איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה באמצעות רכבי דחס בעיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 12/2019
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​1,500 ש"ח.

תיאור המכרז

​​​לר​​כישת מכרז 12/2019 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​​

כללי  

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה באמצעות רכבי דחס, שינוע ופריקה באתר חירייה, או לכל אתר אחר עליו יורה המנהל, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בפרק זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הפרק תחייבנה את הצדדים רק במקרים שבהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. היתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. 
 • עניינו של מכרז זה התקשרות לצורך ביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה בנפחים של 85-1100 ליטר באמצעות רכבי דחס, שינוע ופריקה באתר חירייה, או בכל אתר אחר שיבחר על ידי העירייה מעת לעת, לרבות אספקת כלי אצירה ע"י הקבלן הזוכה, הכל בהתאם למפורט להלן במסמכי המכרז.
 • הקבלן הזוכה יבצע את עבודות איסוף ופינוי האשפה באמצעות שש משאיות דחס אשר מועד עלייתן לכביש יהיה משנת 2015 ואילך. על כל המשאיות יותקן ארגז דחס. משקלן המינימאלי הכולל של שש המשאיות יהיה 26 טון (להלן: "המשאיות"). 
 • המשאיות שיחזיק הקבלן לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, ישולטו על חשבון הקבלן הזוכה בהתאם לדרישות העירייה, יוקצו לשימושה הבלעדי של העירייה ולא ישמשו לכל מטרה אחרת בכל תקופת ההתקשרות עם העירייה. כמו כן, המשאיות לא יצאו מתחומי העיר אלא לצורך פריקת האשפה,  ועל הקבלן לדאוג לסידורי חניה למשאיות, על חשבונו, בתחנת המעבר ו/או בתחומי העיר בהתאם להנחיות העירייה. 
 • עבודות איסוף ופינוי האשפה יבוצעו, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י העירייה, בכל יום בשבוע (למעט ימים בהם יחולו חגי ישראל- בהם יוגדר מראש ימי הפינוי), החל מהשעה 06:00 בבוקר, באמצעות 6 משאיות דחס גדולות כאשר כל משאית מונה צוות עבודה הכולל נהג + 5 עובדים, אשר יבצעו את עבודת הפינוי כמפורט למסמכים המצורפים להודעה זו, ובהתאם לתוכנית העבודה שתקבע ע"י המנהל. מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה בשירות העירייה בלבד ולא יתן כל שרות למזמין אחר מטעם הקבלן.
 • על הקבלן לסיים את איסוף ופינוי האשפה בעיר, לרבות החזרת כלי האצירה למקומם בכל יום עבודה עד ולא יאוחר מהשעה 11:00. כמו כן, משאית דחס אחת תשמש כמשאית כונן בכל יום בין השעות 12:00 -20:00, ותמנה צוות עבודה חדש (נהג + עובד).
 • העירייה תבצע סקר כלי אצירה, 14 יום לפני תחילת העבודה של הקבלן הזוכה. הסקר יעשה בנוכחות נציג העירייה, הקבלן היוצא והקבלן הזוכה. תוצאות הסקר יהוו בסיס להתחשבנות העירייה עם הקבלן הנכנס והיוצא. כמות כלי האצירה ע"פ תוצאות הסקר, תהיה באחריות הקבלן הזוכה החל ממועד צו תחילת עבודה ועד לסיום ההתקשרות. 
 • הקבלן ירכוש ויחזיק על חשבונו כמות של 2% מכל סוג של כלי האצירה (ולא פחות מ-200), בנפחים 85-1100 ליטר משנת ייצור 2019 ואילך, בעלי תקן אירופאיE840 . מלאי זה ישמש לצורך החלפת כלי אצירה שנפגמו במהלך העבודה ו/או שנדחסו לרכב הדחס ו/או שנעלמו ממקומם מכל סיבה שהיא והכל בהתאם להנחיות המנהל . 
 • התשלום לקבלן שיזכה במכרז, יעשה בהתאם לכמות האשפה הנאספת בפועל, בהתאם לנתוני השקילה (ע"פ תעודות שקילה שיציג הקבלן מתחנת המעבר ומאתר הפינוי- לפי הנמוך מביניהם), והמחיר לטון על פי הצעת המחיר של הזוכה.
 • לעירייה שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות, להוסיף או להפחית, בכל עת, כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה שהיא, בהתאם לצרכיה, והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות.
 • מובהר כי הגדלת היקף הפעילות של עד 20% מכמויות האשפה, הנובעת מגידול באוכלוסייה בשל בניה חדשה ו/או בכל תוספת בנייה, ובכללם במסגרת תמ"א ו/או פינוי בינוי ו/או הגדלת מספר יחידות דיור בעיר, לא יחשב להגדלת היקף העבודה כקבוע בתקנות. 

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העונים על כל הדרישות המפורטות להלן (אלא אם מצוין במפורש, כי המדובר בדרישה חלופית), ואשר בידיהם אסמכתאות בכתב ואישורים ו/או המלצות עפ"י הנדרש, לעמידתם, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: 
 • מציע ישראלי שהינו יחיד, שותפות או חברה. 
 • מציע בעל ידע וניסיון בביצוע בפועל, בעצמו, במהלך 3 שנים ברציפות לפחות, מתוך 5 השנים האחרונות (המסתיימות במועד הגשת ההצעה), של איסוף ופינוי פסולת ביתית, כהגדרתה להלן, עבור גופים שונים ו/או רשויות מקומיות, ופריקתה לתוך משאיות דחס, בהיקף כספי שנתי ממוצע שלא יפחת מסך של 4 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), מתוכם לפחות 2 מיליון ₪ בממוצע לשנה מהתקשרות עם גוף אחד או רשות אחת;
"פסולת ביתית" לצרכי סעיף זה הינה פסולת אריזות (פחים כחולים), פסולת קרטונים ונייר (פחים כתומים) ופסולת מעורבת (פחים ירוקים)

לחילופין

מציע בעל ידע וניסיון בביצוע בפועל, בעצמו, במהלך 5 שנים ברציפות לפחות, מתוך 7 השנים האחרונות (המסתיימות במועד הגשת ההצעה), של איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות עבור גופים שונים ו/או רשויות מקומיות, ופריקתה לתוך משאיות דחס, בהיקף כספי שנתי ממוצע שלא יפחת מסך של 4 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), מתוכם לפחות 2 מיליון ₪ בממוצע לשנה מהתקשרות עם גוף אחד או רשות אחת.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את מסמך א(1) וכן יצרף להצעתו אישור גזברות/חשבות של הגוף ו/או הרשות המקומית להם סופק השירות. האישור יתייחס לסוג השירות שניתן, לתקופת השירות ולהיקף הכספי השנתי. 
 • המציע הינו בעל רישיון עסק לאיסוף ופינוי אשפה והובלתה ע"פ ס' 5.1 ב' לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013 . וכן בעל רישיון מוביל בתוקף מטעם המפקח על התעבורה כנדרש על חוק שירותי הובלה התשס"א -2001 ותקנותיו ו/או על פי כל דין אחר. בהתאם לרישיון המוביל, המשקל הכולל של המשאיות יהיה במשקל מינימאלי של 26 טון ומעלה, ואשר יצורן משנת 2015 ואילך. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק של רישיונות ההובלה.
 • צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 120,000₪ (מאה עשרים אלף שקלים חדשים) כמפורט בסעיף 5.9 להלן.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(4) המצ"ב בדיוק.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 1,500₪ כמפורט בסעיף 7.1 להלן.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז, מציע יחיד, ואם אינו יחיד אזי כל נושא משרה במציע אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף למלא את נספח א'(1).

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן   
משנה מטעמו 'באירוע' והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על 
אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב mihrazim@Holon.muni.il​  לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה

 • הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המחיר תוגש  במסמך א(3). על המציע לרשום את אחוז ההנחה המוצע על ידו ביחס למחיר המקסימום.
 • אין להציע תוספת למחיר המקסימום. מציע שיציע תוספת, הצעתו תיפסל על הסף. 
 • אחוז ההנחה ימולא בעט בלבד, הן בספרות והן במילים. ערך המשתתף תיקון באחוז ההנחה שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. ​

אישורים ומסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), בשני עותקים כשהם חתומים ע"י המציע וכן את ההצעה עצמה.
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח מסמך א(5) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 3. אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך א'(1)) או במסמך נפרד).
 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד). 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז,לפקודת העירייה, בסך של 120,000₪ ובתוקף עד ליום 25.2.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(4) בדיוק. 
מובהר כי: 
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך 
את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.
וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.
וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.​
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך א(1). ערבותו של הכשיר השני תוחזר לו רק לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה.

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור. ​​

אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 25.11.2020 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 12/2019" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • ​כל המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.​

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש בבניין העירייה, קומה 3, חדר 329, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00 (למעט יום ד'), תמורת סך של ­­­­­1,500₪ (שלא יוחזרו). ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל עותק המכרז במייל בקובץ PDF.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת, כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​​

הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני למערך מכרזים mihrazim@Holon.muni.il​ עד ליום 10.11.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתשלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה.
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: דוגמא לשאלות הבהרה להורדה.
 • על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז ומשתתפי מפגש הקבלנים והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה. 
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.​

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים ע"י ועדה מקצועית בשלושה שלבים, כמפורט להלן: 
 1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז. מרכיב האיכות המהווה 40% מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על פי הקריטריונים הבאים כדלקמן: ​קריטריונים לניקוד מרכיב האיכות.
 3. שלב ג' – שקלול הצעת המחיר: למרכיב זה יהא משקל יחסי של 60%. שיעור ההנחה הגבוה ביותר יזכה במירב הנקודות ויתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסית אליו בהתאם לנוסחה הבאה: נוסחא לחישוב​.
לאחר שקלול הנתונים, כמפורט לעיל, ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, המורכב מסיכום ניקוד האיכות וסיכום ניקוד המחיר. ​
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת  ניסיונן של בל אחת מהמזמינות ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • וועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעתן מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן הצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות (בין אלה שצוינו ע"י המציע ובין אחרים) לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא סוג העבודה במכרז ממציע אחד, הכול כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למשתתפים. 
 • בהודעה לזוכה יצוין מועד, שלא יעלה על 14 יום, אשר עד אליו, יהיה על הזוכה במכרז להמציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוח.
 • כמו כן, ידרש הזוכה במכרז להמציא במועד שיהא נקוב בהודעה, אישורי בעלות על משאיות ו/או העתק חוזי ליסינג למשאיות. 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 ו-11.3 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם - למעט למציע שהוכרז ככשיר שני כאמור לעיל - את ערבות המכרז. ערבותו של הכשיר השני תושב לו לאחר שייחתם הסכם, אם ייחתם, עם הזוכה במכרז.  
 • היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין ועל פי מכרז זה, לרבות זכותה לחלט את ערבות המכרז.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 
 1. כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 2. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 3. הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה יש בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את העבודות במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 יום ממועד הטלתו/ם.
 4. מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 60 יום ממועד המינוי.במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 
 5. במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. ​
 • בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז שמסר הזוכה במכרז (או את ערבות המכרז המוארכת, לפי העניין). כמו כן תהיה העירייה רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה, וזאת לפי שיקול דעתה. זוכה במכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בשל כך.

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמך ובין אם בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה, כאילו לא נכתבו וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • אם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.
 • העירייה רשאית לבצע העבודות או חלק מהן באמצעות גורם אחר ו/או בעצמה ולא תהיה לזוכה כל טענה בנושא.
פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 10.11.19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il.

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה באמצעות רכבי דחס בעיר חולון

מספר מכרז:12/2019
תאריך אחרון להגשה:25/11/2019 12:00

תיאור

​​​לר​​כישת מכרז 12/2019 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​​

כללי  

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה באמצעות רכבי דחס, שינוע ופריקה באתר חירייה, או לכל אתר אחר עליו יורה המנהל, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

עיקרי ההתקשרות

 • הפרטים המובאים בפרק זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הפרק תחייבנה את הצדדים רק במקרים שבהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. היתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. 
 • עניינו של מכרז זה התקשרות לצורך ביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה בנפחים של 85-1100 ליטר באמצעות רכבי דחס, שינוע ופריקה באתר חירייה, או בכל אתר אחר שיבחר על ידי העירייה מעת לעת, לרבות אספקת כלי אצירה ע"י הקבלן הזוכה, הכל בהתאם למפורט להלן במסמכי המכרז.
 • הקבלן הזוכה יבצע את עבודות איסוף ופינוי האשפה באמצעות שש משאיות דחס אשר מועד עלייתן לכביש יהיה משנת 2015 ואילך. על כל המשאיות יותקן ארגז דחס. משקלן המינימאלי הכולל של שש המשאיות יהיה 26 טון (להלן: "המשאיות"). 
 • המשאיות שיחזיק הקבלן לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, ישולטו על חשבון הקבלן הזוכה בהתאם לדרישות העירייה, יוקצו לשימושה הבלעדי של העירייה ולא ישמשו לכל מטרה אחרת בכל תקופת ההתקשרות עם העירייה. כמו כן, המשאיות לא יצאו מתחומי העיר אלא לצורך פריקת האשפה,  ועל הקבלן לדאוג לסידורי חניה למשאיות, על חשבונו, בתחנת המעבר ו/או בתחומי העיר בהתאם להנחיות העירייה. 
 • עבודות איסוף ופינוי האשפה יבוצעו, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י העירייה, בכל יום בשבוע (למעט ימים בהם יחולו חגי ישראל- בהם יוגדר מראש ימי הפינוי), החל מהשעה 06:00 בבוקר, באמצעות 6 משאיות דחס גדולות כאשר כל משאית מונה צוות עבודה הכולל נהג + 5 עובדים, אשר יבצעו את עבודת הפינוי כמפורט למסמכים המצורפים להודעה זו, ובהתאם לתוכנית העבודה שתקבע ע"י המנהל. מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה בשירות העירייה בלבד ולא יתן כל שרות למזמין אחר מטעם הקבלן.
 • על הקבלן לסיים את איסוף ופינוי האשפה בעיר, לרבות החזרת כלי האצירה למקומם בכל יום עבודה עד ולא יאוחר מהשעה 11:00. כמו כן, משאית דחס אחת תשמש כמשאית כונן בכל יום בין השעות 12:00 -20:00, ותמנה צוות עבודה חדש (נהג + עובד).
 • העירייה תבצע סקר כלי אצירה, 14 יום לפני תחילת העבודה של הקבלן הזוכה. הסקר יעשה בנוכחות נציג העירייה, הקבלן היוצא והקבלן הזוכה. תוצאות הסקר יהוו בסיס להתחשבנות העירייה עם הקבלן הנכנס והיוצא. כמות כלי האצירה ע"פ תוצאות הסקר, תהיה באחריות הקבלן הזוכה החל ממועד צו תחילת עבודה ועד לסיום ההתקשרות. 
 • הקבלן ירכוש ויחזיק על חשבונו כמות של 2% מכל סוג של כלי האצירה (ולא פחות מ-200), בנפחים 85-1100 ליטר משנת ייצור 2019 ואילך, בעלי תקן אירופאיE840 . מלאי זה ישמש לצורך החלפת כלי אצירה שנפגמו במהלך העבודה ו/או שנדחסו לרכב הדחס ו/או שנעלמו ממקומם מכל סיבה שהיא והכל בהתאם להנחיות המנהל . 
 • התשלום לקבלן שיזכה במכרז, יעשה בהתאם לכמות האשפה הנאספת בפועל, בהתאם לנתוני השקילה (ע"פ תעודות שקילה שיציג הקבלן מתחנת המעבר ומאתר הפינוי- לפי הנמוך מביניהם), והמחיר לטון על פי הצעת המחיר של הזוכה.
 • לעירייה שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות, להוסיף או להפחית, בכל עת, כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה שהיא, בהתאם לצרכיה, והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות.
 • מובהר כי הגדלת היקף הפעילות של עד 20% מכמויות האשפה, הנובעת מגידול באוכלוסייה בשל בניה חדשה ו/או בכל תוספת בנייה, ובכללם במסגרת תמ"א ו/או פינוי בינוי ו/או הגדלת מספר יחידות דיור בעיר, לא יחשב להגדלת היקף העבודה כקבוע בתקנות. 

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העונים על כל הדרישות המפורטות להלן (אלא אם מצוין במפורש, כי המדובר בדרישה חלופית), ואשר בידיהם אסמכתאות בכתב ואישורים ו/או המלצות עפ"י הנדרש, לעמידתם, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: 
 • מציע ישראלי שהינו יחיד, שותפות או חברה. 
 • מציע בעל ידע וניסיון בביצוע בפועל, בעצמו, במהלך 3 שנים ברציפות לפחות, מתוך 5 השנים האחרונות (המסתיימות במועד הגשת ההצעה), של איסוף ופינוי פסולת ביתית, כהגדרתה להלן, עבור גופים שונים ו/או רשויות מקומיות, ופריקתה לתוך משאיות דחס, בהיקף כספי שנתי ממוצע שלא יפחת מסך של 4 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), מתוכם לפחות 2 מיליון ₪ בממוצע לשנה מהתקשרות עם גוף אחד או רשות אחת;
"פסולת ביתית" לצרכי סעיף זה הינה פסולת אריזות (פחים כחולים), פסולת קרטונים ונייר (פחים כתומים) ופסולת מעורבת (פחים ירוקים)

לחילופין

מציע בעל ידע וניסיון בביצוע בפועל, בעצמו, במהלך 5 שנים ברציפות לפחות, מתוך 7 השנים האחרונות (המסתיימות במועד הגשת ההצעה), של איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות עבור גופים שונים ו/או רשויות מקומיות, ופריקתה לתוך משאיות דחס, בהיקף כספי שנתי ממוצע שלא יפחת מסך של 4 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), מתוכם לפחות 2 מיליון ₪ בממוצע לשנה מהתקשרות עם גוף אחד או רשות אחת.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את מסמך א(1) וכן יצרף להצעתו אישור גזברות/חשבות של הגוף ו/או הרשות המקומית להם סופק השירות. האישור יתייחס לסוג השירות שניתן, לתקופת השירות ולהיקף הכספי השנתי. 
 • המציע הינו בעל רישיון עסק לאיסוף ופינוי אשפה והובלתה ע"פ ס' 5.1 ב' לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013 . וכן בעל רישיון מוביל בתוקף מטעם המפקח על התעבורה כנדרש על חוק שירותי הובלה התשס"א -2001 ותקנותיו ו/או על פי כל דין אחר. בהתאם לרישיון המוביל, המשקל הכולל של המשאיות יהיה במשקל מינימאלי של 26 טון ומעלה, ואשר יצורן משנת 2015 ואילך. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק של רישיונות ההובלה.
 • צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 120,000₪ (מאה עשרים אלף שקלים חדשים) כמפורט בסעיף 5.9 להלן.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'(4) המצ"ב בדיוק.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 1,500₪ כמפורט בסעיף 7.1 להלן.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז, מציע יחיד, ואם אינו יחיד אזי כל נושא משרה במציע אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף למלא את נספח א'(1).

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן   
משנה מטעמו 'באירוע' והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על 
אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב mihrazim@Holon.muni.il​  לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה

 • הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • הצעת המחיר תוגש  במסמך א(3). על המציע לרשום את אחוז ההנחה המוצע על ידו ביחס למחיר המקסימום.
 • אין להציע תוספת למחיר המקסימום. מציע שיציע תוספת, הצעתו תיפסל על הסף. 
 • אחוז ההנחה ימולא בעט בלבד, הן בספרות והן במילים. ערך המשתתף תיקון באחוז ההנחה שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. ​

אישורים ומסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), בשני עותקים כשהם חתומים ע"י המציע וכן את ההצעה עצמה.
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח מסמך א(5) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 3. אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך א'(1)) או במסמך נפרד).
 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד). 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז,לפקודת העירייה, בסך של 120,000₪ ובתוקף עד ליום 25.2.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(4) בדיוק. 
מובהר כי: 
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך 
את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.
וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.
וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.​
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך א(1). ערבותו של הכשיר השני תוחזר לו רק לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה.

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור. ​​

אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 25.11.2020 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה שלישית, בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לרשום על המעטפה "מכרז 12/2019" בלבד. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • ​כל המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.​

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז בצירוף מעטפה מיוחדת ניתן לרכוש בבניין העירייה, קומה 3, חדר 329, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00 (למעט יום ד'), תמורת סך של ­­­­­1,500₪ (שלא יוחזרו). ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל עותק המכרז במייל בקובץ PDF.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת, כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​​

הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני למערך מכרזים mihrazim@Holon.muni.il​ עד ליום 10.11.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתשלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה.
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא: דוגמא לשאלות הבהרה להורדה.
 • על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז ומשתתפי מפגש הקבלנים והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה. 
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.​

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים ע"י ועדה מקצועית בשלושה שלבים, כמפורט להלן: 
 1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז. מרכיב האיכות המהווה 40% מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על פי הקריטריונים הבאים כדלקמן: ​קריטריונים לניקוד מרכיב האיכות.
 3. שלב ג' – שקלול הצעת המחיר: למרכיב זה יהא משקל יחסי של 60%. שיעור ההנחה הגבוה ביותר יזכה במירב הנקודות ויתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסית אליו בהתאם לנוסחה הבאה: נוסחא לחישוב​.
לאחר שקלול הנתונים, כמפורט לעיל, ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, המורכב מסיכום ניקוד האיכות וסיכום ניקוד המחיר. ​
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת  ניסיונן של בל אחת מהמזמינות ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • וועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעתן מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן הצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות (בין אלה שצוינו ע"י המציע ובין אחרים) לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא סוג העבודה במכרז ממציע אחד, הכול כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למשתתפים. 
 • בהודעה לזוכה יצוין מועד, שלא יעלה על 14 יום, אשר עד אליו, יהיה על הזוכה במכרז להמציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוח.
 • כמו כן, ידרש הזוכה במכרז להמציא במועד שיהא נקוב בהודעה, אישורי בעלות על משאיות ו/או העתק חוזי ליסינג למשאיות. 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 ו-11.3 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם - למעט למציע שהוכרז ככשיר שני כאמור לעיל - את ערבות המכרז. ערבותו של הכשיר השני תושב לו לאחר שייחתם הסכם, אם ייחתם, עם הזוכה במכרז.  
 • היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין ועל פי מכרז זה, לרבות זכותה לחלט את ערבות המכרז.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 
 1. כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 2. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 3. הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה יש בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את העבודות במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 יום ממועד הטלתו/ם.
 4. מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 60 יום ממועד המינוי.במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 
 5. במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. ​
 • בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז שמסר הזוכה במכרז (או את ערבות המכרז המוארכת, לפי העניין). כמו כן תהיה העירייה רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה, וזאת לפי שיקול דעתה. זוכה במכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בשל כך.

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמך ובין אם בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה, כאילו לא נכתבו וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • אם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.
 • העירייה רשאית לבצע העבודות או חלק מהן באמצעות גורם אחר ו/או בעצמה ולא תהיה לזוכה כל טענה בנושא.

עלות מסמכי המכרז

​1,500 ש"ח.

קובץ מצורף

פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 10.11.19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il.

לפרטים נא לפנות ל-