הקמת מערכת בקרת ניקוז עירונית

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 39/2019
תאריך אחרון להגשה 18/11/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​600 ש"ח.

תיאור המכרז
​​​

​לרכישת מכרז 39/2019 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.

​כללי 

 • עיריית חולון (להלן: "העירייה" ו/או "המזמין") מזמינה בזה משתתפים להציע הצעות מחיר לביצוע עבודות להקמת מערכת בקרת מערך הניקוז עבור תחום תיעול ומי גשמים באגף תשתיות של העירייה (להלן: "העבודות"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • מכרז זה הינו מכרז כללי לביצוע העבודות לתקופה בת שנתיים (24 חודשים). לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת או חלקה ועד לתקופה כוללת של חמש שנים בסה"כ, אלא אם כן הודיעה העירייה 30 יום ממועד סיום כל תקופה ובכתב על רצונה שלא להאריך החוזה והכול בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ביצוע העבודות יעשה בהתאם להזמנות שתתקבלנה, אם בכלל, ע"פ דרישת העירייה.
 • במסגרת המכרז, שמורה למזמין האופציה להתקשרויות עם הזוכה לביצוע העבודות, במהלך תקופת החוזה, בהיקף מצטבר של עד 3,000,000 ₪, לפני מע"מ. 
 • מובהר בזאת, כי אין לראות בסכום הנקוב בסעיף 1.3 לעיל משום התחייבות כלשהי מצד העירייה לכך שהיקף העבודות יהיה בהיקף זה או אחר.
 • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו לנוחיות בלבד ואין להן נפקות בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות מסמכי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. 

מסגרת התקשרות

 • מובהר כי במסגרת מכרז זה העירייה תבחר מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז הצעה של זוכה יחיד, אשר תיבחר בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז זה. עם הזוכה שיזכה ייחתם הסכם. מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה שומרת על זכותה, במקרים מסוימים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את העבודה ולבחור במציע נוסף, מבין המשתתפים.  
 • לאחר בחירת הזוכה, הזוכה יפקיד ערבות ביצוע.
 • למען הסר כל ספק, העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם הזוכה בפרויקטים קיימים ו/או נוספים ואו בהיקפים כלשהם והמציעים מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בדבר ציפיות, הסתמכות או אובדן רווח כלשהו.
 • המשתתפים רשאים להגיש הצעתם לביצוע עבודות להקמת מערכת בקרת מערך הניקוז והכל על פי נוסח חוזה ההתקשרות שהעתקו רצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "החוזה"). 
 • ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז. 
 • העירייה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמות המפורטת בכתב הכמויות. כתב הכמויות מהווה אומדן בלבד לכמויות הנצרכות על ידי העירייה. למשתתף במכרז לא תהיה עילה לתביעה בגין שינוי בכמות. מחירי היחידה יישארו בתוקף לכל תקופת החוזה וההארכות ולכל כמות שתידרש על ידי העירייה. 
 • העירייה לא תהיה אחראית על עבירה או נזק כשלהו שיגרם לכל חפץ או אדם על ידי המציע הזוכה בכל דרך שהיא והמציע הזוכה בלבד יהיה אחראי בגין כל עבירה שתעשה או בעד כל נזק שיגרם כאמור. במידה וצד ג' יתבע את העירייה, על המציע הזוכה לפצותה על כל נזק שייגרם לה, על המציע הזוכה לפצות את העירייה עבור כל תשלום, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 
 • המציע הזוכה יפצה את העירייה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצא בזה, שינבעו מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני סחר, או זכויות דומות, בדבר שימוש בתוכנות, תכניות, מכונות או בפריטים שיסופקו על ידי המציע הזוכה במסגרת העבודות.

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 • המציעים יוכלו לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי העירייה בכתובת: רח' חיים ויצמן 58, חולון, קומה 3, חדר 329 (להלן: "משרדי המזמין") בימים א'-ה' [ללא ימי רביעי שאין קבלת קהל], בין שעות 08:30 - 13:00 תמורת תשלום בסך של 600₪ כולל מע"מ שלא יוחזר בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום. 
 • מי שרכש את חוברת המכרז הקודם​ שפורסם מס' 31/2018, יהיה זכאי לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום ובכפוף להצגת קבלה מקורית.

הגשת ההצעה 

 • הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית במעטפה סגורה בתיבת המכרזים, שבמשרדי העירייה, קומה 3, חדר 329 עד ליום 14.11.2019 בשעה 12:00. (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). מועד ההגשה נחדה לתאריך 18/11/19 עד לשעה 12:00.
 • מובהר, כי הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תתקבל.
 • לעירייה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי המכרז. 
 • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 • המציע ימלא הצעתו על גבי הטופס שבח​לק השלישי – הצעת המחיר. 
 • במחירון המצורף בחלק שלישי – "מחירון ביצוע עבודות", מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף. על המציע לציין על גבי טופס הצעת המחיר, את שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידו ביחס לכלל המחירים.
 • למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה לגבי כל סעיף, אלא ביחס לכלל הסעיפים במחירון של המכרז. 
 • מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת המציע, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה כפי שמופיעים במחירון. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות בהם בכתב הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל עבודת קומפלט.
 • מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות במחירון, אלא הנחה בלבד.  
 • העירייה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 • על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז.  על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 
 • על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בעט דיו.
 • המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה שלו על הצהרת המשתתף המצורפת בנספח 2 - הצהרת המשתתף במכרז, המאשרת כי ראה, בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
 • הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

ביטוח 

 • ​מציע אשר הצעתו תמצא זוכה במכרז, יידרש להמציא את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' לחוזה ההתקשרות) חתום כדין על ידי מבטחיו לרבות נספח ג' הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" חתומה כדין על ידי הקבלן, ככתבם וכלשונם כתנאי למימוש ההתקשרות אתו. מציע אשר לא ימציא את אישור ביטוחי הקבלן כאמור, ייחשב כמי שחזר בו מההצעה למכרז, והעירייה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את זכייתו ולחלט את ערבות המכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף או אחר העומד לזכותו.

הבהרות ושינויים במסמכי המכרז

 • המזמין רשאי בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות הוראות נוספות לאלו המפורטות במסמכי המכרז (להלן: "הבהרות"), וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות מציעים שיפנו אליו בכתב. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויועברו לידיעת רוכשי המכרז, באמצעות פרטי יצירת הקשר שנמסרו על ידם בעת רכישת מסמכי המכרז. 
 • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כשלהו לגבי מובנו המדויק של סעיף או פרט, עליו להודיע על כך למזמין בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: mihrazim@Holon.muni.il​ עד לתאריך 31.10.2019 שעה 12:00.
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: קובץ למילוי שאלות הבהרה להורדה.​
 • תשובות הבהרה תשלחנה בכתב בדוא"ל או בפקס לרוכשי המכרז ולאלה ששלחו שאלות הבהרה. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה כשהם חתומים על ידו. 
 • מובהר, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתן למשתתפי המכרז בעל פה, ורק שינויים ו/או תשובות ו/או תיקונים ו/או הבהרות שנמסרו בכתב למציעים יחייבו את המזמין. 
 • במקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרה המאוחר יותר. 

הסתייגויות 

 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות מצד המציע לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן: "הסתייגויות") רשאי המזמין: 
 1. לפסול את הצעת המציע. 
 2. לראות בהסתייגויות אלו כאילו לא נרשמו כלל ולהתעלם מהן לחלוטין. 
 3. לראות בהסתייגויות פגם טכני בלבד. 
 4. לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון האמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. 
 • ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג באחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף זה והמציע יסרב להסכים להחלטת המזמין, יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתו של המציע ו/או לחלט את הערבות לקיום ההצעה. 

תנאי הסף 

ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים (תנאי סף) - רשאי להשתתף במכרז מציע, העומד הוא בעצמו, במועד הגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן:
 • המציע בעל ניסיון בתחום מערכות בקרת מתקנים - בהיקף של לפחות 50 מתקנים (מים/ביוב/ניקוז) בעלי בקר מפוקד עצמאי במתקן
            או לחילופין 
בהתקנת סנסורים למערכות תשתיות זורמות: מים, ביוב או ניקוז – בהיקף של לפחות 50 מתקנים (מים/ביוב/ניקוז) בעלי בקר מפוקד עצמאי במתקן 
           או לחילופין
 בהתקנת 100 סנסורים למערכות תשתיות זורמות, במהלך השנים 2015-2019.
 • מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 70,000 ₪ להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו, ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה ביום 14.1.2020.
 • בעל ידע וניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחומי חשמל, פיקוד ובקרה במתקני תשתיות זורמות: מים ביוב וניקוז, עבור רשות מקומית ו/או תאגידי מים וביוב ו/או גוף ציבורי אחר החל מ 1 לינואר 2015 ועד מועד פרסום המכרז, בהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ (לפני מע"מ).
 • בעל מחלקת שירות שדה הפועלת 24 שעות, 7 ימים בשבוע המונה צוות ייעודי לביצוע תיקונים ותחזוקה למערכות פיקוד ובקרה.
 • בעל אסמכתא, מיצרן הציוד המוצע ו/או יבואן מקומי של ציוד הבקרה, שעבר את כל ההכשרות הנדרשות לעבוד עם הציוד המוצע.
 • מי ששילם דמי השתתפות במכרז בסך 600₪ כולל מע"מ. מי שרכש את חוברת המכרז הקודם שפורסם מס' 31/2018, יהיה פטור מתשלום דמי השתתפות, בכפוף להצגת קבלה מקורית.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.​
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    ​
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה, ימלא המציע את התצהיר המופיע בנספח 2.
 
מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב, לכתובת המייל mihrazim@Holon.muni.il​​ , לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

הוכחת העמידה בתנאי הסף 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, עליו להמציא את המסמכים הבאים:
 • לעמידה בתנאי סף "8.1" - רשימת המתקנים או לחילופין רשימת אתרי הסנסורים, תוגש על גבי טופס ניסיון מקצועי המצורף כאמור בנספח 3, למסמכי המכרז. לתשומת לב המשתתפים לכך שיש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים לפיו. כולל המלצות ושמות ממליצים החסרת פרטים עלולה לגרום לפסילת הצעה במכרז. 
 • לעמידה בתנאי סף "8.2" – צירוף ערבות השתתפות  בנוסח המופיע ב"נספח 1 - נוסח כתב ערבות השתתפות".
 • לעמידה בתנאי סף "8.3" –  אישור חתום על ידי רו"ח של המציע על גבי טופס בנוסח המפורט בנספח 4 - אישור על היקף הכנסות, למסמכי המכרז.
 • לעמידה בתנאי סף "8.4"– הצהרה, בנוסח המופיע בנספח 4 להלן, על קיום מחלקת שירות כנדרש וכוללת רשימת אנשי שירות. 
 • לעמידה בתנאי סף "8.5" – אישור יצרן ו/או יבואן מקומי של ציוד הבקרה, המאשר, כי המציע עבר את כל ההכשרות הנדרשות לעבוד עם הציוד המוצע
 • לעמידה בתנאי סף "8.6" – העתק נאמן למקור של קבלה המעידה על תשלום דמי השתתפות במכרז הרשומה על שם המציע.

ההצעה

 • טופס ההצעה הינו הטופס בחלק השלישי "הצעת מחיר". טופס ההצעה יוגש בשני עותקים יחד עם חוברת מסמכי המכרז.
 • ​​ההצעה הינה אחוז הנחה מהמחירון המופיע ב"חלק שלישי – מחירון ביצוע עבודות" (להלן המחירון), כלל המחירים הנקובים במחירון הינם במטבע ישראלי בלבד. המשתתף רשאי להגיש במילוי אחוזים בלבד. חל איסור מוחלט להשאיר את המשבצת ריקה, כאמור. 
 • רישום אחוז ההנחה: אחוז ההנחה בו ינקוב המשתתף יהיה ערך מספרי בין הספרה 0 ועד הספרה  25. אחוז ההנחה ניתן לרישום בכתיב עשרוני עד דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית (דוגמא: המציע רשאי לרשום 2.05% אך לא לרשום 2.051%). מציע שירשום הצעה בכתיב עשרוני מעבר לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית – אחוז ההנחה יעוגל למספר הקרוב ביותר בדיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית (דוגמא: 2.051% יעוגל ל 2.05%; וכן 2.055% יעוגל ל 2.06%).
 • רישום אחוז הנחה שלילי: העירייה תתייחס לאחוז הנחה שלילי (רישום הסימן "מינוס" לפני המספר) – כאחוז הנחה לכל דבר ועניין – רוצה לומר: לא תותר כל התייקרות מעבר למחירים הנקובים במחירון. דוגמא: רישום של הנחה: 2.05%- דינה כדין הנחה של: 2.05%. 
 • מובהר בזאת שלגבי פריטים הכלולים במחירון אשר לגביהם נקבע מחירם מראש במסמכי המכרז, המשתתף אינו רשאי לשנות ו/או למחוק מחירים אלו אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז בכפוף ל- % (ההנחה) שנתנו בטופס הצעת המחיר.
 • מחירי היחידה בהצעת המציע, הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן. 
 • הצמדה ראשונה למדד המחירים לצרכן תחול החל מתאריך 1/1/2021 
 • המחיר בהצעה יכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, כולל  הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, פירוק וכל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל  תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. 
 • התגלתה בבחינת הצעות שהוגשו במכרז טעות חשבונית בהצעת המחיר, הקובע יהיה מחיר ליחידה ובהתאם לכך יחושב הסך הכולל של ההצעה. 
 • למזמין שמורה הזכות לבטל, לצמצם או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, ולהכניס שינויים בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום לשינוי במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. 
 • כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין, ובהתאם למחירי הצעתו. 

אופן הגשת ההצעות אישורים ומסמכים 

 • על המציע להגיש הצעתו בשני עותקים במעטפה חלקה על גביה ירשמו הפרטים הבאים בלבד: הצעה למכרז פומבי מספר 39/2019, לא יופיע כל סימן ו/או כיתוב נוסף על גבי המעטפה.
 • כל ההוצאות מכל סוג, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ותנאיו.​

ערבות להבטחת התקשרות

 • להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של המציע ובכלל זה לפעול בכל עניין בקשר עם מכרז זה בתום לב ובדרך מקובלת, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, אשר הוצאה לבקשת המציע על ידי בנק מסחרי בסך 70,000₪ (שבעים אלף שקלים חדשים), ובנוסח המצורף כנספח 1 למסמכי המכרז (להלן: "ערבות לקיום ההצעה למכרז").
 • הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 14.1.2020. ככל שיחליט המזמין על הארכת תוקף ההצעות למכרז, המציע מתחייב, מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך להאריך בהתאמה את הערבות הבנקאית לאותה התקופה. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם תפסל הצעתו. 
 • העירייה תהא רשאית לחלט את הסכום הנקוב בערבות (או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז (כל אחד מהנ"ל - "הסתלקות מהמכרז").
 • מובהר כי אין בזכויות העירייה כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 • העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.
 • הערבות תוגש במעטפה נפרדת אשר תוכנס למעטפת ההצעה ועליה יצוין "ערבות למכרז מס' 39/2019". אין לכרוך, לשדך או להדביק את הערבות בכל דרך שהיא, ליתר מסמכי המכרז. 
 • ​למען הסר ספק מובהר, כי אי צירוף ערבות מקורית כמפורט לעיל או צירוף ערבות שתנאיה או מועדיה אינם תואמים לנוסח הערבות המצורף כנספח 1 למסמכי המכרז, יובילו לפסילת ההצעה.
 • למשתתף במכרז שהצעתו לא זכתה תוחזר הערבות שצירף לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה. מציע שיוכרז "כשיר שני", ערבותו תוחזר לו לאחר חתימת הסכם עם הזוכה במכרז.     

תוקף ההצעה 

 • ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 (מאה עשרים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז או כל מועד נדחה אחר בהתאם להודעת העירייה. המחירים יהיו על בסיס מדד המחירים לצרכן (כללי) הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ועדכונם ותשלומם יעשה בהתאם לאמור בפרק ח' של החוזה. 
 • המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת של 90 ימים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. המציע מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך. במידה והזמין יודע על הארכת תוקף ההצעה כאמור בסעיף זה, יוארך גם תוקפה של הערבות לקיום ההצעה במכרז בהתאם.  

הצהרותיהם של המציעים

 • הגשת הצעתו של מציע והשתתפותו במכרז מהווה אישור והצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז, ידועים ונהירים למציע וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות הדרושות על מנת להשתתף במכרז וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות נשוא המכרז. המציע מצהיר בזאת, כי הוא קרא ובחן לפני הגשת הצעתו, את רשימת הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, וכי כל אלה מהווים בסיס מלא למחירים שבהצעתו והם נבדקו היטב על ידו ומהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו על פי החוזה. 
 • מציע המגיש הצעה למכרז נדרש לבסס את הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו וחלה עליו אחריות ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים, הנתונים והפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלה. 
 • בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות, או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. 

הוצאות המכרז 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף. המשתתף אינו רשאי לתבוע כל הוצאה מעבר להחזר דמי השתתפות במכרז, במידה והמכרז בוטל מכל סיבה שהיא.

שמירת זכויות 

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 • אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על העירייה חובה להעניק למי שנקבע כזוכה זכות להתקשרות העירייה בהיקף כלשהו.
 • בכל מקרה, חתימה על חוזה ההתקשרות לביצוע העבודות על ידי העירייה על פי תוצאות מכרז זה, מחויבת באישור העירייה המותנה באישור תקציבי מתאים, והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות היעדר תקציב מתאים.
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה. העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים.

בחינת ההצעות ואמות מידה לבחירת הזוכה

 • לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, תבחן העירייה ו/או מי מטעמה את ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים על מנת לוודא כי הן עומדות במלוא תנאי המכרז.
 • אי הגשת הצעה ו/או אי השלמת מקום טעון מילוי ו/או שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. הכל בהתאם לשיקול דעתה של העירייה. 
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה והיא זכאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה. כמו כן, העירייה אינה מתחייבת לבחור מציע יחיד, והיא רשאית לחלק ההזמנה בין מספר מציעים לשיקול דעתה. אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על העירייה חובה להעניק למי שנקבע כזוכה זכות להתקשרות עם העירייה בהיקף כלשהו. 
 • יצוין, כי המציע רשאי לבצע את העבודות נשוא המכרז, כולן או חלקן ישירות ו/או על ידי קבלני משנה אחרים באישור מראש ובכתב על ידי העירייה. עם זאת יובהר, כי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין הקבלן ובין העירייה. כל התקשרות בין הקבלן לקבלני משנה לא תחייב את העירייה ולא תהווה התקשרות בין קבלני המשנה ובין העירייה. הקבלן נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה ומהווה מקור ההתקשרות הבלעדי עם העירייה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של העירייה ושל תאגידי מים ו/או רשויות מקומיות אחרות ו/או לקוחות אחרים המנויים על לקוחותיו של המשתתף בעבר.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעת משתתף, אם בדקה ומצאה כי איכויותיו המקצועיות בביצוע עבודות נשוא מכרז זה, בקרב לקוחות אחרים ו/או ניסיונו המקצועי בעירייה בעבר, אינן מתאימות לביצוע המכרז דנא, גם היא הצעתו היא הזולה ביותר.
 • העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור לרבות ניסיונו, יכולתו, חוסנו הכלכלי ועמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז. כמו כן, העירייה רשאית לדרוש מהמשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכדומה ולבצע סיור בבית העסק של המציע בתיאום מראש עם המציע, כדי לוודא שהוא תואם את דרישות המפרטים, קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו.
 • אמות המידה לבחירת הזוכה: 
 1. ​​ההצעה הכספית – משקל 70%. 
 2. בחינה איכותית של ההצעות והמציעים – משקל 30%.

הודעה על הזכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה. 
 • במועד שיקבע ע"י העירייה בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע ונספח ביטוח. למזמינה תהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. מציע שיוכרז "כשיר שני", ערבותו תוחזר לו לאחר חתימת הסכם עם הזוכה במכרז. 
 • מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה. 

כשיר/ים נוסף/ים 

 • העירייה רשאית לקבוע משתתף או משתתפים במכרז ככשירים נוספים על פי מדרג של כשירים, שתקבע וועדת המכרזים, זאת במהלך בחינת ההצעות המשתתפות שעברו את תנאי הסף הנדרשים במכרז, או בכל הליך מאוחר יותר (לרבות אף אם הזוכה החל בביצוע העבודות במכרז) ולהכריז על הכשיר הנוסף כזוכה, זאת במידה ובוטלה זכייתו במכרז של הזוכה.
 • קביעת מדרג הכשירים יעשה בהתאם למנגנון קביעת ההצעה הזוכה.
 • הכשיר הנוסף יחליף את הזוכה וימשיך לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, כפוף לחתימתו על כל המסמכים הנדרשים כזוכה במכרז.

ביטול הזכייה במכרז

 • העירייה תהיה זכאית לבטל את זכייתו של מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, כאמור לעיל. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין ועל מסמכי המכרז, לרבות הזכות לחלט את ערבות.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל זכייה במכרז בכל אחד מן המקרים הבאים: 
 1. בידי העירייה קיימות הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה ו/או אדם מטעמו נתן ו/או הציע שוחד ו/או מענק ו/או שי ו/או מתת ו/או זיכוי ו/או טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז. 
 2. לעירייה התברר כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במסגרת המכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 3. הוטל עיקול, אחד או יותר, על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול האמור לא הוסר לחלוטין בתוך 30 ימים מיום פניית העירייה לזוכה בכתב. 
 4. התברר לעירייה, כי הועברו 25% (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר מזכויות השליטה בזוכה, ללא הסכמה מראש ובכתב של העירייה. 
 5. מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע, או שמונה לזוכה מפרק זמני או קבוע, או מנהל מיוחד, מונה נאמן בהקפאת הליכים והמינוי כאמור לא בוטל בתוך 30 ימים ממועד קביעתו, לחילופין הוגשה בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כנגד המציע. אם נפתחה חקירה פלילית, או ננקטו הליכים פליליים כנגד המציע הזוכה ו/או כנגד מי מבעלי המניות ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים. 
בוטלה הזכייה במכרז בנסיבות המפורטות בסעיף זה, רשאי המזמין להגיש את ערבות הקיום של הזוכה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו, ואותו זוכה שזכייתו בוטלה יפצה את המזמין על כל הפסד ישיר או עקיף שיגרם לו בגין כך. יובהר, כי היה ותבוטל הזכייה ו/או החוזה עם המציע הזוכה, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על פי דין בקשר לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

ביטול המכרז

 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או שלא לבצע את החוזה ו/או לפצל את המכרז למספר מציעים מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כאשר למציעים, לרבות מי שיוכרז כזוכה במכרז, ככל שיוכרז, לא תהיה כלפי העירייה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בכל סוג שהוא בעניין זה. ​
פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 31/10/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 • עקב המצב הביטחוני, מועד הגשת הצעה למכרז 39/2019- להקמת מערכת בקרת ניקוז עירונית, נדחה.​ ניתן להגיש את ההצעה למכרז עד ליום שני 18/11/19 בשעה 12:00.

זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
החלטה מיום 26/11/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים להמלצות ועדת מכרזים-לחץ כאן.
קבצים מצורפים

הקמת מערכת בקרת ניקוז עירונית

מספר מכרז:39/2019
תאריך אחרון להגשה:18/11/2019 12:00

תיאור

​​​

​לרכישת מכרז 39/2019 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.

​כללי 

 • עיריית חולון (להלן: "העירייה" ו/או "המזמין") מזמינה בזה משתתפים להציע הצעות מחיר לביצוע עבודות להקמת מערכת בקרת מערך הניקוז עבור תחום תיעול ומי גשמים באגף תשתיות של העירייה (להלן: "העבודות"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • מכרז זה הינו מכרז כללי לביצוע העבודות לתקופה בת שנתיים (24 חודשים). לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת או חלקה ועד לתקופה כוללת של חמש שנים בסה"כ, אלא אם כן הודיעה העירייה 30 יום ממועד סיום כל תקופה ובכתב על רצונה שלא להאריך החוזה והכול בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ביצוע העבודות יעשה בהתאם להזמנות שתתקבלנה, אם בכלל, ע"פ דרישת העירייה.
 • במסגרת המכרז, שמורה למזמין האופציה להתקשרויות עם הזוכה לביצוע העבודות, במהלך תקופת החוזה, בהיקף מצטבר של עד 3,000,000 ₪, לפני מע"מ. 
 • מובהר בזאת, כי אין לראות בסכום הנקוב בסעיף 1.3 לעיל משום התחייבות כלשהי מצד העירייה לכך שהיקף העבודות יהיה בהיקף זה או אחר.
 • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו לנוחיות בלבד ואין להן נפקות בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות מסמכי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. 

מסגרת התקשרות

 • מובהר כי במסגרת מכרז זה העירייה תבחר מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז הצעה של זוכה יחיד, אשר תיבחר בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז זה. עם הזוכה שיזכה ייחתם הסכם. מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה שומרת על זכותה, במקרים מסוימים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את העבודה ולבחור במציע נוסף, מבין המשתתפים.  
 • לאחר בחירת הזוכה, הזוכה יפקיד ערבות ביצוע.
 • למען הסר כל ספק, העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם הזוכה בפרויקטים קיימים ו/או נוספים ואו בהיקפים כלשהם והמציעים מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בדבר ציפיות, הסתמכות או אובדן רווח כלשהו.
 • המשתתפים רשאים להגיש הצעתם לביצוע עבודות להקמת מערכת בקרת מערך הניקוז והכל על פי נוסח חוזה ההתקשרות שהעתקו רצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "החוזה"). 
 • ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז. 
 • העירייה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמות המפורטת בכתב הכמויות. כתב הכמויות מהווה אומדן בלבד לכמויות הנצרכות על ידי העירייה. למשתתף במכרז לא תהיה עילה לתביעה בגין שינוי בכמות. מחירי היחידה יישארו בתוקף לכל תקופת החוזה וההארכות ולכל כמות שתידרש על ידי העירייה. 
 • העירייה לא תהיה אחראית על עבירה או נזק כשלהו שיגרם לכל חפץ או אדם על ידי המציע הזוכה בכל דרך שהיא והמציע הזוכה בלבד יהיה אחראי בגין כל עבירה שתעשה או בעד כל נזק שיגרם כאמור. במידה וצד ג' יתבע את העירייה, על המציע הזוכה לפצותה על כל נזק שייגרם לה, על המציע הזוכה לפצות את העירייה עבור כל תשלום, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 
 • המציע הזוכה יפצה את העירייה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצא בזה, שינבעו מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני סחר, או זכויות דומות, בדבר שימוש בתוכנות, תכניות, מכונות או בפריטים שיסופקו על ידי המציע הזוכה במסגרת העבודות.

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 • המציעים יוכלו לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי העירייה בכתובת: רח' חיים ויצמן 58, חולון, קומה 3, חדר 329 (להלן: "משרדי המזמין") בימים א'-ה' [ללא ימי רביעי שאין קבלת קהל], בין שעות 08:30 - 13:00 תמורת תשלום בסך של 600₪ כולל מע"מ שלא יוחזר בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום. 
 • מי שרכש את חוברת המכרז הקודם​ שפורסם מס' 31/2018, יהיה זכאי לקבל את חוברת המכרז ללא תשלום ובכפוף להצגת קבלה מקורית.

הגשת ההצעה 

 • הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית במעטפה סגורה בתיבת המכרזים, שבמשרדי העירייה, קומה 3, חדר 329 עד ליום 14.11.2019 בשעה 12:00. (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). מועד ההגשה נחדה לתאריך 18/11/19 עד לשעה 12:00.
 • מובהר, כי הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תתקבל.
 • לעירייה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי המכרז. 
 • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 • המציע ימלא הצעתו על גבי הטופס שבח​לק השלישי – הצעת המחיר. 
 • במחירון המצורף בחלק שלישי – "מחירון ביצוע עבודות", מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף. על המציע לציין על גבי טופס הצעת המחיר, את שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידו ביחס לכלל המחירים.
 • למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה לגבי כל סעיף, אלא ביחס לכלל הסעיפים במחירון של המכרז. 
 • מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת המציע, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה כפי שמופיעים במחירון. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות בהם בכתב הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל עבודת קומפלט.
 • מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות במחירון, אלא הנחה בלבד.  
 • העירייה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 • על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז.  על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 
 • על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בעט דיו.
 • המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה שלו על הצהרת המשתתף המצורפת בנספח 2 - הצהרת המשתתף במכרז, המאשרת כי ראה, בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
 • הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

ביטוח 

 • ​מציע אשר הצעתו תמצא זוכה במכרז, יידרש להמציא את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' לחוזה ההתקשרות) חתום כדין על ידי מבטחיו לרבות נספח ג' הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" חתומה כדין על ידי הקבלן, ככתבם וכלשונם כתנאי למימוש ההתקשרות אתו. מציע אשר לא ימציא את אישור ביטוחי הקבלן כאמור, ייחשב כמי שחזר בו מההצעה למכרז, והעירייה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את זכייתו ולחלט את ערבות המכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף או אחר העומד לזכותו.

הבהרות ושינויים במסמכי המכרז

 • המזמין רשאי בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות הוראות נוספות לאלו המפורטות במסמכי המכרז (להלן: "הבהרות"), וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות מציעים שיפנו אליו בכתב. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויועברו לידיעת רוכשי המכרז, באמצעות פרטי יצירת הקשר שנמסרו על ידם בעת רכישת מסמכי המכרז. 
 • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כשלהו לגבי מובנו המדויק של סעיף או פרט, עליו להודיע על כך למזמין בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: mihrazim@Holon.muni.il​ עד לתאריך 31.10.2019 שעה 12:00.
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: קובץ למילוי שאלות הבהרה להורדה.​
 • תשובות הבהרה תשלחנה בכתב בדוא"ל או בפקס לרוכשי המכרז ולאלה ששלחו שאלות הבהרה. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה כשהם חתומים על ידו. 
 • מובהר, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתן למשתתפי המכרז בעל פה, ורק שינויים ו/או תשובות ו/או תיקונים ו/או הבהרות שנמסרו בכתב למציעים יחייבו את המזמין. 
 • במקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרה המאוחר יותר. 

הסתייגויות 

 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות מצד המציע לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן: "הסתייגויות") רשאי המזמין: 
 1. לפסול את הצעת המציע. 
 2. לראות בהסתייגויות אלו כאילו לא נרשמו כלל ולהתעלם מהן לחלוטין. 
 3. לראות בהסתייגויות פגם טכני בלבד. 
 4. לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון האמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. 
 • ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג באחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף זה והמציע יסרב להסכים להחלטת המזמין, יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתו של המציע ו/או לחלט את הערבות לקיום ההצעה. 

תנאי הסף 

ההשתתפות במכרז מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים (תנאי סף) - רשאי להשתתף במכרז מציע, העומד הוא בעצמו, במועד הגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים, המפורטים להלן:
 • המציע בעל ניסיון בתחום מערכות בקרת מתקנים - בהיקף של לפחות 50 מתקנים (מים/ביוב/ניקוז) בעלי בקר מפוקד עצמאי במתקן
            או לחילופין 
בהתקנת סנסורים למערכות תשתיות זורמות: מים, ביוב או ניקוז – בהיקף של לפחות 50 מתקנים (מים/ביוב/ניקוז) בעלי בקר מפוקד עצמאי במתקן 
           או לחילופין
 בהתקנת 100 סנסורים למערכות תשתיות זורמות, במהלך השנים 2015-2019.
 • מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 70,000 ₪ להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז. הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו, ניתנת לפירעון ללא כל תנאי ועפ"י דרישה בלבד, בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד מועד פקיעתה ביום 14.1.2020.
 • בעל ידע וניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחומי חשמל, פיקוד ובקרה במתקני תשתיות זורמות: מים ביוב וניקוז, עבור רשות מקומית ו/או תאגידי מים וביוב ו/או גוף ציבורי אחר החל מ 1 לינואר 2015 ועד מועד פרסום המכרז, בהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ (לפני מע"מ).
 • בעל מחלקת שירות שדה הפועלת 24 שעות, 7 ימים בשבוע המונה צוות ייעודי לביצוע תיקונים ותחזוקה למערכות פיקוד ובקרה.
 • בעל אסמכתא, מיצרן הציוד המוצע ו/או יבואן מקומי של ציוד הבקרה, שעבר את כל ההכשרות הנדרשות לעבוד עם הציוד המוצע.
 • מי ששילם דמי השתתפות במכרז בסך 600₪ כולל מע"מ. מי שרכש את חוברת המכרז הקודם שפורסם מס' 31/2018, יהיה פטור מתשלום דמי השתתפות, בכפוף להצגת קבלה מקורית.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.​
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    ​
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה, ימלא המציע את התצהיר המופיע בנספח 2.
 
מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב, לכתובת המייל mihrazim@Holon.muni.il​​ , לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

הוכחת העמידה בתנאי הסף 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, עליו להמציא את המסמכים הבאים:
 • לעמידה בתנאי סף "8.1" - רשימת המתקנים או לחילופין רשימת אתרי הסנסורים, תוגש על גבי טופס ניסיון מקצועי המצורף כאמור בנספח 3, למסמכי המכרז. לתשומת לב המשתתפים לכך שיש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים לפיו. כולל המלצות ושמות ממליצים החסרת פרטים עלולה לגרום לפסילת הצעה במכרז. 
 • לעמידה בתנאי סף "8.2" – צירוף ערבות השתתפות  בנוסח המופיע ב"נספח 1 - נוסח כתב ערבות השתתפות".
 • לעמידה בתנאי סף "8.3" –  אישור חתום על ידי רו"ח של המציע על גבי טופס בנוסח המפורט בנספח 4 - אישור על היקף הכנסות, למסמכי המכרז.
 • לעמידה בתנאי סף "8.4"– הצהרה, בנוסח המופיע בנספח 4 להלן, על קיום מחלקת שירות כנדרש וכוללת רשימת אנשי שירות. 
 • לעמידה בתנאי סף "8.5" – אישור יצרן ו/או יבואן מקומי של ציוד הבקרה, המאשר, כי המציע עבר את כל ההכשרות הנדרשות לעבוד עם הציוד המוצע
 • לעמידה בתנאי סף "8.6" – העתק נאמן למקור של קבלה המעידה על תשלום דמי השתתפות במכרז הרשומה על שם המציע.

ההצעה

 • טופס ההצעה הינו הטופס בחלק השלישי "הצעת מחיר". טופס ההצעה יוגש בשני עותקים יחד עם חוברת מסמכי המכרז.
 • ​​ההצעה הינה אחוז הנחה מהמחירון המופיע ב"חלק שלישי – מחירון ביצוע עבודות" (להלן המחירון), כלל המחירים הנקובים במחירון הינם במטבע ישראלי בלבד. המשתתף רשאי להגיש במילוי אחוזים בלבד. חל איסור מוחלט להשאיר את המשבצת ריקה, כאמור. 
 • רישום אחוז ההנחה: אחוז ההנחה בו ינקוב המשתתף יהיה ערך מספרי בין הספרה 0 ועד הספרה  25. אחוז ההנחה ניתן לרישום בכתיב עשרוני עד דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית (דוגמא: המציע רשאי לרשום 2.05% אך לא לרשום 2.051%). מציע שירשום הצעה בכתיב עשרוני מעבר לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית – אחוז ההנחה יעוגל למספר הקרוב ביותר בדיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית (דוגמא: 2.051% יעוגל ל 2.05%; וכן 2.055% יעוגל ל 2.06%).
 • רישום אחוז הנחה שלילי: העירייה תתייחס לאחוז הנחה שלילי (רישום הסימן "מינוס" לפני המספר) – כאחוז הנחה לכל דבר ועניין – רוצה לומר: לא תותר כל התייקרות מעבר למחירים הנקובים במחירון. דוגמא: רישום של הנחה: 2.05%- דינה כדין הנחה של: 2.05%. 
 • מובהר בזאת שלגבי פריטים הכלולים במחירון אשר לגביהם נקבע מחירם מראש במסמכי המכרז, המשתתף אינו רשאי לשנות ו/או למחוק מחירים אלו אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז בכפוף ל- % (ההנחה) שנתנו בטופס הצעת המחיר.
 • מחירי היחידה בהצעת המציע, הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן. 
 • הצמדה ראשונה למדד המחירים לצרכן תחול החל מתאריך 1/1/2021 
 • המחיר בהצעה יכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, כולל  הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, פירוק וכל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל  תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. 
 • התגלתה בבחינת הצעות שהוגשו במכרז טעות חשבונית בהצעת המחיר, הקובע יהיה מחיר ליחידה ובהתאם לכך יחושב הסך הכולל של ההצעה. 
 • למזמין שמורה הזכות לבטל, לצמצם או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, ולהכניס שינויים בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום לשינוי במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. 
 • כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין, ובהתאם למחירי הצעתו. 

אופן הגשת ההצעות אישורים ומסמכים 

 • על המציע להגיש הצעתו בשני עותקים במעטפה חלקה על גביה ירשמו הפרטים הבאים בלבד: הצעה למכרז פומבי מספר 39/2019, לא יופיע כל סימן ו/או כיתוב נוסף על גבי המעטפה.
 • כל ההוצאות מכל סוג, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ותנאיו.​

ערבות להבטחת התקשרות

 • להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של המציע ובכלל זה לפעול בכל עניין בקשר עם מכרז זה בתום לב ובדרך מקובלת, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, אשר הוצאה לבקשת המציע על ידי בנק מסחרי בסך 70,000₪ (שבעים אלף שקלים חדשים), ובנוסח המצורף כנספח 1 למסמכי המכרז (להלן: "ערבות לקיום ההצעה למכרז").
 • הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 14.1.2020. ככל שיחליט המזמין על הארכת תוקף ההצעות למכרז, המציע מתחייב, מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך להאריך בהתאמה את הערבות הבנקאית לאותה התקופה. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם תפסל הצעתו. 
 • העירייה תהא רשאית לחלט את הסכום הנקוב בערבות (או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז (כל אחד מהנ"ל - "הסתלקות מהמכרז").
 • מובהר כי אין בזכויות העירייה כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 • העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.
 • הערבות תוגש במעטפה נפרדת אשר תוכנס למעטפת ההצעה ועליה יצוין "ערבות למכרז מס' 39/2019". אין לכרוך, לשדך או להדביק את הערבות בכל דרך שהיא, ליתר מסמכי המכרז. 
 • ​למען הסר ספק מובהר, כי אי צירוף ערבות מקורית כמפורט לעיל או צירוף ערבות שתנאיה או מועדיה אינם תואמים לנוסח הערבות המצורף כנספח 1 למסמכי המכרז, יובילו לפסילת ההצעה.
 • למשתתף במכרז שהצעתו לא זכתה תוחזר הערבות שצירף לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה. מציע שיוכרז "כשיר שני", ערבותו תוחזר לו לאחר חתימת הסכם עם הזוכה במכרז.     

תוקף ההצעה 

 • ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 (מאה עשרים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז או כל מועד נדחה אחר בהתאם להודעת העירייה. המחירים יהיו על בסיס מדד המחירים לצרכן (כללי) הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ועדכונם ותשלומם יעשה בהתאם לאמור בפרק ח' של החוזה. 
 • המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת של 90 ימים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. המציע מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך. במידה והזמין יודע על הארכת תוקף ההצעה כאמור בסעיף זה, יוארך גם תוקפה של הערבות לקיום ההצעה במכרז בהתאם.  

הצהרותיהם של המציעים

 • הגשת הצעתו של מציע והשתתפותו במכרז מהווה אישור והצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז, ידועים ונהירים למציע וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות הדרושות על מנת להשתתף במכרז וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות נשוא המכרז. המציע מצהיר בזאת, כי הוא קרא ובחן לפני הגשת הצעתו, את רשימת הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, וכי כל אלה מהווים בסיס מלא למחירים שבהצעתו והם נבדקו היטב על ידו ומהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו על פי החוזה. 
 • מציע המגיש הצעה למכרז נדרש לבסס את הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו וחלה עליו אחריות ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים, הנתונים והפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלה. 
 • בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות, או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. 

הוצאות המכרז 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף. המשתתף אינו רשאי לתבוע כל הוצאה מעבר להחזר דמי השתתפות במכרז, במידה והמכרז בוטל מכל סיבה שהיא.

שמירת זכויות 

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 • אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על העירייה חובה להעניק למי שנקבע כזוכה זכות להתקשרות העירייה בהיקף כלשהו.
 • בכל מקרה, חתימה על חוזה ההתקשרות לביצוע העבודות על ידי העירייה על פי תוצאות מכרז זה, מחויבת באישור העירייה המותנה באישור תקציבי מתאים, והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות היעדר תקציב מתאים.
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה. העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים.

בחינת ההצעות ואמות מידה לבחירת הזוכה

 • לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, תבחן העירייה ו/או מי מטעמה את ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים על מנת לוודא כי הן עומדות במלוא תנאי המכרז.
 • אי הגשת הצעה ו/או אי השלמת מקום טעון מילוי ו/או שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. הכל בהתאם לשיקול דעתה של העירייה. 
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה והיא זכאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה. כמו כן, העירייה אינה מתחייבת לבחור מציע יחיד, והיא רשאית לחלק ההזמנה בין מספר מציעים לשיקול דעתה. אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על העירייה חובה להעניק למי שנקבע כזוכה זכות להתקשרות עם העירייה בהיקף כלשהו. 
 • יצוין, כי המציע רשאי לבצע את העבודות נשוא המכרז, כולן או חלקן ישירות ו/או על ידי קבלני משנה אחרים באישור מראש ובכתב על ידי העירייה. עם זאת יובהר, כי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין הקבלן ובין העירייה. כל התקשרות בין הקבלן לקבלני משנה לא תחייב את העירייה ולא תהווה התקשרות בין קבלני המשנה ובין העירייה. הקבלן נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה ומהווה מקור ההתקשרות הבלעדי עם העירייה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של העירייה ושל תאגידי מים ו/או רשויות מקומיות אחרות ו/או לקוחות אחרים המנויים על לקוחותיו של המשתתף בעבר.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעת משתתף, אם בדקה ומצאה כי איכויותיו המקצועיות בביצוע עבודות נשוא מכרז זה, בקרב לקוחות אחרים ו/או ניסיונו המקצועי בעירייה בעבר, אינן מתאימות לביצוע המכרז דנא, גם היא הצעתו היא הזולה ביותר.
 • העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור לרבות ניסיונו, יכולתו, חוסנו הכלכלי ועמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז. כמו כן, העירייה רשאית לדרוש מהמשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכדומה ולבצע סיור בבית העסק של המציע בתיאום מראש עם המציע, כדי לוודא שהוא תואם את דרישות המפרטים, קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו.
 • אמות המידה לבחירת הזוכה: 
 1. ​​ההצעה הכספית – משקל 70%. 
 2. בחינה איכותית של ההצעות והמציעים – משקל 30%.

הודעה על הזכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה. 
 • במועד שיקבע ע"י העירייה בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע ונספח ביטוח. למזמינה תהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. מציע שיוכרז "כשיר שני", ערבותו תוחזר לו לאחר חתימת הסכם עם הזוכה במכרז. 
 • מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה. 

כשיר/ים נוסף/ים 

 • העירייה רשאית לקבוע משתתף או משתתפים במכרז ככשירים נוספים על פי מדרג של כשירים, שתקבע וועדת המכרזים, זאת במהלך בחינת ההצעות המשתתפות שעברו את תנאי הסף הנדרשים במכרז, או בכל הליך מאוחר יותר (לרבות אף אם הזוכה החל בביצוע העבודות במכרז) ולהכריז על הכשיר הנוסף כזוכה, זאת במידה ובוטלה זכייתו במכרז של הזוכה.
 • קביעת מדרג הכשירים יעשה בהתאם למנגנון קביעת ההצעה הזוכה.
 • הכשיר הנוסף יחליף את הזוכה וימשיך לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, כפוף לחתימתו על כל המסמכים הנדרשים כזוכה במכרז.

ביטול הזכייה במכרז

 • העירייה תהיה זכאית לבטל את זכייתו של מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, כאמור לעיל. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין ועל מסמכי המכרז, לרבות הזכות לחלט את ערבות.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל זכייה במכרז בכל אחד מן המקרים הבאים: 
 1. בידי העירייה קיימות הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה ו/או אדם מטעמו נתן ו/או הציע שוחד ו/או מענק ו/או שי ו/או מתת ו/או זיכוי ו/או טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז. 
 2. לעירייה התברר כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במסגרת המכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 3. הוטל עיקול, אחד או יותר, על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול האמור לא הוסר לחלוטין בתוך 30 ימים מיום פניית העירייה לזוכה בכתב. 
 4. התברר לעירייה, כי הועברו 25% (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר מזכויות השליטה בזוכה, ללא הסכמה מראש ובכתב של העירייה. 
 5. מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע, או שמונה לזוכה מפרק זמני או קבוע, או מנהל מיוחד, מונה נאמן בהקפאת הליכים והמינוי כאמור לא בוטל בתוך 30 ימים ממועד קביעתו, לחילופין הוגשה בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כנגד המציע. אם נפתחה חקירה פלילית, או ננקטו הליכים פליליים כנגד המציע הזוכה ו/או כנגד מי מבעלי המניות ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים. 
בוטלה הזכייה במכרז בנסיבות המפורטות בסעיף זה, רשאי המזמין להגיש את ערבות הקיום של הזוכה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו, ואותו זוכה שזכייתו בוטלה יפצה את המזמין על כל הפסד ישיר או עקיף שיגרם לו בגין כך. יובהר, כי היה ותבוטל הזכייה ו/או החוזה עם המציע הזוכה, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על פי דין בקשר לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

ביטול המכרז

 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או שלא לבצע את החוזה ו/או לפצל את המכרז למספר מציעים מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כאשר למציעים, לרבות מי שיוכרז כזוכה במכרז, ככל שיוכרז, לא תהיה כלפי העירייה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בכל סוג שהוא בעניין זה. ​

עלות מסמכי המכרז

​600 ש"ח.

קובץ מצורף

הערות

 • עקב המצב הביטחוני, מועד הגשת הצעה למכרז 39/2019- להקמת מערכת בקרת ניקוז עירונית, נדחה.​ ניתן להגיש את ההצעה למכרז עד ליום שני 18/11/19 בשעה 12:00.

פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 31/10/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​

לפרטים נא לפנות ל-