קול קורא– בקשה לקבלת מידע (RFI) מגופים עסקיים בדבר ניהול מימוש התכנית האסטרטגית של "העיר בחולות" עפ"י תכנית מתאר ח-500

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 8/2019
תאריך אחרון להגשה 26/09/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז
 • ​​​​חולון, עיר מובילה במטרופולין המרכז, שואפת למצוינות, השגת איכות חיים גבוהה לכלל תושביה, בריאה ומקיימת, מכירה בחשיבות שמירת ערכי טבע, נוף, מגוון ביולוגי ומורשת, ומנהלת פעילויותיה בראייה חוצת גבולות מוניציפאליים ובשיתוף התושבים. העירייה מפתחת את היישוב בשאיפה לאיזון בר-קיימא בין הפעילות הכלכלית לבין איכות הסביבה ואיכות החיים בה.
 • במסגרת תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה עליה חתמה עיריית חולון הוחלט על אימוץ ויישום עקרונות הקיימות והגנת האקלים בחזון העירוני בכלל ובבניית רובע ח' -500 בפרט.
 • ​עיריית חולון/מינהל ההנדסה מפרסמת היום קול קורא לקבלת מידע בנושא הכנת תכנית אסטרטגית "העיר בחולות" וניהולה לקראת מימוש עפ"י תכנית מתאר ח-500.
 • לעיון ומילוי ה"קול קורא" יש ללחוץ על הקישור מטה.​​ לתוכניות לאנשי המקצוע יש ללחוץ על קישור זה.
 • ​עיריית חולון מעוניינת לבחון אפשרות לשכירת שירותי יעוץ וניהול אסטרטגי - כלכלי, מימוני וסטטוטורי, לצורך הקמת מתחם חדש על קרקע המוגדרת כתכנית ח-500 בדרום העיר חולון. מטרת פניה זו הינה לקבל מידע אשר ישמש את העירייה לצורך קבלת החלטה בענין זה. תנאי מקדמי להשתתפות הינו עמידת המשיב בתנאי הסף כמפורט בסעיף 12 במסמך ה"קול הקורא" המפורט.
 • שאלות ובקשות למידע נוסף בקשר עם מסמכי ה"קול קורא", יש להפנות לנציגת העירייה,  אדריכלית סורנה שניידר, בכתובת הדואר האלקטרוני: soranas@holon.muni​​​.il, תחת הכותרת "קול קורא– בקשה לקבלת מידע (RFI) מגופים עסקיים בדבר ניהול מימוש התכנית האסטרטגית של "העיר בחולות" עפ"י תכנית מתאר ח-500, עד ליום 1.7.19 בשעה 17:00.
 • העירייה רשאית להשיב לכלל המענים שיתקבלו, לחלק מהמענים, או שלא להשיב למענה כלל. בכל מקרה, לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה למסמך זה, אלא אם ניתנה בכתב.
 • את המענה יש להגיש עד ליום 26.9.19 בשעה 12:00, בכתובת: soranas@holon.muni​​​.il
 • עיריית חולון רשאית שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בפרסום ובמסמכי קול הקורא.
 • מובהר, כי בקשה זו מהווה איסוף מידע בלבד ואין לראות בה תהליך לבחירת ספק כלשהו ו/או התחייבות כלשהי של העירייה לביצוע פעילות המשך עם מי מהמשיבים או בכלל. כמו כן, אין בהליך זה כדי להוות כל התחייבות מצידה של עיריית חולון לרכוש שירותים כלשהם, ו/או לפרסם מכרז לאחר קבלת המידע ו/או לפנות בהליך אחר כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים בהליך זה.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לערוך שינויים או תיקונים בקול קורא זה, בין אם מיוזמתה ובין אם בעקבות פניה של צדדים שלישיים כלשהם. השינויים או התיקונים בקול הקורא ייעשו בהודעה בכתב, ויפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. באחריות המשיבים לבדוק מפעם לפעם את אתר האינטרנט של העירייה, אם חלו שינויים בנוסח של קול הקורא ולהתאים את המענה שלהם לשינויים, ככל שיחולו.​
פרטים נוספים
 • ​​שאלות ובקשות למידע נוסף בקשר עם מסמכי ה"קול קורא", יש להפנות לנציגת העירייה,  אדריכלית סורנה שניידר, בכתובת הדואר האלקטרוני: soranas@holon.muni​​​.il, תחת הכותרת "קול קורא– בקשה לקבלת מידע (RFI) מגופים עסקיים בדבר ניהול מימוש התכנית האסטרטגית של "העיר בחולות" עפ"י תכנית מתאר ח-500, עד ליום 1.7.19 בשעה 17:00.​
לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 • חל שינוי ​במועד האחרון להעברת שאלות ובקשות למידע נוסף- נדחה עד לתאריך 1.7.19 בשעה 17:00.
 • חל שינוי במועד האחרון להגשת המענה-נדחה עד לתאריך 26.9.19 בשעה 12:00.


קבצים מצורפים

קול קורא– בקשה לקבלת מידע (RFI) מגופים עסקיים בדבר ניהול מימוש התכנית האסטרטגית של "העיר בחולות" עפ"י תכנית מתאר ח-500

מספר מכרז:8/2019
תאריך אחרון להגשה:26/09/2019 12:00

תיאור

 • ​​​​חולון, עיר מובילה במטרופולין המרכז, שואפת למצוינות, השגת איכות חיים גבוהה לכלל תושביה, בריאה ומקיימת, מכירה בחשיבות שמירת ערכי טבע, נוף, מגוון ביולוגי ומורשת, ומנהלת פעילויותיה בראייה חוצת גבולות מוניציפאליים ובשיתוף התושבים. העירייה מפתחת את היישוב בשאיפה לאיזון בר-קיימא בין הפעילות הכלכלית לבין איכות הסביבה ואיכות החיים בה.
 • במסגרת תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה עליה חתמה עיריית חולון הוחלט על אימוץ ויישום עקרונות הקיימות והגנת האקלים בחזון העירוני בכלל ובבניית רובע ח' -500 בפרט.
 • ​עיריית חולון/מינהל ההנדסה מפרסמת היום קול קורא לקבלת מידע בנושא הכנת תכנית אסטרטגית "העיר בחולות" וניהולה לקראת מימוש עפ"י תכנית מתאר ח-500.
 • לעיון ומילוי ה"קול קורא" יש ללחוץ על הקישור מטה.​​ לתוכניות לאנשי המקצוע יש ללחוץ על קישור זה.
 • ​עיריית חולון מעוניינת לבחון אפשרות לשכירת שירותי יעוץ וניהול אסטרטגי - כלכלי, מימוני וסטטוטורי, לצורך הקמת מתחם חדש על קרקע המוגדרת כתכנית ח-500 בדרום העיר חולון. מטרת פניה זו הינה לקבל מידע אשר ישמש את העירייה לצורך קבלת החלטה בענין זה. תנאי מקדמי להשתתפות הינו עמידת המשיב בתנאי הסף כמפורט בסעיף 12 במסמך ה"קול הקורא" המפורט.
 • שאלות ובקשות למידע נוסף בקשר עם מסמכי ה"קול קורא", יש להפנות לנציגת העירייה,  אדריכלית סורנה שניידר, בכתובת הדואר האלקטרוני: soranas@holon.muni​​​.il, תחת הכותרת "קול קורא– בקשה לקבלת מידע (RFI) מגופים עסקיים בדבר ניהול מימוש התכנית האסטרטגית של "העיר בחולות" עפ"י תכנית מתאר ח-500, עד ליום 1.7.19 בשעה 17:00.
 • העירייה רשאית להשיב לכלל המענים שיתקבלו, לחלק מהמענים, או שלא להשיב למענה כלל. בכל מקרה, לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה למסמך זה, אלא אם ניתנה בכתב.
 • את המענה יש להגיש עד ליום 26.9.19 בשעה 12:00, בכתובת: soranas@holon.muni​​​.il
 • עיריית חולון רשאית שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בפרסום ובמסמכי קול הקורא.
 • מובהר, כי בקשה זו מהווה איסוף מידע בלבד ואין לראות בה תהליך לבחירת ספק כלשהו ו/או התחייבות כלשהי של העירייה לביצוע פעילות המשך עם מי מהמשיבים או בכלל. כמו כן, אין בהליך זה כדי להוות כל התחייבות מצידה של עיריית חולון לרכוש שירותים כלשהם, ו/או לפרסם מכרז לאחר קבלת המידע ו/או לפנות בהליך אחר כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים בהליך זה.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לערוך שינויים או תיקונים בקול קורא זה, בין אם מיוזמתה ובין אם בעקבות פניה של צדדים שלישיים כלשהם. השינויים או התיקונים בקול הקורא ייעשו בהודעה בכתב, ויפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. באחריות המשיבים לבדוק מפעם לפעם את אתר האינטרנט של העירייה, אם חלו שינויים בנוסח של קול הקורא ולהתאים את המענה שלהם לשינויים, ככל שיחולו.​

קובץ מצורף

הערות

 • חל שינוי ​במועד האחרון להעברת שאלות ובקשות למידע נוסף- נדחה עד לתאריך 1.7.19 בשעה 17:00.
 • חל שינוי במועד האחרון להגשת המענה-נדחה עד לתאריך 26.9.19 בשעה 12:00.


פרטים נוספים

 • ​​שאלות ובקשות למידע נוסף בקשר עם מסמכי ה"קול קורא", יש להפנות לנציגת העירייה,  אדריכלית סורנה שניידר, בכתובת הדואר האלקטרוני: soranas@holon.muni​​​.il, תחת הכותרת "קול קורא– בקשה לקבלת מידע (RFI) מגופים עסקיים בדבר ניהול מימוש התכנית האסטרטגית של "העיר בחולות" עפ"י תכנית מתאר ח-500, עד ליום 1.7.19 בשעה 17:00.​