מכרז לאספקת שירותי PTT (push to talk), מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 42/2018
תאריך אחרון להגשה 07/03/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

200 ש"ח​

תיאור המכרז

​​​עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור מכרז לאספקת שירותי PTT (push to talk), מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים (להלן: "השירותים");

 • על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

 • על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 5,000 ₪ בתוקף עד ליום 28.5.19 בדיוק.

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, חולון, קומה שלישית, חדר 312, תמורת סך של – 200(שלא יוחז​רו) בימים א'-ה' בין שעות 13:00-08:30.

 • את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה-28.2.2019 שעה 12:00 לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה.
 • אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 כללי

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור מכרז לאספקת שירותי PTT (push to talk), מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים (להלן: "השירותים");בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • העירייה מזמינה את המציעים להציע הצעות עבור אספקת שירותי PTT על גבי רשתות UMTS בדור 3 ובדור 4, הכל בהתאם לכתוב במסמכי מכרז זה ובפרט במסמך א(1) מפרט שירותים.
 • המערכת תתמוך במכשירי טלפון סלולאריים מיצרנים שונים.
 • בנוסף, נדרשת אפליקציית מסרים שתותקן על גבי תווך סלולארי, תקבל ותחזיר מסרים למערכות העירייה.
 • הספק הזוכה יהיה אחראי על כל היבטי העסקה לרבות אפליקציית PTT , שרתים, מכשירים שיסופקו במסגרת מכרז זה כולל שירות תיקונים מלא, עמדת ניהול, וכל פרט אחר.
 • הספק הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל התקלות שייגרמו במערכת כולל תאום עם ספק הסלולאר לתיקון תקלות רשת במתחם העירייה.
 • הספק הזוכה יפעיל מוקד שירות 24/7, 364 ימים בשנה אשר יספק שירות תמיכה במערכת ה PTT.
 • הספק יפעיל שירות לתיקון המכשירים ותמיכה טכנית במערכות הניהול.
 •  העירייה תוכל לבחור האם לרכוש את חבילות הגלישה למכשירים דרך ספק המכרז הסלולרי שלה או לרכוש חבילה משולבת הכוללת מכשיר+ חבילת גלישה מהספק הזוכה במכרז זה.
 •  במידה והעירייה תבחר בחבילה משולבת הספק הזוכה יוכל להיעזר בספק משנה שיספק את כרטיסי הסים במכשירים אך השירות יינתן בנקודת מגע אחת (ONE STOP SHOP).
 •  מספר המכשירים המשוער במסגרת מכרז הינה הינו כ- 160. העירייה אינה מתחייבת לרכוש את כל המכשירים.
 •  במסגרת הגשת ההצעה במכרז זה, נדרש המציע למסור מכשירים לשימוש העירייה למשך 7 ימי עבודה כפיילוט, הכל כמפורט להלן בס' 4.
 •  כמפורט להלן, המציעים נדרשים לערוך סקרי קליטה. מובהר, כי ככל שיהיו ליקויים בקליטה, המציעים מתחייבים לשפר את הקליטה באתרי העירייה ובסביבתם ברדיוס של לפחות 500 מטר בתוך חודש ממועד ההודעה על זכייתם במכרז. ההתחייבות תהיה על שיפור הקליטה גם בדור 4.
 •  תקופת ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים. העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה, בשתי תקופות בנות 12 חודשים כל תקופה כך שסה"כ תקופה ההסכם תהיה 60 חודשים (5 שנים)

  תנאים להשתתפות במכרז

  רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בתנאים המצטברים שלהלן:

  מפעיל אשר יש לו לפחות 3 לקוחות בארץ, כאשר לפחות אחד מהם הינו רשות מקומית, וכאשר לכל אחד מהלקוחות יש למעלה מ-120 מכשירים;

  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את מסמך א(1)

  השרתים על גביהם יינתן השירות מותקנים בישראל בשני אתרים פיזיים נפרדים עם גיבוי חם. למען הסר ספק, מדובר בשרתים קיימים של הספק הנמצאים באתרים ייעודיים;

  להוכחת עמידתו בתנאי סך זה על המשתתף למלא את מסמך א(1)

  במקרה בו המציע אינו מפעיל סלולרי, יהיה עליו להיות בעל הסכם עם ספק סלולארי במסגרתו נקבע כי המציע מספק תמיכה מלאה בסלולארי כמפורט במכרז זה;

  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף הסכם בתוקף עם ספק סלולארי

  צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 5,000₪ (חמשת אלפים אלף שקלים חדשים) כמפורט בסעיף 5.8 להלן.

  יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(4) המצ"ב בדיוק.

  רכש את מסמכי המכרז בסך של 200₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.

  יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

  מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.

  לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

  א. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

  ב. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;

  ג. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;

  ד. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.

  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

  מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע' והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

  לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

  מובהר, כי למכרז זה יוכלו להגיש הצעות משותפות, ספק סלולאר וספק מערכת PTT על כל מרכיביה, אך גורם אחד יהיה אחראי לכל המרכיבים.

  ההצעה והפיילוט

  * ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 • המציע נדרש להגיש את הצעת המחיר בשקלים חדשים על גבי טופס הצעת המחיר המצורפת לבקשה זו כמסמך א(3). 

 • העלויות שתפורטנה על ידי המציע תנקבנה במחירים קבועים וסופיים ותכלולנה תשלום עבור כל ההוצאות לרבות היטלים ומיסים (לא כולל מע"מ) לצורך אספקת השירותים הנדרשים במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 • המחירים המוצעים בהצעה לא יהיו מותנים בכל צורה שהיא בהתחייבות המזמין לכמויות או להיקפים כלשהם.

 • המציע מתבקש למלא את כל התאים הנדרשים בכתב הצעת המחיר ועל פיו תתבסס ההשוואה בין המציעים השונים. הצעת מחיר אשר לא תמולא כנדרש עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

 • בעת הגשת ההצעה הספק המציע ימסור לעירייה 2 מכשירים לטובת פיילוט וכן עמדת ניהול אחת.

 • העירייה תבחן את המכשירים ואת עמדת הניהול במשך 7 ימי עבודה.

 • הספקים יוזמנו להציג את מערכת הניהול שלהם בפני העירייה לצורך קביעת חוות דעת לגבי יכולות המערכת, נוחות התפעול שלה, יכולת ביצוע שינויים בקבוצות, אפשרות ביצוע פריצה למכשירים לפי הרשאות ונושאים אחרים המופיעים בדרישות המכרז.

 • הניקוד שיקבל כל ספק במסגרת הפיילוט ישוקלל עם יתר רכיבי האיכות לצורך קבלת ניקוד איכות כולל, הכל בהתאם למפורט בס' 10 להלן.

  אישורים ומסמכים

  כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן

 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו) ולרבות פרוטוקול כנס מציעים, כשהם חתומים ע"י המציע וכן את ההצעה עצמה על גבי דיסק און קי.

 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.

 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:

  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 •  תצהיר בדבר קיום דיני עבודה, בנוסח מסמך א(5) המצורף להזמנה להציע הצעות. 

 •  העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).

 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.

 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:

  העתק תעודת התאגדות של המשתתף.

  תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.

  אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך א(6)) או במסמך נפרד).

 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד). 

 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 5,000₪ ובתוקף עד ליום 28.5.19 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(4) בדיוק.

  מובהר כי:

  העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

  וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

  וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

 • 1כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.

 •  כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים

 •  כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.

 • כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

  והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

  משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך א(1).

  לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

פרטים נוספים

אופן הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בבניין עיריית חולון, בתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, רח' ויצמן 58, חולון עד ליום 7.3.19 בשעה 12:00.
 • ההצעה תוגש בשני (2) עותקים זהים. על המעטפה החיצונית (של שני העותקים) ירשם: "מכרז מס' 42/2018 לאספקת שירותי PTT, מכשירי טלפון ייעודים, ציוד ואביזרים".
 • כל עותק יכיל שתי מעטפות חתומות - אף הן ללא כל סימני זיהוי של המציע, כלהלן:

מעטפה ראשונה תכיל מענה לכל הסעיפים למעט סעיף העלות וכן כתב ערבות בנקאית וכל האישורים הדרושים לפרק זה ועליה יצוין "מכרז מס' 42/2018 - מענה מנהלה + כתב ערבות".

מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק המחיר ועליה יצוין "מכרז מס' 42/2018 – מענה – עלות ".

 • יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש כדי לאפשר את תהליך הבדיקה המתואר בהמשך. המציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה לעירייה ככל שלא מילא אחר הוראות סעיף זה. יש לשים לב כי המעטפות השונות תיפתחנה בשלבי בדיקה שונים.

 • על עותק ההצעה המכיל את כתב הערבות המקורי יצוין "מכיל כתב ערבות מקורי". העמוד הראשון בכל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת הרשמית של המציע. כל עמוד בהצעה הכספית יוחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשי חתימה בראשי-תיבות.

 • את ההצעה יש להגיש בעברית, לעותק המקור יש לצרף עותק צרוב על גבי תקליטור או disc on key (תקליטור \ דיסק נייד לכל אחת משתי המעטפות בהתאם) המכיל את קבצי ההצעה בפורמט של תוכנת WORD. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה המודפסת לאמור בקבצים האלקטרוניים, יקבע הנוסח המודפס. הספק יצרף את טבלאות המחירים גם כקובץ Excel. יש להקפיד שטבלאות המחיר בקובץ המצורף, לא יצורפו למעטפות ההצעה, אלא יצורפו רק למעטפה בה מוגשת הצעת המחיר.

 • מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 •  כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 (מאה עשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 רכישת חוברת המכרז והוצאות:

 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, חולון, קומה שלישית, חדר 312, בין השעות 08:30-13:00, תמורת סך של 200 ₪ (שלא יוחזרו). ניתן לעיין במכרז ללא תשלום.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

לפרטים נא לפנות ל-

משה ניב 03-5027173

rfp@holon.muni.il

קובץ מצורף
הערות

שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני לכתובת rfp@holon.muni.il עד ליום 12.2.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה.

קבצים מצורפים

מכרז לאספקת שירותי PTT (push to talk), מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים

מספר מכרז:42/2018
תאריך אחרון להגשה:07/03/2019 12:00

תיאור

​​​עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור מכרז לאספקת שירותי PTT (push to talk), מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים (להלן: "השירותים");

 • על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

 • על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 5,000 ₪ בתוקף עד ליום 28.5.19 בדיוק.

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, חולון, קומה שלישית, חדר 312, תמורת סך של – 200(שלא יוחז​רו) בימים א'-ה' בין שעות 13:00-08:30.

 • את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה-28.2.2019 שעה 12:00 לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה.
 • אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 כללי

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור מכרז לאספקת שירותי PTT (push to talk), מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים (להלן: "השירותים");בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • העירייה מזמינה את המציעים להציע הצעות עבור אספקת שירותי PTT על גבי רשתות UMTS בדור 3 ובדור 4, הכל בהתאם לכתוב במסמכי מכרז זה ובפרט במסמך א(1) מפרט שירותים.
 • המערכת תתמוך במכשירי טלפון סלולאריים מיצרנים שונים.
 • בנוסף, נדרשת אפליקציית מסרים שתותקן על גבי תווך סלולארי, תקבל ותחזיר מסרים למערכות העירייה.
 • הספק הזוכה יהיה אחראי על כל היבטי העסקה לרבות אפליקציית PTT , שרתים, מכשירים שיסופקו במסגרת מכרז זה כולל שירות תיקונים מלא, עמדת ניהול, וכל פרט אחר.
 • הספק הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל התקלות שייגרמו במערכת כולל תאום עם ספק הסלולאר לתיקון תקלות רשת במתחם העירייה.
 • הספק הזוכה יפעיל מוקד שירות 24/7, 364 ימים בשנה אשר יספק שירות תמיכה במערכת ה PTT.
 • הספק יפעיל שירות לתיקון המכשירים ותמיכה טכנית במערכות הניהול.
 •  העירייה תוכל לבחור האם לרכוש את חבילות הגלישה למכשירים דרך ספק המכרז הסלולרי שלה או לרכוש חבילה משולבת הכוללת מכשיר+ חבילת גלישה מהספק הזוכה במכרז זה.
 •  במידה והעירייה תבחר בחבילה משולבת הספק הזוכה יוכל להיעזר בספק משנה שיספק את כרטיסי הסים במכשירים אך השירות יינתן בנקודת מגע אחת (ONE STOP SHOP).
 •  מספר המכשירים המשוער במסגרת מכרז הינה הינו כ- 160. העירייה אינה מתחייבת לרכוש את כל המכשירים.
 •  במסגרת הגשת ההצעה במכרז זה, נדרש המציע למסור מכשירים לשימוש העירייה למשך 7 ימי עבודה כפיילוט, הכל כמפורט להלן בס' 4.
 •  כמפורט להלן, המציעים נדרשים לערוך סקרי קליטה. מובהר, כי ככל שיהיו ליקויים בקליטה, המציעים מתחייבים לשפר את הקליטה באתרי העירייה ובסביבתם ברדיוס של לפחות 500 מטר בתוך חודש ממועד ההודעה על זכייתם במכרז. ההתחייבות תהיה על שיפור הקליטה גם בדור 4.
 •  תקופת ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים. העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה, בשתי תקופות בנות 12 חודשים כל תקופה כך שסה"כ תקופה ההסכם תהיה 60 חודשים (5 שנים)

  תנאים להשתתפות במכרז

  רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בתנאים המצטברים שלהלן:

  מפעיל אשר יש לו לפחות 3 לקוחות בארץ, כאשר לפחות אחד מהם הינו רשות מקומית, וכאשר לכל אחד מהלקוחות יש למעלה מ-120 מכשירים;

  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את מסמך א(1)

  השרתים על גביהם יינתן השירות מותקנים בישראל בשני אתרים פיזיים נפרדים עם גיבוי חם. למען הסר ספק, מדובר בשרתים קיימים של הספק הנמצאים באתרים ייעודיים;

  להוכחת עמידתו בתנאי סך זה על המשתתף למלא את מסמך א(1)

  במקרה בו המציע אינו מפעיל סלולרי, יהיה עליו להיות בעל הסכם עם ספק סלולארי במסגרתו נקבע כי המציע מספק תמיכה מלאה בסלולארי כמפורט במכרז זה;

  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף הסכם בתוקף עם ספק סלולארי

  צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 5,000₪ (חמשת אלפים אלף שקלים חדשים) כמפורט בסעיף 5.8 להלן.

  יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(4) המצ"ב בדיוק.

  רכש את מסמכי המכרז בסך של 200₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.

  יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

  מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.

  לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

  א. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

  ב. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;

  ג. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;

  ד. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.

  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

  מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע' והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

  לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

  מובהר, כי למכרז זה יוכלו להגיש הצעות משותפות, ספק סלולאר וספק מערכת PTT על כל מרכיביה, אך גורם אחד יהיה אחראי לכל המרכיבים.

  ההצעה והפיילוט

  * ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 • המציע נדרש להגיש את הצעת המחיר בשקלים חדשים על גבי טופס הצעת המחיר המצורפת לבקשה זו כמסמך א(3). 

 • העלויות שתפורטנה על ידי המציע תנקבנה במחירים קבועים וסופיים ותכלולנה תשלום עבור כל ההוצאות לרבות היטלים ומיסים (לא כולל מע"מ) לצורך אספקת השירותים הנדרשים במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 • המחירים המוצעים בהצעה לא יהיו מותנים בכל צורה שהיא בהתחייבות המזמין לכמויות או להיקפים כלשהם.

 • המציע מתבקש למלא את כל התאים הנדרשים בכתב הצעת המחיר ועל פיו תתבסס ההשוואה בין המציעים השונים. הצעת מחיר אשר לא תמולא כנדרש עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

 • בעת הגשת ההצעה הספק המציע ימסור לעירייה 2 מכשירים לטובת פיילוט וכן עמדת ניהול אחת.

 • העירייה תבחן את המכשירים ואת עמדת הניהול במשך 7 ימי עבודה.

 • הספקים יוזמנו להציג את מערכת הניהול שלהם בפני העירייה לצורך קביעת חוות דעת לגבי יכולות המערכת, נוחות התפעול שלה, יכולת ביצוע שינויים בקבוצות, אפשרות ביצוע פריצה למכשירים לפי הרשאות ונושאים אחרים המופיעים בדרישות המכרז.

 • הניקוד שיקבל כל ספק במסגרת הפיילוט ישוקלל עם יתר רכיבי האיכות לצורך קבלת ניקוד איכות כולל, הכל בהתאם למפורט בס' 10 להלן.

  אישורים ומסמכים

  כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן

 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו) ולרבות פרוטוקול כנס מציעים, כשהם חתומים ע"י המציע וכן את ההצעה עצמה על גבי דיסק און קי.

 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.

 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:

  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 •  תצהיר בדבר קיום דיני עבודה, בנוסח מסמך א(5) המצורף להזמנה להציע הצעות. 

 •  העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).

 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.

 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:

  העתק תעודת התאגדות של המשתתף.

  תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.

  אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך א(6)) או במסמך נפרד).

 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד). 

 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 5,000₪ ובתוקף עד ליום 28.5.19 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(4) בדיוק.

  מובהר כי:

  העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

  וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

  וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

 • 1כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.

 •  כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים

 •  כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.

 • כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

  והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

  משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך א(1).

  לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

עלות מסמכי המכרז

200 ש"ח​

הערות

שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני לכתובת rfp@holon.muni.il עד ליום 12.2.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה.

פרטים נוספים

אופן הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בבניין עיריית חולון, בתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, רח' ויצמן 58, חולון עד ליום 7.3.19 בשעה 12:00.
 • ההצעה תוגש בשני (2) עותקים זהים. על המעטפה החיצונית (של שני העותקים) ירשם: "מכרז מס' 42/2018 לאספקת שירותי PTT, מכשירי טלפון ייעודים, ציוד ואביזרים".
 • כל עותק יכיל שתי מעטפות חתומות - אף הן ללא כל סימני זיהוי של המציע, כלהלן:

מעטפה ראשונה תכיל מענה לכל הסעיפים למעט סעיף העלות וכן כתב ערבות בנקאית וכל האישורים הדרושים לפרק זה ועליה יצוין "מכרז מס' 42/2018 - מענה מנהלה + כתב ערבות".

מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק המחיר ועליה יצוין "מכרז מס' 42/2018 – מענה – עלות ".

 • יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש כדי לאפשר את תהליך הבדיקה המתואר בהמשך. המציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה לעירייה ככל שלא מילא אחר הוראות סעיף זה. יש לשים לב כי המעטפות השונות תיפתחנה בשלבי בדיקה שונים.

 • על עותק ההצעה המכיל את כתב הערבות המקורי יצוין "מכיל כתב ערבות מקורי". העמוד הראשון בכל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת הרשמית של המציע. כל עמוד בהצעה הכספית יוחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשי חתימה בראשי-תיבות.

 • את ההצעה יש להגיש בעברית, לעותק המקור יש לצרף עותק צרוב על גבי תקליטור או disc on key (תקליטור \ דיסק נייד לכל אחת משתי המעטפות בהתאם) המכיל את קבצי ההצעה בפורמט של תוכנת WORD. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה המודפסת לאמור בקבצים האלקטרוניים, יקבע הנוסח המודפס. הספק יצרף את טבלאות המחירים גם כקובץ Excel. יש להקפיד שטבלאות המחיר בקובץ המצורף, לא יצורפו למעטפות ההצעה, אלא יצורפו רק למעטפה בה מוגשת הצעת המחיר.

 • מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 •  כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 (מאה עשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 רכישת חוברת המכרז והוצאות:

 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, חולון, קומה שלישית, חדר 312, בין השעות 08:30-13:00, תמורת סך של 200 ₪ (שלא יוחזרו). ניתן לעיין במכרז ללא תשלום.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

לפרטים נא לפנות ל-

משה ניב 03-5027173

rfp@holon.muni.il