עבודות פיתוח בשטחי גינון ברחבי העיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 41/2018
תאריך אחרון להגשה 08/08/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​600 ש"ח.

תיאור המכרז

​​​כללי

 • עיריית חולון (להלן: "העירייה"), באמצעות אגף גנים ונוף, מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח בשטחי גינון ברחבי העיר חולון בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו.

עיקרי ההתקשרות

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:
 • הקבלן הזוכה יבצע עבודות פיתוח שונות הכוללות, בין היתר: עבודות עפר, סלילה, אבן, ריצוף ושיפוצים בגנים ציבוריים ובמקומות שונים אחרים ברחבי העיר חולון, בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ובהתאם להנחיות אשר יקבל מעת לעת על ידי מנהל אגף גנים ונוף בעירייה או מי מטעמו.
 • תיאור העבודות שהקבלן הזוכה יידרש לבצע, מפורט במפרט הטכני המצורף כנספח ג(4).
 • העבודות תתבצענה בכל ימות השנה בימי העבודה הנהוגים בעירייה.
 • העירייה תעביר מעת לעת לידי הקבלן הזוכה טופס "הזמנה לעבודה" בו יפורטו המקומות בהם יש לבצע העבודות, סוג העבודות שיש לבצע, מועד התחלת ביצוע העבודות ומועד סיומן וכל הערה אחרת שהמנהל או ב"כ ימצאו לנכון.
 • על הקבלן הזוכה לספק את כל הכלים והציוד הדרושים לביצוע העבודות וכן לדאוג שהכלים שברשותו יתאימו לכל העבודות ויהיו תמיד במצב תקין וכשר לעבודה.
רכישת הכלים ותחזוקתם תהיה על חשבון הקבלן בלבד.
 • על הקבלן הזוכה חלה החובה לבצע את כל תיאומי התשתיות הנדרשים עם הגורמים הרלוונטיים (חשמל, בזק, תאגיד המים, כבלים וכו'), להזמין פיקוח שטח מכל גורם ולפי הצורך, לעבוד לפי הנחיות הפיקוח ולוודא שכל עובדיו והכלים המועסקים על ידו ימנעו מגרימת נזק כלשהו לתשתיות הקרקעיות.
 • למרות האמור לעיל במידה ויפגעו תשתיות תת קרקעיות במהלך העבודה יהא על הקבלן הזוכה לתאם התיקונים הנדרשים עם בעלי הענין ולפצותם על הנזק במלואו.
 • מרגע כניסת הקבלן הזוכה לאתר העבודה חלה עליו האחריות על כל הנעשה באתר כולל: נושא הבטיחות, שמירת הרכוש, אחריות על מערכות תת קרקעיות וביטחונם של עוברי אורח והמועסקים על ידו. לצורך כך חלה חובה על הקבלן לגדר את אתר העבודה ולמנוע כניסת זרים לאתר העבודה, להציב שלטי אזהרה, למנוע כניסת רכב ולסגור את האתר בסיומו של כל יום עבודה או להציב שמירה במידה ויראה צורך בכך.
 • התבקש הקבלן לשמש קבלן ממונה (ראשי) על קבלני העירייה האחרים, הוא ישמש כקבלן ראשי בביצוע העבודות האמורות, כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על כל המשתמע מכך מעצם היותו מבצע העבודות בפועל ותחומי אחריותו ומחויבויותיו יהיה כמפורט בנספח ג(5). בתפקידו זה, ישולם לקבלן שיעור של 7% מהתמורה לקבלן המשנה כאמור וזאת לכיסוי התחייבויותיו כקבלן ממונה לרבות לעניין הביטוחים הנדרשים. 
 • הקבלן הזוכה מתחייב למנות איש מטעמו שתפקידו יהא לפקח על עבודות העובדים ולעמוד בקשר מתמיד עם ב"כ העירייה לשם דיווח או קבלת הנחיות בנוגע לנושאים המתהווים בשטח.
 • המפקח שימונה מטעם הקבלן יהיה בעל השכלה פורמלית בתחום הנדסי: מהנדס או הנדסאי בעל ידע ונסיון בקריאה והבנת תוכניות פיתוח, ידע במדידות ויכולת שליטה בעובדים וארגון העבודה.
 • ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב (מסמך ג'), לתקופה של 12 חודשים, כאשר ששת החודשים הראשונים יהוו תקופת נסיון.
 • לעירייה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, כל פעם בשנה אחת או חלק ממנה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • התמורה תשולם על ידי העירייה לזוכה במכרז בהתאם להצעתו ובכפוף לתנאי ההסכם וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.​

תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל הדרישות המצטברות הבאות: 
 • מי שהוא בעל ותק וניסיון של 4 שנים לפחות מתוך שש השנים שקדמו לפרסומו של מכרז זה (2013-2018), המוכח באסמכתאות, בביצוע השירותים נשוא מכרז זה ("הנסיון" – אם המציע הינו חברה או תאגיד פירושו נסיונה של החברה/התאגיד ולא של בעלי התפקידים בחברה);
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1) ולצרף לו המלצות 
 • מי שברשותו אישור כי הינו קבלן מוכר ורשום בפנקסי הקבלנים לעבודות פיתוח – סווג 200 ג-1  לפחות;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודת רישום בפנקס​
 • הגיש ערבות בנקאית על סך 45,000₪ להבטחת הצעתו במכרז בנוסח מסמך א'(2) בדיוק ובהתאם להוראות סעיף 5.8 להלן.
יש להגיש ערבות בנקאית "מקור" בהתאם להוראות סעיף 5.9.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 600 ₪.
יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב mihrazim@Holon.muni.il לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

הצעת המשתתף:

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה הכספית (מסמך ב'(1)) בשני עותקים. 
 • על המציע למלא את אחוז ההנחה או התוספת אותם הוא מציע על המחירים המופיעים במסמך ב'1.
 • כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
 • על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.​

מסמכי ההצעה

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 • כל מסמכי המכרז, בצירוף פרוטוקול מפגש הקבלנים וההודעות למציעים (ככל   שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו).
 • כל המסמכים המפורטים בסעיף 3 לעיל.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א(3). 
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד - יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור). 
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
 3. אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • הצעת המחיר בנוסח מסמך ב'(1).
 • ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך של 45,000₪ (ארבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) ובתוקף עד ליום 8.11.2019 בדיוק, שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א-1981 לבקשת המשתתף במכרז בלבד, לפקודת העירייה, בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז בדיוק, וזאת להבטחת הצעתו במכרז. תוקף ערבות המכרז השתנה- יש להמציא ערבות בתוקף עד ליום 8.11.19 .
מובהר כי: 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף. 

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:
 1. ​כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא. 
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. 
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 5. כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך 14 ימים ממועד הכרזה על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו. 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, רח' ויצמן 58, חולון במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי 41/2018" בלבד עד ליום 8.8.2019 בשעה 12:00 בדיוק. מועד ההגשה השתנה עד לתאריך 8.8.19 בשעה 12:00 במקום בתאריך 25.7.19.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
רכישת חוברת המכרז והוצאות
 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 58 חולון, קומה 3 חדר 329 בימים א-ה' (לא כולל יום ד') בשעות 8:30-13:00 תמורת סך של 600 ₪ (שלא יוחזרו). 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

הבהרות ושינויים

 • עד יום 25.7.2019 שעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה, בדוא"ל: mihrazim@Holon.muni.il שאלות הבהרה בכתב בקובץ word בפורמט להלן, תוך ציון מספר המכרז וכותרתו. ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מובהר, כי לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה. דוגמא לקובץ שאלות הבהרה. מועד הגשת שאלות הבהרה שהיה עד לתאריך 11.7.19 השתנה והוא עד לתאריך 25.7.19 בשעה 12:00.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. 

בחינת ההצעות

 • ככלל, תבחר העירייה בהצעה הזולה ביותר וזאת בכפוף להוראות כל דין, עמידת המשתתף בתנאי הסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים במכרז זה. מובהר, כי במקרה של הצעות זהות, תוכרע זהות ההצעה הזוכה בהתאם לניסיון שיש לעירייה עם המציעים, ובהעדר ניסיון כזה, על פי הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ולא ייחתם הסכם עם הזוכה או תבוטל זכייתו או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.
 • וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

הודעה על זכייה והתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה. 
 • עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג'). 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. הכשיר השני יקבל את ערבותו רק לאחר ובמידה שנחתם הסכם התקשרות עם הזוכה.
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 2. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה בו יבוטל המכרז לא יוחזר לרוכשי המכרז התשלום ששולם בגין רכישת המסמכים. 
פרטים נוספים
 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 25/7/19 בשעה 12:00 לכתובת אימייל mihrazim@Holon.muni.il

לפרטים נא לפנות ל-

​כתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​​​

קובץ מצורף
הערות
 • ​​מועד הגשת שאלות הבהרה שהיה עד לתאריך 11.7.19 השתנה והוא עד לתאריך 25.7.19 בשעה 12:00​.
 • דחיית מועד הגשת הצעה למכרז-מועד ההגשה השתנה לתאריך 8.8.19 בשעה 12:00 במקום בתאריך 25.7.19.
 • תוקף ערבות המכרז השתנה- יש להמציא ערבות בתוקף עד ליום 8.11.19 .
 • עמ' 50 בחוברת המכרז 41/2018 מסעיף 40.07.0196 ועד סעיף 40.07.200 (חלק פרק​"גדרות") נפלה טעות סופר ביחידות המידה המצוינות לתמחור.
  עמודת יחידה יש להתייחס לסעיפים אלו כ מ"א (במקום יח').


קבצים מצורפים

עבודות פיתוח בשטחי גינון ברחבי העיר חולון

מספר מכרז:41/2018
תאריך אחרון להגשה:08/08/2019 12:00

תיאור

​​​כללי

 • עיריית חולון (להלן: "העירייה"), באמצעות אגף גנים ונוף, מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח בשטחי גינון ברחבי העיר חולון בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו.

עיקרי ההתקשרות

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:
 • הקבלן הזוכה יבצע עבודות פיתוח שונות הכוללות, בין היתר: עבודות עפר, סלילה, אבן, ריצוף ושיפוצים בגנים ציבוריים ובמקומות שונים אחרים ברחבי העיר חולון, בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ובהתאם להנחיות אשר יקבל מעת לעת על ידי מנהל אגף גנים ונוף בעירייה או מי מטעמו.
 • תיאור העבודות שהקבלן הזוכה יידרש לבצע, מפורט במפרט הטכני המצורף כנספח ג(4).
 • העבודות תתבצענה בכל ימות השנה בימי העבודה הנהוגים בעירייה.
 • העירייה תעביר מעת לעת לידי הקבלן הזוכה טופס "הזמנה לעבודה" בו יפורטו המקומות בהם יש לבצע העבודות, סוג העבודות שיש לבצע, מועד התחלת ביצוע העבודות ומועד סיומן וכל הערה אחרת שהמנהל או ב"כ ימצאו לנכון.
 • על הקבלן הזוכה לספק את כל הכלים והציוד הדרושים לביצוע העבודות וכן לדאוג שהכלים שברשותו יתאימו לכל העבודות ויהיו תמיד במצב תקין וכשר לעבודה.
רכישת הכלים ותחזוקתם תהיה על חשבון הקבלן בלבד.
 • על הקבלן הזוכה חלה החובה לבצע את כל תיאומי התשתיות הנדרשים עם הגורמים הרלוונטיים (חשמל, בזק, תאגיד המים, כבלים וכו'), להזמין פיקוח שטח מכל גורם ולפי הצורך, לעבוד לפי הנחיות הפיקוח ולוודא שכל עובדיו והכלים המועסקים על ידו ימנעו מגרימת נזק כלשהו לתשתיות הקרקעיות.
 • למרות האמור לעיל במידה ויפגעו תשתיות תת קרקעיות במהלך העבודה יהא על הקבלן הזוכה לתאם התיקונים הנדרשים עם בעלי הענין ולפצותם על הנזק במלואו.
 • מרגע כניסת הקבלן הזוכה לאתר העבודה חלה עליו האחריות על כל הנעשה באתר כולל: נושא הבטיחות, שמירת הרכוש, אחריות על מערכות תת קרקעיות וביטחונם של עוברי אורח והמועסקים על ידו. לצורך כך חלה חובה על הקבלן לגדר את אתר העבודה ולמנוע כניסת זרים לאתר העבודה, להציב שלטי אזהרה, למנוע כניסת רכב ולסגור את האתר בסיומו של כל יום עבודה או להציב שמירה במידה ויראה צורך בכך.
 • התבקש הקבלן לשמש קבלן ממונה (ראשי) על קבלני העירייה האחרים, הוא ישמש כקבלן ראשי בביצוע העבודות האמורות, כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על כל המשתמע מכך מעצם היותו מבצע העבודות בפועל ותחומי אחריותו ומחויבויותיו יהיה כמפורט בנספח ג(5). בתפקידו זה, ישולם לקבלן שיעור של 7% מהתמורה לקבלן המשנה כאמור וזאת לכיסוי התחייבויותיו כקבלן ממונה לרבות לעניין הביטוחים הנדרשים. 
 • הקבלן הזוכה מתחייב למנות איש מטעמו שתפקידו יהא לפקח על עבודות העובדים ולעמוד בקשר מתמיד עם ב"כ העירייה לשם דיווח או קבלת הנחיות בנוגע לנושאים המתהווים בשטח.
 • המפקח שימונה מטעם הקבלן יהיה בעל השכלה פורמלית בתחום הנדסי: מהנדס או הנדסאי בעל ידע ונסיון בקריאה והבנת תוכניות פיתוח, ידע במדידות ויכולת שליטה בעובדים וארגון העבודה.
 • ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב (מסמך ג'), לתקופה של 12 חודשים, כאשר ששת החודשים הראשונים יהוו תקופת נסיון.
 • לעירייה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, כל פעם בשנה אחת או חלק ממנה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • התמורה תשולם על ידי העירייה לזוכה במכרז בהתאם להצעתו ובכפוף לתנאי ההסכם וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.​

תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל הדרישות המצטברות הבאות: 
 • מי שהוא בעל ותק וניסיון של 4 שנים לפחות מתוך שש השנים שקדמו לפרסומו של מכרז זה (2013-2018), המוכח באסמכתאות, בביצוע השירותים נשוא מכרז זה ("הנסיון" – אם המציע הינו חברה או תאגיד פירושו נסיונה של החברה/התאגיד ולא של בעלי התפקידים בחברה);
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1) ולצרף לו המלצות 
 • מי שברשותו אישור כי הינו קבלן מוכר ורשום בפנקסי הקבלנים לעבודות פיתוח – סווג 200 ג-1  לפחות;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודת רישום בפנקס​
 • הגיש ערבות בנקאית על סך 45,000₪ להבטחת הצעתו במכרז בנוסח מסמך א'(2) בדיוק ובהתאם להוראות סעיף 5.8 להלן.
יש להגיש ערבות בנקאית "מקור" בהתאם להוראות סעיף 5.9.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 600 ₪.
יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב mihrazim@Holon.muni.il לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

הצעת המשתתף:

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה הכספית (מסמך ב'(1)) בשני עותקים. 
 • על המציע למלא את אחוז ההנחה או התוספת אותם הוא מציע על המחירים המופיעים במסמך ב'1.
 • כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
 • על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.​

מסמכי ההצעה

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 • כל מסמכי המכרז, בצירוף פרוטוקול מפגש הקבלנים וההודעות למציעים (ככל   שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו).
 • כל המסמכים המפורטים בסעיף 3 לעיל.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א(3). 
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד - יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור). 
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
 3. אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • הצעת המחיר בנוסח מסמך ב'(1).
 • ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך של 45,000₪ (ארבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) ובתוקף עד ליום 8.11.2019 בדיוק, שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א-1981 לבקשת המשתתף במכרז בלבד, לפקודת העירייה, בנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז בדיוק, וזאת להבטחת הצעתו במכרז. תוקף ערבות המכרז השתנה- יש להמציא ערבות בתוקף עד ליום 8.11.19 .
מובהר כי: 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף. 

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:
 1. ​כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא. 
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. 
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 5. כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך 14 ימים ממועד הכרזה על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו. 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, רח' ויצמן 58, חולון במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי 41/2018" בלבד עד ליום 8.8.2019 בשעה 12:00 בדיוק. מועד ההגשה השתנה עד לתאריך 8.8.19 בשעה 12:00 במקום בתאריך 25.7.19.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
רכישת חוברת המכרז והוצאות
 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 58 חולון, קומה 3 חדר 329 בימים א-ה' (לא כולל יום ד') בשעות 8:30-13:00 תמורת סך של 600 ₪ (שלא יוחזרו). 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

הבהרות ושינויים

 • עד יום 25.7.2019 שעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה, בדוא"ל: mihrazim@Holon.muni.il שאלות הבהרה בכתב בקובץ word בפורמט להלן, תוך ציון מספר המכרז וכותרתו. ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מובהר, כי לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה. דוגמא לקובץ שאלות הבהרה. מועד הגשת שאלות הבהרה שהיה עד לתאריך 11.7.19 השתנה והוא עד לתאריך 25.7.19 בשעה 12:00.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. 

בחינת ההצעות

 • ככלל, תבחר העירייה בהצעה הזולה ביותר וזאת בכפוף להוראות כל דין, עמידת המשתתף בתנאי הסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים במכרז זה. מובהר, כי במקרה של הצעות זהות, תוכרע זהות ההצעה הזוכה בהתאם לניסיון שיש לעירייה עם המציעים, ובהעדר ניסיון כזה, על פי הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ולא ייחתם הסכם עם הזוכה או תבוטל זכייתו או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.
 • וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

הודעה על זכייה והתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה. 
 • עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג'). 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. הכשיר השני יקבל את ערבותו רק לאחר ובמידה שנחתם הסכם התקשרות עם הזוכה.
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 2. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה בו יבוטל המכרז לא יוחזר לרוכשי המכרז התשלום ששולם בגין רכישת המסמכים. 

עלות מסמכי המכרז

​600 ש"ח.

קובץ מצורף

הערות

 • ​​מועד הגשת שאלות הבהרה שהיה עד לתאריך 11.7.19 השתנה והוא עד לתאריך 25.7.19 בשעה 12:00​.
 • דחיית מועד הגשת הצעה למכרז-מועד ההגשה השתנה לתאריך 8.8.19 בשעה 12:00 במקום בתאריך 25.7.19.
 • תוקף ערבות המכרז השתנה- יש להמציא ערבות בתוקף עד ליום 8.11.19 .
 • עמ' 50 בחוברת המכרז 41/2018 מסעיף 40.07.0196 ועד סעיף 40.07.200 (חלק פרק​"גדרות") נפלה טעות סופר ביחידות המידה המצוינות לתמחור.
  עמודת יחידה יש להתייחס לסעיפים אלו כ מ"א (במקום יח').


פרטים נוספים

 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 25/7/19 בשעה 12:00 לכתובת אימייל mihrazim@Holon.muni.il

לפרטים נא לפנות ל-

​כתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​​​