הפעלת מיזם תעסוקתי במרכז יום רב תחומי לנוער בסיכון/מנותק (מית"ר) בעיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 22/2019
תאריך אחרון להגשה 09/07/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

תיאור המכרז

​​כללי

 • ​עיריית חולון (להלן: "העירייה" או "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות מגופים אשר עומדים בתנאי הסף שלהלן, להפעיל מיזם תעסוקתי במרכז יום רב תחומי לנוער בסיכון/מנותק (מית"ר) בעיר חולון, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המצורף אליו (להלן: "השירותים", "המיזם" וה"מית"ר" בהתאמה).
 • במקרים בהם העירייה תסבור כי הזוכה או הזוכים לא יוכלו לעמוד בלוחות הזמנים וצרכי העירייה תוכל העירייה לפרסם הליכים תחרותיים נוספים או להתקשר עם אחר/ים לפי הוראות כל דין או לפנות למכרזי מסגרת של החברה למשק וכלכלה או גופים אחרים מותרים על פי כל דין. 

​עיקרי ההתקשרות:

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:
 • בעיר חולון הוקם מרכז יום רב תחומי לנוער בסיכון/מנותק (מית"ר). המית"ר מהווה מסגרת טיפולית, שיקומית וחינוכית קצרת מועד ואינטנסיבית, לבני נוער בגילאים 12-18. המית"ר מופעל על ידי העירייה באמצעות צוות רב מקצועי. 
 • במסגרת המית"ר, מבקשת העירייה להפעיל מיזם תעסוקתי הפועל באופן רציף ומעסיק בני נוער מהמית"ר. המיזם ייצר התנסויות והזדמנויות להכשרת בני הנוער לעולם התעסוקה דרך עבודה יצרנית ותוך מתן כישורי חיים.
 • מפעיל המיזם מתחייב להעסקת בני הנוער בלמעלה מ-3 משמרות בשבוע בהתאם להצעתו במכרז ובכל משמרת לכל הפחות 4 בני נוער שיעבדו מינימום 4 שעות. 
 • בין מפעיל המיזם לבני הנוער יהיו יחסי עובד מעביד בהתאם להוראות כל חוק ודין, לרבות חוק עבודת נוער תשי"ג 1953.
 • ככל שיהיה צורך בביצוע הכשרות לעבודה במיזם, יבוצעו ההכשרות במיזם עצמו ובני הנוער יקבלו שכר עבור ההכשרה.
 • המיזם יפעל אך ורק בשעות ובימים בהם המית"ר עצמו פעיל.
 • המיזם יפעל על פי לוח החופשות והחגים של המית"ר, במקרים מיוחדים יש לבקש אישור ממנהלת המית"ר, שיועבר לאישור הפיקוח מטעם משרד הרווחה.
 • מובהר בזאת, כי השטח שיוקצה במית"ר לפעילות המיזם ישמש לפעילות עצמה בלבד ולא יותר שימוש בשטח זה לצורך המערך התומך במיזם, לדוגמא: אנשי אדמיניסטרציה, רואה חשבון וכו'. 
 • הציוד הדרוש להפעלת המיזם והובלתו יהיו באחריות משותפת של המפעיל ושל המית"ר. ציוד שיקנה ע"י המית"ר, מכספי המית"ר או מכספי תמיכות ירשם כציוד השייך למית"ר ולרשות המקומית.
 • מטעמו של המית"ר יפעל רכז תעסוקה אשר יהיה אמון על הקשר בין המית"ר ובין מיזם התעסוקה. 
 • המפעיל יעמיד רכז פרויקט שילווה את בני הנוער בתהליך ההכשרה ובשוטף, יעמוד בקשר עם רכז התעסוקה של המית"ר ויהיה שותף בישיבות הצוות במית"ר בהתאם להחלטת מנהלת המית"ר.
 • לצורך הצטיידות ראשונית תרכוש העירייה, על פי רשימה שיעביר לה המפעיל הזוכה, ציוד בסך מקסימלי וחד פעמי של 150,000 ₪ (כולל מע"מ). כמו כן תשתתף העירייה בעלות הפעלת המיזם בסכום חודשי מקסימלי של 10,000 ₪ (כולל מע"מ). במסגרת ההצעה, על המציעים להציע את סכום ההצטיידות הראשונית ואת סכום ההשתתפות החודשית וסכומים אלה ילקחו בחשבון לצורך בחירה במפעיל הזוכה, הכל כמפורט בס' 10 להלן. מובהר ומודגש, כי הסכום שיוקצה בפועל על ידי העירייה לטובת הצטיידות וכן, כי הסכומים שישולמו בפועל על ידי העירייה יהיו אלה שנקב בהם המציע הזוכה במסגרת הצעתו. 
 • כמו כן, העירייה תישא בעלויות הכרוכות בהתאמת המבנה למיזם הנבחר וזאת בכפוף לתקציב הקיים וכן תהיה אחראית על ביצוע בפועל של ההתאמות הדרושות.
 • ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב (מסמך ג'), לתקופה של 12 חודשים, כשלעירייה נתונה האופציה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, או חלק מהם, כך שסך כל התקופה לא תעלה על חמש שנים.

תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה עמותות או תאגידים אשר יוסדו כדין בישראל ואשר עומדים בדרישות המצטברות הבאות:
 • בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בחמש השנים האחרונות (2014-2018) בעבודה עם בני נוער או בהעסקת בני נוער.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א(1) ולצרף לו אסמכתאות והמלצות
 • הגיש ערבות בנקאית על סך 5,000₪ להבטחת הצעתו במכרז בנוסח נספח א(3) המצ"ב למסמכי המכרז בדיוק ובהתאם להוראות סעיף 5.8 להלן.
יש לצרף כתב ערבות (מקור) בהתאם להוראות סעיף 5.8 להלן.​
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של ­­­­­­­­­150₪.
יש לצרף העתק קבלה המעידה על ביצוע התשלום כאמור.
 • ​מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית וועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

הצעת המשתתף:

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • במסגרת הצעתו, על המשתתף להתייחס לעניינים הבאים:
 1. פירוט בדבר המיזם המוצע על ידו;
 2. סכום ההצטיידות הראשוני הדרוש לו (עד למקסימום הקבוע);
 3. סכום ההשתתפות החודשית הדרוש לו (עד למקסימום הקבוע);
 4. פרטים לצורך ניקוד האיכות כמפורט להלן בס' 10.
 • כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
 • על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

מסמכי ההצעה

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 • כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו).
 • כל המסמכים המפורטים בסעיף 3 לעיל.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח נספח א(4).
 3. העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד - יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור). 
 • ככל שהמציע הינו "עמותה" יצרף העתק נאמן למקור של תעודת ניהול תקין לשנת 2018 וכן את תעודת ההתאגדות שלו.
 •  אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
 3. אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • ככל שהמשתתף הינו עוסק מורשה יש לצרף:
 1. העתק "נאמן למקור" של תעודת הזהות של העוסק.
 2. אישור עו"ד לחתימת המשתתף על מסמכי המכרז. 
 • ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך 5,000₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) ובתוקף עד ליום 9.10.2019 בדיוק, שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א-1981 לבקשת המשתתף במכרז בלבד, לפקודת העירייה, בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז בדיוק, וזאת להבטחת הצעתו במכרז.​
מובהר כי: 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף. 

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:
 1. ​כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא. 
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. 
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 5. כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך 14 ימים ממועד הכרזה על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה  בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה  רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בבניין עיריית חולון, בתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, רח' ויצמן 58, חולון במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 22/2019" בלבד עד ליום 9.7.2019 בשעה 12:00. 
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה (קומה 3, חדר 329 בבניין עיריית חולון) בימים א'-ה' (למעט ימי ד') בין השעות 13:00-08:00, תמורת סך של 150₪  (שלא יוחזרו). 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

הבהרות ושינויים

 • עד יום 20.6.2019, שעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה שאלות הבהרה בפורמט להלן בקובץ WORD , באמצעות דוא"ל: mihrazim@Holon.muni.il​​ לא תתקבלנה שאלות שתשלחנה לאחר מועד זה. יש לציין בכותרת את מספר המכרז.דוגמא להגשת שאלות הבהרה במכרז 22.2019 
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. ​

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. 

בחינת ההצעות

 • ועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלבים כמפורט להלן: 
 1. שלב א' –בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – בחינת איכות ההצעה. צוות הבדיקה יבדוק את המסמכים שצורפו על ידי המשתתפים ויקיים שיחות עם הממליצים ולאחר מכן יעניק ניקוד איכות להצעה בהתאם להתרשמות הצוות מהצעת המשתתף לפעילויות. לאיכות ההצעה ינתן משקל של 70% בהתאם לפרמטרים הבאים: טבלת בחינת ניקוד
 3. שלב ג' – בחינת הצעת המחיר. להצעת המחיר ינתן משקל כולל של 30%, כאשר סכום ההצטיידות הראשוני יהיה בעל משקל של 10% וסכום ההשתתפות החודשית בעל משקל של 20%. דוגמא
 • במקרה בו תהיינה יותר מהצעה זוכה אחת, תכריע העירייה בין ההצעות על בסיס ניסיון קודם שיש לה עם המציעים ובהעדר ניסיון כזה, על פי הגרלה. 
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • ככלל, תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר. במקרה שכתוצאה מכך תהיה יותר מהצעה זוכה אחת, תבחר העירייה את המציע הזוכה בהתאם לניסיון שיש לעירייה עם המציעים ובהעדר ניסיון כזה, על פי הגרלה.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 •   אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. בכל מקרה גם אם נעשו שינויים הנוסח הקובע הינו זה אשר פורסם ע"י העירייה.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים.
 • וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה. 
 • עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג'). 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 500 ₪ (חמש מאות ₪) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. המציע שהוכרז כשיר שני יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה.
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם אם יתברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.


פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 20/6/19 בשעה 12:00 לכתובת אימייל ​​mihrazim@Holon.muni.il


לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

הפעלת מיזם תעסוקתי במרכז יום רב תחומי לנוער בסיכון/מנותק (מית"ר) בעיר חולון

מספר מכרז:22/2019
תאריך אחרון להגשה:09/07/2019 12:00

תיאור

​​כללי

 • ​עיריית חולון (להלן: "העירייה" או "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות מגופים אשר עומדים בתנאי הסף שלהלן, להפעיל מיזם תעסוקתי במרכז יום רב תחומי לנוער בסיכון/מנותק (מית"ר) בעיר חולון, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המצורף אליו (להלן: "השירותים", "המיזם" וה"מית"ר" בהתאמה).
 • במקרים בהם העירייה תסבור כי הזוכה או הזוכים לא יוכלו לעמוד בלוחות הזמנים וצרכי העירייה תוכל העירייה לפרסם הליכים תחרותיים נוספים או להתקשר עם אחר/ים לפי הוראות כל דין או לפנות למכרזי מסגרת של החברה למשק וכלכלה או גופים אחרים מותרים על פי כל דין. 

​עיקרי ההתקשרות:

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:
 • בעיר חולון הוקם מרכז יום רב תחומי לנוער בסיכון/מנותק (מית"ר). המית"ר מהווה מסגרת טיפולית, שיקומית וחינוכית קצרת מועד ואינטנסיבית, לבני נוער בגילאים 12-18. המית"ר מופעל על ידי העירייה באמצעות צוות רב מקצועי. 
 • במסגרת המית"ר, מבקשת העירייה להפעיל מיזם תעסוקתי הפועל באופן רציף ומעסיק בני נוער מהמית"ר. המיזם ייצר התנסויות והזדמנויות להכשרת בני הנוער לעולם התעסוקה דרך עבודה יצרנית ותוך מתן כישורי חיים.
 • מפעיל המיזם מתחייב להעסקת בני הנוער בלמעלה מ-3 משמרות בשבוע בהתאם להצעתו במכרז ובכל משמרת לכל הפחות 4 בני נוער שיעבדו מינימום 4 שעות. 
 • בין מפעיל המיזם לבני הנוער יהיו יחסי עובד מעביד בהתאם להוראות כל חוק ודין, לרבות חוק עבודת נוער תשי"ג 1953.
 • ככל שיהיה צורך בביצוע הכשרות לעבודה במיזם, יבוצעו ההכשרות במיזם עצמו ובני הנוער יקבלו שכר עבור ההכשרה.
 • המיזם יפעל אך ורק בשעות ובימים בהם המית"ר עצמו פעיל.
 • המיזם יפעל על פי לוח החופשות והחגים של המית"ר, במקרים מיוחדים יש לבקש אישור ממנהלת המית"ר, שיועבר לאישור הפיקוח מטעם משרד הרווחה.
 • מובהר בזאת, כי השטח שיוקצה במית"ר לפעילות המיזם ישמש לפעילות עצמה בלבד ולא יותר שימוש בשטח זה לצורך המערך התומך במיזם, לדוגמא: אנשי אדמיניסטרציה, רואה חשבון וכו'. 
 • הציוד הדרוש להפעלת המיזם והובלתו יהיו באחריות משותפת של המפעיל ושל המית"ר. ציוד שיקנה ע"י המית"ר, מכספי המית"ר או מכספי תמיכות ירשם כציוד השייך למית"ר ולרשות המקומית.
 • מטעמו של המית"ר יפעל רכז תעסוקה אשר יהיה אמון על הקשר בין המית"ר ובין מיזם התעסוקה. 
 • המפעיל יעמיד רכז פרויקט שילווה את בני הנוער בתהליך ההכשרה ובשוטף, יעמוד בקשר עם רכז התעסוקה של המית"ר ויהיה שותף בישיבות הצוות במית"ר בהתאם להחלטת מנהלת המית"ר.
 • לצורך הצטיידות ראשונית תרכוש העירייה, על פי רשימה שיעביר לה המפעיל הזוכה, ציוד בסך מקסימלי וחד פעמי של 150,000 ₪ (כולל מע"מ). כמו כן תשתתף העירייה בעלות הפעלת המיזם בסכום חודשי מקסימלי של 10,000 ₪ (כולל מע"מ). במסגרת ההצעה, על המציעים להציע את סכום ההצטיידות הראשונית ואת סכום ההשתתפות החודשית וסכומים אלה ילקחו בחשבון לצורך בחירה במפעיל הזוכה, הכל כמפורט בס' 10 להלן. מובהר ומודגש, כי הסכום שיוקצה בפועל על ידי העירייה לטובת הצטיידות וכן, כי הסכומים שישולמו בפועל על ידי העירייה יהיו אלה שנקב בהם המציע הזוכה במסגרת הצעתו. 
 • כמו כן, העירייה תישא בעלויות הכרוכות בהתאמת המבנה למיזם הנבחר וזאת בכפוף לתקציב הקיים וכן תהיה אחראית על ביצוע בפועל של ההתאמות הדרושות.
 • ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב (מסמך ג'), לתקופה של 12 חודשים, כשלעירייה נתונה האופציה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, או חלק מהם, כך שסך כל התקופה לא תעלה על חמש שנים.

תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה עמותות או תאגידים אשר יוסדו כדין בישראל ואשר עומדים בדרישות המצטברות הבאות:
 • בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בחמש השנים האחרונות (2014-2018) בעבודה עם בני נוער או בהעסקת בני נוער.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א(1) ולצרף לו אסמכתאות והמלצות
 • הגיש ערבות בנקאית על סך 5,000₪ להבטחת הצעתו במכרז בנוסח נספח א(3) המצ"ב למסמכי המכרז בדיוק ובהתאם להוראות סעיף 5.8 להלן.
יש לצרף כתב ערבות (מקור) בהתאם להוראות סעיף 5.8 להלן.​
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של ­­­­­­­­­150₪.
יש לצרף העתק קבלה המעידה על ביצוע התשלום כאמור.
 • ​מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית וועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

הצעת המשתתף:

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • במסגרת הצעתו, על המשתתף להתייחס לעניינים הבאים:
 1. פירוט בדבר המיזם המוצע על ידו;
 2. סכום ההצטיידות הראשוני הדרוש לו (עד למקסימום הקבוע);
 3. סכום ההשתתפות החודשית הדרוש לו (עד למקסימום הקבוע);
 4. פרטים לצורך ניקוד האיכות כמפורט להלן בס' 10.
 • כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
 • על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

מסמכי ההצעה

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 • כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו).
 • כל המסמכים המפורטים בסעיף 3 לעיל.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח נספח א(4).
 3. העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד - יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור). 
 • ככל שהמציע הינו "עמותה" יצרף העתק נאמן למקור של תעודת ניהול תקין לשנת 2018 וכן את תעודת ההתאגדות שלו.
 •  אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
 3. אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • ככל שהמשתתף הינו עוסק מורשה יש לצרף:
 1. העתק "נאמן למקור" של תעודת הזהות של העוסק.
 2. אישור עו"ד לחתימת המשתתף על מסמכי המכרז. 
 • ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך 5,000₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) ובתוקף עד ליום 9.10.2019 בדיוק, שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א-1981 לבקשת המשתתף במכרז בלבד, לפקודת העירייה, בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז בדיוק, וזאת להבטחת הצעתו במכרז.​
מובהר כי: 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף. 

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:
 1. ​כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא. 
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. 
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 5. כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך 14 ימים ממועד הכרזה על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה  בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה  רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בבניין עיריית חולון, בתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, רח' ויצמן 58, חולון במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 22/2019" בלבד עד ליום 9.7.2019 בשעה 12:00. 
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה (קומה 3, חדר 329 בבניין עיריית חולון) בימים א'-ה' (למעט ימי ד') בין השעות 13:00-08:00, תמורת סך של 150₪  (שלא יוחזרו). 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

הבהרות ושינויים

 • עד יום 20.6.2019, שעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה שאלות הבהרה בפורמט להלן בקובץ WORD , באמצעות דוא"ל: mihrazim@Holon.muni.il​​ לא תתקבלנה שאלות שתשלחנה לאחר מועד זה. יש לציין בכותרת את מספר המכרז.דוגמא להגשת שאלות הבהרה במכרז 22.2019 
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. ​

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. 

בחינת ההצעות

 • ועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלבים כמפורט להלן: 
 1. שלב א' –בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – בחינת איכות ההצעה. צוות הבדיקה יבדוק את המסמכים שצורפו על ידי המשתתפים ויקיים שיחות עם הממליצים ולאחר מכן יעניק ניקוד איכות להצעה בהתאם להתרשמות הצוות מהצעת המשתתף לפעילויות. לאיכות ההצעה ינתן משקל של 70% בהתאם לפרמטרים הבאים: טבלת בחינת ניקוד
 3. שלב ג' – בחינת הצעת המחיר. להצעת המחיר ינתן משקל כולל של 30%, כאשר סכום ההצטיידות הראשוני יהיה בעל משקל של 10% וסכום ההשתתפות החודשית בעל משקל של 20%. דוגמא
 • במקרה בו תהיינה יותר מהצעה זוכה אחת, תכריע העירייה בין ההצעות על בסיס ניסיון קודם שיש לה עם המציעים ובהעדר ניסיון כזה, על פי הגרלה. 
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • ככלל, תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר. במקרה שכתוצאה מכך תהיה יותר מהצעה זוכה אחת, תבחר העירייה את המציע הזוכה בהתאם לניסיון שיש לעירייה עם המציעים ובהעדר ניסיון כזה, על פי הגרלה.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 •   אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. בכל מקרה גם אם נעשו שינויים הנוסח הקובע הינו זה אשר פורסם ע"י העירייה.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים.
 • וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה. 
 • עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג'). 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 500 ₪ (חמש מאות ₪) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. המציע שהוכרז כשיר שני יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה.
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם אם יתברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.


עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

קובץ מצורף

פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 20/6/19 בשעה 12:00 לכתובת אימייל ​​mihrazim@Holon.muni.il


לפרטים נא לפנות ל-