מתן הרשאת שימוש בתכנת הנהלת חשבונות בבתי ספר בעיריית חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 59/2018
תאריך אחרון להגשה 09/12/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

תיאור המכרז

​​​​לרכישת מכרז 59/2018 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​

נושא המכרז

 • עיריית חולון מזמינה בזאת הצעות למתן הרשאת שימוש בתכנת הנהלת חשבונות שבבתי ספר בעיר חולון (להלן: "המערכת"), וכן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת.
 • השירותים שהעירייה מבקשת לקבל, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, מפורטים בנספח א' - מסמך התפוקות הנדרשות מהמערכת  (להלן: "השירותים"). 
 • הזוכה במכרז יספק לעירייה את המערכת אשר הוצעה על-ידו וכן יעניק לעירייה את השירותים, במלואם ובמועדם, הכל כמפורט בנספח א' להסכם, ולצורך כך יקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם קיום התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 
 • המערכת שתסופק על-ידי הזוכה במכרז תכלול את כלל האלמנטים/המודולים/הדרישות המפורטות בנספח א' להסכם, לרבות כל פיתוח או שדרוג שעליו לבצע במערכת לצורך התאמה לדרישות העירייה – ללא תמורה נוספת ובמועדים המפורטים בהסכם ההתקשרות.
 • המערכת תהיה מערכת הפועלת בענן.
 • הזוכה במכרז יהא אחראי לאספקת התוכנה, הסבות נתונים, ביצוע בדיקות, עליה לאוויר, הדרכות והטמעה, ביצוע הרצות, תיקונים ושיפורים, שדרוגים ותחזוקה שוטפת, מתן שירות שוטף וכן כל שירות אחר ו/או עבודה אחרת המפורטת בהסכם על נספחיו.
 • תוך 7 ימים מחתימת החוזה על ידי העירייה, יציג הזוכה במכרז לעירייה תכנית עבודה ומתודולוגיה מפורטים ביחס לביצוע השירותים על ידו וזאת בכפוף ללוח הזמנים הכולל לעלייה לאוויר של המערכת (הנ"ל אמורים להיות מוצגים כבר בשלב ההגשה למכרז):
 • מסגרת הזמנים לעלייה לאוויר (כולל סיום הסבות לפי הצורך) של המערכת בכל בתי הספר עליהם תורה העירייה היא 30 ימים קלנדריים.
 • העירייה תבחן את תכנית העבודה והמתודולוגיה ותהא רשאית לקבוע כי אלו אינם מספקים ו/או לא נעשו בהתאם לדרישות הנספח הטכני. במקרה כאמור, תוכל העירייה לדרוש מהזוכה לתקן את הטעון תיקון וזאת בפרק זמן של 3 ימי עבודה.

תקופת ההתקשרות

 • ​​תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה הינה ל- 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות").  
 • העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתישלח לספק 30 יום לפני תום תקופת התקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות ל-4 תקופות נוספות של שנה או חלק ממנה (להלן: "שנות האופציה") ובתנאי שתקופת ההתקשרות הכוללת, לרבות תקופות האופציה, לא תעלה על 5 שנים. 
 • העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה בכתב לספק 30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, למעט תשלום בעבור שירותים שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ולספק לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך, למעט תשלום בעבור השירותים שהוענקו עד למועד הפסקת ההתקשרות. 
 • במקרה של הפסקת ההתקשרות, הספק מתחייב לבצע את המשימות הנותרות כפי שהן מפורטות בנספח א', באופן מסודר, על-פי דרישת העירייה.
 • למן הסר ספק מובהר, כי במהלך שנות האופציה ימשיכו לחול על ההתקשרות כל תנאי ההסכם המצורף כמסמך ג'.  

התמורה

 • בגין אספקת השירות, תשלם העירייה תמורה לספק בהתאם למחירי הצעתו (דמי השימוש החודשיים המוצעים עבור רישיון בודד, לרבות שירותי תמיכה ותחזוקה, כמפורט ב"הצעת המציע" – מסמך ב' למסמכי המכרז) במכפלת הרישיונות שהוזמנו וסופקו בפועל והמאושרים על ידי העירייה, בכפוף לתנאי החוזה. התשלום יתבצע עפ"י חודשי השירות בפועל.
 • לתמורה לעיל יתווסף מע"מ כחוק. 
 • התמורה המגיעה לספק כוללת את כל הוצאות הספק ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאות התקנה, הדרכה, הטמעה, תמיכה שוטפת ושדרוג לגרסאות העדכניות ביותר של המערכת המסופקת, לרבות פיתוחים ותוספות שיפותחו על ידו בעתיד לתוכנה. 
 • מלבד התמורה המפורטת בסעיף זה ,לא ישולמו לספק סכומים נוספים. שום תנודות או שינויים בשכר העבודה, במחירי החומרים, במיסים והיטלים (למעט מע"מ). קשיים או עיכובים במתן השירותים וכל התייקרות, מכל מין וסוג, לא ישנו את התמורה שתשולם לספק.  
 • התמורה תשולם לספק לאחר שהמנהל מטעם  העירייה (להלן: "הממונה")  אישר כי היא פועלת לשביעות רצונו המלאה בכל אחד מבתי הספר בעיר חולון בהם תותקן. 
 • התמורה תשולם לספק רק לאחר ובכפוף לאישור הממונה שהחשבונות שהוגשו על ידי הספק תואמים את האמור בחוזה המכרז. 
 • תשלום דמי השימוש החודשיים (בהתבסס על דמי השימוש החודשיים שיציע המציע) למציע הזוכה יבוצע מדי חודש בחודשו, בהתאם למספר הרישיונות הפועלים והמאושרים ע"י הממונה, בבתי הספר ובהתאם להזמנת עבודה מאושרת.
 • התשלום לספק יהיה כנגד חשבונית מס שיגיש לעירייה. חשבונית תשולם בתנאי תשלום שוטף +30 יום (חודש שוטף = חודש קבלת החשבונית). חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד העירייה. 

כשירויות המציע (תנאי סף)

 • זכאי להשתתף במכרז זה, רק מי שעומד בכל התנאים המפורטים להלן: 
 1. מציע אשר הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן תושב ישראל.  במידה והמציע הינו חברה/שותפות, על החברה/שותפות להיות רשומה בישראל. המערכת המוצעת על-ידי המציע עומדת בכל דרישות התקינה הרלבנטיות של משרד החינוך, ובכלל זה תקן אבטחת מידע וכן הדרישות המפורטות במסמך "תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר" שפורסם על ידי משרד החינוך, והיא כוללת, לכל הפחות, את כל הפונקציות המתוארות במסמך האמור ותפעל על-פי הקריטריונים החשבונאיים שהוא מגדיר.
 2. המערכת המוצעת על-ידי המציע עומדת בכל דרישות התקינה הרלבנטיות של משרד החינוך, ובכלל זה תקן אבטחת מידע וכן הדרישות המפורטות במסמך "תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר" שפורסם על ידי משרד החינוך, והיא כוללת, לכל הפחות, את כל הפונקציות המתוארות במסמך האמור ותפעל על-פי הקריטריונים החשבונאיים שהוא מגדיר.
 3. מציע אשר המערכת המוצעת על-ידו הינה מערכת הפועלת בענן.
 4. במהלך שלוש שנים מתוך חמש השנים האחרונות (2014-2018) המערכת המוצעת על-ידי המציע פעלה, מדי שנה, בלפחות 50 מוסדות חינוך, בשלוש רשויות מקומיות שונות. יש להמציא רשימת מוסדות ואנשי קשר בהן המערכת פועלת. חל שינוי בתנאי סף זה, הניסיון יהיה של המציע באספקת ותחזוקת מערכת.​
 5. מציע אשר הינו בעל הקניין וזכויות היוצרים בכל אחת מהתוכנות והמוצרים המוצעים על-ידו במסגרת המכרז, או בעל אישורים בתוקף מכל אחד מבעלי התוכנות והמוצרים המעידים כי הוא רשאי לשווק את התוכנות והמוצרים, בכל תקופת ההסכם במכרז זה, לרבות תקופות הארכת ההסכם. 
 6. מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 12.1 להלן.
 7. מציע אשר צירף להצעתו ערבות הגשה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14 להלן.
 8. מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
מציע המעוניין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע' והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לדואר אלקטרוני mihrazim@Holon.muni.il​ לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
 • המסמכים שעל המציע לצרף לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף מפורטים בסעיף 9 להלן.
 • למען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי על המציע לעמוד בדרישות המפורטות בסעיפים לעיל בעצמו ולא באמצעות אחר. 
 • למען הסר ספק, בכל מקום שמוזכר בו עובד בלשון זכר הכוונה היא גם לעובדת ולהפך. 
 • לא מילא מציע אחר איזה מתנאי הסף שנקבעו להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

מסמכי המכרז - רכוש העירייה 

 • מסמכי המכרז הנם רכושה של העירייה וקנינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת . 
 • מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

הבהרת מסמכי המכרז  

 • כל המסמכים המפורטים בסעיף 2 לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו. 
 • על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז. 
 • המציע רשאי לפנות בכתב למערך המכרזים בעיריית חולון בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז, וזאת לא יאוחר מיום 18.11.2019 שעה 12:00.  
 • את הפניות הנ"ל יש לשלוח בדוא"ל mihrazim@Holon.muni.il​ כמסמך word, בפורמט המצוין למטה, וכל זאת בציון שם הפונה וחברתו, דוא"ל ומספר הטלפון של הפונה. כל התשובות יינתנו בדוא"ל לכלל הפונים ולרוכשי המכרז. 
 • דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה להורדה.
 • ​תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. 
 • העירייה אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל תוקף. 
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

הצהרות המציע 

 • הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם המצורף למכרז על נספחיו ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם . 
 • כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 
 • אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו. 

צירוף מסמכים 

על מנת להוכיח עמידתו בכל תנאי הסף, יצרף כל מציע להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: 
 • אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו - 1976 וכן אישור מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור. 
 • מפרט של המערכת אותה מציע המציע לספק לעירייה, המבהיר כי המערכת המוצעת מקיימת באופן מלא את הדרישות המפורטות בנספח א' להסכם וכן הצהרת רו"ח בנוסח נספח ז' להסכם, מלאה וחתומה כנדרש, אליה יצורף אישור תקף מטעם משרד החינוך, באמצעות מנהל תקשוב ומערכות מידע של המשרד, המעיד על התאמת המערכת לתקינה הנדרשת על-ידי המשרד ובדבר האפשרות להפעיל את המערכת בבתי הספר. 
בנוסף, ביחס לכל אחד מהסעיפים המפורטים בנספח א' להסכם (מסמך התפוקות הנדרשות מהמערכת המוצעת), לרבות השירותים הנוספים שעל הספק לספק לעירייה, על המציע לפרט בהצעתו את אופן עמידתו בדרישות הסעיף ולצרף את כל המסמכים העשויים להעיד על עמידתו בדרישות כאמור. נתונים ומסמכים אלה ישמשו לשם קביעת הניקוד האיכותי של הצעת המציע.
 • מסמכים המעידים על ניסיונו של המציע, כנדרש בסעיף 5.1.4 לעיל, ובכלל זה המלצות מטעם שלוש (3) רשויות מקומיות שונות. על המאשר מטעם הרשות המקומית להזכיר במפורש ולאשר את כל הנדרש מהמציע.  
 • תצהיר חתום על-ידי מנכ"ל המציע ומאושר על-ידי עו"ד, המעיד על כך שהמערכת המוצעת על-ידי המציע הינה מערכת הפועלת בענן וכי המציע הינו בעל הקניין וזכויות היוצרים בכל אחת מהתוכנות והמוצרים המוצעים על-ידו במסגרת המכרז, או אישורים בתוקף מכל אחד מבעלי התוכנות והמוצרים כאמור, המעידים כי הוא רשאי לשווק את התוכנות והמוצרים הכלולים במכרז, בכל תקופת ההסכם במכרז זה, לרבות תקופות הארכת ההסכם, על-פי הנדרש בסעיפים 5.1.3 ו- 5.1.6  לעיל. 
 • הצהרה חתומה כדין בדבר אי מעורבות באירוע פלילי, בנוסח נספח ח' למסמכי המכרז, כנדרש בסעיף 5.1.9 לעיל.
 • באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 
 • קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע בלבד . 
 • ערבות בנקאית (ערבות הגשה), כמפורט בסעיף 14 להלן.
 • העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא שאל המציע אף שאלה, כאמור בסעיף 7 לעיל. 
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.​

רקע – מצב כיום

 • בעיר חולון קיימים 28 בתי ספר יסודיים, 8 בתי ספר על-יסודיים ו- 6 בתי ספר מהחינוך המיוחד אשר משתמשים במערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת של החברה לאוטומציה החדשה. ברצון העירייה לאפשר שימוש בתוכנה נשוא המכרז ב כ- 42 בתי ספר ברחבי העיר.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט בכמה בתי ספר להטמיע או לא להטמיע את המערכת נשוא המכרז, ולא תהיה למציע שום טענה בעניין.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, במהלך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, את מספר בתי הספר בעיר בהם יתאפשר שימוש במערכת. על המציע הזוכה לאפשר גישה למערכת בתי ספר חדשים שתפתח העירייה, ככל שתעשה כן, בסמוך לאחר קבלת בקשת העירייה כאמור ו/או מי מטעמה.

הצעת המציע 

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במערך מכרזים, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3 חדר 329, תמורת סך של 150 ₪ (אשר לא יוחזר) בימים א'-ה' (למעט יום ד') בין השעות 08:00-13:00. באותו מקום ניתן גם לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל.
 • מובהר, כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני ובכפוף להצגת קבלה, לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 
 • גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז (גם אם הגיש הצעה ללא רכישה) ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז
 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע במכרז בלבד.
 • הצעת המציע תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו.  
 • מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 • כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
 • על המציע להגיש הצעתו בשני העתקים זהים, על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"ב כמסמך ב' למסמכי המכרז, אליו יצורפו כל מסמכי המכרז. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו (למעט מסמך ח' – אישור קיום ביטוחים) . 
 • על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד, בצירוף חותמת התאגיד.
 • על המציע לצרף להצעתו את שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל. 
 • אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה. 
 • המציע יכלול בהצעתו את הפרקים הבאים: 
 1. רקע כללי על המציע, לרבות תחומי פעילות, מספר העובדים, לקוחות עיקריים וכד'.
 2. תיאור מקיף ופרטני של המערכת המוצעת על ידו. המציע יפרט וירחיב במסמך נלווה על כל תהליך, פונקציה או תת מערכת שכלולה במערכת המוצעת על-ידו ועונה לדרישות המכרז, וכן יפרט וירחיב במסמך נלווה אחר כל תהליך, פונקציה או תת מערכת שכלולה במערכת המוצעת על-ידו ויש לדעתו להקנות לה יתרון על מתחריו, אפילו אם התהליך או הפונקציה אינם נכללים ונדרשים במסמכי המכרז. 
 • שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים בעותק האחד לעומת העותק השני, יתוקנו הסכומים בהתאם להצעה הזולה יותר. 
 • מחיר ההצעה של המציע יכלול את כל השירותים, את כל החומרים ואת שאר ההתחייבויות שבחוזה. 
 • דמי השימוש החודשיים המוצעים עבור כל רישיון שימוש של משתמש לא יעלו על המחיר המירבי כמופיע בטופס הצעת המחיר (מסמך ב') ללא מע"מ. הצעה שדמי השימוש החודשיים שיוצעו במסגרתה יחרגו מהאמור בסעיף זה תפסל ולא תובא לדיון כלל.
 • אין העירייה מתחייבת לקבל איזה הצעה שהיא. 
 • את סכום ההצעה יש להגיש בשקלים חדשים. סכום ההצעה אינו כולל מע"מ. 
 • ההצעה תוגש על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף. 
 • הזוכה יהיה חייב להעניק את מלוא השירותים הכלולים בהצעה ולא יקבל כל פיצוי בעד מרכיבי שירותים שאת מחיריהם לא גילם או לקח בחשבון בתמורה המבוקשת על-ידו, או לא כלל בטעות, או השמיט באופן אחר מהצעתו. אם המציע יסרב להסכים לאמור לעיל, הצעתו תבוטל וערבותו לא תוחזר לו. 

תוקף ההצעה 

 • ​כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצרופותיה למשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש מהמציע להאריך את תוקף ההצעה ל- 90 יום נוספים והמציע חייב לעשות כן. 

ערבות בנקאית 

 • המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת העירייה, אוטונומית, חתומה ומבוילת כדין, וחייבת להיות על פי תנאיה ניתנת לגבייה לפי פניה חד צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה. הערבות תהא בנוסח המצורף כמסמך ה' - נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז למסמכי המכרז, בסך של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים שקלים בלבד).  
 • הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 2.3.2019 העירייה רשאית לבקש את הארכת תוקף הערבות הבנקאית למשך תקופה נוספת של עד 90 יום והמציע יהיה חייב לעשות כן, על חשבונו.  
 • הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, למעט כשיר שני שערבותו תוחזר לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז. 
 • הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית כנדרש או שנוסח הערבות לא יהיה זהה לחלוטין לנוסח מסמך ה' – תפסל על הסף לא תידון כלל. 
 • ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:
 1. כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא. 
 2. כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. 
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 5. כל אימת שהמציע שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך 14 ימים ממועד הכרזה על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

דרישת פרטים מהמציע 

 • העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות, כתנאי להתקשרות עמו, והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים וכן לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו. 
 • העירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחות המציע, לרבות אלה שלא צוינו על-ידו, לקבלת מידע והמלצות אודותיו. במסגרת הצעתם. 
 • העירייה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן, בהתאם לדרישות המכרז, כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף של המכרז. דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שייקבע בה.  

החלטות העירייה 

 • העירייה תהא רשאית לבטל את המכרז, כולו או חלקו, ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על ידה. החליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו. 

קביעת ההצעה הזוכה 

קביעת ההצעה הזוכה תתבצע בהתאם לאמור במסמך ז' למסמכי המכרז. 
 • על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המציע ממזמין שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם לא טוב עם המציע, תוכל העירייה לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.
 • עסק הנמצא בשליטת אישה - המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף 2ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב -  1992, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על-ידי רואה חשבון. במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה הנמוכה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.
 • במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות (למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 16.4 לעיל) תהא רשאית ועדת המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז (או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור) -  כללי ההגרלה יועברו למציעים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה.
 • אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.בתנאים, ללא חובת הנמקה. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

חובת הזוכה במכרז 

 • זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם - מסמך ג', ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין, בצירוף כל נספחי ההסכם חתומים, וכן אישור על קיום ביטוחים, בנוסח נספח ה' בלבד, כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח מטעמו, וזאת תוך 7 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 
 • המציע יהיה חייב להמציא לעירייה במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיו מכוח המכרז, בנוסח נספח ג' - נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע, למסמכי המכרז. 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיפים 17.1 ו- 17.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. מראש. 
 • כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 17.1 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. משתתפים המעוניינים לממש את זכות העיון שלהם יוכלו לעשות כן באמצעות פנייה לעירייה.המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. משתתפים המעוניינים לממש את זכות העיון שלהם יוכלו לעשות כן באמצעות פנייה לעירייה.
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.
 • אין באמור בסעיף 17.3 לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה, עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 
 • לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו. 

הגשת ההצעות ומועדים 

 • את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 59/2018". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3, חדר 329 עד ליום 2.12.2019 בשעה 12:00.
 • את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. 
 • לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל. 
 • בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לאספקת השירותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת העירייה לשלם עבור אספקת השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.
 2. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 3. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.
פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 18/11/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 • חל שינוי בתנאי סף 5.1.4-הניסיון יהיה של המציע​​ באספקת ותחזוקת מערכת.
 • מועד הגשת הצעה למכרז השתנה והינו עד לתאריך 9.12.19 בשעה 12:00 .

  ​​

זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

מתן הרשאת שימוש בתכנת הנהלת חשבונות בבתי ספר בעיריית חולון

מספר מכרז:59/2018
תאריך אחרון להגשה:09/12/2019 12:00

תיאור

​​​​לרכישת מכרז 59/2018 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​

נושא המכרז

 • עיריית חולון מזמינה בזאת הצעות למתן הרשאת שימוש בתכנת הנהלת חשבונות שבבתי ספר בעיר חולון (להלן: "המערכת"), וכן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת.
 • השירותים שהעירייה מבקשת לקבל, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, מפורטים בנספח א' - מסמך התפוקות הנדרשות מהמערכת  (להלן: "השירותים"). 
 • הזוכה במכרז יספק לעירייה את המערכת אשר הוצעה על-ידו וכן יעניק לעירייה את השירותים, במלואם ובמועדם, הכל כמפורט בנספח א' להסכם, ולצורך כך יקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם קיום התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 
 • המערכת שתסופק על-ידי הזוכה במכרז תכלול את כלל האלמנטים/המודולים/הדרישות המפורטות בנספח א' להסכם, לרבות כל פיתוח או שדרוג שעליו לבצע במערכת לצורך התאמה לדרישות העירייה – ללא תמורה נוספת ובמועדים המפורטים בהסכם ההתקשרות.
 • המערכת תהיה מערכת הפועלת בענן.
 • הזוכה במכרז יהא אחראי לאספקת התוכנה, הסבות נתונים, ביצוע בדיקות, עליה לאוויר, הדרכות והטמעה, ביצוע הרצות, תיקונים ושיפורים, שדרוגים ותחזוקה שוטפת, מתן שירות שוטף וכן כל שירות אחר ו/או עבודה אחרת המפורטת בהסכם על נספחיו.
 • תוך 7 ימים מחתימת החוזה על ידי העירייה, יציג הזוכה במכרז לעירייה תכנית עבודה ומתודולוגיה מפורטים ביחס לביצוע השירותים על ידו וזאת בכפוף ללוח הזמנים הכולל לעלייה לאוויר של המערכת (הנ"ל אמורים להיות מוצגים כבר בשלב ההגשה למכרז):
 • מסגרת הזמנים לעלייה לאוויר (כולל סיום הסבות לפי הצורך) של המערכת בכל בתי הספר עליהם תורה העירייה היא 30 ימים קלנדריים.
 • העירייה תבחן את תכנית העבודה והמתודולוגיה ותהא רשאית לקבוע כי אלו אינם מספקים ו/או לא נעשו בהתאם לדרישות הנספח הטכני. במקרה כאמור, תוכל העירייה לדרוש מהזוכה לתקן את הטעון תיקון וזאת בפרק זמן של 3 ימי עבודה.

תקופת ההתקשרות

 • ​​תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה הינה ל- 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות").  
 • העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתישלח לספק 30 יום לפני תום תקופת התקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות ל-4 תקופות נוספות של שנה או חלק ממנה (להלן: "שנות האופציה") ובתנאי שתקופת ההתקשרות הכוללת, לרבות תקופות האופציה, לא תעלה על 5 שנים. 
 • העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה בכתב לספק 30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, למעט תשלום בעבור שירותים שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ולספק לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך, למעט תשלום בעבור השירותים שהוענקו עד למועד הפסקת ההתקשרות. 
 • במקרה של הפסקת ההתקשרות, הספק מתחייב לבצע את המשימות הנותרות כפי שהן מפורטות בנספח א', באופן מסודר, על-פי דרישת העירייה.
 • למן הסר ספק מובהר, כי במהלך שנות האופציה ימשיכו לחול על ההתקשרות כל תנאי ההסכם המצורף כמסמך ג'.  

התמורה

 • בגין אספקת השירות, תשלם העירייה תמורה לספק בהתאם למחירי הצעתו (דמי השימוש החודשיים המוצעים עבור רישיון בודד, לרבות שירותי תמיכה ותחזוקה, כמפורט ב"הצעת המציע" – מסמך ב' למסמכי המכרז) במכפלת הרישיונות שהוזמנו וסופקו בפועל והמאושרים על ידי העירייה, בכפוף לתנאי החוזה. התשלום יתבצע עפ"י חודשי השירות בפועל.
 • לתמורה לעיל יתווסף מע"מ כחוק. 
 • התמורה המגיעה לספק כוללת את כל הוצאות הספק ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאות התקנה, הדרכה, הטמעה, תמיכה שוטפת ושדרוג לגרסאות העדכניות ביותר של המערכת המסופקת, לרבות פיתוחים ותוספות שיפותחו על ידו בעתיד לתוכנה. 
 • מלבד התמורה המפורטת בסעיף זה ,לא ישולמו לספק סכומים נוספים. שום תנודות או שינויים בשכר העבודה, במחירי החומרים, במיסים והיטלים (למעט מע"מ). קשיים או עיכובים במתן השירותים וכל התייקרות, מכל מין וסוג, לא ישנו את התמורה שתשולם לספק.  
 • התמורה תשולם לספק לאחר שהמנהל מטעם  העירייה (להלן: "הממונה")  אישר כי היא פועלת לשביעות רצונו המלאה בכל אחד מבתי הספר בעיר חולון בהם תותקן. 
 • התמורה תשולם לספק רק לאחר ובכפוף לאישור הממונה שהחשבונות שהוגשו על ידי הספק תואמים את האמור בחוזה המכרז. 
 • תשלום דמי השימוש החודשיים (בהתבסס על דמי השימוש החודשיים שיציע המציע) למציע הזוכה יבוצע מדי חודש בחודשו, בהתאם למספר הרישיונות הפועלים והמאושרים ע"י הממונה, בבתי הספר ובהתאם להזמנת עבודה מאושרת.
 • התשלום לספק יהיה כנגד חשבונית מס שיגיש לעירייה. חשבונית תשולם בתנאי תשלום שוטף +30 יום (חודש שוטף = חודש קבלת החשבונית). חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד העירייה. 

כשירויות המציע (תנאי סף)

 • זכאי להשתתף במכרז זה, רק מי שעומד בכל התנאים המפורטים להלן: 
 1. מציע אשר הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן תושב ישראל.  במידה והמציע הינו חברה/שותפות, על החברה/שותפות להיות רשומה בישראל. המערכת המוצעת על-ידי המציע עומדת בכל דרישות התקינה הרלבנטיות של משרד החינוך, ובכלל זה תקן אבטחת מידע וכן הדרישות המפורטות במסמך "תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר" שפורסם על ידי משרד החינוך, והיא כוללת, לכל הפחות, את כל הפונקציות המתוארות במסמך האמור ותפעל על-פי הקריטריונים החשבונאיים שהוא מגדיר.
 2. המערכת המוצעת על-ידי המציע עומדת בכל דרישות התקינה הרלבנטיות של משרד החינוך, ובכלל זה תקן אבטחת מידע וכן הדרישות המפורטות במסמך "תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר" שפורסם על ידי משרד החינוך, והיא כוללת, לכל הפחות, את כל הפונקציות המתוארות במסמך האמור ותפעל על-פי הקריטריונים החשבונאיים שהוא מגדיר.
 3. מציע אשר המערכת המוצעת על-ידו הינה מערכת הפועלת בענן.
 4. במהלך שלוש שנים מתוך חמש השנים האחרונות (2014-2018) המערכת המוצעת על-ידי המציע פעלה, מדי שנה, בלפחות 50 מוסדות חינוך, בשלוש רשויות מקומיות שונות. יש להמציא רשימת מוסדות ואנשי קשר בהן המערכת פועלת. חל שינוי בתנאי סף זה, הניסיון יהיה של המציע באספקת ותחזוקת מערכת.​
 5. מציע אשר הינו בעל הקניין וזכויות היוצרים בכל אחת מהתוכנות והמוצרים המוצעים על-ידו במסגרת המכרז, או בעל אישורים בתוקף מכל אחד מבעלי התוכנות והמוצרים המעידים כי הוא רשאי לשווק את התוכנות והמוצרים, בכל תקופת ההסכם במכרז זה, לרבות תקופות הארכת ההסכם. 
 6. מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 12.1 להלן.
 7. מציע אשר צירף להצעתו ערבות הגשה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14 להלן.
 8. מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
מציע המעוניין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע' והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לדואר אלקטרוני mihrazim@Holon.muni.il​ לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
 • המסמכים שעל המציע לצרף לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף מפורטים בסעיף 9 להלן.
 • למען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי על המציע לעמוד בדרישות המפורטות בסעיפים לעיל בעצמו ולא באמצעות אחר. 
 • למען הסר ספק, בכל מקום שמוזכר בו עובד בלשון זכר הכוונה היא גם לעובדת ולהפך. 
 • לא מילא מציע אחר איזה מתנאי הסף שנקבעו להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

מסמכי המכרז - רכוש העירייה 

 • מסמכי המכרז הנם רכושה של העירייה וקנינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת . 
 • מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

הבהרת מסמכי המכרז  

 • כל המסמכים המפורטים בסעיף 2 לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו. 
 • על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז. 
 • המציע רשאי לפנות בכתב למערך המכרזים בעיריית חולון בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז, וזאת לא יאוחר מיום 18.11.2019 שעה 12:00.  
 • את הפניות הנ"ל יש לשלוח בדוא"ל mihrazim@Holon.muni.il​ כמסמך word, בפורמט המצוין למטה, וכל זאת בציון שם הפונה וחברתו, דוא"ל ומספר הטלפון של הפונה. כל התשובות יינתנו בדוא"ל לכלל הפונים ולרוכשי המכרז. 
 • דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה להורדה.
 • ​תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. 
 • העירייה אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל תוקף. 
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

הצהרות המציע 

 • הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם המצורף למכרז על נספחיו ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם . 
 • כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 
 • אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו. 

צירוף מסמכים 

על מנת להוכיח עמידתו בכל תנאי הסף, יצרף כל מציע להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: 
 • אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו - 1976 וכן אישור מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור. 
 • מפרט של המערכת אותה מציע המציע לספק לעירייה, המבהיר כי המערכת המוצעת מקיימת באופן מלא את הדרישות המפורטות בנספח א' להסכם וכן הצהרת רו"ח בנוסח נספח ז' להסכם, מלאה וחתומה כנדרש, אליה יצורף אישור תקף מטעם משרד החינוך, באמצעות מנהל תקשוב ומערכות מידע של המשרד, המעיד על התאמת המערכת לתקינה הנדרשת על-ידי המשרד ובדבר האפשרות להפעיל את המערכת בבתי הספר. 
בנוסף, ביחס לכל אחד מהסעיפים המפורטים בנספח א' להסכם (מסמך התפוקות הנדרשות מהמערכת המוצעת), לרבות השירותים הנוספים שעל הספק לספק לעירייה, על המציע לפרט בהצעתו את אופן עמידתו בדרישות הסעיף ולצרף את כל המסמכים העשויים להעיד על עמידתו בדרישות כאמור. נתונים ומסמכים אלה ישמשו לשם קביעת הניקוד האיכותי של הצעת המציע.
 • מסמכים המעידים על ניסיונו של המציע, כנדרש בסעיף 5.1.4 לעיל, ובכלל זה המלצות מטעם שלוש (3) רשויות מקומיות שונות. על המאשר מטעם הרשות המקומית להזכיר במפורש ולאשר את כל הנדרש מהמציע.  
 • תצהיר חתום על-ידי מנכ"ל המציע ומאושר על-ידי עו"ד, המעיד על כך שהמערכת המוצעת על-ידי המציע הינה מערכת הפועלת בענן וכי המציע הינו בעל הקניין וזכויות היוצרים בכל אחת מהתוכנות והמוצרים המוצעים על-ידו במסגרת המכרז, או אישורים בתוקף מכל אחד מבעלי התוכנות והמוצרים כאמור, המעידים כי הוא רשאי לשווק את התוכנות והמוצרים הכלולים במכרז, בכל תקופת ההסכם במכרז זה, לרבות תקופות הארכת ההסכם, על-פי הנדרש בסעיפים 5.1.3 ו- 5.1.6  לעיל. 
 • הצהרה חתומה כדין בדבר אי מעורבות באירוע פלילי, בנוסח נספח ח' למסמכי המכרז, כנדרש בסעיף 5.1.9 לעיל.
 • באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 
 • קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע בלבד . 
 • ערבות בנקאית (ערבות הגשה), כמפורט בסעיף 14 להלן.
 • העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא שאל המציע אף שאלה, כאמור בסעיף 7 לעיל. 
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.​

רקע – מצב כיום

 • בעיר חולון קיימים 28 בתי ספר יסודיים, 8 בתי ספר על-יסודיים ו- 6 בתי ספר מהחינוך המיוחד אשר משתמשים במערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת של החברה לאוטומציה החדשה. ברצון העירייה לאפשר שימוש בתוכנה נשוא המכרז ב כ- 42 בתי ספר ברחבי העיר.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט בכמה בתי ספר להטמיע או לא להטמיע את המערכת נשוא המכרז, ולא תהיה למציע שום טענה בעניין.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, במהלך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, את מספר בתי הספר בעיר בהם יתאפשר שימוש במערכת. על המציע הזוכה לאפשר גישה למערכת בתי ספר חדשים שתפתח העירייה, ככל שתעשה כן, בסמוך לאחר קבלת בקשת העירייה כאמור ו/או מי מטעמה.

הצעת המציע 

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במערך מכרזים, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3 חדר 329, תמורת סך של 150 ₪ (אשר לא יוחזר) בימים א'-ה' (למעט יום ד') בין השעות 08:00-13:00. באותו מקום ניתן גם לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל.
 • מובהר, כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני ובכפוף להצגת קבלה, לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 
 • גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז (גם אם הגיש הצעה ללא רכישה) ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז
 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע במכרז בלבד.
 • הצעת המציע תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו.  
 • מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 • כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
 • על המציע להגיש הצעתו בשני העתקים זהים, על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"ב כמסמך ב' למסמכי המכרז, אליו יצורפו כל מסמכי המכרז. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו (למעט מסמך ח' – אישור קיום ביטוחים) . 
 • על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד, בצירוף חותמת התאגיד.
 • על המציע לצרף להצעתו את שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל. 
 • אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה. 
 • המציע יכלול בהצעתו את הפרקים הבאים: 
 1. רקע כללי על המציע, לרבות תחומי פעילות, מספר העובדים, לקוחות עיקריים וכד'.
 2. תיאור מקיף ופרטני של המערכת המוצעת על ידו. המציע יפרט וירחיב במסמך נלווה על כל תהליך, פונקציה או תת מערכת שכלולה במערכת המוצעת על-ידו ועונה לדרישות המכרז, וכן יפרט וירחיב במסמך נלווה אחר כל תהליך, פונקציה או תת מערכת שכלולה במערכת המוצעת על-ידו ויש לדעתו להקנות לה יתרון על מתחריו, אפילו אם התהליך או הפונקציה אינם נכללים ונדרשים במסמכי המכרז. 
 • שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים בעותק האחד לעומת העותק השני, יתוקנו הסכומים בהתאם להצעה הזולה יותר. 
 • מחיר ההצעה של המציע יכלול את כל השירותים, את כל החומרים ואת שאר ההתחייבויות שבחוזה. 
 • דמי השימוש החודשיים המוצעים עבור כל רישיון שימוש של משתמש לא יעלו על המחיר המירבי כמופיע בטופס הצעת המחיר (מסמך ב') ללא מע"מ. הצעה שדמי השימוש החודשיים שיוצעו במסגרתה יחרגו מהאמור בסעיף זה תפסל ולא תובא לדיון כלל.
 • אין העירייה מתחייבת לקבל איזה הצעה שהיא. 
 • את סכום ההצעה יש להגיש בשקלים חדשים. סכום ההצעה אינו כולל מע"מ. 
 • ההצעה תוגש על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף. 
 • הזוכה יהיה חייב להעניק את מלוא השירותים הכלולים בהצעה ולא יקבל כל פיצוי בעד מרכיבי שירותים שאת מחיריהם לא גילם או לקח בחשבון בתמורה המבוקשת על-ידו, או לא כלל בטעות, או השמיט באופן אחר מהצעתו. אם המציע יסרב להסכים לאמור לעיל, הצעתו תבוטל וערבותו לא תוחזר לו. 

תוקף ההצעה 

 • ​כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצרופותיה למשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש מהמציע להאריך את תוקף ההצעה ל- 90 יום נוספים והמציע חייב לעשות כן. 

ערבות בנקאית 

 • המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת העירייה, אוטונומית, חתומה ומבוילת כדין, וחייבת להיות על פי תנאיה ניתנת לגבייה לפי פניה חד צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה. הערבות תהא בנוסח המצורף כמסמך ה' - נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז למסמכי המכרז, בסך של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים שקלים בלבד).  
 • הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 2.3.2019 העירייה רשאית לבקש את הארכת תוקף הערבות הבנקאית למשך תקופה נוספת של עד 90 יום והמציע יהיה חייב לעשות כן, על חשבונו.  
 • הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, למעט כשיר שני שערבותו תוחזר לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז. 
 • הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית כנדרש או שנוסח הערבות לא יהיה זהה לחלוטין לנוסח מסמך ה' – תפסל על הסף לא תידון כלל. 
 • ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ובלבד:
 1. כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא. 
 2. כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. 
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 5. כל אימת שהמציע שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך 14 ימים ממועד הכרזה על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

דרישת פרטים מהמציע 

 • העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות, כתנאי להתקשרות עמו, והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים וכן לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו. 
 • העירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחות המציע, לרבות אלה שלא צוינו על-ידו, לקבלת מידע והמלצות אודותיו. במסגרת הצעתם. 
 • העירייה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן, בהתאם לדרישות המכרז, כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף של המכרז. דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שייקבע בה.  

החלטות העירייה 

 • העירייה תהא רשאית לבטל את המכרז, כולו או חלקו, ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על ידה. החליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו. 

קביעת ההצעה הזוכה 

קביעת ההצעה הזוכה תתבצע בהתאם לאמור במסמך ז' למסמכי המכרז. 
 • על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המציע ממזמין שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם לא טוב עם המציע, תוכל העירייה לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.
 • עסק הנמצא בשליטת אישה - המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף 2ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב -  1992, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על-ידי רואה חשבון. במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה הנמוכה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.
 • במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות (למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 16.4 לעיל) תהא רשאית ועדת המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז (או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור) -  כללי ההגרלה יועברו למציעים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה.
 • אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.בתנאים, ללא חובת הנמקה. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

חובת הזוכה במכרז 

 • זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם - מסמך ג', ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין, בצירוף כל נספחי ההסכם חתומים, וכן אישור על קיום ביטוחים, בנוסח נספח ה' בלבד, כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח מטעמו, וזאת תוך 7 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 
 • המציע יהיה חייב להמציא לעירייה במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיו מכוח המכרז, בנוסח נספח ג' - נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע, למסמכי המכרז. 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיפים 17.1 ו- 17.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. מראש. 
 • כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 17.1 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. משתתפים המעוניינים לממש את זכות העיון שלהם יוכלו לעשות כן באמצעות פנייה לעירייה.המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. משתתפים המעוניינים לממש את זכות העיון שלהם יוכלו לעשות כן באמצעות פנייה לעירייה.
 • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.  
 • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.
 • אין באמור בסעיף 17.3 לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה, עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 
 • לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו. 

הגשת ההצעות ומועדים 

 • את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 59/2018". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 3, חדר 329 עד ליום 2.12.2019 בשעה 12:00.
 • את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. 
 • לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל. 
 • בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לאספקת השירותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת העירייה לשלם עבור אספקת השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.
 2. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 3. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

עלות מסמכי המכרז

​150 ש"ח.

קובץ מצורף

הערות

 • חל שינוי בתנאי סף 5.1.4-הניסיון יהיה של המציע​​ באספקת ותחזוקת מערכת.
 • מועד הגשת הצעה למכרז השתנה והינו עד לתאריך 9.12.19 בשעה 12:00 .

  ​​

פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 18/11/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​

לפרטים נא לפנות ל-