מכירת זכויות בעלות במקרקעין תב"ע ח/4/370 -קרית רבין-מזרח

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 13/2019
תאריך אחרון להגשה 25/07/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי מקרקעין
עלות מסמכי המכרז

​500 ש"ח

תיאור המכרז

עיריית חולון מזמינה בזה הצעות מחיר לרכישת זכויותיה, זכויות בעלות, בשלמות, בחלקה לבניה צמודת קרקע, כמפורט בטבלה דלהלן, כולן, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז:​

מס' גוש/חלקה: 6874/160​
סך כל יח"ד לבניה בחלקה: 1
הזכויות המוצעות ביח"ד: בשלמות
סכום הערבות/השיק הבנקאי שיש לצרף להצעה: 100,000 ₪​​
מחיר מינימום לא כולל מע"מ: 2,050,000 ₪.
פרטים נוספים
 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת מקרקעין, קומה 3, חדר 347 בבניין העירייה ברחוב ויצמן 58 בחולון, בשעות העבודה הרגילות, תמורת 500 ש"ח, שלא יוחזרו בשום מקרה, לכל מעטפת מכרז.
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה קודם לרכישתם.
 • המעוניינים בקבלת מידע תכנוני מוזמנים לפנות למרכז מידע ושירות של מינהל ההנדסה (ממ"ש) בקומה 3 בבניין העירייה.
 • המעוניינים להשתתף במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת הבהרות שתתקיים ביום ג' ה- 9.7.2019 בשעה 17:30 באולם המועצה שבקומה ג', בבניין העירייה.
 • הצעת מחיר לרכישת הזכויות, שתהיה נמוכה ממחיר המינימום הנקוב לגבי מכירת הזכויות, תיפסל.
 • להצעה יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז לפקודת עיריית חולון בסכום המפורט בטבלה שלעיל.
 • את ההצעות, במעטפת המכרז יש להפקיד במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבבניין העירייה בקומה 3, ביחידת המכרזים, חדר 329 עד ליום ה' ה- 25.7.2019 שעה 12:00.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.​
 • ההתקשרות למכירת הזכויות המוצעות טעונה אישור מליאת מועצת העיר, ברוב חבריה.
לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מכירת זכויות בעלות במקרקעין תב"ע ח/4/370 -קרית רבין-מזרח

מספר מכרז:13/2019
תאריך אחרון להגשה:25/07/2019 12:00

תיאור

עיריית חולון מזמינה בזה הצעות מחיר לרכישת זכויותיה, זכויות בעלות, בשלמות, בחלקה לבניה צמודת קרקע, כמפורט בטבלה דלהלן, כולן, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז:​

מס' גוש/חלקה: 6874/160​
סך כל יח"ד לבניה בחלקה: 1
הזכויות המוצעות ביח"ד: בשלמות
סכום הערבות/השיק הבנקאי שיש לצרף להצעה: 100,000 ₪​​
מחיר מינימום לא כולל מע"מ: 2,050,000 ₪.

עלות מסמכי המכרז

​500 ש"ח

קובץ מצורף

פרטים נוספים

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת מקרקעין, קומה 3, חדר 347 בבניין העירייה ברחוב ויצמן 58 בחולון, בשעות העבודה הרגילות, תמורת 500 ש"ח, שלא יוחזרו בשום מקרה, לכל מעטפת מכרז.
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה קודם לרכישתם.
 • המעוניינים בקבלת מידע תכנוני מוזמנים לפנות למרכז מידע ושירות של מינהל ההנדסה (ממ"ש) בקומה 3 בבניין העירייה.
 • המעוניינים להשתתף במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת הבהרות שתתקיים ביום ג' ה- 9.7.2019 בשעה 17:30 באולם המועצה שבקומה ג', בבניין העירייה.
 • הצעת מחיר לרכישת הזכויות, שתהיה נמוכה ממחיר המינימום הנקוב לגבי מכירת הזכויות, תיפסל.
 • להצעה יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז לפקודת עיריית חולון בסכום המפורט בטבלה שלעיל.
 • את ההצעות, במעטפת המכרז יש להפקיד במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבבניין העירייה בקומה 3, ביחידת המכרזים, חדר 329 עד ליום ה' ה- 25.7.2019 שעה 12:00.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.​
 • ההתקשרות למכירת הזכויות המוצעות טעונה אישור מליאת מועצת העיר, ברוב חבריה.