מכרז לעריכת ביטוחי העירייה

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 85/2018
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​600 ש"ח.

תיאור המכרז

​​​​​לרכישת מכרז 85/2018 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​

כללי

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור עריכת ביטוחי העירייה (להלן: "השירותים"); בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

תנאים להשתתפות במכרז

 • רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בתנאים שלהלן:חברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה על​פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981.חברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה עלחברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף

1. חברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה עלפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף להצעתו העתק נאמן למקור של הרישיון.
סך ההון העצמי הקיים של המשתתף, המחושב על פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) התשנ"ח- 1998 (על תיקוניהן), או סך ההון העצמי הקיים של המשתתף המחושב על פי ההון העצמי ו/או ההון רובד 1 (הכולל את ההון העצמי רובד 1 נוסף), כהגדרתו בחוזר הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון מס' 9 -2017-1 מיום ה- 1 ביוני 2017, בדבר הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס סולוונסי 2, נכון לתאריך 31.12.2018 עולה על סך 200,000,000 ₪ (מאתיים מיליון ₪) וכן אין בדוחות הכספיים של המשתתף הערת עסק חי. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח / עו"ד, על פי הנוסח הרצ"ב (נספח ג')
או
2. בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה (להלן: "מורשה לוידס")
או 
3. סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים: 
א. אשר להם רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.
ב. אשר להם ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות.
ג. אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של 20 מיליון  ש"ח לפחות בתקופת 12 החדשים שקדמו להגשת ההצעה.
ובנוסף
4. צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 45,000₪.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח נספח א' המצ"ב בדיוק.
5. רכש את מסמכי המכרז בסך של 600₪.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המנויים בסעיפים 2.1.2 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 1. אסמכתאות על כך שהינו בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה.
 2. אישור מאת הסינדיקט המוביל (Leader) בלוידס אשר בשמו מוגשת ההצעה, לענפי הביטוח הרלוונטיים, כי ההצעה מאושרת על ידי הסינדיקט, וכן אישור מטעם הסינדיקט לעניין הגוף המוסמך בישראל לקבלת תביעות וכתבי בית דין בישראל (משרד עו"ד או גוף מוסמך אחר).
 3. הסינדיקט ו/או הסינדיקטים  שבשמם מוגשת ההצעה כאמור מדורגים A- ומעלה (A מינוס ומעלה) על פי דירוג S&P או A.M.BEST. 
 4. על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על דירוג האיכות שניתן לסינדיקט ו/או סינדיקטים בשמם מוגשת ההצעה כאמור, התקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המנויים בסעיפים 2.1.3 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 1. אישור מאת חברת הביטוח בשמה מוגשת ההצעה, כי הוא מורשה לייצגה וכי החברה מסכימה לתנאים המוצעים;
 2. צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז;
 3. אישור רואה חשבון או חברת הביטוח על היקף הפרמיות בביטוח אלמנטרי בתקופת 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה בהתאם לנוסח המצורף כנספח ו'.
 • מובהר ומודגש בזאת, כי סוכן ביטוח יהא רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד. הגיש הסוכן הצעות בשם יותר מחברה אחת, תפסול העירייה את כל ההצעות שהוגשו על ידי אותו סוכן.
 • חרף האמור לעיל, מורשה לוידס יהיה רשאי להגיש הצעה בשם סינדיקט לוידס בענפי הביטוח לגביהם  הינו בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, והצעה משלימה בשם חברת ביטוח בישראל, בהיותו סוכן ביטוח לגבי יתר ענפי הביטוח הכלולים במכרז. במקרה כאמור יהיה עליו להציג את כל האישורים הנדרשים הן ממורשה לוידס והן מסוכן ביטוח.
 • לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.​

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • על המציע לפרט הצעותיו בדבר שיעור הפרמיות (בפרט יפורטו שיעורי הפרמיות בביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים, כספים , שבר מכני, וציוד עיבוד נתונים), גובה הפרמיות, הדמים, ההנחות והחזר העמלות בקשר עם כל אחד מן הביטוחים הנזכרים במכרז (שעור וסכום).
 • ההצעה תוגש על בסיס תשלום הפרמיות במזומן. מזומן יחשב 6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מתום החודש בו יכנס הבטוח לתוקף.
 • הפרמיות תחושבנה בשנית על ידי הרשות, על בסיס פרמיה שנתית במזומן, בהתאם לנתונים שיפורטו על ידי המציע וחישוב זה יהיה הקובע לצורך השוואת ההצעות.
 • המכרז כולל ביטוחים אופציונאליים (סעיף 14 בתוכן העניינים), הפרמיה עבור ביטוחים אילו אינה נכללת בחישוב הפרמיה לצורך קביעת הזוכה במכרז. אולם הרשות רשאית להחליט על עריכת חלק מהביטוחים הנ"ל או כולם על פי הפרמיות המוצעות לפי שיקול דעתה.
 • על המציע ליתן הצעה ביחס לכל הביטוחים הנכללים במפרט בפרק ה"פוליסות לשקלול". לא נתן הצעה ביחס לאיזה מהביטוחים, תיפסל הצעתו על הסף.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. ​

אישורים ומסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע.
 • העתק הקבלה המעיד, כי המציע שילם לעירייה בגין רכישת מסמכי המכרז.
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 2 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח נספח ז'.
 • תצהיר העדר אודות קרבה בנוסח נספח ד'.
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 3. אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 45,000₪ ובתוקף עד ליום 25.2.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כנספח א' בדיוק.מובהר כי: 
מובהר כי:
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז. 

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

אופן הגשת ההצעה:

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 25.11.2019 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה ג', בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • אין לבצע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו). תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  600 ₪ במשרדי העירייה ברח' ויצמן 58 בחולון, במערך מכרזים, קומה ג', חדר 329 בימים א'-ה' (למעט יום ד') בין השעות 08:30-13:00. ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל.
 • מובהר, כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני ובכפוף להצגת קבלה, לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה.
 • מובהר, כי סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני לכתובת mihrazim@Holon.muni.il  עד ליום 12.11.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה.
 • שאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ WORD  ותהיינה ערוכות באופן הבא: קובץ שאלות הבהרה להורדה.
 • על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 7.1 דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. ​

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע לא יעשה שימוש במסמכי פניה זאת כולם או מקצתם שלא לצורך הגשת הצעתו, ומתחייב לשמור על סודיות פרטי הפנייה.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 

בחינת ההצעות

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: 
 1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – שלב בדיקת הצעת המחיר. הפרמיות תחושבנה בשנית על ידי הרשות, על בסיס פרמיה שנתית במזומן, בהתאם לנתונים שיפורטו על ידי המציע וחישוב זה יהיה הקובע לצורך השוואת ההצעות. במקרה של הצעות זהות תכריע העירייה בהצעות על פי ניסיון קודם עם המציעים ובהעדר ניסיון כזה על פי הגרלה.
 • ​מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות לממליצים לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. 
 • לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה תהיה רשאית לערוך את הביטוחים כולם או את חלקם בלבד, הכל כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא   גם לאחר פתיחת ההצעות. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות:

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למשתתפים. 
 • בהודעה לזוכה יצוין מועד אשר עד אליו, יהיה על הזוכה במכרז להמציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 10.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 10.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. למעט לכשיר השני- ערבותו תוחזר לאחר חתימת הסכם עם הזוכה.
 • היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין ועל פי מכרז זה, לרבות זכותה לחלט את ערבות המכרז.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 
 1. כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 
 2. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 3. הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה יש בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את עבודות האחזקה,  במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 יום ממועד הטלתו/ם.
 4. מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 60 יום ממועד המינוי.
 5. במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 
 • בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז שמסר הזוכה במכרז (או את ערבות המכרז המוארכת, לפי העניין). כמו כן תהיה העירייה רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה, וזאת לפי שיקול דעתה. זוכה במכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בשל כך.​

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתו לדחות כל מועד הקבוע במכרז. הודעה בדבר דחיית המועד תימסר לכל רוכשי המכרז.
 • מובהר בזאת, כי המזמין לא יהיה מחויב להזמין את השירותים כולם או חלקם, בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמציעים מוותרים בזאת על כל זכות מוקנית לאספקת שירותים בכמות ו/או בסכום מינימום כלשהם.
 • אין בבקשה זו בכדי לחייב את המזמין באיזה אופן שהוא; אין בהגשת הצעה מטעם המציע בכדי לקשור את המזמין בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
 • באם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.
פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 12/11/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 • במענה לשאלות הבהרה למכרז,בתשובה שניתנה לשאלה מס' 7  נפלה טעות. התשובה הנכונה היא, כי אין חובה להגיש הצעה אינדיקטיבית לביטוחים המפורטים בפרק "פוליסות אופציאונליות שאינן בשקלול הפרמיות".​
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים הפניקס חברה לביטוח בע"מ
החלטה מיום 02/01/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים להמלצות ועדת מכרזים-לחץ כאן.
קבצים מצורפים

מכרז לעריכת ביטוחי העירייה

מספר מכרז:85/2018
תאריך אחרון להגשה:25/11/2019 12:00

תיאור

​​​​​לרכישת מכרז 85/2018 באמצעות כרטיס אשראי, לחץ כאן.​

כללי

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור עריכת ביטוחי העירייה (להלן: "השירותים"); בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

תנאים להשתתפות במכרז

 • רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בתנאים שלהלן:חברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה על​פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981.חברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה עלחברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף

1. חברות ביטוח ישראליות שברשותן רישיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה עלפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף להצעתו העתק נאמן למקור של הרישיון.
סך ההון העצמי הקיים של המשתתף, המחושב על פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) התשנ"ח- 1998 (על תיקוניהן), או סך ההון העצמי הקיים של המשתתף המחושב על פי ההון העצמי ו/או ההון רובד 1 (הכולל את ההון העצמי רובד 1 נוסף), כהגדרתו בחוזר הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון מס' 9 -2017-1 מיום ה- 1 ביוני 2017, בדבר הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס סולוונסי 2, נכון לתאריך 31.12.2018 עולה על סך 200,000,000 ₪ (מאתיים מיליון ₪) וכן אין בדוחות הכספיים של המשתתף הערת עסק חי. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח / עו"ד, על פי הנוסח הרצ"ב (נספח ג')
או
2. בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה (להלן: "מורשה לוידס")
או 
3. סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים: 
א. אשר להם רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.
ב. אשר להם ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות.
ג. אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של 20 מיליון  ש"ח לפחות בתקופת 12 החדשים שקדמו להגשת ההצעה.
ובנוסף
4. צירף להצעתו ערבות מקור בסך של 45,000₪.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח נספח א' המצ"ב בדיוק.
5. רכש את מסמכי המכרז בסך של 600₪.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המנויים בסעיפים 2.1.2 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 1. אסמכתאות על כך שהינו בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה.
 2. אישור מאת הסינדיקט המוביל (Leader) בלוידס אשר בשמו מוגשת ההצעה, לענפי הביטוח הרלוונטיים, כי ההצעה מאושרת על ידי הסינדיקט, וכן אישור מטעם הסינדיקט לעניין הגוף המוסמך בישראל לקבלת תביעות וכתבי בית דין בישראל (משרד עו"ד או גוף מוסמך אחר).
 3. הסינדיקט ו/או הסינדיקטים  שבשמם מוגשת ההצעה כאמור מדורגים A- ומעלה (A מינוס ומעלה) על פי דירוג S&P או A.M.BEST. 
 4. על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על דירוג האיכות שניתן לסינדיקט ו/או סינדיקטים בשמם מוגשת ההצעה כאמור, התקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המנויים בסעיפים 2.1.3 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 1. אישור מאת חברת הביטוח בשמה מוגשת ההצעה, כי הוא מורשה לייצגה וכי החברה מסכימה לתנאים המוצעים;
 2. צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז;
 3. אישור רואה חשבון או חברת הביטוח על היקף הפרמיות בביטוח אלמנטרי בתקופת 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה בהתאם לנוסח המצורף כנספח ו'.
 • מובהר ומודגש בזאת, כי סוכן ביטוח יהא רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד. הגיש הסוכן הצעות בשם יותר מחברה אחת, תפסול העירייה את כל ההצעות שהוגשו על ידי אותו סוכן.
 • חרף האמור לעיל, מורשה לוידס יהיה רשאי להגיש הצעה בשם סינדיקט לוידס בענפי הביטוח לגביהם  הינו בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, והצעה משלימה בשם חברת ביטוח בישראל, בהיותו סוכן ביטוח לגבי יתר ענפי הביטוח הכלולים במכרז. במקרה כאמור יהיה עליו להציג את כל האישורים הנדרשים הן ממורשה לוידס והן מסוכן ביטוח.
 • לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.​

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • על המציע לפרט הצעותיו בדבר שיעור הפרמיות (בפרט יפורטו שיעורי הפרמיות בביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים, כספים , שבר מכני, וציוד עיבוד נתונים), גובה הפרמיות, הדמים, ההנחות והחזר העמלות בקשר עם כל אחד מן הביטוחים הנזכרים במכרז (שעור וסכום).
 • ההצעה תוגש על בסיס תשלום הפרמיות במזומן. מזומן יחשב 6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מתום החודש בו יכנס הבטוח לתוקף.
 • הפרמיות תחושבנה בשנית על ידי הרשות, על בסיס פרמיה שנתית במזומן, בהתאם לנתונים שיפורטו על ידי המציע וחישוב זה יהיה הקובע לצורך השוואת ההצעות.
 • המכרז כולל ביטוחים אופציונאליים (סעיף 14 בתוכן העניינים), הפרמיה עבור ביטוחים אילו אינה נכללת בחישוב הפרמיה לצורך קביעת הזוכה במכרז. אולם הרשות רשאית להחליט על עריכת חלק מהביטוחים הנ"ל או כולם על פי הפרמיות המוצעות לפי שיקול דעתה.
 • על המציע ליתן הצעה ביחס לכל הביטוחים הנכללים במפרט בפרק ה"פוליסות לשקלול". לא נתן הצעה ביחס לאיזה מהביטוחים, תיפסל הצעתו על הסף.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. ​

אישורים ומסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע.
 • העתק הקבלה המעיד, כי המציע שילם לעירייה בגין רכישת מסמכי המכרז.
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 2 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח נספח ז'.
 • תצהיר העדר אודות קרבה בנוסח נספח ד'.
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 3. אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 45,000₪ ובתוקף עד ליום 25.2.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כנספח א' בדיוק.מובהר כי: 
מובהר כי:
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז. 

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

אופן הגשת ההצעה:

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 25.11.2019 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329, קומה ג', בבניין העירייה, רח' וייצמן 58, חולון.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 • אין לבצע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו). תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.ע"י העירייה וכפי שנמסר למציעים. 
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  600 ₪ במשרדי העירייה ברח' ויצמן 58 בחולון, במערך מכרזים, קומה ג', חדר 329 בימים א'-ה' (למעט יום ד') בין השעות 08:30-13:00. ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל.
 • מובהר, כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני ובכפוף להצגת קבלה, לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה.
 • מובהר, כי סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני לכתובת mihrazim@Holon.muni.il  עד ליום 12.11.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה.
 • שאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ WORD  ותהיינה ערוכות באופן הבא: קובץ שאלות הבהרה להורדה.
 • על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 7.1 דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. ​

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.
 • המציע לא יעשה שימוש במסמכי פניה זאת כולם או מקצתם שלא לצורך הגשת הצעתו, ומתחייב לשמור על סודיות פרטי הפנייה.
 • המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 

בחינת ההצעות

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: 
 1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – שלב בדיקת הצעת המחיר. הפרמיות תחושבנה בשנית על ידי הרשות, על בסיס פרמיה שנתית במזומן, בהתאם לנתונים שיפורטו על ידי המציע וחישוב זה יהיה הקובע לצורך השוואת ההצעות. במקרה של הצעות זהות תכריע העירייה בהצעות על פי ניסיון קודם עם המציעים ובהעדר ניסיון כזה על פי הגרלה.
 • ​מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות לממליצים לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. 
 • לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה תהיה רשאית לערוך את הביטוחים כולם או את חלקם בלבד, הכל כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא   גם לאחר פתיחת ההצעות. 
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות:

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למשתתפים. 
 • בהודעה לזוכה יצוין מועד אשר עד אליו, יהיה על הזוכה במכרז להמציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 10.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 10.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. למעט לכשיר השני- ערבותו תוחזר לאחר חתימת הסכם עם הזוכה.
 • היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין ועל פי מכרז זה, לרבות זכותה לחלט את ערבות המכרז.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 
 1. כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 
 2. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 3. הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה יש בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את עבודות האחזקה,  במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 יום ממועד הטלתו/ם.
 4. מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 60 יום ממועד המינוי.
 5. במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 
 • בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז שמסר הזוכה במכרז (או את ערבות המכרז המוארכת, לפי העניין). כמו כן תהיה העירייה רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה, וזאת לפי שיקול דעתה. זוכה במכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בשל כך.​

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתו לדחות כל מועד הקבוע במכרז. הודעה בדבר דחיית המועד תימסר לכל רוכשי המכרז.
 • מובהר בזאת, כי המזמין לא יהיה מחויב להזמין את השירותים כולם או חלקם, בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמציעים מוותרים בזאת על כל זכות מוקנית לאספקת שירותים בכמות ו/או בסכום מינימום כלשהם.
 • אין בבקשה זו בכדי לחייב את המזמין באיזה אופן שהוא; אין בהגשת הצעה מטעם המציע בכדי לקשור את המזמין בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
 • באם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.

עלות מסמכי המכרז

​600 ש"ח.

קובץ מצורף

הערות

 • במענה לשאלות הבהרה למכרז,בתשובה שניתנה לשאלה מס' 7  נפלה טעות. התשובה הנכונה היא, כי אין חובה להגיש הצעה אינדיקטיבית לביטוחים המפורטים בפרק "פוליסות אופציאונליות שאינן בשקלול הפרמיות".​

פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 12/11/19 בשעה 12:00 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-