מתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 33/2019
תאריך אחרון להגשה 22/08/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

תיאור המכרז

​​​​​לרכישת מכרז 33/2019 באמצעות כרטיס אשראי- לחץ כאן.​

​​כללי 

 • עיריית חולון  (להלן: "העירייה" ו/או "המזמינה"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות מחיר למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר חולון בהתאם להוראות מסמכי המכרז (להלן: "השירותים").  
 • יובהר כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך. 

עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • הזוכה במכרז יידרש לבצע לכידת חתולי רחוב באמצעות מלכודות רשת ייעודיות- מלכודות מדרך, הכוללות מחיצת מילוט שקופה. גילם של החתולים שיילכדו לא יהיה קטן מ- 4 חדשים.
 • פעולת לכידת החתולים תכוון ותתוחם לכדי טריטוריה אחת בכל פעם כפי שיקבע ע"י העירייה בלבד.
 • לאחר לכידת החתולים יוביל הווטרינר/לוכד את החתולים אל המרפאה בה יבוצע ניתוח העיקור/סירוס. העברת החתולים  - לפני הניתוח ו/או לאחריו - תבוצע ברכב הווטרינר/לוכד המבצע, אשר יהיה רכב ממוזג, כאשר טמפרטורת החלל הפנימי בו, לא תעלה על 25 מעלות צלזיוס.
 • המרפאה תעמוד בכל התנאים הדרושים לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס כמפורט במכרז זה על נספחיו ותבוצענה בה כלל הפעולות המפורטות במכרז זה על נספחיו. 
 • בהסתיים שהיית החתולים באשפוז יושבו החתולים חזרה אל טריטוריית המחייה שלהם, ממנה נלקחו וזאת לאחר שהווטרינר/לוכד יעבור במשרדי השירות הווטרינרי העירוני לטובת ספירת החתולים והשארת טופס הפירוט ג(2) חתום ע"י הווטרינר המבצע.
 • פעולות הלכידה ועיקור החתולים, תבוצענה בפומבי מהלך כל שעות היום ו/או הלילה.
 • על הווטרינר להיות זמין גם לטיפול במקרים שטופלו על- ידו והפכו באחת למקרי חירום.
 • בתום כל יממה ימציא הווטרינר דו"ח פעולה ובו פירוט הפריטים שנלכדו, הפריטים שעוקרו/סורסו מהיכן נלקחו ולהיכן הושבו.
 • הרופא הווטרינר ידרש למלא טופסי דיווח חודשיים ויומיים כמפורט במכרז על נספחיו. 
 • השירותים יבוצעו בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי הווטרינר העירוני של עיריית חולון, בהתאם להוראות צו התחלת העבודה שיימסר למציע הזוכה, ובשים לב, לסדרי עדיפויות העירייה ולשיקול דעתה הבלעדי. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לבצע חלק מהשירותים בעצמה.
 • כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים יחולו על המציע הזוכה בלבד. 
 • ההתקשרות תהיה למשך 24 חודשים.

תנאים להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:
 • רופא וטרינר או אגודה/עמותה למען בעלי חיים המעסיקה או מקבלת שירותים מרופא וטרינר, כאשר הווטרינר הינו בעל מרפאה או בעל זכות שימוש במרפאה בעלת כל התנאים הנדרשים למתן השירותים כמפורט במסמך ג(1);
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק רישיון הרופא הווטרינר אשר יעניק את השירותים בפועל וכן את נספח ג(1) כאשר הוא חתום על ידי הווטרינר של הרשות המקומית הרלוונטית.
 • מי שהוא בעל ניסיון וותק של שנתיים לפחות ב-5 השנים האחרונות (2014-2018) במתן שירותים לרשויות מקומיות של לכידת לפחות 1,500 חתולי רחוב בשנה אחת באמצעות מלכודות רשת ייעודיות וכן עיקורם וסירוסם;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את  מסמך א(1) ויצרף המלצות מגורמים להם העניק שירות
 • צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 2,000₪ כמפורט בסעיף 5.8 להלן.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(3) המצ"ב בדיוק.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 150₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.​
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. ​אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il​ לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשי​ם במכרז, הניסיון, המלצות מפורטות בכתב, הערבות הבנקאית והסיווג, יהיו על שם המציע, אלא אם נכתב אחרת ביחס לעובדיו של המציע ו/או מי מטעמו. 

ההצעה

 • ​ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • ההצעה תהא באמצעות נספח א(2), כאשר על המציע לרשום את אחוז ההנחה המוצע על ידו בהתאם למחיר המקסימום המצוין בנספח. אין להציע תוספת על מחיר המקסימום. מציע אשר יציע תוספת, הצעתו תיפסל על הסף.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקו​ם המיועד לכך. 

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמינה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח מסמך א(4) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 3. ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 2,000 ₪ ובתוקף עד ליום 22.11.2019 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(3) בדיוק.
מובהר כי: 
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
 • העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד). 
 • לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה  מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 
 • העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. ​
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל המועמדים מידע ומסמכים נוספים ככל שיידרשו לה, והיא רשאית להזמין כל מועמד לראיון. 

אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 22.8.2019 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' ויצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 33/2019" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • ​על המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 150₪ כולל מע"מ, אשר ישולמו לעירייה במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 3, חדר 329. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה ניתן לשלוח לוטרינר העירוני ויקטור חדד בדואר אלקטרוני: mihrazim@Holon.muni.il​ בפורמט  WORD, עד ליום 8.8.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 33/2019 – מתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר חולון".
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: דוגמא לשאלות הבהרה במכרז 33/2019.
 • על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז, תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז ומשתתפי מפגש המציעים והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה  תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • ככלל, תבחר העירייה בהצעה הזולה ביותר וזאת בכפוף להוראות כל דין, עמידת המשתתף בתנאי הסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים במכרז זה. במקרה של הצעות זהות, תכריע העירייה בין ההצעות על בסיס ניסיון קודם עם המציעים ובהעדר ניסיון, על בסיס הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת העירייה, מונע את הערכת ההצעה כדבעי.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף הצעה וכן שומרת את הזכות לפצל את הזכייה בין המשתתפים. 
 • אין בקביעת זוכה/ים כלשהו/ם במכרז כדי להטיל על העירייה חובה להעניק למי שנקבע/ו כזוכה/ים זכות כלשהי לגבי היקף העבודה שיימסר לה, והיקף העבודה, יקבע ע"י העירייה באופן בלעדי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 • העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות, את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את כל הנדרש בחוזה המוצע ואת ניסיונה של העירייה עם המשתתף בעבר. 
 • העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור.
 • במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי המשתתף, לגבי אותו פריט, בשתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.
 • מובהר כי במקרה ובו תוגשנה שתי הצעות או יותר, הזהות מבחינת המחיר, רשאית העירייה להעדיף את ההצעה לגביה ישנן המלצות ו/או ניסיון טוב יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.   
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה, אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז, או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם ייגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות:

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה. העירייה תקבע גם כשיר שני במכרז אשר יכנס בנעלי הזוכה במכרז במקרה בו לא ייחתם אתו הסכם, או זכייתו תתבטל או שהוא לא יוכל מסיבה כלשהי לעמוד בהתחייבויותיו.
 • במועד שיקבע ע"י העירייה בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע בנוסח מסמך ג(4) להסכם, ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח מסמך ג(5) להסכם. למזמינה תהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. המציע שהוכרז כשיר שני יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה. 
 • מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה. 

ההסכם

 • המציע שיזכה במכרז יחתום על הסכם בהתאם לנוסח המצורף למכרז זה. 
 • על הזוכה יהיה לחתום על ההסכם תוך 7 ימים מקבלת ההודעה מהעירייה על זכייתו במכרז. במידה והזוכה לא יחתום על ההסכם תוך פרק הזמן האמור לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולמסור את ביצוע העבודות לידי מציע אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • המציע יחתום באמצעות מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת, על כל דף ודף הכלול במכרז. 
 • פרט למילוי וחתימה על מסמכי המכרז, לא ישנה ו/או יוסיף ו/או ימחק המציע דבר מן הכתוב במסמכים.
פרטים נוספים
 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 8/8/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

מתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר חולון

מספר מכרז:33/2019
תאריך אחרון להגשה:22/08/2019 12:00

תיאור

​​​​​לרכישת מכרז 33/2019 באמצעות כרטיס אשראי- לחץ כאן.​

​​כללי 

 • עיריית חולון  (להלן: "העירייה" ו/או "המזמינה"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות מחיר למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר חולון בהתאם להוראות מסמכי המכרז (להלן: "השירותים").  
 • יובהר כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך. 

עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • הזוכה במכרז יידרש לבצע לכידת חתולי רחוב באמצעות מלכודות רשת ייעודיות- מלכודות מדרך, הכוללות מחיצת מילוט שקופה. גילם של החתולים שיילכדו לא יהיה קטן מ- 4 חדשים.
 • פעולת לכידת החתולים תכוון ותתוחם לכדי טריטוריה אחת בכל פעם כפי שיקבע ע"י העירייה בלבד.
 • לאחר לכידת החתולים יוביל הווטרינר/לוכד את החתולים אל המרפאה בה יבוצע ניתוח העיקור/סירוס. העברת החתולים  - לפני הניתוח ו/או לאחריו - תבוצע ברכב הווטרינר/לוכד המבצע, אשר יהיה רכב ממוזג, כאשר טמפרטורת החלל הפנימי בו, לא תעלה על 25 מעלות צלזיוס.
 • המרפאה תעמוד בכל התנאים הדרושים לביצוע ניתוחי עיקור וסירוס כמפורט במכרז זה על נספחיו ותבוצענה בה כלל הפעולות המפורטות במכרז זה על נספחיו. 
 • בהסתיים שהיית החתולים באשפוז יושבו החתולים חזרה אל טריטוריית המחייה שלהם, ממנה נלקחו וזאת לאחר שהווטרינר/לוכד יעבור במשרדי השירות הווטרינרי העירוני לטובת ספירת החתולים והשארת טופס הפירוט ג(2) חתום ע"י הווטרינר המבצע.
 • פעולות הלכידה ועיקור החתולים, תבוצענה בפומבי מהלך כל שעות היום ו/או הלילה.
 • על הווטרינר להיות זמין גם לטיפול במקרים שטופלו על- ידו והפכו באחת למקרי חירום.
 • בתום כל יממה ימציא הווטרינר דו"ח פעולה ובו פירוט הפריטים שנלכדו, הפריטים שעוקרו/סורסו מהיכן נלקחו ולהיכן הושבו.
 • הרופא הווטרינר ידרש למלא טופסי דיווח חודשיים ויומיים כמפורט במכרז על נספחיו. 
 • השירותים יבוצעו בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי הווטרינר העירוני של עיריית חולון, בהתאם להוראות צו התחלת העבודה שיימסר למציע הזוכה, ובשים לב, לסדרי עדיפויות העירייה ולשיקול דעתה הבלעדי. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לבצע חלק מהשירותים בעצמה.
 • כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים יחולו על המציע הזוכה בלבד. 
 • ההתקשרות תהיה למשך 24 חודשים.

תנאים להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:
 • רופא וטרינר או אגודה/עמותה למען בעלי חיים המעסיקה או מקבלת שירותים מרופא וטרינר, כאשר הווטרינר הינו בעל מרפאה או בעל זכות שימוש במרפאה בעלת כל התנאים הנדרשים למתן השירותים כמפורט במסמך ג(1);
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק רישיון הרופא הווטרינר אשר יעניק את השירותים בפועל וכן את נספח ג(1) כאשר הוא חתום על ידי הווטרינר של הרשות המקומית הרלוונטית.
 • מי שהוא בעל ניסיון וותק של שנתיים לפחות ב-5 השנים האחרונות (2014-2018) במתן שירותים לרשויות מקומיות של לכידת לפחות 1,500 חתולי רחוב בשנה אחת באמצעות מלכודות רשת ייעודיות וכן עיקורם וסירוסם;
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את  מסמך א(1) ויצרף המלצות מגורמים להם העניק שירות
 • צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 2,000₪ כמפורט בסעיף 5.8 להלן.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(3) המצ"ב בדיוק.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 150₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.​
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. ​אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il​ לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשי​ם במכרז, הניסיון, המלצות מפורטות בכתב, הערבות הבנקאית והסיווג, יהיו על שם המציע, אלא אם נכתב אחרת ביחס לעובדיו של המציע ו/או מי מטעמו. 

ההצעה

 • ​ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • ההצעה תהא באמצעות נספח א(2), כאשר על המציע לרשום את אחוז ההנחה המוצע על ידו בהתאם למחיר המקסימום המצוין בנספח. אין להציע תוספת על מחיר המקסימום. מציע אשר יציע תוספת, הצעתו תיפסל על הסף.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקו​ם המיועד לכך. 

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמינה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח מסמך א(4) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 3. ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 2,000 ₪ ובתוקף עד ליום 22.11.2019 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(3) בדיוק.
מובהר כי: 
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
 • העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד). 
 • לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה  מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 
 • העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. ​
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל המועמדים מידע ומסמכים נוספים ככל שיידרשו לה, והיא רשאית להזמין כל מועמד לראיון. 

אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 22.8.2019 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' ויצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 33/2019" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • ​על המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 150₪ כולל מע"מ, אשר ישולמו לעירייה במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 3, חדר 329. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה ניתן לשלוח לוטרינר העירוני ויקטור חדד בדואר אלקטרוני: mihrazim@Holon.muni.il​ בפורמט  WORD, עד ליום 8.8.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 33/2019 – מתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב בעיר חולון".
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: דוגמא לשאלות הבהרה במכרז 33/2019.
 • על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז, תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז ומשתתפי מפגש המציעים והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה  תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • ככלל, תבחר העירייה בהצעה הזולה ביותר וזאת בכפוף להוראות כל דין, עמידת המשתתף בתנאי הסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים במכרז זה. במקרה של הצעות זהות, תכריע העירייה בין ההצעות על בסיס ניסיון קודם עם המציעים ובהעדר ניסיון, על בסיס הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת העירייה, מונע את הערכת ההצעה כדבעי.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף הצעה וכן שומרת את הזכות לפצל את הזכייה בין המשתתפים. 
 • אין בקביעת זוכה/ים כלשהו/ם במכרז כדי להטיל על העירייה חובה להעניק למי שנקבע/ו כזוכה/ים זכות כלשהי לגבי היקף העבודה שיימסר לה, והיקף העבודה, יקבע ע"י העירייה באופן בלעדי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 • העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות, את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את כל הנדרש בחוזה המוצע ואת ניסיונה של העירייה עם המשתתף בעבר. 
 • העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור.
 • במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי המשתתף, לגבי אותו פריט, בשתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.
 • מובהר כי במקרה ובו תוגשנה שתי הצעות או יותר, הזהות מבחינת המחיר, רשאית העירייה להעדיף את ההצעה לגביה ישנן המלצות ו/או ניסיון טוב יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.   
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה, אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז, או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם ייגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות:

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה. העירייה תקבע גם כשיר שני במכרז אשר יכנס בנעלי הזוכה במכרז במקרה בו לא ייחתם אתו הסכם, או זכייתו תתבטל או שהוא לא יוכל מסיבה כלשהי לעמוד בהתחייבויותיו.
 • במועד שיקבע ע"י העירייה בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע בנוסח מסמך ג(4) להסכם, ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח מסמך ג(5) להסכם. למזמינה תהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. המציע שהוכרז כשיר שני יקבל את ערבותו רק לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה. 
 • מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה. 

ההסכם

 • המציע שיזכה במכרז יחתום על הסכם בהתאם לנוסח המצורף למכרז זה. 
 • על הזוכה יהיה לחתום על ההסכם תוך 7 ימים מקבלת ההודעה מהעירייה על זכייתו במכרז. במידה והזוכה לא יחתום על ההסכם תוך פרק הזמן האמור לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולמסור את ביצוע העבודות לידי מציע אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • המציע יחתום באמצעות מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת, על כל דף ודף הכלול במכרז. 
 • פרט למילוי וחתימה על מסמכי המכרז, לא ישנה ו/או יוסיף ו/או ימחק המציע דבר מן הכתוב במסמכים.

עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

פרטים נוספים

 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 8/8/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-