אספקה אחזקה ותיקון מכונות צילום דיגיטליות במוסדות העירייה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 78/2018
תאריך אחרון להגשה 14/11/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

תיאור המכרז

​רכישת חוברת המכרז 78/2018 באמצעות כרטיס אשראי​​​

עיון במסמכי המכרז

 • המציע המשתתף במכרז, יוכל לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ("חוברת המכרז"), לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים בקשר להגשת הצעות למכרז, במשרדי העירייה ברח' וייצמן 58 בחולון, במערך מכרזים והתקשרויות, קומה 3, חדר 329.
 • כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך 150 ₪  אשר ישולמו לפקודת עיריית חולון, עבור מסמכי המכרז. סכום זה לא יוחזר. על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.
 • הקבלה על רכיש​ת מסמכי המכרז תהיה רשומה על שם המציע בלבד, מציע שרכש את מסמכי המכרז באמצעות גורם או גוף שאינו המציע במכרז, הצעתו תיפסל. 

מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה

 • ההצעה תוגש עד ליום 7.11.2019 בשעה 12:00 בדיוק ("המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז"), לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה. מועד ההגשה נידחה מתאריך 7.11.19 לתאריך 14.11.19 בשעה 12:00.
 • ההצעה על נספחיה תימסר במעטפה סגורה אשר תשולשל על ידי המציע ו/או מי מטעמו במסירה אישית ידנית לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.

אופן הגשת ההצעה 

 • חוברת המכרז של המציע תוגש בשני עותקים במעטפה חתומה (סגורה). על המציע לחתום על כל דף בנפרד ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס ריכוז מסמכים (נספח 12 למסמכי המכרז). 
 • אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או כל כיתוב אחר, ויש לציין את מספר המכרז בלבד, אשר הינו 78/2018.
 • הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מן הצעתו. 
 • הטפסים והנספחים המצורפים למכרז, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בעט דיו בכתב יד קריא וברור.

הסתייגויות המציע מההצעה

 • מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז בכל צורה שהיא, לרבות להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 
 • למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, תהא העירייה רשאית להפעיל את שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן: לראות בכך כשינוי מהותי במסמכי המכרז המביא לכדי פסילת הצעת המציע; לראות בכך כפגם טכני בלבד ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב ולדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. 
 • מובהר בזה כי הגשת ההצעה כמוה הסכמה מצד המציע לנוסח המכרז ולכל תנאי המכרז. המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי ה, וזאת ללא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב.

הליך שאלות והבהרות 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני: mihrazim@Holon.muni.il​  בפורמט WORD, עד ליום 24.10.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 78/2018 לאספקה אחזקה ותיקון מכונות צילום דיגיטליות במוסדות העירייה".
 • על המציע השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא:קובץ מענה לשאלות הבהרה- להורדה.
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות העירייה עליהן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו. 
 • מודגש, כי לא תתקבל כל טענה מצד מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו למכרז זה והגשתה לעירייה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו בעירייה. מובהר בזאת, כי מלבד תשובות אשר ניתנו בכתב על ידי העירייה, לא יהיה בתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את העירייה כלל וכלל.

אחריות והחזר הוצאות

 • העירייה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז, לרבות בשל אי בחירת הצעתו כזוכה במכרז. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז והוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף במכרז, אשר לא יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות במכרז. 
 • העירייה רשאית לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במסמכי המכרז, לרבות מועד ההגשה, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת אורכה להגשת הצעות.  
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, חלק ממנה או כל הצעה שהיא, והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את הצעה כולה או מקצתה ואף לדחות ולפסול את כל ההצעות.
 • ידוע למציע כי אין בזכיית המציע כדי לחייב את העירייה למסור לו את מלוא היקף השירותים, והעירייה תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה בעצמה או באמצעות אחרים ובתוך כך תהא רשאית לפצל את זכיית המציע בין המציעים האחרים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.
 • לבית המשפט בתל אביב תהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור למכרז זה. 

תנאים לאספקה  

 • המציע הזוכה יספק את הציוד לפי תיאורם במכרז זה בהתאם לחוזה ההתקשרות והמפרטים המקצועיים, ויתחייב למלא אחר הוראות העירייה ו/או מי שהוסמך על ידה בכל הנוגע לאופן אספקת הטובין, לרבות עמידה במועדי אספקה, מתן מענה ושירות הולם, הכל בהתאם לתנאי מכרז זה. 
 • אישור תקציבי. מובהר בזה כי תנאי לאספקת טובין בהיקף כלשהו הינו קיומו של תקציב מאושר לעירייה והעדר מגבלות תקציביות כלשהן אשר יחולו על העירייה. לספק ו/או למציע לא תהיה כל דרישה או טענה נגד העירייה בגין אי הזמנת טובין בהיקף כלשהו.  
 • מינוי מנהל אספקה ושירות מטעם הספק. הספק מתחייב למנות מנהל מטעמו ("מנהל אספקה ושירות") אשר יהא אמון על אופן מתן השירותים ו/או האספקה על פי לוחות הזמנים ויבטיח מתן שירות ברמה הולמת וגבוהה לשביעות רצון העירייה. על המציע לציין בהצעתו מי הוא הנציג מטעמו אשר ישמש כמנהל האספקה ויהיה אחראי הן על הנושאים המקצועיים והן על הנושאים הלוגיסטיים בקשר עם הזמנת הציוד נשוא מכרז זה בהתאם לנספח 3 המצורף למסמכי המכרז. 

דרישות סף לכלל המציעים

על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף זה על כל תתי סעיפיו, באופן מצטבר.  מיותר לציין, כי קיום תנאי הסף הנ"ל במצטבר מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. אי עמידה בתנאים המוקדמים תביא לפסילת ההצעה. דרישות הסף הינם כדלהלן:
 • ​צירוף ערבות להצעה.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת העירייה, בסך 5,000 ₪, בנוסח המפורט בנספח 2 למסמכי המכרז (יש להקפיד להבחין בין נוסח ערבות הביצוע לבין נוסח הערבות שעל המציע לצרף להצעתו).  סכום זה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י הספק.
הערבות תהא בתוקף עד ליום 7.2.2020 כולל ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף ‎7 להלן. העירייה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות ולדרוש את הארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ניסיון והמלצות 
למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בחמש השנים האחרונות (2014-2018) בתחום מתן שירותי אספקה ותחזוקת מדפסות, מכונות משולבות ומכונות צילום. לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה ימציא המציע את המסמכים כדלקמן:
על המציע לצרף להצעתו 5 (חמש) המלצות לפחות בכתב מאת לקוחות ו/או רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, אשר יוכיחו ניסיון קודם ומוכח ביחס לאספקת השירותים מהסוג המוצע על ידו במכרז זה או דומה לו, של שלוש שנים במצטבר במהלך חמש השנים האחרונות.
מוצע להגיש את ההמלצה לפי הנוסח בנספח 6' למסמכי המכרז (ככל שיוגש נוסח אחר להמלצה – על ההמלצה לכלול את מלוא הנתונים המבוקשים בנספח שצורף למכרז).
 • למציע חמישה (5) לקוחות אשר עשו שימוש במכונות אשר סופקו על ידו בהיקף בסך של 1.5 מיליון פעימות לפחות לכל לקוח. 
על המציע למלא את הפרטים בטבלה לפי נוסח נספח 6 (1) ולצרף אסמכתא מאת הלקוח על מספר פעימות שנתי (ניתן לצרף אסמכתא אחת בלבד לכל לקוח לאחת מן השנים 2012-2018). סך הכל 5 אסמכתאות בלבד.
 • אספקת מכונות בהתאם למפרט הטכני של המכרז;
מציע, אשר מכונות הצילום המוצעות על ידו כפי שהציע בטבלת הצעת המחיר (נספח ג'3)– עונות על כל הדרישות המפורטות בנספח ג'1.
על המציע לצרף הצהרה על עמידתו בכל הדרישות המפורטות בנספח ג'1.

מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בדרישות הסף וכן בנוסף לצרף את המסמכים והאישורים הבאים: 
 • העדר הרשעות; המציע, באמצעות בעל השליטה בו או מורשה החתימה מטעמו, ימציא תצהיר בדבר היעדר כתבי אישום, הרשעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ובכל עבירות אשר יש קשר בינן, ישיר או עקיף, למתן השירותים כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם לנוסח התצהיר בנספח 4' למסמכי המכרז. למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר יתייחס למציע, לרבות עובדיו והמועסקים על ידו בעת הגשת ההצעה.
 • חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי". המציע ימציא אישור רו"ח כי אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל וכן כי לא קיימת אזהרה על המשך קיומה של החברה כ"עסק חי", בהתאם לנוסח בנספח 5' למסמכי המכרז.  
 • אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1977 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים")           
תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:
 1. אישור תקף מפקיד השומה, מרואה-חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 2. אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
 3. תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה.
 • קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. בידי המציע קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. על המציע לצרפה למסמכי המכרז.
 • ​במידה והמציע הינו חברה בע"מ, יש לצרף להצעה: 
 1. תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז.
 2. אישור עו"ד או רו"ח  בהתאם לנספח 7' המאשר ומצהיר:
א. כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת סמכויות התאגיד;
ב. פירוט בדבר שמות המנהלים של התאגיד;
ג. פירוט בדבר שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד;​
 • חתימה על הצהרת מציע. יש לצרף הצהרת המציע בהתאם לנספח 1' למסמכי המכרז, בו מצהיר המציע בין היתר כי קרא את כל תנאי מסמכי המכרז, לרבות החוזה על נספחיו, כתבי הכמויות והמפרטים הטכניים, הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו  וכי אין כל מניעה חוקית במתן השירותים ו/או אספקת הציוד על ידו. 
 • התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים. המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים על ידי עורך דין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987, בנוסחים המפורטים בנספחים: 8' ו-9' למסמכי המכרז.
 • ניגוד עניינים והעדר קרבה לעובדי הרשות. על המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר העירייה וכן לחתום על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המפורט בנספח: 10' ולצרף אותה להצעתו.
 • יתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על ידי המציע. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל וכן יתר המסמכים, הנספחים והאישורים אשר הינם חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי המכרז לרבות, הסכם ההתקשרות וכתבי הכמויות, הכל בהתאם לסדר המפורט בטבלת ריכוז המסמכים למציע המצורפת כנספח 12' כאשר הם חתומים ע"י הספק בכל עמוד בנפרד, מאושרים ומאומתים כדין בהתאם לנדרש. 

תנאים לעניין צירוף ערבות להצעה 

 • יש לצרף ערבות בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז בנספח 2' למסמכי המכרז והתנאים המצוינים בסעיף 5.1.
 • ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, ועדת המכרזים לא תדון כלל בהצעה בשל פגם מהותי בערבות הבנקאית המצורפת אליה. המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת העירייה, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום וכל שיידרש ממנו על ידי העירייה.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, כולה או חלקה, לפי בחירתה וזאת ללא כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויותיה של העירייה לתבוע את נזקיה הממשיים הגבוהים מגובה ערבות המכרז, ולאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:
 1. המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 2. המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק לרבות, אי עמידה בהתחייבויותיו והצהרותיו של המציע בהתאם לנספח 1 "הצהרות והתחייבויות המציע";
 3. המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
 4. המציע נדרש להשלים פרט ו/או מסמך ו/או מידע חסר ולא עשה כן במסגרת הזמן אשר הוקצב לו;
 5. לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה, אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו')  
 • חילוט הערבות בהתאם לסעיף ‎7.3 ‏לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לעירייה ולמציע לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 
 • מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן:
 1. ​העירייה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של העירייה כאמור ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה;
 2. ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא לעירייה את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה; 
 3. ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה, לרבות המצאת ערבות ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף בנספח ב' (1) להסכם ההתקשרות. 

אספקת כוח אדם 

 • המציע מודע לכך כי אין בזכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או ספק משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא מכרז זה יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין העירייה יחסי עובד מעביד, מכל מין וסוג שהוא.

הליך השלמת פרטים ובירור פרטים

 • ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, לרבות ובין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  
 • לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו העירייה תהיה רשאית להזמין את המציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם, לצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת הסברים ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע,
 • הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף.  
 • על אף האמור לעיל, אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במסמכים או במידע הנדרש למסמכי המכרז, וכן הצעה כספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והעירייה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  
 • ההצעות אשר יעמדו בדרישות הסף יבחנו על פי אמות המידה הקבועות בסעיף 12  להלן. 

בחינת הצעת המחיר

 • המציע ינקוב בטופס הצעתו בכתבי הכמויות (חלק ג' למסמכי המכרז) ובמקום המיועד לכך את דגם המכונה המוצעת, שם היצרן, ומחיר מוצע לפעימה שחור / לבן בש"ח בתוספת מע"מ.
 • המציע ינקוב בהצעת מחיר לגבי כלל הפריטים המופיעים בטבלה, לרבות בטבלאות לפריטים אשר הינם אופציה בלבד (לא ניתן להחסיר פריטים).
 • לא ניתן להציע הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המקסימום שנקבע בטבלה. 
 • שקלול הצעת המחיר תהיה על פי המפורט בטבלה (אחוז בשיקלול מתוך כמות הפעימות).
 • המציע שהצעתו קיבלה את המחיר המשוקלל הנמוך ביותר, היא תהייה ההצעה הזוכה. למען הסר ספק המחיר שישולם בפועל לכל פריט, הינו המחיר שהוגש בהצעת המחיר ולא המחיר המשוקלל שהינו תחשיב המיועד לבחירת הספק הזוכה בלבד.
 • דוגמה לחישוב ההצעה הזוכה.
 • מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד העירייה להזמין העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.
 • אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 • העירייה תהיה רשאית לקחת במסגרת שיקוליה ניסיון, ותק ויכולתו של המציע לרבות ניסיון רע עם המציע בגין התקשרות קודמת וכן ככל שנודע לעירייה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, תהא העירייה רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר, אף אם הצעתו תהא נמוכה מזו של המציע אשר לעירייה סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו. 

התקשרות עם הזוכה 

 • פיצול הזכייה בין מספר זוכים. מובהר בזה כי העירייה תהא רשאית לבחור מספר זוכים ואף לפצל את הזכייה בין המציעים שונים ביחס לרכיבים הנדרשים במסגרת כתבי הכמויות, וזאת בשים לב להבדלי המחירים אשר הוצעו בין המציעים השונים וכן מידת כושרם ויכולתם של המציעים השונים לספק את הטובין ביעילות ובזמינות המרבית ובשים דגש על מתן שירות הולם, הכל בהתאם לצרכיה של העירייה ולשם מקסום תוצאות המכרז למען טובת הציבור. 
 • משא ומתן עם הזוכה. 
 1. ​הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. ואולם, אף אם נבחרה הצעתו של מציע כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמאלית של ועדת המכרזים, תהא העירייה רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו. 
 2. על אף האמור, העירייה תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו 
 3. נקבעה כזוכה במכרז, ולא לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 
 4. מובהר בזה, ככל שחזרה בה העירייה מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא העירייה בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם.
 • ​התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה. מציע אשר יקבל הודעת זכייה במכרז יידרש לחתום על הסכם התקשרות (בנוסח המצורף בחלק ב' למסמכי המכרז) ולהמציא את יתר המסמכים הדרושים, לצורך זכייתו במכרז תוך שבוע ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו, כגון: 
 1. ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט בנספח ב'(1) להסכם ההתקשרות. המציע יידרש להמציא ערבות ביצוע עבור כל סל פריטים בו זכה.  
 2. אישור קיום ביטוחים, נקי מכל הסתייגות, בהתאם לנוסח המפורט בנספח ב' (2) להסכם ההתקשרות. 
 • ערבות לקיום החוזה 
 1. כתנאי נוסף לחתימה על החוזה, ימציא הספק לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה, כמפורט להלן.
 2. ערבות  ביצוע לאספקת הטובין על סך  15,000 ₪, אשר תהא בתוקף לתקופה של שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי לעניין זה הינו המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ובנוסח זהה לערבות אשר צורפה כנספח ב'(1) להסכם ההתקשרות. 
 3. ככל שתחליט העירייה על הארכה או דחיית תוקף ההתקשרות, מתחייב המציע הזוכה להאריך את תוקף הערבות עד לשלושה חודשים נוספים מתום התקופה  הנוספת הנדחית, וככל שיידרש.  
 4. ועדת המכרזים תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין, להורות על חילוט סכום הערבות, כולו או חלק, לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שהפר המציע את החוזה או תנאי מתנאיו, לרבות אי עמידה בסד הזמנים אשר הוקצב לו לשם מתן השירותים. המציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.
 5. סכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי העירייה יהפך לקניינה המוחלט של העירייה, בלי שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטענות כלשהן בקשר לכך.
 6. ​הוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כלשהי, תהיינה על חשבון המציע הזוכה בלבד.  

אישור קיום ביטוחים

 • המציע שהצעתו זכתה יקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט במכרז זה לרבות בהסכם ההתקשרות. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לעירייה כתנאי לחתימת החוזה.
 • תנאי לחתימה על ההסכם הינו צירוף אישור המבטח בהתאם לנספח אישור הביטוח בהסכם ההתקשרות, החתום על ידו ועל ידי המבטח מטעמו, ללא הסתייגות ו/או חותמת כלשהי המהווה התנייה או הסתייגות כלשהי באופן הסותר את תנאים המצוינים באישור קיום הביטוחים. המצאת אישור קיום הביטוחים כמפורט בתנאים המצוינים בסעיף זה הינו תנאי לחתימה על החוזה והתקשרות עם הזוכה.
 • הביטוחים יערכו באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ומסירת עותק מהם יימסר לעירייה כתנאי לחתימת החוזה.  

התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר

 • ככל שנבחר זוכה בלעדי, אשר בוטלה זכייתו מכל מסיבה כלשהי וככל שתופסק ההתקשרות עם הספק הזוכה לאחר חתימה על ההסכם או בגין אי חתימה על הסכם או מכל סיבה אחרת, תהא העירייה רשאית לפנות למציע שדורג במקום השני במכרז ("כשיר שני"), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם ובכפוף לעמידה בתנאי המכרז. 
 • ככל שהכשיר השני לא תפס  את מקומו של המציע אשר זכה ובוטלה זכייתו או הופסקה התקשרות עמו, תהא רשאית העירייה לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכך הלאה עד שייחתם הסכם חדש למתן השירותים. 
למען הסר ספק, סמכות זו של העירייה הינה סמכות רשות בלבד והעירייה תהא רשאית להשתמש בה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על פי נסיבות העניין ולמציעים לא תעמוד כל טענה בגין הפעלה או אי הפעלת שיקול דעת זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של העירייה לבחור מספר זוכים ביחס לרכיבי הטובין השונים בהתאם לשיקול דעתה.  

עיון בהצעת הזוכה

 • העירייה תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב, את ההצעה הזוכה במכרז.  מציע אשר סבור שהצעתו כוללת נושאים אשר יש בהם סוד מסחרי או מקצועי יציין את אותם נושאים במפורש בהצעתו, ינמק את טענתו באופן מפורט וועדת המכרזים תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.
 • מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד מסחרי או מקצועי, מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג שביצע המציע.
 • סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.

שינויים בהיקף ההתקשרות 

 • אומדן העירייה הינו לפי הכמויות האמורות במפרט הטכני חלק ג' למסמכי המכרז כ- 180,000 ₪ לשנה.
 • מובהר ומודגש, היקף הטובין הנדרשים במכרז לרבות מתן שירותי התחזוקה הנדרשים, הכל כמפורט בכתבי הכמויות במפרט הטכני, הנו על פי אומדן והערכה בלבד ואין בכך משום התחייבות של העירייה להזמין את כולם או מקצתם ו/או קבלת שירותים בהיקף כלשהו והעירייה תהיה רשאית לבצע שינויים בדבר תמהיל הטובין הנדרש ו/או הכמויות בהתאם לרצונה וצרכיה, וזאת ללא מתן נימוקים וללא הגבלה. למציעים לא תהיה לעניין זה כל תביעה ואו כל דרישה ו/או טענה מסוג כל שהוא.
 • יובהר כי התקשרות ו/או הזמנת טובין או שירותים כלשהם כמפורט במכרז זה הינה כפופה ותלויה בקיומה של מסגרת תקציבית מאושרת לצורך ביצוע מכרז זה והשירותים הניתנים מכוחו. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב כאמור מכל סיבה שהיא או ככל שלא יועבר תקציב במועד ולא יהיה תקציב פנוי לקבלת השירותים נשוא המכרז, תופסק ההתקשרות ו/או יבוטל המכרז ולספק או למציע לא תהא כל טענה בגין כך כלפי העירייה.
 • למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהתקשרות נשוא מכרז זה משום מתן בלעדיות לספק מסוים למתן השירותים נשוא המכרז והעירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין המציעים ו/או לבצע את השירותים בעצמה ו/או על ידי אחרים מבלי שתהיה למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד החברה.
 • מובהר בזה, כי העירייה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה המתייחס לרכיבי טובין מסוימים, להזמין את השירותים כולם או חלקם, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון, הכל בהתאם לצרכיה.

ניהול ופיקוח

 • העירייה רשאית בכל זמן שהוא לבדוק ולהשגיח על מתן השירות ואיכות הפריטים המסופקים על ידו וכן לבדוק את מידת עמידתו של הספק בתנאי המכרז ומידת עמידתו בלוחות הזמנים.
 • הוראות העירייה באמצעות המפקח, המנהל או מי מטעמה בכפוף לאמור בחוזה תחייבנה את הספק.  מובהר בזה, כי הפיקוח מכוון להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי החוזה במסגרת תקופת ההתקשרות, והשגחת העירייה אינה מקטינה את אחריות הספק לביצוע התחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. 
 • הקביעה של העירייה באמצעות המפקח ו/או המנהל או מי שמונה לכך מטעמה, ביחס לשאלה אם הספק מבצע התחייבויותיו לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית ומכרעת. 

שונות

 • בכל אופן, אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והעירייה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא. העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה עמומה או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.  
 • העירייה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא עומדים בדרישות המכרז.
 • למען הסר ספק, היה והמציע ייעזר בספקי משנה, האחריות המלאה על מתן השירות, נשוא המכרז תחול באופן בלעדי עליו.  ספקי המשנה יחויבו לעמוד בכל תנאי המכרז, והספק מתחייב לקבל אישור העירייה מראש על כוונתו להתקשר עם ספק משנה, כאשר לצורך קבלת אישור העירייה על התקשרות עם ספק המשנה, יצרף הספק את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידותו בתנאי המכרז. 
 • העירייה, לפי הכדאי לה ביותר וכדי לחסוך בכספי הציבור ולפי שיקוליה הבלעדיים והמוחלטים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע זוכה אחד בלבד, שהינו בעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו היא איננה ההצעה הנמוכה ביותר ו/או לפצל את הזכייה לאספקת טובין בין מספר זוכים בעלי הצעות שונות לפי סוגי הרכיבים בכתבי הכמויות במסמך ג' ו/או לקבוע שני זוכים לכל אחד או יותר לכל סוג של כתב כמויות במסמך ג' להלן.
 • העירייה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית העירייה שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.
 • מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני המכרזים, אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד שאין בכך כדי לסכל את תכלית ומטרות המכרז, על דרישותיו.
 • העירייה תהא רשאית שלא להזמין את השירותים ו/או הטובין כולם או חלקם, ולבטל את המכרז או לדחותו בכל עת ולסיים את ההתקשרות עם הספק, לפי העניין, כאשר התברר לה:
 • יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל או  כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף; 
 • כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים;
 • כי המציע או הספק אינם עומדים בלוחות הזמנים כנדרש על ידי המפקח על הפרויקט וכי התברר לה כי כישורי המציע או הספק אינם מספיקים לביצוע העבודות באיכות סבירה. במקרה זה רשאית העירייה לממש את הערבות ולהפסיק את עבודתו של המציע או לא הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא המכרז לידי העירייה.הספק;
 • לא הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא המכרז לידי העירייה.
פרטים נוספים
 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 24/10/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il
 • לתשומת ליבכם, העירייה תהיה סגורה בין התאריכים 8/10/19-21/10/19, ולא יהיה ניתן לאסוף את חוברת המכרז בימים אלו.

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות

זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים חברת צילמועתיק בע"מ
החלטה מיום 26/11/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים להמלצות ועדת מכרזים-לחץ כאן.
קבצים מצורפים

אספקה אחזקה ותיקון מכונות צילום דיגיטליות במוסדות העירייה

מספר מכרז:78/2018
תאריך אחרון להגשה:14/11/2019 12:00

תיאור

​רכישת חוברת המכרז 78/2018 באמצעות כרטיס אשראי​​​

עיון במסמכי המכרז

 • המציע המשתתף במכרז, יוכל לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ("חוברת המכרז"), לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים בקשר להגשת הצעות למכרז, במשרדי העירייה ברח' וייצמן 58 בחולון, במערך מכרזים והתקשרויות, קומה 3, חדר 329.
 • כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך 150 ₪  אשר ישולמו לפקודת עיריית חולון, עבור מסמכי המכרז. סכום זה לא יוחזר. על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.
 • הקבלה על רכיש​ת מסמכי המכרז תהיה רשומה על שם המציע בלבד, מציע שרכש את מסמכי המכרז באמצעות גורם או גוף שאינו המציע במכרז, הצעתו תיפסל. 

מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה

 • ההצעה תוגש עד ליום 7.11.2019 בשעה 12:00 בדיוק ("המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז"), לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה. מועד ההגשה נידחה מתאריך 7.11.19 לתאריך 14.11.19 בשעה 12:00.
 • ההצעה על נספחיה תימסר במעטפה סגורה אשר תשולשל על ידי המציע ו/או מי מטעמו במסירה אישית ידנית לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.

אופן הגשת ההצעה 

 • חוברת המכרז של המציע תוגש בשני עותקים במעטפה חתומה (סגורה). על המציע לחתום על כל דף בנפרד ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס ריכוז מסמכים (נספח 12 למסמכי המכרז). 
 • אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או כל כיתוב אחר, ויש לציין את מספר המכרז בלבד, אשר הינו 78/2018.
 • הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מן הצעתו. 
 • הטפסים והנספחים המצורפים למכרז, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בעט דיו בכתב יד קריא וברור.

הסתייגויות המציע מההצעה

 • מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז בכל צורה שהיא, לרבות להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 
 • למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, תהא העירייה רשאית להפעיל את שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן: לראות בכך כשינוי מהותי במסמכי המכרז המביא לכדי פסילת הצעת המציע; לראות בכך כפגם טכני בלבד ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב ולדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. 
 • מובהר בזה כי הגשת ההצעה כמוה הסכמה מצד המציע לנוסח המכרז ולכל תנאי המכרז. המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי ה, וזאת ללא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב.

הליך שאלות והבהרות 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני: mihrazim@Holon.muni.il​  בפורמט WORD, עד ליום 24.10.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 78/2018 לאספקה אחזקה ותיקון מכונות צילום דיגיטליות במוסדות העירייה".
 • על המציע השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא:קובץ מענה לשאלות הבהרה- להורדה.
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות העירייה עליהן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו. 
 • מודגש, כי לא תתקבל כל טענה מצד מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו למכרז זה והגשתה לעירייה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו בעירייה. מובהר בזאת, כי מלבד תשובות אשר ניתנו בכתב על ידי העירייה, לא יהיה בתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את העירייה כלל וכלל.

אחריות והחזר הוצאות

 • העירייה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז, לרבות בשל אי בחירת הצעתו כזוכה במכרז. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז והוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף במכרז, אשר לא יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות במכרז. 
 • העירייה רשאית לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במסמכי המכרז, לרבות מועד ההגשה, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת אורכה להגשת הצעות.  
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, חלק ממנה או כל הצעה שהיא, והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את הצעה כולה או מקצתה ואף לדחות ולפסול את כל ההצעות.
 • ידוע למציע כי אין בזכיית המציע כדי לחייב את העירייה למסור לו את מלוא היקף השירותים, והעירייה תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה בעצמה או באמצעות אחרים ובתוך כך תהא רשאית לפצל את זכיית המציע בין המציעים האחרים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.
 • לבית המשפט בתל אביב תהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור למכרז זה. 

תנאים לאספקה  

 • המציע הזוכה יספק את הציוד לפי תיאורם במכרז זה בהתאם לחוזה ההתקשרות והמפרטים המקצועיים, ויתחייב למלא אחר הוראות העירייה ו/או מי שהוסמך על ידה בכל הנוגע לאופן אספקת הטובין, לרבות עמידה במועדי אספקה, מתן מענה ושירות הולם, הכל בהתאם לתנאי מכרז זה. 
 • אישור תקציבי. מובהר בזה כי תנאי לאספקת טובין בהיקף כלשהו הינו קיומו של תקציב מאושר לעירייה והעדר מגבלות תקציביות כלשהן אשר יחולו על העירייה. לספק ו/או למציע לא תהיה כל דרישה או טענה נגד העירייה בגין אי הזמנת טובין בהיקף כלשהו.  
 • מינוי מנהל אספקה ושירות מטעם הספק. הספק מתחייב למנות מנהל מטעמו ("מנהל אספקה ושירות") אשר יהא אמון על אופן מתן השירותים ו/או האספקה על פי לוחות הזמנים ויבטיח מתן שירות ברמה הולמת וגבוהה לשביעות רצון העירייה. על המציע לציין בהצעתו מי הוא הנציג מטעמו אשר ישמש כמנהל האספקה ויהיה אחראי הן על הנושאים המקצועיים והן על הנושאים הלוגיסטיים בקשר עם הזמנת הציוד נשוא מכרז זה בהתאם לנספח 3 המצורף למסמכי המכרז. 

דרישות סף לכלל המציעים

על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף זה על כל תתי סעיפיו, באופן מצטבר.  מיותר לציין, כי קיום תנאי הסף הנ"ל במצטבר מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. אי עמידה בתנאים המוקדמים תביא לפסילת ההצעה. דרישות הסף הינם כדלהלן:
 • ​צירוף ערבות להצעה.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת העירייה, בסך 5,000 ₪, בנוסח המפורט בנספח 2 למסמכי המכרז (יש להקפיד להבחין בין נוסח ערבות הביצוע לבין נוסח הערבות שעל המציע לצרף להצעתו).  סכום זה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י הספק.
הערבות תהא בתוקף עד ליום 7.2.2020 כולל ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף ‎7 להלן. העירייה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות ולדרוש את הארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ניסיון והמלצות 
למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בחמש השנים האחרונות (2014-2018) בתחום מתן שירותי אספקה ותחזוקת מדפסות, מכונות משולבות ומכונות צילום. לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה ימציא המציע את המסמכים כדלקמן:
על המציע לצרף להצעתו 5 (חמש) המלצות לפחות בכתב מאת לקוחות ו/או רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, אשר יוכיחו ניסיון קודם ומוכח ביחס לאספקת השירותים מהסוג המוצע על ידו במכרז זה או דומה לו, של שלוש שנים במצטבר במהלך חמש השנים האחרונות.
מוצע להגיש את ההמלצה לפי הנוסח בנספח 6' למסמכי המכרז (ככל שיוגש נוסח אחר להמלצה – על ההמלצה לכלול את מלוא הנתונים המבוקשים בנספח שצורף למכרז).
 • למציע חמישה (5) לקוחות אשר עשו שימוש במכונות אשר סופקו על ידו בהיקף בסך של 1.5 מיליון פעימות לפחות לכל לקוח. 
על המציע למלא את הפרטים בטבלה לפי נוסח נספח 6 (1) ולצרף אסמכתא מאת הלקוח על מספר פעימות שנתי (ניתן לצרף אסמכתא אחת בלבד לכל לקוח לאחת מן השנים 2012-2018). סך הכל 5 אסמכתאות בלבד.
 • אספקת מכונות בהתאם למפרט הטכני של המכרז;
מציע, אשר מכונות הצילום המוצעות על ידו כפי שהציע בטבלת הצעת המחיר (נספח ג'3)– עונות על כל הדרישות המפורטות בנספח ג'1.
על המציע לצרף הצהרה על עמידתו בכל הדרישות המפורטות בנספח ג'1.

מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בדרישות הסף וכן בנוסף לצרף את המסמכים והאישורים הבאים: 
 • העדר הרשעות; המציע, באמצעות בעל השליטה בו או מורשה החתימה מטעמו, ימציא תצהיר בדבר היעדר כתבי אישום, הרשעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ובכל עבירות אשר יש קשר בינן, ישיר או עקיף, למתן השירותים כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם לנוסח התצהיר בנספח 4' למסמכי המכרז. למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר יתייחס למציע, לרבות עובדיו והמועסקים על ידו בעת הגשת ההצעה.
 • חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי". המציע ימציא אישור רו"ח כי אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל וכן כי לא קיימת אזהרה על המשך קיומה של החברה כ"עסק חי", בהתאם לנוסח בנספח 5' למסמכי המכרז.  
 • אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1977 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים")           
תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:
 1. אישור תקף מפקיד השומה, מרואה-חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 2. אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
 3. תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה.
 • קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. בידי המציע קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. על המציע לצרפה למסמכי המכרז.
 • ​במידה והמציע הינו חברה בע"מ, יש לצרף להצעה: 
 1. תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז.
 2. אישור עו"ד או רו"ח  בהתאם לנספח 7' המאשר ומצהיר:
א. כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת סמכויות התאגיד;
ב. פירוט בדבר שמות המנהלים של התאגיד;
ג. פירוט בדבר שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד;​
 • חתימה על הצהרת מציע. יש לצרף הצהרת המציע בהתאם לנספח 1' למסמכי המכרז, בו מצהיר המציע בין היתר כי קרא את כל תנאי מסמכי המכרז, לרבות החוזה על נספחיו, כתבי הכמויות והמפרטים הטכניים, הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו  וכי אין כל מניעה חוקית במתן השירותים ו/או אספקת הציוד על ידו. 
 • התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים. המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים על ידי עורך דין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987, בנוסחים המפורטים בנספחים: 8' ו-9' למסמכי המכרז.
 • ניגוד עניינים והעדר קרבה לעובדי הרשות. על המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר העירייה וכן לחתום על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המפורט בנספח: 10' ולצרף אותה להצעתו.
 • יתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על ידי המציע. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל וכן יתר המסמכים, הנספחים והאישורים אשר הינם חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי המכרז לרבות, הסכם ההתקשרות וכתבי הכמויות, הכל בהתאם לסדר המפורט בטבלת ריכוז המסמכים למציע המצורפת כנספח 12' כאשר הם חתומים ע"י הספק בכל עמוד בנפרד, מאושרים ומאומתים כדין בהתאם לנדרש. 

תנאים לעניין צירוף ערבות להצעה 

 • יש לצרף ערבות בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז בנספח 2' למסמכי המכרז והתנאים המצוינים בסעיף 5.1.
 • ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, ועדת המכרזים לא תדון כלל בהצעה בשל פגם מהותי בערבות הבנקאית המצורפת אליה. המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת העירייה, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום וכל שיידרש ממנו על ידי העירייה.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, כולה או חלקה, לפי בחירתה וזאת ללא כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויותיה של העירייה לתבוע את נזקיה הממשיים הגבוהים מגובה ערבות המכרז, ולאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:
 1. המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 2. המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק לרבות, אי עמידה בהתחייבויותיו והצהרותיו של המציע בהתאם לנספח 1 "הצהרות והתחייבויות המציע";
 3. המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
 4. המציע נדרש להשלים פרט ו/או מסמך ו/או מידע חסר ולא עשה כן במסגרת הזמן אשר הוקצב לו;
 5. לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה, אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו')  
 • חילוט הערבות בהתאם לסעיף ‎7.3 ‏לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לעירייה ולמציע לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 
 • מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן:
 1. ​העירייה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של העירייה כאמור ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה;
 2. ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא לעירייה את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה; 
 3. ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה, לרבות המצאת ערבות ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף בנספח ב' (1) להסכם ההתקשרות. 

אספקת כוח אדם 

 • המציע מודע לכך כי אין בזכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או ספק משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא מכרז זה יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין העירייה יחסי עובד מעביד, מכל מין וסוג שהוא.

הליך השלמת פרטים ובירור פרטים

 • ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, לרבות ובין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  
 • לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו העירייה תהיה רשאית להזמין את המציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם, לצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת הסברים ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע,
 • הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף.  
 • על אף האמור לעיל, אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במסמכים או במידע הנדרש למסמכי המכרז, וכן הצעה כספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והעירייה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  
 • ההצעות אשר יעמדו בדרישות הסף יבחנו על פי אמות המידה הקבועות בסעיף 12  להלן. 

בחינת הצעת המחיר

 • המציע ינקוב בטופס הצעתו בכתבי הכמויות (חלק ג' למסמכי המכרז) ובמקום המיועד לכך את דגם המכונה המוצעת, שם היצרן, ומחיר מוצע לפעימה שחור / לבן בש"ח בתוספת מע"מ.
 • המציע ינקוב בהצעת מחיר לגבי כלל הפריטים המופיעים בטבלה, לרבות בטבלאות לפריטים אשר הינם אופציה בלבד (לא ניתן להחסיר פריטים).
 • לא ניתן להציע הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המקסימום שנקבע בטבלה. 
 • שקלול הצעת המחיר תהיה על פי המפורט בטבלה (אחוז בשיקלול מתוך כמות הפעימות).
 • המציע שהצעתו קיבלה את המחיר המשוקלל הנמוך ביותר, היא תהייה ההצעה הזוכה. למען הסר ספק המחיר שישולם בפועל לכל פריט, הינו המחיר שהוגש בהצעת המחיר ולא המחיר המשוקלל שהינו תחשיב המיועד לבחירת הספק הזוכה בלבד.
 • דוגמה לחישוב ההצעה הזוכה.
 • מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד העירייה להזמין העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.
 • אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 • העירייה תהיה רשאית לקחת במסגרת שיקוליה ניסיון, ותק ויכולתו של המציע לרבות ניסיון רע עם המציע בגין התקשרות קודמת וכן ככל שנודע לעירייה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, תהא העירייה רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר, אף אם הצעתו תהא נמוכה מזו של המציע אשר לעירייה סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו. 

התקשרות עם הזוכה 

 • פיצול הזכייה בין מספר זוכים. מובהר בזה כי העירייה תהא רשאית לבחור מספר זוכים ואף לפצל את הזכייה בין המציעים שונים ביחס לרכיבים הנדרשים במסגרת כתבי הכמויות, וזאת בשים לב להבדלי המחירים אשר הוצעו בין המציעים השונים וכן מידת כושרם ויכולתם של המציעים השונים לספק את הטובין ביעילות ובזמינות המרבית ובשים דגש על מתן שירות הולם, הכל בהתאם לצרכיה של העירייה ולשם מקסום תוצאות המכרז למען טובת הציבור. 
 • משא ומתן עם הזוכה. 
 1. ​הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. ואולם, אף אם נבחרה הצעתו של מציע כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמאלית של ועדת המכרזים, תהא העירייה רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו. 
 2. על אף האמור, העירייה תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו 
 3. נקבעה כזוכה במכרז, ולא לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 
 4. מובהר בזה, ככל שחזרה בה העירייה מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא העירייה בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם.
 • ​התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה. מציע אשר יקבל הודעת זכייה במכרז יידרש לחתום על הסכם התקשרות (בנוסח המצורף בחלק ב' למסמכי המכרז) ולהמציא את יתר המסמכים הדרושים, לצורך זכייתו במכרז תוך שבוע ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו, כגון: 
 1. ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט בנספח ב'(1) להסכם ההתקשרות. המציע יידרש להמציא ערבות ביצוע עבור כל סל פריטים בו זכה.  
 2. אישור קיום ביטוחים, נקי מכל הסתייגות, בהתאם לנוסח המפורט בנספח ב' (2) להסכם ההתקשרות. 
 • ערבות לקיום החוזה 
 1. כתנאי נוסף לחתימה על החוזה, ימציא הספק לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה, כמפורט להלן.
 2. ערבות  ביצוע לאספקת הטובין על סך  15,000 ₪, אשר תהא בתוקף לתקופה של שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי לעניין זה הינו המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ובנוסח זהה לערבות אשר צורפה כנספח ב'(1) להסכם ההתקשרות. 
 3. ככל שתחליט העירייה על הארכה או דחיית תוקף ההתקשרות, מתחייב המציע הזוכה להאריך את תוקף הערבות עד לשלושה חודשים נוספים מתום התקופה  הנוספת הנדחית, וככל שיידרש.  
 4. ועדת המכרזים תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין, להורות על חילוט סכום הערבות, כולו או חלק, לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שהפר המציע את החוזה או תנאי מתנאיו, לרבות אי עמידה בסד הזמנים אשר הוקצב לו לשם מתן השירותים. המציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.
 5. סכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי העירייה יהפך לקניינה המוחלט של העירייה, בלי שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטענות כלשהן בקשר לכך.
 6. ​הוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כלשהי, תהיינה על חשבון המציע הזוכה בלבד.  

אישור קיום ביטוחים

 • המציע שהצעתו זכתה יקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט במכרז זה לרבות בהסכם ההתקשרות. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לעירייה כתנאי לחתימת החוזה.
 • תנאי לחתימה על ההסכם הינו צירוף אישור המבטח בהתאם לנספח אישור הביטוח בהסכם ההתקשרות, החתום על ידו ועל ידי המבטח מטעמו, ללא הסתייגות ו/או חותמת כלשהי המהווה התנייה או הסתייגות כלשהי באופן הסותר את תנאים המצוינים באישור קיום הביטוחים. המצאת אישור קיום הביטוחים כמפורט בתנאים המצוינים בסעיף זה הינו תנאי לחתימה על החוזה והתקשרות עם הזוכה.
 • הביטוחים יערכו באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ומסירת עותק מהם יימסר לעירייה כתנאי לחתימת החוזה.  

התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר

 • ככל שנבחר זוכה בלעדי, אשר בוטלה זכייתו מכל מסיבה כלשהי וככל שתופסק ההתקשרות עם הספק הזוכה לאחר חתימה על ההסכם או בגין אי חתימה על הסכם או מכל סיבה אחרת, תהא העירייה רשאית לפנות למציע שדורג במקום השני במכרז ("כשיר שני"), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם ובכפוף לעמידה בתנאי המכרז. 
 • ככל שהכשיר השני לא תפס  את מקומו של המציע אשר זכה ובוטלה זכייתו או הופסקה התקשרות עמו, תהא רשאית העירייה לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכך הלאה עד שייחתם הסכם חדש למתן השירותים. 
למען הסר ספק, סמכות זו של העירייה הינה סמכות רשות בלבד והעירייה תהא רשאית להשתמש בה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על פי נסיבות העניין ולמציעים לא תעמוד כל טענה בגין הפעלה או אי הפעלת שיקול דעת זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של העירייה לבחור מספר זוכים ביחס לרכיבי הטובין השונים בהתאם לשיקול דעתה.  

עיון בהצעת הזוכה

 • העירייה תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב, את ההצעה הזוכה במכרז.  מציע אשר סבור שהצעתו כוללת נושאים אשר יש בהם סוד מסחרי או מקצועי יציין את אותם נושאים במפורש בהצעתו, ינמק את טענתו באופן מפורט וועדת המכרזים תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.
 • מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד מסחרי או מקצועי, מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג שביצע המציע.
 • סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.

שינויים בהיקף ההתקשרות 

 • אומדן העירייה הינו לפי הכמויות האמורות במפרט הטכני חלק ג' למסמכי המכרז כ- 180,000 ₪ לשנה.
 • מובהר ומודגש, היקף הטובין הנדרשים במכרז לרבות מתן שירותי התחזוקה הנדרשים, הכל כמפורט בכתבי הכמויות במפרט הטכני, הנו על פי אומדן והערכה בלבד ואין בכך משום התחייבות של העירייה להזמין את כולם או מקצתם ו/או קבלת שירותים בהיקף כלשהו והעירייה תהיה רשאית לבצע שינויים בדבר תמהיל הטובין הנדרש ו/או הכמויות בהתאם לרצונה וצרכיה, וזאת ללא מתן נימוקים וללא הגבלה. למציעים לא תהיה לעניין זה כל תביעה ואו כל דרישה ו/או טענה מסוג כל שהוא.
 • יובהר כי התקשרות ו/או הזמנת טובין או שירותים כלשהם כמפורט במכרז זה הינה כפופה ותלויה בקיומה של מסגרת תקציבית מאושרת לצורך ביצוע מכרז זה והשירותים הניתנים מכוחו. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב כאמור מכל סיבה שהיא או ככל שלא יועבר תקציב במועד ולא יהיה תקציב פנוי לקבלת השירותים נשוא המכרז, תופסק ההתקשרות ו/או יבוטל המכרז ולספק או למציע לא תהא כל טענה בגין כך כלפי העירייה.
 • למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהתקשרות נשוא מכרז זה משום מתן בלעדיות לספק מסוים למתן השירותים נשוא המכרז והעירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין המציעים ו/או לבצע את השירותים בעצמה ו/או על ידי אחרים מבלי שתהיה למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד החברה.
 • מובהר בזה, כי העירייה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה המתייחס לרכיבי טובין מסוימים, להזמין את השירותים כולם או חלקם, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון, הכל בהתאם לצרכיה.

ניהול ופיקוח

 • העירייה רשאית בכל זמן שהוא לבדוק ולהשגיח על מתן השירות ואיכות הפריטים המסופקים על ידו וכן לבדוק את מידת עמידתו של הספק בתנאי המכרז ומידת עמידתו בלוחות הזמנים.
 • הוראות העירייה באמצעות המפקח, המנהל או מי מטעמה בכפוף לאמור בחוזה תחייבנה את הספק.  מובהר בזה, כי הפיקוח מכוון להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי החוזה במסגרת תקופת ההתקשרות, והשגחת העירייה אינה מקטינה את אחריות הספק לביצוע התחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. 
 • הקביעה של העירייה באמצעות המפקח ו/או המנהל או מי שמונה לכך מטעמה, ביחס לשאלה אם הספק מבצע התחייבויותיו לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית ומכרעת. 

שונות

 • בכל אופן, אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והעירייה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא. העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה עמומה או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.  
 • העירייה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא עומדים בדרישות המכרז.
 • למען הסר ספק, היה והמציע ייעזר בספקי משנה, האחריות המלאה על מתן השירות, נשוא המכרז תחול באופן בלעדי עליו.  ספקי המשנה יחויבו לעמוד בכל תנאי המכרז, והספק מתחייב לקבל אישור העירייה מראש על כוונתו להתקשר עם ספק משנה, כאשר לצורך קבלת אישור העירייה על התקשרות עם ספק המשנה, יצרף הספק את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידותו בתנאי המכרז. 
 • העירייה, לפי הכדאי לה ביותר וכדי לחסוך בכספי הציבור ולפי שיקוליה הבלעדיים והמוחלטים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע זוכה אחד בלבד, שהינו בעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו היא איננה ההצעה הנמוכה ביותר ו/או לפצל את הזכייה לאספקת טובין בין מספר זוכים בעלי הצעות שונות לפי סוגי הרכיבים בכתבי הכמויות במסמך ג' ו/או לקבוע שני זוכים לכל אחד או יותר לכל סוג של כתב כמויות במסמך ג' להלן.
 • העירייה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית העירייה שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.
 • מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני המכרזים, אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד שאין בכך כדי לסכל את תכלית ומטרות המכרז, על דרישותיו.
 • העירייה תהא רשאית שלא להזמין את השירותים ו/או הטובין כולם או חלקם, ולבטל את המכרז או לדחותו בכל עת ולסיים את ההתקשרות עם הספק, לפי העניין, כאשר התברר לה:
 • יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל או  כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף; 
 • כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים;
 • כי המציע או הספק אינם עומדים בלוחות הזמנים כנדרש על ידי המפקח על הפרויקט וכי התברר לה כי כישורי המציע או הספק אינם מספיקים לביצוע העבודות באיכות סבירה. במקרה זה רשאית העירייה לממש את הערבות ולהפסיק את עבודתו של המציע או לא הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא המכרז לידי העירייה.הספק;
 • לא הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא המכרז לידי העירייה.

עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

קובץ מצורף

הערות


פרטים נוספים

 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 24/10/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il
 • לתשומת ליבכם, העירייה תהיה סגורה בין התאריכים 8/10/19-21/10/19, ולא יהיה ניתן לאסוף את חוברת המכרז בימים אלו.

לפרטים נא לפנות ל-