הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

פטור מהיתר בנייה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה 

החל מתאריך 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המהווה את 'הרפורמה בחוק התכנון והבניה'.

על פי התיקון לחוק, מורכב תהליך הרישוי מ-3 מסלולים :

• רישוי רגיל.
• רישוי מקוצר.
• פטור מהיתר.                              

על פי סעיף 145 ג', ניתן פטור מהגשת בקשה להיתר, לפרטי בנין ומבנים קטנים שעומדים בכללים הבאים:
- הם פשוטים מבחינה הנדסית.
- אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.
- השפעתם על חזות הבניין ועל הסביבה מעטה.
- הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

חשוב להבין כי הפטור הוא מהפרוצדורה של הוצאת היתר בלבד. כל יתר הדינים ( חוק התכנון והבניה, תקנות ותכניות החלות במקום ( תב"ע ), חלים על הבעלים והמבצע את העבודה.
עבודה הפטורה מהיתר חייבת להיות תואמת לחוק, לתקנות, להוראות התכניות החלות במקרקעין, להנחיות המרחביות וגם להיתר הבניה החל במגרש.

הפטור מהיתר לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין.
הפטור מהיתר לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו

על חלק מהפריטים הפטורים מהיתר יש לשלוח הודעה לרשות הרישוי בתוך  45 ימים  ממועד הקמתם. לחלק מהפריטים יש לצרף אישורים נוספים.

רבים פונים ושואלים : "האם באמת אני יכול עכשיו לבנות פרגולה (מצללה) או גגון בלי לבקש היתר בניה?"


התשובה הינה כי לפני הקמת פרגולה, או כל פריט אחר, הפטור מהליך של היתר בניה,  מחובתו של הבונה יהיה לבדוק אם אותו מבנה / פריט נכלל בין הפריטים המופיעים בתקנות לעניין זה, ולבנותו בהתאם להוראות החוק, התקנות והתכניות המקומיות החלות, הקובעות הוראות לגבי אותו סוג בניין.

אנו ממליצים, כי כל תושב, המעוניין לבנות או להתקין פריט שעליו חל הפטור, יפנה למרכז המידע באגף הרישוי של עיריית חולון, על מנת לקבל את המידע התכנוני, בטרם יחל בהתקנה, וזאת על מנת להימנע מנקיטת צעדים משפטיים. כמו כן, חלה החובה לבדוק, האם חלה עליו חובת ההודעה לרשות הרישוי המקומית, והאם נקבעו מפרטים ותנאים בקשר עם בנייתו של אותו מבנה או פריט.

לסיכום, את הבנייה ללא היתר יש לבצע בזהירות, תוך בדיקת התאמתה להוראות החוק, התקנות והתכניות בטרם ביצוע.
סוף מעשה במידע תחילה.

במדור זה של האתר ההנדסי נכללים הנושאים הבאים :
• תקנות בתכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014
• הנחיות מרחביות של רשות הרישוי המקומית הנוגעות לסעיפי הפטור.
• טופס דיווח לפטור מהיתר בנייה
• למידע נוסף בנושא פטורים מהיתר בנייה באתר שער המידע לרישוי ובנייה