הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

תמ"א  38 

 

תמ"א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

בשנת 2005 אושרה לראשונה תמ"א 38- תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. היא מתייחסת למבנים שהיתר לבנייתם ניתן לפני 1980.
תוקף התכנית נקבע ל 5 שנים מאישורה. הוא הוארך פעמיים ע"י המועצה הארצית עד 05/2020.

מטרתה העיקרית של התמ"א היא הצלת חיי אדם במקרה של רעידת אדמה עוצמתית.

התכנית מיועדת לקבוע הסדרים תכנוניים לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה ולעודד ביצוע חיזוק מבנים ע"י תוספות בניה, באמצעות יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר מתן היתרי בניה לשינויים במבנים וקביעת תנאים למימוש תוספות הבניה.
התכנית קובעת גם הסדרים תכנוניים להריסת מבנה הדרוש חיזוק ובנייתו מחדש.

הוועדה המקומית בחולון מקדמת פרוייקטים לחיזוק בניינים או הריסה ובניה מחדש בהתאם להחלטותיה.
התיקון האחרון שאושר לתמ"א 38 הינו תיקון 3א'.

תמ"א 38 חלה על בניינים שנבנו לפני 1.1.80, ובנוסף נדרשת חוות דעת מהנדס על הצורך בחיזוק המבנה הקיים, בהתאם לנספח 2.

אישור בקשות להיתר מתוקף תמ"א 38 נתון לשיקול דעת הוועדה המקומית. התייחסות הוועדה המקומית בחולון לבקשות מתוקף תמ"א 38, כפופה למדיניות התכנון העירונית הבאה לידי ביטוי במסמכי תכנית המתאר העתידית של חולון ( ח / 2030 ) ובעיקר תבנית הבניה העתידית.

בנוסף כפופות החלטות הוועדה להנחיות המרחביות לתמ"א 38.

הוועדה המקומית חולון מקדמת בימים אלו תכנית לפי סעיף 23 להוראות תמ"א 38.

דברי הסבר לחישוב זכויות לתמ"א 38.

בפרויקטים של חיזוק בניינים שאינם כוללים תכנון מקומות חניה, עבור הדירות הנוספות, בתחומי המגרש, כנדרש בתקן, יחוייב בעל ההיתר בתשלום קרן חניה.

מפת פיזור הפרוייקטים מכוח תמ"א 38 בחולון - תפורסם בעתיד.

מומלץ לעיין במסמכים ובהסברים הנמצאים באתר מינהל התכנון:

 • הוראות התכנית לתמ"א 38.
 • דברי הסבר לתיקון 3א


 (מוסתרת) Web Part של עורך תוכן [1]

תכנון קונסטרוקטיבי של מבנה לצורך עמידה ברעידות אדמה, נעשה ע"י מהנדס קונסטרוקטור המבסס את חישוביו על תקן ישראלי מספר 413, אשר נכון להיום הנו בן כ- 100 עמודים לערך, הגדושים בנוסחאות וטבלאות. אולם בעבר הלא כל כך רחוק, בשנת 1961 היה התקן הזה במתכונת אחרת ומצומצמת מאוד של כ- 2 עמודים בלבד. תקן זה עבר שינוי והוצא בשנת 1975 ברמת חישוב נאותה כאשר קונסטרוקטורים רבים נעזרים בו אף היום.

ניתן להניח כי מבנים אשר הוקמו לפני 1961, לא תוכננו לעמידה כל שהיא ברעידות אדמה, אולם, גם מבנים אשר הוקמו לפני 1975 (מועד הוצאת התקן המעודכן), לא נתקיימו בהם החישובים הנדרשים דהיום, להוציא מהכלל מבנים בני קומה אחת או שתיים (בד"כ צמודי קרקע) שאינם נדרשים לעמידה בתקן זה, כל זאת בכפוף להנחיות התקן כמובן.

המחוקק קבע כי למרות הוצאת התקן המעודכן בשנת 1975, סביר להניח כי רק כחמש שנים לאחר מכן, יושמו ההנחיות החדשות ע"י המתכננים והקבלנים כנדרש.

ולכן, נקבע כי רק החל מה- 1/01/1980 מתקיימת בנייה בהתאם לתקן המעודכן 413 לרעידות אדמה בצורה נאותה. קרי ההנחייה היא, כל מבנה אשר הוקם לפני מועד זה, אינו עומד בתקן לרעידות אדמה ואילו, כל מבנה אשר הוקם לאחר מועד זה, עומד בתקן לרעידות אדמה.

בעקבות רעידת האדמה החזקה (6.0 בסולם ריכטר) שהתרחשה בארץ בשנת 2004, הלכה והתפתחה המודעות הציבורית לבעייתיות שקיימת במבנים שאינם עומדים בתקן לרעידות אדמה. עיקר הבניה במדינת ישראל בוצעה עד שנת 1980, דבר המעמיד את מרבית המבנים בארץ בסכנה באם תתרחש רעידת אדמה עוצמתית, רעידת אדמה שכזו צפוייה להתרחש באזורנו בכל רגע נתון.

בדצמבר 2003 יצא תקן ישראלי 2413 – הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה ולחיזוקם. תקן זה דן במבנים קיימים, שנדרש לבדוק את עמידותם הצפויה באירוע סייסמי או לחזקם נגד רעידת אדמה וזאת בשונה מתקן ישראלי 413 המיועד לתכנון מבנים חדשים בלבד. בכדי לעודד את חיזוק הבניה הקיימת והבאתה לרמה אשר תעמוד בתקן ישראלי 2413, יזמה המדינה את תמ"א (תוכנית מתאר ארצית) 38.

 

לנוחותכם - תפריט לניווט במידע:

 

מהי תמ"א 38?

תמ"א 38 הנה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

התמ"א אושרה ע"י ממשלת ישראל במאי 2005 ונועדה לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים חוקיים ואחרים לשיפור המבנים וחיזוקם, כנגד רעידות אדמה. התמ"א קובעת הנחיות שמטרתן לעודד בצוע חיזוק מבנים כאמור על ידי תוספות בניה.

מבנה העומד בדרישות תמ"א 38 הנו מבנה אשר הוצא לו היתר בניה לפני ה- 1/01/1980.

למבנה העומד בתנאי סף זה, מציעה התמ"א, תמריצים לעידוד ביצוע חיזוק קונסטרוקטיבי למבנה כגון: תוספת שטחי בניה ויח"ד. בנוסף, הדיירים יכולים לדרוש מהקבלן המבצע, שדרוג מערכות הבניין (מעליות, מערכות סולריות, טיח, צבע, לובי מחודש וכד'..).

(חזרה לתפריט)

 

מהו התהליך?

תהליך הבחינה, בדיקה, בצוע חישובי עמידות וביצוע החיזוקים למבנים קיימים, מבוצע בהתאם לתקן ישראלי 2413 והתאמות מסויימות על פי תקן ישראלי 413.

התהליך מורכב משני שלבים עיקריים: תהליך תכנוני ותהליך קנייני.

 • התהליך התכנוני
  התהליך כולל:
  1. אישור עמידה בתנאי תמ"א 38.
  2. אישור תוכנית הבניה בהתאם לתנאי תמ"א 38.
  3. אישור התכנון הקונסטרוקטיבי.
  4. הוצאת היתר בניה.

התהליך מתקיים בין מגיש הבקשה מטעם הדיירים, (מגיש הבקשה כולל גם את הקונסטרוקטור שהכין וחישב את החישובים הסייסמיים והקונסטרוקטיביים) ובין מנהל ההנדסה שבעיריית חולון באמצעות מוסדות התכנון והפיקוח של הועדה המקומית.

 • התהליך הקינייני
  התהליך כולל:
  1. בחירת יזם וקבלן לבצוע הפרוייקט.
  2. החתמת כלל הדיירים והסכמתם לבצוע העבודות.
  3. חתימת חוזה מול היזם.

התהליך מתקיים בין דיירי הבניין ובין היזם/קבלן ללא התערבות העירייה.

(חזרה לתפריט)

 

מי הגורמים המעורבים?

גורם

סוג התהליך

אחריות בתהליך

יזם/קבלן

תכנוני/קנייני

אחראי לתכנון הכולל (גם האדריכלי וגם הקונסטרוקטיבי), אחראי להגשת הבקשה ולטיפולה, אחראי לבצוע העבודות ולמתן פתרון במידת הצורך לבעלי הדירות.

העירייה

 אישור  התכנון

אחראית למתן אישור עמידה בתנאי תמ"א 38, לתהליך אישור התכנון האדריכלי והקונסטרוקטיבי ולמתן ההיתר.

בעלי הדירות (כאשר אינם היזמים ואו הקבלנים)

קנייני

אחראים למו"מ מול היזם/קבלן ועל ההחלטה האם לבצע את העסקה.

(חזרה לתפריט)

 

מי יוזם את התהליך? 

היוזמה היא פרטית.

היוזמה יכולה להגיע מיזמים או קבלנים פרטיים והיא אף יכולה לצמוח מבעלי הדירות המתארגנים לביצוע התהליך.

(חזרה לתפריט)

 

מהם השלבים בתהליך?

שלב בתהליך

הגורם האחראי

מול מי?

בדיקה בסיסית כי המבנה עומד בתנאי תמ"א 38

יזם פרטי או בעלי הדירות

מהנדס/מתכנן מטעם היזם ומול התוכניות שבעירייה

החלטה עקרונית של כלל הדיירים ליציאה לפרוייקט

יזם פרטי או בעלי הדירות

החלטה של הדיירים בלבד

הכנת תכנית בניה / חיזוק

(כולל אישור מהנדס כי המבנה אינו עומד בתקן 413 וכי היתר הבניה הוצא לפני ה- 1/01/80)

יזם פרטי או בעלי הדירות

באמצעות קונסטרוקטור

מנהל ההנדסה עיריית חולון

איתור ויידוע בעלי הדירות בהכנת התכנית

יוזם התכנית (הדיירים או היזם)

פעולה פנימית של היזם או הדיירים

אישור עקרוני של החישובים הקונסטרוקטיביים והסייסמיים

הרשות המקומית

הקונסטרוקטור ו או היזם/דיירים

תהליכי אישור התכנית

העירייה והמתכננים מטעם היזם/דיירים

הוועדה המקומית

בחירת קבלן מבצע

הדיירים או היזם

הקבלן

מו"מ וחתימת חוזה על תנאי העסקה (והביטחונות)

בעלי הדירות

היזם והקבלן

קבלת אישורים לבצוע הבניה

הדיירים או היזם/קבלן

הרשות המקומית

(חזרה לתפריט)

 

כמה זמן נמשך התהליך? 

התהליך מורכב משלושה שלבים עיקריים:

 1. הוכחת עמידה בתנאי הסף של תמ"א 38;
 2. אישור התכנית הקונסטרוקטיבית והתיכנונית – הוצאת היתר בניה  ;
 3. ביצוע הבנייה.

הליך הוכחת העמידה בתנאי התמ"א 38 הנו הליך קצר ביותר ותלוי כולו ביזם או בדיירים.

הליך הכנת התוכניות תלוי כולו ביזם או בדיירים ואמור לארוך מספר מצומצם של שבועות.

קבלת האישור מהרשות המקומית כי החישובים הקונסטרוקטיביים והסייסמיים מתאימים ועומדים בדרישות, יארך עד 45 ימי עבודה.

(חזרה לתפריט) 

 

מהי המעורבות של בעל הדירה?

 •  בעלי הדירות יכולים ליזום את בצוע התכנית.
 • בעלי הדירות יכולים להיות שותפים לתהליך התכנון.
 • בעלי הדירות אמורים לנהל מו"מ מול היזמים/קבלנים על תנאי העסקה.

בכל אחד מהשלבים ישנה יכולת השפעה גדולה יותר אם יותר תושבים מעורבים ומאוגדים. אי לכך, כדאי לפעול להקמת נציגות מוסכמת לניהול התהליך ולהתייעצות עם בעלי מקצוע במידת הצורך (כגון עורך דין, אדריכל, שמאי).

(חזרה לתפריט) 

 

האם ניתן לפנות ללא הסכמת כל בעלי הדירות? 

על מנת לממש זכויות בניה משותפות יש צורך בהסכמת בעלי הדירות וחתימתם על הסכמה וזאת בהתאם לאמור לעיל : על פי החוק (נכון להיום),לבניית דירה חדשה יש צורך באישור כל הדיירים במבנה, אולם, בבניית דירה או דירות חדשות בשטח משותף, שמספרן אינו עולה על שליש ממספר הדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצוע העבודה, וששטח רצפתן הכולל אינו עולה על שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף ערב בצוע העבודה, ניתן יהיה לאשר את ביצוע העבודה, באישור של שני שלישים מבעלי הדירות.

 אי הסכמה של בעלי הדירות, בהתאם לאמור מעלה, לא תאפשר טיפול בבקשה וכפועל יוצא מכך, לא יתאפשר מימוש הזכויות בהתאם לתמ"א 38.

(חזרה לתפריט) 

 

מהם היתרונות והחסרונות בתהליך תמ"א 38? 

   יתרונות חסרונות 
לבעל הדירה
 1.  חיזוק המבנה והבאתו לרמת עמידה ברעידת אדמה עוצמתית.
 2. שיפור דיור (מעלית,שיפוץ שטח משותף,תוספת שטחים למבנה).
 3. העלאת ערך הנכס.
 1. אי נוחות זמנית בזמן הבניה.
 2. תוספת של יחידות דיור נוספות במבנה.
 3. החרפת מצוקת החניה.
 4. הגבהת מבנים קיימים וצמצום המרווחים הפתוחים בין מבנה למבנה.
לעיר
 1.  צמצום מספר המבנים העלולים להנזק ואף לקרוס בעת רעידת אדמה חזקה.
 2. חידוש אזור מתיישן.
 3. כניסת אוכלוסיה נוספת.
 4. העלאת ערך הדירות באזורים ותיקים.
 1. מחיר של ציפוף והעמסת תנועה ותשתיות.
 2. פגיעה וצמצום המרחבים הפתוחים בין הבניינים.

(חזרה לתפריט) 

 

מהם התנאים להצלחת הפרוייקט?

 • קבלת ההסכמה של כלל בעלי הדירות ומחויבות לתהליך.
 • בחירת יזם / קבלן מתאים.
 • כדאיות כלכלית ליזם.

(חזרה לתפריט)

 

לסיכום, רעידת אדמה חזקה עלולה להתרחש בכל רגע נתון ולפגוע פגיעה אנושה במבנים אשר הוצא להם היתר בניה לפני ה- 1/01/80. לצורך חיזוק המבנים הישנים הקיימים יצא תקן ישראלי 2413 המנחה כיצד יש לבדוק ולחזק את המבנה. במקביל אושרה תמ"א 38 אשר תפקידה לעודד באמצעות זכויות בניה נוספות, את חיזוק המבנה.

כל מבנה העומד בתנאי הסף של תמ"א 38 זכאי לתוספת זכויות הבניה.

עיריית חולון מעודדת יוזמות לפרויקטים על בסיס תמ"א 38 בכל מקום בו התקיימה בניה אשר אינה עומדת בתנאי התקן לרעידות אדמה, תקן ישראלי 413.

כל יוזמה נבדקת על היבטיה הקונסטרוקטיביים והתכנוניים השונים ומקודמת בהתאם. העירייה רואה חשיבות ויתרון בשותפות בעלי הדירות בתהליך ובהירתמותם למימושו.

 

 מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד הפנים