הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תעשיה ואיכות סביבה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לצד תפקידן הכלכלי והיצרני מהוות התעשיות מרכיב הכרחי בשמירה הסביבה ומשאביה.
המחלקה לאיכות הסביבה אמונה על אכיפה וקיום נהלים וחוקים למניעת סיכון משאבי המים, הקרקע, האוויר ועוד.

חומרים מסוכנים

 המחלקה לאיכות הסביבה מבצעת:
 • ביקורות במפעלים (מתן הנחיות ודרישות למפעלים, פיקוח ואכיפה לאחר ביצוע דרישות).
 • טיפול בבקשות למתן היתר רעלים (בדיקת תיקי מפעל, נהלי חירום, תוכניות אחסון בטיחותי, הערכות סיכונים).
 • טיפול באירועי חומרים מסוכנים.
 • טיפול בבקשות לרישיון עסק.
 • טיפול בתלונות הציבור.
 • קידום פרויקטים​ מיוחדים (חוברת חירום לאזור התעשייה).
 • מבצעי אכיפה (שינוע חומרים מסוכנים, קיום תנאים מוקדמים לרישוי עסק).
באיזור התעשייה ישנם כ-80 מפעלים המוגדרים "מפעלים מסוכנים". המפעלים סווגו בקטגוריות שונות לפי דרגות סיכון.
מאז הקמת המחלקה מורגשת ירידה משמעותית בכמות האירועים בהם מעורבים חומרים מסוכנים וזאת בשל עבודת פיקוח ואכיפה מאומצת.​

תקנות חופש המידע בנושא חומרים מסוכנים

שפכים תעשייתיים 

המחלקה לאיכות הסביבה שמה דגש על קיום תקנות וחוקים סביבתיים במפעלים ועסקים במטרה לשמור על מקורות מים ומניעת זיהומם באמצעות:
 • ביקורות קבועים במפעלים ועסקים.
 • פיקוח ואכיפה על פינוי פסולת כנדרש.
 • בדיקת המערכות לטיפול בשפכי המפעלים.
בעיר חולון ישנם כ-100 מפעלים הנמצאים בפיקוח המחלקה בתחום זה, כאשר הדגש ניתן למפעלים הפולטים מתכות כבדות, שומנים ושמנים.
 

​איכות אוויר

המחלקה בודקת את הגאזים הנפלטים ממפעלי-תעשייה (מזהמים נייחים). 
כמו כן קיימת בחולון תחנת ניטור אויר המודדת מזהמי אוכלוסייה וכן נתונים מטאורולוגים. התחנה נמצאת על גג בי"ס עתידים ברח' ההסתדרות.
בתעשייה נמצאים תחת פיקוח ואכיפה מפעלים ועסקים אשר בהם פוטנציאל לזיהום קרי: נגריות, מצבעות, מפעלי מזון ועוד.
 

רעש

בעיקר נבדקות תלונות התושבים בגין מטרדי רעש. באפשרות המחלקה לטפל בתלונות בגין מטרדי רעש כאשר מקור הרעש הינו עסק טעון רישוי.
כמו כן מטופלים על ידינו מפעלים המהווים מקור פוטנציאלי לגרימת מטרדי רעש סביבתי.
בדיקה נוספת, המבוצעת ע"י המחלקה לאיכות הסביבה, הינה בדיקת התקני רעש המותקנים באולמי שמחות עפ"י החוק.
  

קרינה

הטיפול בקרינה מקבל עדיפות בטיפול במסגרת תכנון סביבתי על ידי הצבת תנאים מחמירים להקמת אנטנות סלולאריות.
 כמו כן נערכת בדיקת דוחות בטיחות קרינה במסגרת התנאים לאישור האנטנות.
המחלקה לאיכות הסביבה מתואמת עם חברת חשמל במטרה למנוע מפגעי קרינה ממתקני חשמל עוד בשלב המוקדם של תכנון.
   

ביקורות ואישורים

להלן מוצגים נתונים (סיכום 2000) הנוגעים לפעילויות בנושאים שונים אשר נבדקו במסגרת פיקוח ואכיפה על השלכות הסביבתיות במגוון הנושאים המטופלים ע"י המחלקה לאיכות הסביבה:
 • ביקורות בנושא חומרים מסוכנים: 90
 • בדיקה ואישור נוהלי חירום ותיקי מפעל: 90
 • טיפול בתלונות: 300
 • טיפול בקשות לרשיון עסק: 230
 • בדיקת היתרי רעלים: 30
 • בדיקות ארובה: 2
 • בדיקות סביבתיות במפעלי בטון: 3

אסבסט

 • המחלקה לאיכות הסביבה מטפלת במפגעי אסבסט ברחבי העיר, הן במקרים חריגים והן בהריסות אסבסט כאשר ברשותו של בעל הנכס היתר מסודר מהמשרד לאיכות הסביבה.
 • כמו כן, עורכת המחלקה פרויקטים בנושא הורדת אסבסט צמנט לא תקני כגון הפרויקט שנמצא בעיצומו בכל מוסדות ציבור בעיר.​

קרקעות מזוהמות

הנושא מטופל ע"י המחלקה לאיכות הסביבה בשני אופנים:
 • מתן דרישות בבקשות להיתר בנייה
 • מתן דרישות בבקשות לרישיון עסק
מתן הדרישה לביצוע סקר קרקע ו/או גזי הקרקע מבוססת על מתווה לקרקעות מזוהמות של מחוז ת"א במשרד להגנת הסביבה.
לאחר מכן, הטמעת תוצאות סקרי הקרקע וגזי הקרקע הינה בתנאים להיתר בניה ו/או רישיון עסק.

 
פניות התושבים בנושא מפגעים סביבתיים מועברות למחלקה לאיכות הסביבה באמצעות המוקד העירוני של עיריית חולון בטלפון 106 או 03-5011111.​​​​​​