איסוף ופינוי תכולת המתקנים לקרטון למטרות מיחזור

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 113/2018
תאריך אחרון להגשה 21/11/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​700 ש"ח.

תיאור המכרז

​​​​​לרכישת מכרז 113/2018 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​

כללי

 • עיריית חולון מזמינה בזה הצעת מחירים עבור איסוף, פינוי, תחזוקה ושינוע של מתקני מחזור לפסולת אריזות קרטון לסוגיו אשר מוצבים ברחבי העיר חולון ובאזור התעשיה למפעל מחזור מוכר בישראל (כהגדרתו בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, להלן: "חוק האריזות") בישראל בהתאם להסכם בין ת.מ.י.ר (כהגדרתו בהסכם המצורף) לבין עיריית חולון.  
 • על המציע להגיש הצעה לשני דגמי המתקנים ברחבי העיר ובאזור התעשיה.
 • כמות המתקנים הקיימת ופרוסה ברחבי העיר להורדה.
 • ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא בהתאם לחוזה ההתקשרות על נספחיו שבמסמכי המכרז.
 • סעיף תקציבי של העירייה לנושא 1712300753

תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במעמד הגשת הצעתם במכרז, בכל הדרישות המפורטות להלן:
 • למשתתף ניסיון של שלוש שנים לפחות, בתקופה שבין ה- 01.01.2014 ועד יום פרסום המכרז במתן שירותי איסוף ופינוי פסולת באמצעות רכבים ייעודיים ו/או מתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין יש להמציא אישורים והמלצות המעידים על הניסיון האמור לעיל.
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש למלא את נספח א(1)
 • מי שהנו אזרח מדינת ישראל הנושא תעודת זהות ישראלית, או תאגיד הרשום במרשם רשמי. 
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש לצרף העתק תעודת זהות או תעודת התאגדות
 • מי שהינו בעל רישיון מוביל בר - תוקף מטעם המפקח על התעבורה על פי חוק שירותי הובלה.  
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש לצרף העתק רישיון
 • מי שהינו קבלן שירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996. תנאי סף זה מבוטל.
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש לצרף העתק רישיון
 • המציע ו/או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה, כדלקמן: חוק שירות התעסוקה - התשי"ט 1959, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, חוק דמי מחלה, התשל"ו -1976, חוק חופשה שנתית, התשי"א - 1950, חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו - 1965, חוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1953, חוק החניכות, התשי"ג - 1953, חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התשי"א -1951, חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963, חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995, חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב - 2002 וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה (להלן: "חוקי העבודה").
בסעיף זה: "בעל שליטה" - כמשמעות המונח בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
 • המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ב- 2 קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז זה.
מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו כקנסות שונים. 
בסעיף זה: "בעל שליטה" – כמשמעות המונח בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
לצורך הוכחת האמור בסעיפים 2.5 ו- 2.6, יצרף המציע להצעה תצהיר שלו ושל כל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז מסמך א(6) ו-א(7).
 • המציע נעדר זיקה לעובד העירייה ו/או חבר מועצת העירייה.
להוכחת האמור ימלא המציע הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז מסמך א(5).
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, על סך 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 14.1.2020 להבטחת הצעתו במכרז בנוסח מסמך א(2) המצ"ב למסמכי המכרז בדיוק . 
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע ערבות בנוסח זהה לזה המופיע במסמך  א(2) 
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק של קבלה.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)
מציע המעוניין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לא יאוחר מ- 7 ימים מיום פרסום המכרז לדוא"ל  mihrazim@Holon.muni.il  וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
2.11 לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.​
 • המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או  המזמין, איתם התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם.

הצעת המשתתף

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה (מסמך ב'1) בשני עותקים חתומים כדין.
 • הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ותכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות לרבות העסקת עובדים, אספקה של ציוד וחלקי חילוף, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 
 • על המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימת המשתתף.​

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 

 • ​​סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמינה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. נדרש אימות/ אישור עו"ד למסמך כלשהו, יאומת המסמך כנדרש. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 4 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף. 
 • אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהל וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין וכן על עמידה בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, בנוסח מסמך א(3) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 20,000 ₪ ובתוקף עד ליום 14.1.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(2) בדיוק. מובהר בזאת כי הצעות שלא תצורף להן ערבות בנקאית כנדרש או הצעות שנוסח הערבות לא יהיה תואם לנוסח הנדרש במכרז – תפסלנה על הסף ולא תובאנה לדיון. 
 • מובהר כי, העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.
וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב. 
משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין במסמך א(1). משתתף שהוכרז "כשיר שני", ערבותו תוחזר לו רק לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה.
 • העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד). 
 • במידה והמציע הינו תאגיד:
 1. העתק תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית מעודכנת מאת רשם החברות ביחס לחברה. 
 2. אישור עו"ד או רו"ח (בשולי טופס ההצעה, נספח ב' או  במסמך נפרד) :
א. שמות המנהלים של התאגיד.
ב. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.
 • במידה והמציע הינו שותפות:
 1. ​תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.
 2. הסכם השותפות.
 3. אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות (בשולי טופס ההצעה, נספח ב' או  במסמך נפרד).
 • מציע שהינו עסק בשליטת אישה - יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 
לעניין סעיף זה - 
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור; 
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: 
 1. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
 2. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" - חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
 • לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה  מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 
 • העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום ו/או לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. 
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל המציעים מידע ומסמכים נוספים ככל שיידרשו לה, והיא רשאית להזמין כל מציע לראיון. ​

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, לתיבת המכרזים במערך מכרזים והתקשרויות קומה שלישית חדר 329, רח' ויצמן 58 חולון, יש להגיש את ההצעה במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 113/2018" בלבד עד ליום 14.11.2019 בשעה 12:00. 
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 113/2018" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • בכל שינוי , תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש  במערך מכרזים והתקשרויות קומה שלישית חדר 329,בבניין העירייה, בין השעות 8:00-13:00, תמורת סך של 700 ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה). מובהר כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע, הינה תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתו. כמו כן, לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר. 
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא זכות צילום) ללא תשלום, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, במערך מכרזים והתקשרויות קומה שלישית חדר 329 או לקבל העתק של מסמכי המכרז בקובץ PDF  בדוא"ל.  יחד עם זאת מובהר בזאת כי את ההצעה יש להגיש רק על גבי חוברת המכרז המקורית שיש לרכוש במשרדי העירייה. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני: בדוא"ל mihrazim@Holon.muni.il​  בפורמט WORD עד ליום 31.10.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 113/2018– איסוף ופינוי תכולת מתקנים לקרטון למטרות מיחזור ".
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: קובץ מילוי שאלות הבהרה להורדה.
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 7.1 דלעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל   או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.​

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

ביטוח

 • על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה המכרז. הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לעירייה  כתנאי לחתימת חוזה המכרז. 
 • בשעת החתימה על חוזה המכרז ימציא הקבלן לעירייה את אישור המבטח, בהתאם לנוסח נספח אישור הביטוח (נספח ג8') כשהוא אינו מסויג.
 • מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת ביטוחים (נספח ג8') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה המזמין. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי העירייה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה ועלול לגרום לחילוט ערבות ביצוע/ הצעה של המציע ומסירת העבודות לביצוע ע"י גורם אחר.​

בחינת ההצעות

 • ​ככלל, בכפוף לעמידה בתנאי הסף, הוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין, תבחר ועדת המכרזים בהצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שהוגשו במכרז.  
 • מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה והינה הזולה ביותר – תבחר מבין ההצעות כאמור ההצעה של המציע עימו לעירייה יש ניסיון חיובי. בהעדר ניסיון חיובי ו/או במקרה בו קיימות מספר הצעות כאמור אשר לעירייה ניסיון חיובי עם המציע - תערך הגרלה בין המציעים כאמור.
 • הרשות בידי העירייה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 • העירייה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים (הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו) אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.
 • בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
 • עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
 • אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד, בכפוף להוראות כל דין.
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  
 • אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהי בהיקף כלשהו, והיא רשאית בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שייראה לו לנכון ובהתאם לצרכיו מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה. 
 • עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג'). 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 500 ₪ (חמש מאות ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. ערבות כשיר שני תוחזר רק לאחר חתימת הסכם עם הזוכה. 
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 2. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 3. החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

שונות 

 • במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, יהא המזמין  זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג' כלשהו, ככל שימצא לנכון. כן יהא המזמין  רשאי לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין  וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינו  הגמור והמוחלט של המזמין ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין  ו/או מי מטעמו בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיו של המזמין  על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
 • מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 • כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המזמין, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  
פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 31/10/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 • תנאי סף בעמוד 5 סעיף 2.4 מבוטל. כמו כן, עמוד 42 סעיף 1.14 להסכם ההתקשרות-מבוטל.​​​
 • מועד הגשת הצעה למכרז 113/2018-איסוף ופינוי תכולת המתקנים לקרטון למטרות מיחזור, נדחה.​ ניתן להגיש את ההצעה למכרז עד לתאריך 21/11/19 בשעה 12:00.
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים דחס-מנוף ושירותים אשקלון (1979) בע"מ
החלטה מיום 26/11/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים להמלצות ועדת מכרזים-לחץ כאן.
קבצים מצורפים

איסוף ופינוי תכולת המתקנים לקרטון למטרות מיחזור

מספר מכרז:113/2018
תאריך אחרון להגשה:21/11/2019 12:00

תיאור

​​​​​לרכישת מכרז 113/2018 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​

כללי

 • עיריית חולון מזמינה בזה הצעת מחירים עבור איסוף, פינוי, תחזוקה ושינוע של מתקני מחזור לפסולת אריזות קרטון לסוגיו אשר מוצבים ברחבי העיר חולון ובאזור התעשיה למפעל מחזור מוכר בישראל (כהגדרתו בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, להלן: "חוק האריזות") בישראל בהתאם להסכם בין ת.מ.י.ר (כהגדרתו בהסכם המצורף) לבין עיריית חולון.  
 • על המציע להגיש הצעה לשני דגמי המתקנים ברחבי העיר ובאזור התעשיה.
 • כמות המתקנים הקיימת ופרוסה ברחבי העיר להורדה.
 • ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא בהתאם לחוזה ההתקשרות על נספחיו שבמסמכי המכרז.
 • סעיף תקציבי של העירייה לנושא 1712300753

תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במעמד הגשת הצעתם במכרז, בכל הדרישות המפורטות להלן:
 • למשתתף ניסיון של שלוש שנים לפחות, בתקופה שבין ה- 01.01.2014 ועד יום פרסום המכרז במתן שירותי איסוף ופינוי פסולת באמצעות רכבים ייעודיים ו/או מתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין יש להמציא אישורים והמלצות המעידים על הניסיון האמור לעיל.
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש למלא את נספח א(1)
 • מי שהנו אזרח מדינת ישראל הנושא תעודת זהות ישראלית, או תאגיד הרשום במרשם רשמי. 
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש לצרף העתק תעודת זהות או תעודת התאגדות
 • מי שהינו בעל רישיון מוביל בר - תוקף מטעם המפקח על התעבורה על פי חוק שירותי הובלה.  
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש לצרף העתק רישיון
 • מי שהינו קבלן שירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996. תנאי סף זה מבוטל.
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יש לצרף העתק רישיון
 • המציע ו/או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה, כדלקמן: חוק שירות התעסוקה - התשי"ט 1959, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, חוק דמי מחלה, התשל"ו -1976, חוק חופשה שנתית, התשי"א - 1950, חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו - 1965, חוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1953, חוק החניכות, התשי"ג - 1953, חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התשי"א -1951, חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963, חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995, חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב - 2002 וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה (להלן: "חוקי העבודה").
בסעיף זה: "בעל שליטה" - כמשמעות המונח בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
 • המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ב- 2 קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז זה.
מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו כקנסות שונים. 
בסעיף זה: "בעל שליטה" – כמשמעות המונח בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
לצורך הוכחת האמור בסעיפים 2.5 ו- 2.6, יצרף המציע להצעה תצהיר שלו ושל כל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז מסמך א(6) ו-א(7).
 • המציע נעדר זיקה לעובד העירייה ו/או חבר מועצת העירייה.
להוכחת האמור ימלא המציע הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז מסמך א(5).
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, על סך 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 14.1.2020 להבטחת הצעתו במכרז בנוסח מסמך א(2) המצ"ב למסמכי המכרז בדיוק . 
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע ערבות בנוסח זהה לזה המופיע במסמך  א(2) 
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק של קבלה.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)
מציע המעוניין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לא יאוחר מ- 7 ימים מיום פרסום המכרז לדוא"ל  mihrazim@Holon.muni.il  וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
2.11 לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.​
 • המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או  המזמין, איתם התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם.

הצעת המשתתף

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה (מסמך ב'1) בשני עותקים חתומים כדין.
 • הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ותכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות לרבות העסקת עובדים, אספקה של ציוד וחלקי חילוף, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 
 • על המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימת המשתתף.​

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 

 • ​​סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמינה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. נדרש אימות/ אישור עו"ד למסמך כלשהו, יאומת המסמך כנדרש. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 4 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף. 
 • אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהל וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין וכן על עמידה בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, בנוסח מסמך א(3) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 20,000 ₪ ובתוקף עד ליום 14.1.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(2) בדיוק. מובהר בזאת כי הצעות שלא תצורף להן ערבות בנקאית כנדרש או הצעות שנוסח הערבות לא יהיה תואם לנוסח הנדרש במכרז – תפסלנה על הסף ולא תובאנה לדיון. 
 • מובהר כי, העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.
וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב. 
משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין במסמך א(1). משתתף שהוכרז "כשיר שני", ערבותו תוחזר לו רק לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה.
 • העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד). 
 • במידה והמציע הינו תאגיד:
 1. העתק תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית מעודכנת מאת רשם החברות ביחס לחברה. 
 2. אישור עו"ד או רו"ח (בשולי טופס ההצעה, נספח ב' או  במסמך נפרד) :
א. שמות המנהלים של התאגיד.
ב. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.
 • במידה והמציע הינו שותפות:
 1. ​תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.
 2. הסכם השותפות.
 3. אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות (בשולי טופס ההצעה, נספח ב' או  במסמך נפרד).
 • מציע שהינו עסק בשליטת אישה - יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 
לעניין סעיף זה - 
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור; 
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: 
 1. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
 2. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" - חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
 • לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה  מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 
 • העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום ו/או לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. 
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבקש מכל המציעים מידע ומסמכים נוספים ככל שיידרשו לה, והיא רשאית להזמין כל מציע לראיון. ​

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, לתיבת המכרזים במערך מכרזים והתקשרויות קומה שלישית חדר 329, רח' ויצמן 58 חולון, יש להגיש את ההצעה במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 113/2018" בלבד עד ליום 14.11.2019 בשעה 12:00. 
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 113/2018" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • בכל שינוי , תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 120 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש  במערך מכרזים והתקשרויות קומה שלישית חדר 329,בבניין העירייה, בין השעות 8:00-13:00, תמורת סך של 700 ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה). מובהר כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע, הינה תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתו. כמו כן, לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר. 
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא זכות צילום) ללא תשלום, במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, במערך מכרזים והתקשרויות קומה שלישית חדר 329 או לקבל העתק של מסמכי המכרז בקובץ PDF  בדוא"ל.  יחד עם זאת מובהר בזאת כי את ההצעה יש להגיש רק על גבי חוברת המכרז המקורית שיש לרכוש במשרדי העירייה. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני: בדוא"ל mihrazim@Holon.muni.il​  בפורמט WORD עד ליום 31.10.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. כותרת המסמך תהיה "שאלות הבהרה למכרז מס' 113/2018– איסוף ופינוי תכולת מתקנים לקרטון למטרות מיחזור ".
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: קובץ מילוי שאלות הבהרה להורדה.
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 7.1 דלעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל   או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.​

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

ביטוח

 • על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה המכרז. הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לעירייה  כתנאי לחתימת חוזה המכרז. 
 • בשעת החתימה על חוזה המכרז ימציא הקבלן לעירייה את אישור המבטח, בהתאם לנוסח נספח אישור הביטוח (נספח ג8') כשהוא אינו מסויג.
 • מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת ביטוחים (נספח ג8') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה המזמין. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי העירייה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה ועלול לגרום לחילוט ערבות ביצוע/ הצעה של המציע ומסירת העבודות לביצוע ע"י גורם אחר.​

בחינת ההצעות

 • ​ככלל, בכפוף לעמידה בתנאי הסף, הוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין, תבחר ועדת המכרזים בהצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שהוגשו במכרז.  
 • מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה והינה הזולה ביותר – תבחר מבין ההצעות כאמור ההצעה של המציע עימו לעירייה יש ניסיון חיובי. בהעדר ניסיון חיובי ו/או במקרה בו קיימות מספר הצעות כאמור אשר לעירייה ניסיון חיובי עם המציע - תערך הגרלה בין המציעים כאמור.
 • הרשות בידי העירייה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 • העירייה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים (הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו) אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.
 • בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
 • עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
 • אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד, בכפוף להוראות כל דין.
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  
 • אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהי בהיקף כלשהו, והיא רשאית בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שייראה לו לנכון ובהתאם לצרכיו מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה. 
 • עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג'). 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 500 ₪ (חמש מאות ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. ערבות כשיר שני תוחזר רק לאחר חתימת הסכם עם הזוכה. 
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 2. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 3. החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

שונות 

 • במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, יהא המזמין  זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג' כלשהו, ככל שימצא לנכון. כן יהא המזמין  רשאי לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין  וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינו  הגמור והמוחלט של המזמין ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין  ו/או מי מטעמו בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיו של המזמין  על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
 • מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 • כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המזמין, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

עלות מסמכי המכרז

​700 ש"ח.

קובץ מצורף

הערות

 • תנאי סף בעמוד 5 סעיף 2.4 מבוטל. כמו כן, עמוד 42 סעיף 1.14 להסכם ההתקשרות-מבוטל.​​​
 • מועד הגשת הצעה למכרז 113/2018-איסוף ופינוי תכולת המתקנים לקרטון למטרות מיחזור, נדחה.​ ניתן להגיש את ההצעה למכרז עד לתאריך 21/11/19 בשעה 12:00.

פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 31/10/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-