מתן שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים ברחבי העיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 8/2019
תאריך אחרון להגשה 06/02/2020 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​350 ש"ח.

תיאור המכרז

​​​​​​​לרכישת מכרז 8/2019 באמצעות כרטיס אשראי-נא ללחוץ על קישור זה.​

כללי

 • ​עיריית חולון (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים ברחבי העיר חולון - הכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו.​​

פרטים כלליים

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.​
 • כל אחד מהזוכים במכרז יעניק לעירייה שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים ברחבי העיר חולון באזור אחד מבין שלושה אזורים שיוגדרו על ידי העירייה. מובהר, כי העירייה תהיה רשאית במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את הגדרת איזורי הפיקוח במהלך תקופת ההתקשרות. 
 • מובהר, כי העירייה תהיה רשאית להרחיב את ההתקשרות מכח המכרז למפקח נוסף שיפקח על אזור רביעי שיוגדר על ידי העירייה. במקרה בו תבחר העירייה להרחיב את ההתקשרות, יוענקו שירותי המפקח הנוסף על ידי המציע שהציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר. לא יוכל מציע זה להעניק שירותים של מפקח נוסף, תפנה העירייה למציע הבא אחריו וכך הלאה. הוספה של מפקח נוסף מעבר לכך תהיה בהתאם להוראות תקנות העיריות (מכרזים).
 • הגורם המפקח יהיה כפוף למנהל אגף גנים ונוף או מי מטעמו ובמסגרת השירותים אותם יעניק, יהיה אחראי על קיום קשר יומיומי שוטף עם קבלן הגינון ו/או נציגו ויבצע ביקורת על עבודת הקבלן, לרבות העברת הנחיות לקבלן במידת הצורך. המפקח יהיה בעל ניידות ובעל רשיון רכב לטובת סיורים שוטפים בשטחי האחזקה.
 • כמו כן, יעביר הגורם המפקח לקבלן הגינון תוכנית עבודה שבועית הנוגעת לעבודות חריגות וחד פעמיות אותן יש לבצע, לדוגמא: החלפת פרחי עונה, מילוי צמחים וכיו"ב. בנוסף, יעביר הגורם המפקח למנהל אגף גנים ונוף דוח חודשי בנוגע לעבודת קבלן הגינון.
 • השירותים יוענקו בימים א'-ה' בשעות 7:00-15:30 ובימי ו' בשעות 7:00-12:00. במידת הצורך, יוענקו השירותים גם מעבר לשעות אלה וישולם תעריף קבוע ומוסכם של 85 ₪ לשעת עבודה.
 • הפיקוח יתבצע, בין היתר, באמצעות אפליקציה ייעודית לבקרה על קבלני אחזקה אותה תבחר העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המפקח ישא בעלויות דמי השימוש החודשי באפליקציה ומובהר, כי העלות החודשית לא תעלה על 100 ₪.
 • הזוכים במכרז מתחייבים, כי לא יועסקו על ידם, לצורך ביצוע העבודות, עובדים זרים וזאת בין במישרין ובין בעקיפין. 
 • תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים, כאשר לעיריית זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, או חלק מכך, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 5 שנים. שלושת החודשים הראשונים להתקשרות יהיו תקופת ניסיון כמפורט בהסכם. 

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מי שעומד במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן:
 • מי שהוא בעל ניסיון וותק של שנתיים, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות (2015-2019) במתן שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים;
"ניסיון" לענין מכרז זה פירושו מציע יחיד בעל הניסיון הדרוש, או במקרה בו המציע הינו חברה או שותפות רשומה או תאגיד אחר, ניסיון כאמור לעיל של הגורם במציע אשר יעניק בפועל את השירותים.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את  מסמך א(1) ויצרף המלצות מגורמים להם סיפק את המוצרים
 • הנדסאי נוף הרשום בפנקס ההנדסאים או בעל השכלה של אגרונום.​
במקרה בו המציע הינו חברה או שותפות רשומה או תאגיד אחר, יהיה הגורם במציע אשר יעניק בפועל את השירותים בעל הרישיון או ההשכלה הדרושים
יש לצרף אישור על רישום בפנקס ההנדסאים או אישור על השכלה מתאימה.
 • צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000₪ כמפורט בסעיף 5.9 להלן.
יש לצרף ערבות בנקאית מקור בהתאם לדרישת סעיף 5.9 להלן.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 350 ₪ כמפורט בסעיף 6.1  להלן.
יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קרבה משפחתית לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העירייה.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר היעדר קרבה בנוסח המצורף כמסמך א'(4).
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    ​
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il​  לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • ההצעה תהא באמצעות נספח ב(1). 
 • כל מסמכי המכרז ימולאו בעט בלבד, לרבות המחירים בטופס הצעת המציע.
 • מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. ​

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: ​​

 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או ממפקח מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בדבר עמידה בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, בנוסח מסמך א(4) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 3. אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב) או במסמך נפרד).
 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה- מסמך ב' או בטופס נפרד). 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך 20,000₪ ובתוקף עד ליום 2.5.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כנספח א(3) בדיוק.
מובהר כי: 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.​
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך א(1). משתתף שהוכרז כשיר שני, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בבניין עיריית חולון, בתיבת המכרזים בחדר 329, קומה 3, רח' ויצמן 58 חולון, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 8/2019" בלבד, עד ליום 2.2.2020 בשעה 12:00. מועד ההגשה נדחה- ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 6.2.2020 בשעה 12:00.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור, לא תיפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים, מהמועד האחרון להגשת הצעות להשתתפות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.​

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במערך המכרזים, בניין העירייה רח' ויצמן 58 חולון, קומה 3, חדר 329 בימים  א'-ה' (למעט יום ד') בין השעות 13:00-08:30, תמורת סך של 350₪ (שלא יוחזרו). מובהר, כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני ובכפוף להצגת קבלה, לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה. כמו כן, ניתן לקבל העתק של המכרז בקובץ PDF.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים

 • עד יום 19.1.2020, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה, באמצעות דוא"ל: mihrazim@Holon.muni.il​  שאלות הבהרה בכתב בפורמט להלן בקובץ word בלבד. קובץ שאלות הבהרה לדוגמא- להורדה​, מובהר, כי לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה. 
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה או בדוא"ל,  לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. ​

בדיקת ההצעות 

 • הצעות המשתתפים תיבחנה בשני שלבים כמפורט להלן: 
 1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תיבחן הצעתו על פי אחוז ההנחה שהציע, כמפורט בהצעת המחיר, מסמך ב(1).
 • ככלל, הזוכים יהיו שלושת המציעים אשר הציעו את אחוזי ההנחה הגבוהים ביותר.  האזורים יחולקו בין הזוכים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה. במקרה בו יהיו רק 2 הצעות כשרות, יזכה המציע אשר הציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר בפיקוח על שני איזורים. במקרה בו יהיו מספר הצעות בעלות אחוז הנחה זהה, יבחר הזוכה על פי ניסיון קודם שיש לעירייה איתו, אם קיים ניסיון כזה, ואם לא קיים, על פי הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליהם של מי מהזוכים במכרז במקרה ולא ייחתם הסכם עם הזוכה או תבוטל זכייתו או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע. 
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה, אך אינה חייבת, לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב העומד לרשות העירייה. כמו כן תהיה העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למשתתף כל דרישה - כספית ו/או אחרת - מהעירייה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפוסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את הצעתו.
 • למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.
 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. 

הודעה על הזכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב. 
 • המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להעביר לעירייה תוך שבעה (7) ימים את ביטוחיו בהתאם להוראות ההסכם. 
 • מציע אשר הצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב והערבות הבנקאית שהוצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז תוחזר אליו. ערבותו של הכשיר השני תוחזר לו רק לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את ביצוע השירותים מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לשירותים.
 2. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 3. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

הוראות כלליות

 • התברר לעירייה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי העירייה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית העירייה לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה – לבטל את הזכייה.
 • מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים על פי כל דין, מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים, ושלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין מראש בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת, מה הם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם על ידי מציעים אחרים במכרז עלול, לדעתו, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וינמק זאת. 
 • ועדת המכרזים תקיים דיון בבקשת המציע ותהיה רשאית לקבל, לא לקבל, או לקבל באופן חלקי את הבקשה. הוועדה תנמק את החלטתה ותודיע על כך למציע.
 • הוועדה לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, אם אינה מנומקת ו/או אם בוצע סימון גורף של ההצעה כולה.
 • מציע שלא יציין דבר בהצעתו, תראה זאת העירייה כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי.
 • מובהר, כי המציע מסכים, כי החלקים, הנתונים והמסמכים שהוא מבקש למנוע גילויים בפני מציעים אחרים באם יזכה, לא יהיו גלויים בפניו באם לא יזכה ויבקש עיון בהצעה הזוכה. 
 • מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של העירייה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
 • סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 19/1/2020 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 • ​​​​​מועד הגשת הצעה למכרז נדחה- ניתן להגיש הצעה עד לתאריך 6.2.2020 בשעה 12:00.

זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים ד.ב.ש פיקוח תכנון וניהול בע"מ- שני אזורי פיקוח, קבוצת ורד יעוץ ופיקוח בע"מ- אזור פיקוח אחד.
החלטה מיום 24/02/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים להמלצות ועדת מכרזים-לחץ כאן.
קבצים מצורפים

מתן שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים ברחבי העיר חולון

מספר מכרז:8/2019
תאריך אחרון להגשה:06/02/2020 12:00

תיאור

​​​​​​​לרכישת מכרז 8/2019 באמצעות כרטיס אשראי-נא ללחוץ על קישור זה.​

כללי

 • ​עיריית חולון (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים ברחבי העיר חולון - הכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו.​​

פרטים כלליים

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.​
 • כל אחד מהזוכים במכרז יעניק לעירייה שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים ברחבי העיר חולון באזור אחד מבין שלושה אזורים שיוגדרו על ידי העירייה. מובהר, כי העירייה תהיה רשאית במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את הגדרת איזורי הפיקוח במהלך תקופת ההתקשרות. 
 • מובהר, כי העירייה תהיה רשאית להרחיב את ההתקשרות מכח המכרז למפקח נוסף שיפקח על אזור רביעי שיוגדר על ידי העירייה. במקרה בו תבחר העירייה להרחיב את ההתקשרות, יוענקו שירותי המפקח הנוסף על ידי המציע שהציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר. לא יוכל מציע זה להעניק שירותים של מפקח נוסף, תפנה העירייה למציע הבא אחריו וכך הלאה. הוספה של מפקח נוסף מעבר לכך תהיה בהתאם להוראות תקנות העיריות (מכרזים).
 • הגורם המפקח יהיה כפוף למנהל אגף גנים ונוף או מי מטעמו ובמסגרת השירותים אותם יעניק, יהיה אחראי על קיום קשר יומיומי שוטף עם קבלן הגינון ו/או נציגו ויבצע ביקורת על עבודת הקבלן, לרבות העברת הנחיות לקבלן במידת הצורך. המפקח יהיה בעל ניידות ובעל רשיון רכב לטובת סיורים שוטפים בשטחי האחזקה.
 • כמו כן, יעביר הגורם המפקח לקבלן הגינון תוכנית עבודה שבועית הנוגעת לעבודות חריגות וחד פעמיות אותן יש לבצע, לדוגמא: החלפת פרחי עונה, מילוי צמחים וכיו"ב. בנוסף, יעביר הגורם המפקח למנהל אגף גנים ונוף דוח חודשי בנוגע לעבודת קבלן הגינון.
 • השירותים יוענקו בימים א'-ה' בשעות 7:00-15:30 ובימי ו' בשעות 7:00-12:00. במידת הצורך, יוענקו השירותים גם מעבר לשעות אלה וישולם תעריף קבוע ומוסכם של 85 ₪ לשעת עבודה.
 • הפיקוח יתבצע, בין היתר, באמצעות אפליקציה ייעודית לבקרה על קבלני אחזקה אותה תבחר העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המפקח ישא בעלויות דמי השימוש החודשי באפליקציה ומובהר, כי העלות החודשית לא תעלה על 100 ₪.
 • הזוכים במכרז מתחייבים, כי לא יועסקו על ידם, לצורך ביצוע העבודות, עובדים זרים וזאת בין במישרין ובין בעקיפין. 
 • תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים, כאשר לעיריית זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, או חלק מכך, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 5 שנים. שלושת החודשים הראשונים להתקשרות יהיו תקופת ניסיון כמפורט בהסכם. 

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מי שעומד במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן:
 • מי שהוא בעל ניסיון וותק של שנתיים, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות (2015-2019) במתן שירותי פיקוח על קבלני אחזקת גנים ושטחים ירוקים;
"ניסיון" לענין מכרז זה פירושו מציע יחיד בעל הניסיון הדרוש, או במקרה בו המציע הינו חברה או שותפות רשומה או תאגיד אחר, ניסיון כאמור לעיל של הגורם במציע אשר יעניק בפועל את השירותים.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את  מסמך א(1) ויצרף המלצות מגורמים להם סיפק את המוצרים
 • הנדסאי נוף הרשום בפנקס ההנדסאים או בעל השכלה של אגרונום.​
במקרה בו המציע הינו חברה או שותפות רשומה או תאגיד אחר, יהיה הגורם במציע אשר יעניק בפועל את השירותים בעל הרישיון או ההשכלה הדרושים
יש לצרף אישור על רישום בפנקס ההנדסאים או אישור על השכלה מתאימה.
 • צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000₪ כמפורט בסעיף 5.9 להלן.
יש לצרף ערבות בנקאית מקור בהתאם לדרישת סעיף 5.9 להלן.
 • רכש את מסמכי המכרז בסך של 350 ₪ כמפורט בסעיף 6.1  להלן.
יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קרבה משפחתית לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העירייה.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר היעדר קרבה בנוסח המצורף כמסמך א'(4).
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור.
לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    ​
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את נספח א'(1)

מציע המעונין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לכתובת: mihrazim@Holon.muni.il​  לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו. העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 • ההצעה תהא באמצעות נספח ב(1). 
 • כל מסמכי המכרז ימולאו בעט בלבד, לרבות המחירים בטופס הצעת המציע.
 • מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המשתתף תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש – יחתום המשתתף ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. ​

מסמכי ההצעה

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: ​​

 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או ממפקח מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בדבר עמידה בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, בנוסח מסמך א(4) המצורף להזמנה להציע הצעות. 
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.
 • ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 2. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 3. אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב) או במסמך נפרד).
 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה- מסמך ב' או בטופס נפרד). 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בסך 20,000₪ ובתוקף עד ליום 2.5.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כנספח א(3) בדיוק.
מובהר כי: 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.​
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך א(1). משתתף שהוכרז כשיר שני, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

אופן ומועד הגשת ההצעה

 • מעטפת המכרז תופקד בבניין עיריית חולון, בתיבת המכרזים בחדר 329, קומה 3, רח' ויצמן 58 חולון, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 8/2019" בלבד, עד ליום 2.2.2020 בשעה 12:00. מועד ההגשה נדחה- ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 6.2.2020 בשעה 12:00.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור, לא תיפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים, מהמועד האחרון להגשת הצעות להשתתפות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 • מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.​

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במערך המכרזים, בניין העירייה רח' ויצמן 58 חולון, קומה 3, חדר 329 בימים  א'-ה' (למעט יום ד') בין השעות 13:00-08:30, תמורת סך של 350₪ (שלא יוחזרו). מובהר, כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני ובכפוף להצגת קבלה, לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה. כמו כן, ניתן לקבל העתק של המכרז בקובץ PDF.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

הבהרות ושינויים

 • עד יום 19.1.2020, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה, באמצעות דוא"ל: mihrazim@Holon.muni.il​  שאלות הבהרה בכתב בפורמט להלן בקובץ word בלבד. קובץ שאלות הבהרה לדוגמא- להורדה​, מובהר, כי לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה. 
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה. 
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה או בדוא"ל,  לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. ​

בדיקת ההצעות 

 • הצעות המשתתפים תיבחנה בשני שלבים כמפורט להלן: 
 1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב' – משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תיבחן הצעתו על פי אחוז ההנחה שהציע, כמפורט בהצעת המחיר, מסמך ב(1).
 • ככלל, הזוכים יהיו שלושת המציעים אשר הציעו את אחוזי ההנחה הגבוהים ביותר.  האזורים יחולקו בין הזוכים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה. במקרה בו יהיו רק 2 הצעות כשרות, יזכה המציע אשר הציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר בפיקוח על שני איזורים. במקרה בו יהיו מספר הצעות בעלות אחוז הנחה זהה, יבחר הזוכה על פי ניסיון קודם שיש לעירייה איתו, אם קיים ניסיון כזה, ואם לא קיים, על פי הגרלה.
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליהם של מי מהזוכים במכרז במקרה ולא ייחתם הסכם עם הזוכה או תבוטל זכייתו או יבוטל החוזה עמו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע. 
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה, אך אינה חייבת, לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב העומד לרשות העירייה. כמו כן תהיה העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למשתתף כל דרישה - כספית ו/או אחרת - מהעירייה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפוסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את הצעתו.
 • למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.
 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. 

הודעה על הזכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב. 
 • המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להעביר לעירייה תוך שבעה (7) ימים את ביטוחיו בהתאם להוראות ההסכם. 
 • מציע אשר הצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב והערבות הבנקאית שהוצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז תוחזר אליו. ערבותו של הכשיר השני תוחזר לו רק לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה.
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את ביצוע השירותים מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

ביטול המכרז

 • העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 1. ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לשירותים.
 2. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 3. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 • החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

הוראות כלליות

 • התברר לעירייה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי העירייה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית העירייה לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה – לבטל את הזכייה.
 • מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים על פי כל דין, מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים, ושלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין מראש בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת, מה הם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם על ידי מציעים אחרים במכרז עלול, לדעתו, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וינמק זאת. 
 • ועדת המכרזים תקיים דיון בבקשת המציע ותהיה רשאית לקבל, לא לקבל, או לקבל באופן חלקי את הבקשה. הוועדה תנמק את החלטתה ותודיע על כך למציע.
 • הוועדה לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, אם אינה מנומקת ו/או אם בוצע סימון גורף של ההצעה כולה.
 • מציע שלא יציין דבר בהצעתו, תראה זאת העירייה כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי.
 • מובהר, כי המציע מסכים, כי החלקים, הנתונים והמסמכים שהוא מבקש למנוע גילויים בפני מציעים אחרים באם יזכה, לא יהיו גלויים בפניו באם לא יזכה ויבקש עיון בהצעה הזוכה. 
 • מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של העירייה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
 • סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

עלות מסמכי המכרז

​350 ש"ח.

קובץ מצורף

הערות

 • ​​​​​מועד הגשת הצעה למכרז נדחה- ניתן להגיש הצעה עד לתאריך 6.2.2020 בשעה 12:00.

פרטים נוספים

​שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 19/1/2020 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il

לפרטים נא לפנות ל-