה עד לתום השנה. לא מילא אדם אחר ההודעה- רשאי ראש העירייה לתקן, להסיר או להחליף שילוט כאמור ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה.

(חזרה לתפריט)


 

שטח שילוט                

שטח שיחושב לפי מידות השלט או המודעה, כולל המסגרת.

(חזרה לתפריט)

 

אכיפה             

בעל עסק אשר יציג שלט ללא רישיון, יידרש להסיר את השלט באופן מיידי. לא הוסר השלט- רשאי ראש העירייה להסיר את השלט ולגבות לאחר מכן מבעל השלט את הוצאות ההסרה.
לאור האמור לעיל, מומלץ לבעלי העסקים לפנות לעירייה, עוד בטרם הם מציגים שלט מסוים, בכדי לברר מראש אם תותר להם הצגת השלט אותו הם מבקשים להתקין ומה יהיה סכום האגרה השנתית הנדרשת עבור הרישיון להצגתו, אם זו תותר.

(חזרה לתפריט)

 

תעריפי  אגרות שילוט            

 

תעריף שנתי - 2018

תעריף שנתי - 2018
מיקום / אתר קוד מהות  (לפי חוק העזר 2003) תעריף למ"ר לפי חוק העזר (ש"ח) תעריף למ"ר
בתוספת מדד (ש"ח)
בתי עסק בעיר 20 בעבור שלט רגיל המותקן בחזית העסק - בקומת הקרקע 110 144.61
25 לכל שלט רגיל נוסף, בקומת הקרקע. 210 276.08
30 לכל שלט רגיל המותקן מעל קומת הקרקע. 320 420.69
40 לכל שלט בולט. 320 420.69
41 לכל שלט דגל חד-צדדי. 320 420.69
77 לכל שלט דגל דו-צדדי. 640 841.38
חברות 81 לכל שלט של עסק אחר המותקן בחזית העסק. 300 394.40
84 לכל שלט בולט/דגל של עסק אחר. 500 657.33
87 לכל שלט דו-צדדי של עסק אחר. 800 1,051.73
88 לכל שלט של עסק אחר המודבק על גבי חלון ראוה של עסק או על גבי מקרר של העסק (כולל מדבקות). 100 131.47
בית עסק/חברה 71 לכל שלט אלקטרוני חד-צדדי. 1000 1,314.66
74 לכל שלט אלקטרוני דו-צדדי. 2000 2,629.32
פרסום חוצות 70 בעבור שלט מתחלף - הכולל 2 תכנים מתחלפים. 800 1,051.73
73 בעבור שלט מתחלף - הכולל 3 תכנים מתחלפים ויותר. 1200 1,577.59
72 בעבור פרסום חוצות שאינו שלט מתחלף. 400 525.86
אתרי בנייה / קבלנים 60 לכל שלט באתר בנייה. 300 394.40
64 לכל שלט דו-צדדי, באתר בנייה. 600 788.80
65 לכל שלט של עסק אחר, באתר בנייה. 500 657.33
67 לכל שלט דו-צדדי של עסק אחר, באתר בנייה. 800 1,051.73
תחבורה 51 בעבור מודעה על גבי חלקו החיצון של כלי הרכב, לרבות נגרר. 322 423.32
52 בעבור מודעה בתוך כלי רכב ציבורי, לכל כלי רכב, לשנה. 993 1,305.46
43 בעבור פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח - ליום. 202 265.56
מגרשים/מתקנים 54 בעבור מודעה על בית קולנוע בהקשר לאותו בית קולנוע, למודעה שגודלה עד 20 מ"ר - לשנה. 629 826.92
55 בתי קולנוע - לכל מ"ר נוסף (לקוד 54), לשנה. 35 46.01
53 בעבור מודעה שאינה נשקפת לרחוב/בבריכת שחייה/מגרש/אולם/איצטדיון - לכל מ"ר, לחודש. 100 131.47

 

(חזרה לתפריט)

 

 

 

 
 
 
טפסים ומסמכים 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן