הדפסת ואספקת הודעות חיוב ושוברים וחלוקת הודעות תשלום

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 66/2018
תאריך אחרון להגשה 18/07/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​200 ש"ח

תיאור המכרז

​​​​​​כלל​​י 

 • עיריית חולון  (להלן: "העירייה" ו/או "המזמינה"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות מחיר הדפסת ואספקת הודעות חיוב ושוברים וחלוקת הודעות תשלום בהתאם להוראות מסמכי המכרז (להלן: "השירותים").  
 • יובהר כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך. 

​​עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • הזוכה במכרז יהא אחראי על מתן שירותי הנפקה, הדפסה ואספקה לעירייה של הודעות חיוב/תשלום. שירותי ההנפקה וההדפסה המבוקשים (להלן: "העבודות") הינם לגבי 28 סוגים בסיסיים של הודעות לאגפי העירייה השונים, כמפורט במכרז ובהתאם לדוגמאות המצורפות.                  
 • העבודות יכללו בבסיסן את המרכיבים הבאים:
 1. הנפקת והכנת אב טיפוס לכל סוג הודעה, לרבות גרפיקה, ביצוע טסטים עד לגיבושו של אב הטיפוס הסופי.
 2. הדפסה דיגיטלית של הודעות גולמיות תבוצע על גבי נייר שביט 90 גר' ובכמות של עד 5 צבעים להדפסה, על בסיס אב הטיפוס, בכמות שתנקוב העירייה במסגרת הזמנת עבודה מצידה, כאשר ההדפסה תבוצע משני צידי ההודעה.
 3. עבודות ההדפסה וההנפקה יכללו גרפיקה, הדפסת הנתונים המתבקשים והרלוונטים על גבי ההודעות, לוחות מונטזים, חומרי גלם, חיתוך, קיפול, הדבקה, עיטוף, אריזה והובלה.
 4. הוספת צרופות להודעות טרם סגירתן ומשלוחן, וזאת לפי הצורך ובהתאם לדרישת העירייה. 
 5. הפקת הודעות מוגמרות מתוך צבר ההודעות הגולמיות – לפי התוכן המתבקש ע"י העירייה הגלום בקובץ  שיומצא על ידה והדפסת נתוני מגנוט מתאימים.
 • ביצוע העבודות יעשה כנגד הזמנת עבודה פרטנית שתאושר ע"י מנהל האגף הרלוונטי, כשבמסגרתה יפורט כל הכרוך באותה עבודה לרבות: סוג ו/או מתכונת אב הטיפוס, סוג ההודעה, כמויות, לו"ז לאספקה וכיוצ"ב.
 • מובהר מפורשות כי עיריית חולון לא תשלם בגין הפקת אב טיפוס. 
 • הזוכה במכרז יהיה אחראי על חלוקת הודעות תשלום בהתאם להוראות  החוזה המצורף, מובהר כי ניתן לבצע את חלוקת הודעות התשלום באמצעות קבלן משנה אשר יאושר ע"י העירייה ואולם ההסכם יחתם עם הזוכה במכרז בלבד והוא יהיה אחראי באופן בלעדי לקיום כל ההתחייבויות כמפורט במכרז ובהסכם.
 • התמורה לזוכה תחושב ותקבע על בסיס המחירים הנקובים בהצעתו לכל סוג הודעה במכפלת הכמות שהוזמנה בהזמנת העבודה וסופקה על ידו בפועל, כפי שהתקבלה ע"י העירייה.
 • מובהר, כי בנוסף לעבודות המנויות במכרז, מבקשת העירייה לקבל הצעת מחיר גם על עבודה מסוג דיוור דיגיטלי, כאשר העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי צרכיה, תבחר האם להזמין מנותן השירותים הזוכה עבודה מסוג זה אם לאו. בכל מקרה שהוא, לנותן השירותים הזוכה לא תהיה כל טענה נגד העירייה במקרה בו תבחר לא להזמין עבודה מסוג זה.
 • ההתקשרות תהיה למשך שנה אחת, כאשר לעירייה שמורה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים או חלק מהן, כל אחת, עד לסך כולל של 5 שנות התקשרות.
 • על אף האמור לעיל, מובהר, כי ששת החודשים הראשונים של תקופת ההסכם יהוו תקופת ניסיון במהלכה תבחן העירייה את תפקודו ופעילותו של הזוכה. במהלך תקופת הנסיון תחליט העירייה האם ברצונה להמשיך ולקבל את השירותים נשוא מכרז זה מאת הזוכה אם לאו.

תנאים להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:
 • מי שיש לו ניסיון של לפחות 3 שנים ב-5 השנים האחרונות (2014-2018) בשתי רשויות מקומיות או שני גופים ציבוריים אחרים לפחות, בהפקה, עריכה, עיצוב והדפסת טפסים עם מיגנוט ו/או בר קוד;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע דוגמאות של טפסים ושוברי תשלום.  על המציע לצרף להצעה הצהרה מאושרת ע"י עו"ד המאשרת כי הדוגמאות המוצגות בוצעו ע"י המציע עצמו ובמפעלו. 
 • מי שהפיק במשך שנה אחת לפחות 300,000 הודעות תשלום תקופתיות כמפורט לעיל;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המשתתף תצהיר מאומת על ידי עו"ד
 • מי שהפיק במשך שנה אחת לפחות 500,000 הודעות מכלל הסוגים המפורטים במפרט סוגי הודעות החיוב; 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המשתתף תצהיר מאומת על ידי עו"ד
 • המערכת באמצעותה יבצע את העבודות הינה בעלת תו תקן להבטחת איכות מטעם מכון התקנים  ISO.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף את תעודת ההסמכה
 • המשתתף או קבלן משנה מטעמו, הינו בעל נסיון קודם מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות (2014-2018) בהפעלת מערך חלוקה של דואר ואשר חילק לפחות 300,000 כתבי דואר. 
בנוסף, על המשתתף או קבלן המשנה מטעמו להיות בעל היתר לחלוקת דואר כמותי מטעם משרד התקשורת. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף להצעה מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו ובמידה ובכוונתו להפעיל קבלן משנה, יש לצרף את פרטי קבלן המשנה וכן מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו של קבלן המשנה כאמור בסעיף זה וכן את ההיתר לחלוקת דואר כמותי מטעם משרד התקשורת. 
 • בעל רישיון עסק בתוקף;
יש לצרף העתק רישיון בתוקף
 • צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 10,000 ₪ כמפורט בסעיף 5.6 להלן.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(3) המצ"ב בדיוק.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 200₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il  לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, הניסיון, המלצות מפורטות בכתב, הערבות הבנקאית והסיווג, יהיו על שם המציע, אלא אם נכתב אחרת ביחס לעובדיו של המציע ו/או מי מטעמו. 

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המשתתף תהיה באמצעות נספח א(2) על המציע לרשום את המחיר המוצע על ידו ביחס לכל אחד מסוגי השוברים.
 • מובהר מפורשות כי עיריית חולון לא תשלם בגין הפקת אב טיפוס 
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. 

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים ופרוטוקול מפגש מציעים שנשלחו ע"י המזמינה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 •   אישור ניכוי מס במקור.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין וכן על עמידה בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, בנוסח מסמך א(4) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • ערבות מקור, אוטונומית שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 10,000 ₪ ובתוקף עד ליום 18.10.2019 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(3) בדיוק.
מובהר כי, העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין במסמך א(1).
 • העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד). 
 • לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה  מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 
 • העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. 
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל המציעים מידע ומסמכים נוספים ככל שיידרשו לה, והיא רשאית להזמין כל מציע לראיון. 

אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 18.7.2019 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 66/2018" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • על המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 200₪ כולל מע"מ, אשר ישולמו לעירייה במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה שלישית, חדר 329. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. מובהר כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע, הינה תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתו. כמו כן, לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר. 
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה שלישית, חדר 329. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

​​כנס מציעים, הבהרות ושינויים

 • כנס מציעים יערך ביום 27.6.2019 שעה 10:00 בבניין העירייה, קומה 3, אולם המועצה הקטן. ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה ואולם באחריותו של המציע להתעדכן במידע ו/או שינויים שהועברו במסגרת ו/או בעקבות הכנס.   
 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני mihrazim@Holon.muni.il בפורמט WORD, עד ליום 2.7.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 66/2018".
 • ​על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: דוגמא להגשת שאלות הבהרה במכרז 66.2018
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום, במייל  או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצע​ות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: 

​שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.

שלב ב' - משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תיבחן הצעתו בהתאם למחיר שהציע ובשקלול הבא: הצעת המחיר בטבלה א' תהיה בעלת משקל של 30%, הצעת המחיר בטבלה ב' תהיה בעלת משקל של 20%, בטבלה ג'- הצעת המחיר בטבלה המתייחסת לחלוקת הודעות תשלום תהיה בעלת משקל של 40% והצעת המחיר לחלוקת דברי דואר שונים תהיה בעלת משקל של 10%. מובהר, כי המחירים שיתן המציע לעבודה מסוג דיוור דיגיטלי לא ישוקללו במסגרת ההחלטה על המציע הזוכה. 

דוגמא לבחירת הזוכה במכרז
 • ​​​ועדת המכרזים תמליץ על ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. במקרה בו יהיו מספר הצעות בעלות ציון משוקלל זהה גבוה ביותר, יבחר הזוכה על פי ניסיון קודם שיש לעירייה עם המציעים, אם קיים ניסיון כזה, ואם לא קיים, על פי הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" בכל אחד מהפרקים אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד, בכפוף להוראות כל דין.
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  
 • אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהי בהיקף כלשהו, והיא רשאית בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שייראה לו לנכון ובהתאם לצרכיו מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת. 

הודעה על זכייה וההתקשרות:

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה. 
 • במועד שיקבע ע"י העירייה בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע בנוסח מסמך ג(2) להסכם, ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח מסמך ג(3) להסכם. למזמינה תהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. המציע שהוכרז כשיר שני יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה. 
 • מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה. 

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמך ובין אם בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה, כאילו לא נכתבו וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • באם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.

פרטים נוספים
 • כנס מציעים יערך ביום 27.6.2019 שעה 10:00 בבניין העירייה, קומה 3, אולם המועצה הקטן. ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה ואולם באחריותו של המציע להתעדכן במידע ו/או שינויים שהועברו במסגרת ו/או בעקבות הכנס.   ​
 • ​שאלות הבהרה יש להגיש עד לתאריך 4/7/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il.

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות

קבצים מצורפים

הדפסת ואספקת הודעות חיוב ושוברים וחלוקת הודעות תשלום

מספר מכרז:66/2018
תאריך אחרון להגשה:18/07/2019 12:00

תיאור

​​​​​​כלל​​י 

 • עיריית חולון  (להלן: "העירייה" ו/או "המזמינה"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות מחיר הדפסת ואספקת הודעות חיוב ושוברים וחלוקת הודעות תשלום בהתאם להוראות מסמכי המכרז (להלן: "השירותים").  
 • יובהר כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך. 

​​עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • הזוכה במכרז יהא אחראי על מתן שירותי הנפקה, הדפסה ואספקה לעירייה של הודעות חיוב/תשלום. שירותי ההנפקה וההדפסה המבוקשים (להלן: "העבודות") הינם לגבי 28 סוגים בסיסיים של הודעות לאגפי העירייה השונים, כמפורט במכרז ובהתאם לדוגמאות המצורפות.                  
 • העבודות יכללו בבסיסן את המרכיבים הבאים:
 1. הנפקת והכנת אב טיפוס לכל סוג הודעה, לרבות גרפיקה, ביצוע טסטים עד לגיבושו של אב הטיפוס הסופי.
 2. הדפסה דיגיטלית של הודעות גולמיות תבוצע על גבי נייר שביט 90 גר' ובכמות של עד 5 צבעים להדפסה, על בסיס אב הטיפוס, בכמות שתנקוב העירייה במסגרת הזמנת עבודה מצידה, כאשר ההדפסה תבוצע משני צידי ההודעה.
 3. עבודות ההדפסה וההנפקה יכללו גרפיקה, הדפסת הנתונים המתבקשים והרלוונטים על גבי ההודעות, לוחות מונטזים, חומרי גלם, חיתוך, קיפול, הדבקה, עיטוף, אריזה והובלה.
 4. הוספת צרופות להודעות טרם סגירתן ומשלוחן, וזאת לפי הצורך ובהתאם לדרישת העירייה. 
 5. הפקת הודעות מוגמרות מתוך צבר ההודעות הגולמיות – לפי התוכן המתבקש ע"י העירייה הגלום בקובץ  שיומצא על ידה והדפסת נתוני מגנוט מתאימים.
 • ביצוע העבודות יעשה כנגד הזמנת עבודה פרטנית שתאושר ע"י מנהל האגף הרלוונטי, כשבמסגרתה יפורט כל הכרוך באותה עבודה לרבות: סוג ו/או מתכונת אב הטיפוס, סוג ההודעה, כמויות, לו"ז לאספקה וכיוצ"ב.
 • מובהר מפורשות כי עיריית חולון לא תשלם בגין הפקת אב טיפוס. 
 • הזוכה במכרז יהיה אחראי על חלוקת הודעות תשלום בהתאם להוראות  החוזה המצורף, מובהר כי ניתן לבצע את חלוקת הודעות התשלום באמצעות קבלן משנה אשר יאושר ע"י העירייה ואולם ההסכם יחתם עם הזוכה במכרז בלבד והוא יהיה אחראי באופן בלעדי לקיום כל ההתחייבויות כמפורט במכרז ובהסכם.
 • התמורה לזוכה תחושב ותקבע על בסיס המחירים הנקובים בהצעתו לכל סוג הודעה במכפלת הכמות שהוזמנה בהזמנת העבודה וסופקה על ידו בפועל, כפי שהתקבלה ע"י העירייה.
 • מובהר, כי בנוסף לעבודות המנויות במכרז, מבקשת העירייה לקבל הצעת מחיר גם על עבודה מסוג דיוור דיגיטלי, כאשר העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי צרכיה, תבחר האם להזמין מנותן השירותים הזוכה עבודה מסוג זה אם לאו. בכל מקרה שהוא, לנותן השירותים הזוכה לא תהיה כל טענה נגד העירייה במקרה בו תבחר לא להזמין עבודה מסוג זה.
 • ההתקשרות תהיה למשך שנה אחת, כאשר לעירייה שמורה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים או חלק מהן, כל אחת, עד לסך כולל של 5 שנות התקשרות.
 • על אף האמור לעיל, מובהר, כי ששת החודשים הראשונים של תקופת ההסכם יהוו תקופת ניסיון במהלכה תבחן העירייה את תפקודו ופעילותו של הזוכה. במהלך תקופת הנסיון תחליט העירייה האם ברצונה להמשיך ולקבל את השירותים נשוא מכרז זה מאת הזוכה אם לאו.

תנאים להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:
 • מי שיש לו ניסיון של לפחות 3 שנים ב-5 השנים האחרונות (2014-2018) בשתי רשויות מקומיות או שני גופים ציבוריים אחרים לפחות, בהפקה, עריכה, עיצוב והדפסת טפסים עם מיגנוט ו/או בר קוד;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע דוגמאות של טפסים ושוברי תשלום.  על המציע לצרף להצעה הצהרה מאושרת ע"י עו"ד המאשרת כי הדוגמאות המוצגות בוצעו ע"י המציע עצמו ובמפעלו. 
 • מי שהפיק במשך שנה אחת לפחות 300,000 הודעות תשלום תקופתיות כמפורט לעיל;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המשתתף תצהיר מאומת על ידי עו"ד
 • מי שהפיק במשך שנה אחת לפחות 500,000 הודעות מכלל הסוגים המפורטים במפרט סוגי הודעות החיוב; 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המשתתף תצהיר מאומת על ידי עו"ד
 • המערכת באמצעותה יבצע את העבודות הינה בעלת תו תקן להבטחת איכות מטעם מכון התקנים  ISO.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף את תעודת ההסמכה
 • המשתתף או קבלן משנה מטעמו, הינו בעל נסיון קודם מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות (2014-2018) בהפעלת מערך חלוקה של דואר ואשר חילק לפחות 300,000 כתבי דואר. 
בנוסף, על המשתתף או קבלן המשנה מטעמו להיות בעל היתר לחלוקת דואר כמותי מטעם משרד התקשורת. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף להצעה מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו ובמידה ובכוונתו להפעיל קבלן משנה, יש לצרף את פרטי קבלן המשנה וכן מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו של קבלן המשנה כאמור בסעיף זה וכן את ההיתר לחלוקת דואר כמותי מטעם משרד התקשורת. 
 • בעל רישיון עסק בתוקף;
יש לצרף העתק רישיון בתוקף
 • צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 10,000 ₪ כמפורט בסעיף 5.6 להלן.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(3) המצ"ב בדיוק.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 200₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il  לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, הניסיון, המלצות מפורטות בכתב, הערבות הבנקאית והסיווג, יהיו על שם המציע, אלא אם נכתב אחרת ביחס לעובדיו של המציע ו/או מי מטעמו. 

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המשתתף תהיה באמצעות נספח א(2) על המציע לרשום את המחיר המוצע על ידו ביחס לכל אחד מסוגי השוברים.
 • מובהר מפורשות כי עיריית חולון לא תשלם בגין הפקת אב טיפוס 
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. 

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים ופרוטוקול מפגש מציעים שנשלחו ע"י המזמינה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 •   אישור ניכוי מס במקור.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין וכן על עמידה בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, בנוסח מסמך א(4) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • ערבות מקור, אוטונומית שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 10,000 ₪ ובתוקף עד ליום 18.10.2019 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(3) בדיוק.
מובהר כי, העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין במסמך א(1).
 • העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד). 
 • לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה  מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 
 • העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. 
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל המציעים מידע ומסמכים נוספים ככל שיידרשו לה, והיא רשאית להזמין כל מציע לראיון. 

אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 18.7.2019 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 66/2018" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • על המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 200₪ כולל מע"מ, אשר ישולמו לעירייה במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה שלישית, חדר 329. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. מובהר כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע, הינה תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתו. כמו כן, לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר. 
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה שלישית, חדר 329. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

​​כנס מציעים, הבהרות ושינויים

 • כנס מציעים יערך ביום 27.6.2019 שעה 10:00 בבניין העירייה, קומה 3, אולם המועצה הקטן. ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה ואולם באחריותו של המציע להתעדכן במידע ו/או שינויים שהועברו במסגרת ו/או בעקבות הכנס.   
 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני mihrazim@Holon.muni.il בפורמט WORD, עד ליום 2.7.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 66/2018".
 • ​על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: דוגמא להגשת שאלות הבהרה במכרז 66.2018
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום, במייל  או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצע​ות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: 

​שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.

שלב ב' - משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תיבחן הצעתו בהתאם למחיר שהציע ובשקלול הבא: הצעת המחיר בטבלה א' תהיה בעלת משקל של 30%, הצעת המחיר בטבלה ב' תהיה בעלת משקל של 20%, בטבלה ג'- הצעת המחיר בטבלה המתייחסת לחלוקת הודעות תשלום תהיה בעלת משקל של 40% והצעת המחיר לחלוקת דברי דואר שונים תהיה בעלת משקל של 10%. מובהר, כי המחירים שיתן המציע לעבודה מסוג דיוור דיגיטלי לא ישוקללו במסגרת ההחלטה על המציע הזוכה. 

דוגמא לבחירת הזוכה במכרז
 • ​​​ועדת המכרזים תמליץ על ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. במקרה בו יהיו מספר הצעות בעלות ציון משוקלל זהה גבוה ביותר, יבחר הזוכה על פי ניסיון קודם שיש לעירייה עם המציעים, אם קיים ניסיון כזה, ואם לא קיים, על פי הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" בכל אחד מהפרקים אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד, בכפוף להוראות כל דין.
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  
 • אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהי בהיקף כלשהו, והיא רשאית בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שייראה לו לנכון ובהתאם לצרכיו מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת. 

הודעה על זכייה וההתקשרות:

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה. 
 • במועד שיקבע ע"י העירייה בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע בנוסח מסמך ג(2) להסכם, ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח מסמך ג(3) להסכם. למזמינה תהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. המציע שהוכרז כשיר שני יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה. 
 • מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה. 

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמך ובין אם בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה, כאילו לא נכתבו וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • באם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.

עלות מסמכי המכרז

​200 ש"ח

קובץ מצורף

הערות


פרטים נוספים

 • כנס מציעים יערך ביום 27.6.2019 שעה 10:00 בבניין העירייה, קומה 3, אולם המועצה הקטן. ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה ואולם באחריותו של המציע להתעדכן במידע ו/או שינויים שהועברו במסגרת ו/או בעקבות הכנס.   ​
 • ​שאלות הבהרה יש להגיש עד לתאריך 4/7/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il.

לפרטים נא לפנות ל-