קול קורא על כוונת עיריית חולון להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכת גלאי אש וכריזה.

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז 3/2020
תאריך אחרון להגשה 07/04/2020 12:00
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז

​0 ש"ח

תיאור המכרז

בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987 מבקשת עיריית חולון להתקשר עם חב' אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכת גלאי אש וכריזה מתוצרת חב' אפקון המצויה בבניין העירייה לתקופה של שלוש שנים.

חברות או יחידים בעלי יכולת וניסיון במתן שירותי תחזוקה למערכת מהסוג האמור, רשאים לפנות לעיריית חולון וזאת לא יאוחר מיום 7.4.2020 שעה 12:00.

לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, כתובת וטלפון וכן אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון במתן שירותי תחזוקה כאמור לעיל.​

פרטים נוספים

מועד אחרון להגשת פניות יום 7.4.2020 עד השעה 12:00

לפרטים נא לפנות ל-

mihrazim@Holon.muni.il

קובץ מצורף
הערות
 
קבצים מצורפים

קול קורא על כוונת עיריית חולון להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכת גלאי אש וכריזה.

מספר מכרז:3/2020
תאריך אחרון להגשה:07/04/2020 12:00

תיאור

בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987 מבקשת עיריית חולון להתקשר עם חב' אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכת גלאי אש וכריזה מתוצרת חב' אפקון המצויה בבניין העירייה לתקופה של שלוש שנים.

חברות או יחידים בעלי יכולת וניסיון במתן שירותי תחזוקה למערכת מהסוג האמור, רשאים לפנות לעיריית חולון וזאת לא יאוחר מיום 7.4.2020 שעה 12:00.

לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, כתובת וטלפון וכן אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון במתן שירותי תחזוקה כאמור לעיל.​

עלות מסמכי המכרז

​0 ש"ח

פרטים נוספים

מועד אחרון להגשת פניות יום 7.4.2020 עד השעה 12:00

לפרטים נא לפנות ל-

mihrazim@Holon.muni.il