מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של מתקני כושר בעיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 9/2019
תאריך אחרון להגשה 30/03/2020 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​350 ש"ח.

תיאור המכרז

​לרכישת מכרז 9/2019 באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ על קישור זה.​

כללי

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני כושר בעיר חולון (להלן: "השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

עיקרי ההתקשרות

 • ​הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה מסמכי המכרז. היתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • המציע הזוכה (להלן: "הזוכה") יבצע עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני כושר בעיר חולון, כמפורט במסמכי המכרז וכפי שיוזמן על ידי העירייה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • כמו כן, הזוכה יעניק אחריות למתקנים החדשים שיותקנו על ידו, ככל שיותקנו, וזאת לתקופה של 12 חודשים, בהתאם להוראות המכרז.
 • מובהר כי העירייה תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית אתרים מרשימת אתרים המפורטים בנספח ג'4 ולמציע הזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, ובכל מקרה לא יחול שינוי בהנחה שהוצעה על ידו במכרז. 
 • הזוכה יידרש לספק את כל כוח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור, לרבות במקרה בו יידרש ביצוע מספר עבודות במקביל במספר אתרים.
 • למרות האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מובהר כי העירייה איננה מתחייבת להיקף העבודות, אשר יוזמן מאת הזוכה והזמנות העבודה תבוצענה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, ובכלל כך העירייה איננה מתחייבת להזמין מאת הזוכה את כל העבודות שתידרשנה, מעת לעת, באספקה ו/או התקנה ו/או אחזקה של מתקני כושר בתחומי העירייה והיא תהיה חופשית ורשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין עבודות כאמור גם מקבלנים ו/או ספקים אחרים, ולא תהיינה לזוכה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף ההזמנות שימסרו לו בפועל, וכן בכל מקרה לא יחול כל שינוי שהוא בהנחה שהוצעה על ידי הזוכה במכרז.
 • מחירי היחידה הנקובים בהצעת המציע ובמחירונים (מסמך ג'1 ומסמך ג'2), בהתחשב בשיעור ההנחה שהוצע ע"י הזוכה, יחשבו ככוללים את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, לרבות כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות במפרט המיוחד, ולא ישתנו מכל סיבה שהיא.
 • יתר הוראות ההתקשרות, לרבות תקופת ההתקשרות ותנאי התשלום, הינן כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם, במפרט המיוחד.

תנאים להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בתנאים המצטברים שלהלן: 
 • למציע היקף הכנסות מאחזקת מתקני כושר עבור גופים ציבורים בסך של 250,000 ₪ (מאתיים וחמישים אלף ₪), לא כולל מע"מ, לפחות בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו- 2019.
לעניין סעיף זה "גופים ציבורים" משמע- רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, תאגידים שהוקמו על פי חוק, מוסדות להשכלה גבוהה. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו הצהרת המציע ואישור רואה חשבון (מקור) בנוסח המצ"ב כמסמך א'1. 
 • המציע בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה.
 • המציע בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1497 חלק 1 (מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה). 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה.
 • המציע בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 או שהמציע בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח 1968.
לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק מאושר כ- "נאמן למקור" ע"י עו"ד/רו"ח של רישיון העסק כאמור, וכן אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 9.3.2020) מאושר כ"נאמן למקור" מאת הרשות המקומית כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב כמסמך א'2 או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כמסמך א'2.
או 
העתק מאושר כ- "נאמן למקור" ע"י עו"ד/רו"ח של אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 9.3.2020) מאת הרשות המקומית על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח המצ"ב כמסמך א'3 או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כמסמך א'3. 
ככל שהאישור הוצא קודם ליום ה-9.3.2020, יש לצרף גם אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 9.3.2020) מאושר כ"נאמן למקור" מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב כמסמך א'4 או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כמסמך א'4. 
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 5.10 להלן. 
 • המציע רכש את מסמכי המכרז בסך של 350 ₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.
יש לצרף קבלה על שם המציע המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בעניין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור. לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או עובד של המציע ו/או מנהל במציע ו/או קבלן משנה של המציע;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד המציע ו/או המנהל במציע ו/או קבלן המשנה  של המציע לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו את מסמך א'5. 
מציע המעוניין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו באמצעות דואר אלקטרוני ל-mihrazim@holon.muni.il​.  העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע במכרז בלבד.
 • המציע יציין בהצעתו (מסמך ב') את שיעור ההנחה (באחוזים) המוצע על ידו לעומת המחירים הנקובים במסמך ב' ובמחירונים- נספח ג'1 ונספח ג'2 למסמך ג'. מובהר כי המציעים רשאים להציע שיעורי הנחה שונים למרכיבי הצעת המחיר, כמפורט במסמך ב', אולם כל שיעור הנחה יחול על כל הפריטים שבאותו מרכיב רלוונטי (ולא ניתן להציע הנחה שונה לפריטים שונים באותו מרכיב).
עוד מובהר, למען הסר ספק, כי לא ניתן להציע תוספת. מציע אשר יציע תוספת, תיפסל הצעתו על הסף. 
על המציע להשלים הצעה לכל אחת מ- 3 הרכיבים המפורטים במסמך ב'. מציע שלא ישלים הצעה לאיזה מבין הרכיבים האמורים – הצעתו תיפסל ! 
 • כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. 
 • בנספח ג'4 למסמך ג', מפורטת רשימה של האתרים מתקני הכושר הקיימים בשטח השיפוט של העיר חולון, נכון למועד עריכתו של המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה להוסיף או לגרוע מרשימה זו. מובהר כי אין ברשימה האמורה בכדי לחייב העירייה וכל הנתונים המפורטים שם הינם הערכה בלבד ולצורך אינפורמציה כללית בלבד וללא כל התחייבות באשר להיקף העבודה שיימסר בפועל למציע הזוכה, על המציע לבדוק בעצמו את הכמויות ואת המצב בשטח טרם הגשת הצעתו.
 • מחירי ההצעה הנם כוללים ומוחלטים, ומהווים תמורה נאותה והוגנת עבור כלל העבודות שהזוכה יבצע. למען הסר כל ספק, מוצהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מהכלל, הכרוכות ו/או הנובעות מביצוע השירותים, לרבות עלויות שכר, הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות, ביטוחים, חומרים, ציוד, כלים וכד'. הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה שהציע עבור העבודות ולא תעמודנה לו טענות או דרישות כלשהן ביחס לתמורה. 
 • מודגש בזה, כי המחירים המוצעים אינם כוללים מע"מ.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המציע תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש - יחתום המציע ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המציע לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בו כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 5 להלן. 

אישורים ומסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בדבר עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח מסמך א'6. 
 • תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעות במכרז, בנוסח מסמך א'7.
 • הצהרת מורשה חתימה של המציע בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה/חבר מועצה, בנוסח מסמך א'8.
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של מציע המדווח בתיק איחוד - יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע.
 • ככל שהמציע הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המציע בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 2. אישור עו"ד המאשר כי המציע הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה מסמך ב' או בטופס נפרד). 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המציע במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 20,000 ₪ ובתוקף עד ליום 30.6.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א'9 בדיוק.
יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.
מובהר כי: 
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המציע.
וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.
וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות 
הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך ב'.
 • ​קבלה על רכישת מסמכי המכרז, כאמור בסעיף 7.1 להלן.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

​אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו על ידי העירייה בכתב (ככל שנשלחו) כשהם חתומים על ידי המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, בלבד עד ליום שני ה- 30.3.2020 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, בבניין העירייה, רח' ויצמן 58, חולון. יש לרשום על גבי המעטפה "מכרז 9/2019" בלבד.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המציע לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 ימים נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 •   מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים.
 • ההצעה תוגש לאחר שהושלמו בה כל הנתונים הנדרשים להשלמה. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה ו/או עודכן על ידה וכפי שנמסר למציעים.
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל מציע המגיש הצעה בהליך ייחשב כמי שהצהיר שערך את כל הבדיקות הנדרשות לטעמו ובכלל לצורך הגשת הצעתו, וכמי שברשותו נמצאים כל מסמכי ההליך והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש, בחן או מכיר את האתרים בהם אמורות העבודות להתבצע ומתחייב לספק את השירותים עפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה. 
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 3 חדר 329, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00 (למעט יום ד' בו אין קבלת קהל), תמורת סך של 350 ₪ (שלא יוחזרו) וכן ניתן לשלם באתר האינטרנט של העירייה. מובהר כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.holon.muni.il ובכפוף להצגת קבלה לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה. ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל. ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

כנס מציעים, הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני לכתובת mihrazim@holon.muni.il בפורמט WORD, עד ליום שני ה- 16.3.2020 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה, לא תעניינה.   
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ולערוך את המסמך במבנה הבא: קובץ דוגמה לשאלות הבהרה-להורדה.
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: 
 1. ​שלב א': בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב': מציע שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תיבחן הצעתו על פי אחוזי ההנחה שהציע, בהתאם למשקולות ולהוצאה השנתית המשוערת, כמפורט בהצעת המחיר, מסמך ב'. מצורפת דוגמא לחישוב לצורך בחירת ההצעה הזוכה כמסמך ב'1. לעניין זה מובהר כי מסמך זה הינו דוגמא בלבד ואין בו בכדי לחייב את העירייה וכי אין להשלים את הצעת המחיר על גבי מסמך ב'1. 
 • ככלל, הזוכה במכרז יהיה זה שהמחיר המשוקלל שיתקבל מחישוב ההוצאה השנתית הכוללת הצפויה לעירייה על פי הצעת המחיר (בהתחשב במשקל כל רכיב, בהנחה שהוצעה ובהוצאה השנתית המשוערת), יהיה הנמוך היותר, כמפורט בדוגמא המצוינת במסמך הצעת המחיר. במקרה שיהיו מספר הצעות כשרות בעלות מחיר משוקלל זהה שהן הזולות ביותר, תקבע זהות הזוכה בהתאם לניסיון קודם שיש לעירייה עם המציעים ובהעדר ניסיון על פי הגרלה שתערך בין אותן ההצעות כאמור לבחירת ההצעה הזוכה במכרז, בכפוף לאמור בסעיפים 10.3 ו- 10.4 להלן.  
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות תמליץ הוועדה על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות העירייה וכן בכפוף להגשת תצהיר בעת ההגשה. 
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות (בין אלה שצוינו ע"י המציע ובין אחרים) לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה עם המחיר המשוקלל הזול ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למציעים. 
 • בהודעה לזוכה יצוין מועד אשר עד אליו, יהיה על הזוכה במכרז להמציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים. 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המציע במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המציעים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. מציע שיוכרז כ"כשיר שני" ערבותו תוחזר לו רק לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה.
 • היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין ועל פי מכרז זה, לרבות זכותה לחלט את ערבות המכרז.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 
 1. כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 
 2. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמציע לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 3. הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה יש בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את עבודות האחזקה,  במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 יום ממועד הטלתו/ם.
 4. מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 60 יום ממועד המינוי.
 5. במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 
 • בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז שמסר הזוכה במכרז (או את ערבות המכרז המוארכת, לפי העניין). כמו כן תהיה העירייה רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה, וזאת לפי שיקול דעתה. זוכה במכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בשל כך.

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמך ובין אם בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה, כאילו לא נכתבו וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה לדחות כל מועד הקבוע במכרז. הודעה בדבר דחיית המועד תימסר לכל רוכשי המכרז.
 • העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטולן המוחלט, וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה. בנוסף, העירייה תהא רשאית להגדיל את היקף העבודות בהתאם לקבוע בתקנות. 
 • אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה עם המחיר המשוקלל הזול ביותר או הצעה כלשהי.
 • מובהר בזאת, כי העיריה אינה מחוייבת להזמין את השירותים כולם או חלקם, בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמציעים מוותרים בזאת על כל זכות מוקנית לאספקת שירותים בכמות ו/או בסכום מינימום כלשהם.
 • אין בבקשה זו בכדי לחייב את העירייה באיזה אופן שהוא; אין בהגשת הצעה מטעם המציע בכדי לקשור את העירייה בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
 • באם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.
 • העירייה רשאית לבצע העבודות או חלק מהן באמצעות בעצמה ולא תהיה לזוכה כל טענה בנושא.
 • מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים על פי כל דין, מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים, ושלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין מראש בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת, מה הם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם על ידי מציעים אחרים במכרז עלול, לדעתו, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וינמק זאת. 
ועדת המכרזים תקיים דיון בבקשת המציע ותהיה רשאית לקבל, לא לקבל, או לקבל באופן חלקי את הבקשה. הוועדה תנמק את החלטתה ותודיע על כך למציע.
ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, אם אינה מנומקת ו/או אם בוצע סימון גורף של ההצעה כולה.
מציע שלא יציין דבר בהצעתו, תראה זאת העירייה כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי.
מובהר, כי המציע מסכים, כי החלקים, הנתונים והמסמכים שהוא מבקש למנוע גילויים בפני מציעים אחרים באם יזכה, לא יהיו גלויים בפניו באם לא יזכה ויבקש עיון בהצעה הזוכה.
פרטים נוספים
 • ​ביום שני ה- 9.3.2020 בשעה 12:00 ייערך מפגש מציעים למתן הבהרות למכרז, בבניין העירייה  ויצמן 58 חולון- משרדי אגף גנים ונוף- קומה 5 . מובהר כי הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה​.

 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 16.3.2020 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות

לאור מצב החירום שהוכרז במשק, להלן ההנחיות החדשות הנוגעות לאופן מילוי ההצעה במכרז:

 •  מציע אשר שילם באתר העירוני את דמי רכישת המכרז, יפנה למערך המכרזים בכתובת mihrazim@Holon.muni.il ויקבל את חוברת המכרז בפורמט PDF.
 •  על המציע להדפיס את החוברת ולמלא את הצעתו בחוברת המודפסת.
 • למען הסר ספק מובהר, כי מי שלא ישלם את דמי רכישת המכרז לא יהיה רשאי להגיש הצעה.
 • חתימת עו"ד על גבי המסמכים הדורשים חתימה כזו, תבוצע בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עוה"ד בדבר אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועצות חזותית. לנוחיותכם, מצ"ב ההחלטה.

http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgnf+PYwDemRYOtIhb4gX9LU1aBEtHWBhdzuuemKxgGnIG+fr+qxgXTuB2fQ55Vdw/dg=

 • ​לפי שעה, אין שינוי בהוראות הנוגעות למועד ודרך הגשת ההצעה. ככל שתקנות החירום יוסיפו לחול באופן אשר לא יאפשר הגשת הצעות, תשלח העירייה הודעה נוספת בעניין.

​מציעים שכבר אספו את חוברת המכרז רשאים למלא את הצעתם ע"ג חוברת המכרז.

קבצים מצורפים

מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של מתקני כושר בעיר חולון

מספר מכרז:9/2019
תאריך אחרון להגשה:30/03/2020 12:00

תיאור

​לרכישת מכרז 9/2019 באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ על קישור זה.​

כללי

עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני כושר בעיר חולון (להלן: "השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו (להלן: "המכרז").

עיקרי ההתקשרות

 • ​הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה מסמכי המכרז. היתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 • המציע הזוכה (להלן: "הזוכה") יבצע עבודות אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני כושר בעיר חולון, כמפורט במסמכי המכרז וכפי שיוזמן על ידי העירייה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • כמו כן, הזוכה יעניק אחריות למתקנים החדשים שיותקנו על ידו, ככל שיותקנו, וזאת לתקופה של 12 חודשים, בהתאם להוראות המכרז.
 • מובהר כי העירייה תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית אתרים מרשימת אתרים המפורטים בנספח ג'4 ולמציע הזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, ובכל מקרה לא יחול שינוי בהנחה שהוצעה על ידו במכרז. 
 • הזוכה יידרש לספק את כל כוח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור, לרבות במקרה בו יידרש ביצוע מספר עבודות במקביל במספר אתרים.
 • למרות האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מובהר כי העירייה איננה מתחייבת להיקף העבודות, אשר יוזמן מאת הזוכה והזמנות העבודה תבוצענה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, ובכלל כך העירייה איננה מתחייבת להזמין מאת הזוכה את כל העבודות שתידרשנה, מעת לעת, באספקה ו/או התקנה ו/או אחזקה של מתקני כושר בתחומי העירייה והיא תהיה חופשית ורשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין עבודות כאמור גם מקבלנים ו/או ספקים אחרים, ולא תהיינה לזוכה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף ההזמנות שימסרו לו בפועל, וכן בכל מקרה לא יחול כל שינוי שהוא בהנחה שהוצעה על ידי הזוכה במכרז.
 • מחירי היחידה הנקובים בהצעת המציע ובמחירונים (מסמך ג'1 ומסמך ג'2), בהתחשב בשיעור ההנחה שהוצע ע"י הזוכה, יחשבו ככוללים את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, לרבות כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות במפרט המיוחד, ולא ישתנו מכל סיבה שהיא.
 • יתר הוראות ההתקשרות, לרבות תקופת ההתקשרות ותנאי התשלום, הינן כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם, במפרט המיוחד.

תנאים להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בתנאים המצטברים שלהלן: 
 • למציע היקף הכנסות מאחזקת מתקני כושר עבור גופים ציבורים בסך של 250,000 ₪ (מאתיים וחמישים אלף ₪), לא כולל מע"מ, לפחות בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו- 2019.
לעניין סעיף זה "גופים ציבורים" משמע- רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, תאגידים שהוקמו על פי חוק, מוסדות להשכלה גבוהה. 
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו הצהרת המציע ואישור רואה חשבון (מקור) בנוסח המצ"ב כמסמך א'1. 
 • המציע בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה.
 • המציע בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1497 חלק 1 (מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה). 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה.
 • המציע בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 או שהמציע בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח 1968.
לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק מאושר כ- "נאמן למקור" ע"י עו"ד/רו"ח של רישיון העסק כאמור, וכן אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 9.3.2020) מאושר כ"נאמן למקור" מאת הרשות המקומית כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב כמסמך א'2 או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כמסמך א'2.
או 
העתק מאושר כ- "נאמן למקור" ע"י עו"ד/רו"ח של אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 9.3.2020) מאת הרשות המקומית על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח המצ"ב כמסמך א'3 או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כמסמך א'3. 
ככל שהאישור הוצא קודם ליום ה-9.3.2020, יש לצרף גם אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 9.3.2020) מאושר כ"נאמן למקור" מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב כמסמך א'4 או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כמסמך א'4. 
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 5.10 להלן. 
 • המציע רכש את מסמכי המכרז בסך של 350 ₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.
יש לצרף קבלה על שם המציע המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 • מובהר, כי לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, אשר היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בעניין/נושא/תחום שהיה באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, מציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד ו/או מנהל ו/או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע כאמור. לצרכי סעיף זה 'אירוע" ייחשב אירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 1. אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;
 2. האירוע נמצא תחת חקירה פלילית, או היה תחת חקירה פלילית;
 3. אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או עובד של המציע ו/או מנהל במציע ו/או קבלן משנה של המציע;
 4. לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד המציע ו/או המנהל במציע ו/או קבלן המשנה  של המציע לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל אמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המקובל בתחום.    
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו את מסמך א'5. 
מציע המעוניין להגיש הצעה, אשר היה לכאורה מעורב הוא בעצמו, מנהלו, עובדו או קבלן משנה מטעמו 'באירוע'  והסבור שיש מקום שהעירייה תשקול להתיר לו לגשת למכרז, על אף קיומו של האירוע האמור, יפנה לעירייה בכתב לא יאוחר משבעה ימים ממועד פרסום המכרז וינמק את בקשתו באמצעות דואר אלקטרוני ל-mihrazim@holon.muni.il​.  העירייה תמסור החלטתה לפונה בתוך שבעה ימים והחלטתה תהיה סופית.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

ההצעה

 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המציע"), כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע במכרז בלבד.
 • המציע יציין בהצעתו (מסמך ב') את שיעור ההנחה (באחוזים) המוצע על ידו לעומת המחירים הנקובים במסמך ב' ובמחירונים- נספח ג'1 ונספח ג'2 למסמך ג'. מובהר כי המציעים רשאים להציע שיעורי הנחה שונים למרכיבי הצעת המחיר, כמפורט במסמך ב', אולם כל שיעור הנחה יחול על כל הפריטים שבאותו מרכיב רלוונטי (ולא ניתן להציע הנחה שונה לפריטים שונים באותו מרכיב).
עוד מובהר, למען הסר ספק, כי לא ניתן להציע תוספת. מציע אשר יציע תוספת, תיפסל הצעתו על הסף. 
על המציע להשלים הצעה לכל אחת מ- 3 הרכיבים המפורטים במסמך ב'. מציע שלא ישלים הצעה לאיזה מבין הרכיבים האמורים – הצעתו תיפסל ! 
 • כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. 
 • בנספח ג'4 למסמך ג', מפורטת רשימה של האתרים מתקני הכושר הקיימים בשטח השיפוט של העיר חולון, נכון למועד עריכתו של המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה להוסיף או לגרוע מרשימה זו. מובהר כי אין ברשימה האמורה בכדי לחייב העירייה וכל הנתונים המפורטים שם הינם הערכה בלבד ולצורך אינפורמציה כללית בלבד וללא כל התחייבות באשר להיקף העבודה שיימסר בפועל למציע הזוכה, על המציע לבדוק בעצמו את הכמויות ואת המצב בשטח טרם הגשת הצעתו.
 • מחירי ההצעה הנם כוללים ומוחלטים, ומהווים תמורה נאותה והוגנת עבור כלל העבודות שהזוכה יבצע. למען הסר כל ספק, מוצהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מהכלל, הכרוכות ו/או הנובעות מביצוע השירותים, לרבות עלויות שכר, הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות, ביטוחים, חומרים, ציוד, כלים וכד'. הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה שהציע עבור העבודות ולא תעמודנה לו טענות או דרישות כלשהן ביחס לתמורה. 
 • מודגש בזה, כי המחירים המוצעים אינם כוללים מע"מ.
 • הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד. ערך המציע תיקון בהצעת המחיר שבכוונתו להגיש - יחתום המציע ליד התיקון בחתימה וחותמת.
 • על המציע לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. 
 • המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בו כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 5 להלן. 

אישורים ומסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : 
 • סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב (ככל שנשלחו), כשהם חתומים ע"י המציע. 
 • כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף.
 • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, דהיינו:
 1. אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 2. תצהיר בדבר עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח מסמך א'6. 
 • תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעות במכרז, בנוסח מסמך א'7.
 • הצהרת מורשה חתימה של המציע בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה/חבר מועצה, בנוסח מסמך א'8.
 • העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של מציע המדווח בתיק איחוד - יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 • אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע.
 • ככל שהמציע הינו תאגיד יצורפו גם:
 1. תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המציע בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 2. אישור עו"ד המאשר כי המציע הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).
 • הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה מסמך ב' או בטופס נפרד). 
 • ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המציע במכרז, לפקודת העירייה, בסך של 20,000 ₪ ובתוקף עד ליום 30.6.2020 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א'9 בדיוק.
יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.
מובהר כי: 
העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה). אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המציע.
וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.
וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 1. כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
 2. כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 3. כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 4. כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות 
הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסמך ב'.
 • ​קבלה על רכישת מסמכי המכרז, כאמור בסעיף 7.1 להלן.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

​אופן הגשת ההצעה

 • את ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו על ידי העירייה בכתב (ככל שנשלחו) כשהם חתומים על ידי המציע, יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, בלבד עד ליום שני ה- 30.3.2020 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים בחדר 329 קומה 3, בבניין העירייה, רח' ויצמן 58, חולון. יש לרשום על גבי המעטפה "מכרז 9/2019" בלבד.
 • לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המציע לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 ימים נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
 •   מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 • העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים.
 • ההצעה תוגש לאחר שהושלמו בה כל הנתונים הנדרשים להשלמה. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, (גם אם העירייה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה ו/או עודכן על ידה וכפי שנמסר למציעים.
 • המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. העירייה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו הושמטו.
 • כל מציע המגיש הצעה בהליך ייחשב כמי שהצהיר שערך את כל הבדיקות הנדרשות לטעמו ובכלל לצורך הגשת הצעתו, וכמי שברשותו נמצאים כל מסמכי ההליך והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש, בחן או מכיר את האתרים בהם אמורות העבודות להתבצע ומתחייב לספק את השירותים עפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה. 
 • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

רכישת חוברת המכרז והוצאות

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 3 חדר 329, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00 (למעט יום ד' בו אין קבלת קהל), תמורת סך של 350 ₪ (שלא יוחזרו) וכן ניתן לשלם באתר האינטרנט של העירייה. מובהר כי ניתן לשלם את הסך האמור באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.holon.muni.il ובכפוף להצגת קבלה לקבל את חוברת המכרז המקורית במערך המכרזים בכתובת האמורה. ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל. ניתן לעיין במכרז ללא תשלום וכן לקבל קובץ PDF  במייל. 
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. ​

כנס מציעים, הבהרות ושינויים 

 • שאלות הבהרה תוגשנה בדואר אלקטרוני לכתובת mihrazim@holon.muni.il בפורמט WORD, עד ליום שני ה- 16.3.2020 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה, לא תעניינה.   
 • על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ולערוך את המסמך במבנה הבא: קובץ דוגמה לשאלות הבהרה-להורדה.
 • על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.1 דלעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.
 • עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 • העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 

שמירת זכויות

 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 • העירייה תהא זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.

בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה

 • העירייה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: 
 1. ​שלב א': בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 2. שלב ב': מציע שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תיבחן הצעתו על פי אחוזי ההנחה שהציע, בהתאם למשקולות ולהוצאה השנתית המשוערת, כמפורט בהצעת המחיר, מסמך ב'. מצורפת דוגמא לחישוב לצורך בחירת ההצעה הזוכה כמסמך ב'1. לעניין זה מובהר כי מסמך זה הינו דוגמא בלבד ואין בו בכדי לחייב את העירייה וכי אין להשלים את הצעת המחיר על גבי מסמך ב'1. 
 • ככלל, הזוכה במכרז יהיה זה שהמחיר המשוקלל שיתקבל מחישוב ההוצאה השנתית הכוללת הצפויה לעירייה על פי הצעת המחיר (בהתחשב במשקל כל רכיב, בהנחה שהוצעה ובהוצאה השנתית המשוערת), יהיה הנמוך היותר, כמפורט בדוגמא המצוינת במסמך הצעת המחיר. במקרה שיהיו מספר הצעות כשרות בעלות מחיר משוקלל זהה שהן הזולות ביותר, תקבע זהות הזוכה בהתאם לניסיון קודם שיש לעירייה עם המציעים ובהעדר ניסיון על פי הגרלה שתערך בין אותן ההצעות כאמור לבחירת ההצעה הזוכה במכרז, בכפוף לאמור בסעיפים 10.3 ו- 10.4 להלן.  
 • מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 22(ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות") אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 • בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות תמליץ הוועדה על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות העירייה וכן בכפוף להגשת תצהיר בעת ההגשה. 
 • וועדת המכרזים תמליץ גם על "זוכה כשיר שני" אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה ותבוטל זכייתו ו/או יבוטל החוזה עמו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות (בין אלה שצוינו ע"י המציע ובין אחרים) לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 • העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
 • כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן תהיה העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 • מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה עם המחיר המשוקלל הזול ביותר או כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 • העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

הודעה על זכייה וההתקשרות

 • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למציעים. 
 • בהודעה לזוכה יצוין מועד אשר עד אליו, יהיה על הזוכה במכרז להמציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים. 
 • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המציע במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 
 • העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המציעים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז. מציע שיוכרז כ"כשיר שני" ערבותו תוחזר לו רק לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה.
 • היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין ועל פי מכרז זה, לרבות זכותה לחלט את ערבות המכרז.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 
 1. כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 
 2. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמציע לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
 3. הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה יש בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את עבודות האחזקה,  במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 30 יום ממועד הטלתו/ם.
 4. מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 60 יום ממועד המינוי.
 5. במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד - התברר לעירייה כי הועברה 25% מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 
 • בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות המכרז שמסר הזוכה במכרז (או את ערבות המכרז המוארכת, לפי העניין). כמו כן תהיה העירייה רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה, וזאת לפי שיקול דעתה. זוכה במכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בשל כך.

כללי

 • מודגש בזה כי במידה והמציע/הזוכה הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז והחוזה ובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהמציע/הזוכה היא תהא רשאית לגבותם מכל מרכיב מגורמי המציע/הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם ממרכיבי המציע/הזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על המציע/הזוכה עפ"י הוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון למילוי ההתחייבות ו/או גביית הכספים.
 • כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמך ובין אם בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה, כאילו לא נכתבו וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה לדחות כל מועד הקבוע במכרז. הודעה בדבר דחיית המועד תימסר לכל רוכשי המכרז.
 • העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטולן המוחלט, וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה. בנוסף, העירייה תהא רשאית להגדיל את היקף העבודות בהתאם לקבוע בתקנות. 
 • אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה עם המחיר המשוקלל הזול ביותר או הצעה כלשהי.
 • מובהר בזאת, כי העיריה אינה מחוייבת להזמין את השירותים כולם או חלקם, בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמציעים מוותרים בזאת על כל זכות מוקנית לאספקת שירותים בכמות ו/או בסכום מינימום כלשהם.
 • אין בבקשה זו בכדי לחייב את העירייה באיזה אופן שהוא; אין בהגשת הצעה מטעם המציע בכדי לקשור את העירייה בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
 • באם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.
 • העירייה רשאית לבצע העבודות או חלק מהן באמצעות בעצמה ולא תהיה לזוכה כל טענה בנושא.
 • מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים על פי כל דין, מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים, ושלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין מראש בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת, מה הם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם על ידי מציעים אחרים במכרז עלול, לדעתו, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי וינמק זאת. 
ועדת המכרזים תקיים דיון בבקשת המציע ותהיה רשאית לקבל, לא לקבל, או לקבל באופן חלקי את הבקשה. הוועדה תנמק את החלטתה ותודיע על כך למציע.
ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, אם אינה מנומקת ו/או אם בוצע סימון גורף של ההצעה כולה.
מציע שלא יציין דבר בהצעתו, תראה זאת העירייה כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי.
מובהר, כי המציע מסכים, כי החלקים, הנתונים והמסמכים שהוא מבקש למנוע גילויים בפני מציעים אחרים באם יזכה, לא יהיו גלויים בפניו באם לא יזכה ויבקש עיון בהצעה הזוכה.

עלות מסמכי המכרז

​350 ש"ח.

הערות

לאור מצב החירום שהוכרז במשק, להלן ההנחיות החדשות הנוגעות לאופן מילוי ההצעה במכרז:

 •  מציע אשר שילם באתר העירוני את דמי רכישת המכרז, יפנה למערך המכרזים בכתובת mihrazim@Holon.muni.il ויקבל את חוברת המכרז בפורמט PDF.
 •  על המציע להדפיס את החוברת ולמלא את הצעתו בחוברת המודפסת.
 • למען הסר ספק מובהר, כי מי שלא ישלם את דמי רכישת המכרז לא יהיה רשאי להגיש הצעה.
 • חתימת עו"ד על גבי המסמכים הדורשים חתימה כזו, תבוצע בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עוה"ד בדבר אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועצות חזותית. לנוחיותכם, מצ"ב ההחלטה.

http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgnf+PYwDemRYOtIhb4gX9LU1aBEtHWBhdzuuemKxgGnIG+fr+qxgXTuB2fQ55Vdw/dg=

 • ​לפי שעה, אין שינוי בהוראות הנוגעות למועד ודרך הגשת ההצעה. ככל שתקנות החירום יוסיפו לחול באופן אשר לא יאפשר הגשת הצעות, תשלח העירייה הודעה נוספת בעניין.

​מציעים שכבר אספו את חוברת המכרז רשאים למלא את הצעתם ע"ג חוברת המכרז.

פרטים נוספים

 • ​ביום שני ה- 9.3.2020 בשעה 12:00 ייערך מפגש מציעים למתן הבהרות למכרז, בבניין העירייה  ויצמן 58 חולון- משרדי אגף גנים ונוף- קומה 5 . מובהר כי הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה​.

 • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 16.3.2020 לכתובת האימייל mihrazim@Holon.muni.il​.

לפרטים נא לפנות ל-