הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום ניהול תיקים – עיריית חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז  
תאריך אחרון להגשה  
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז
 • ​בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 (להלן: "התקנות"), חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2017, עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מנהלי תיקים, העונים על כל הקריטריונים המפורטים בהמשך להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כאמור בתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "השירות").
 • על הפונים לעמוד בקריטריונים המצטברים הבאים:
 1. בעל/ת רישיון ייעוץ השקעות.  – יש לצרף לפניה העתק רישיון.
 2. מנהל השקעות ראשי בעל ותק של חמש שנים  (על פי מס' שנות בעלות רצופות ברשיון מנהל תיקים.  – יש לצרף לפניה קורות חיים.
 3. השכלה וניסיון של מנהל התיק המיועד- יש לצרף לפניה קורות חיים.
 4. דמי ניהול מקסימאליים של 0.1% לשנה.
 5. היקף תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים ע"י המציע בסך של  500 מיליון ₪ ומעלה.
 6. לפחות  10 תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים ע"י המציע בהיקף של  200 מיליון ₪  ומעלה.
 7. לפחות 5 תיקי השקעות של רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות מהתחום המוניציפאלי המנוהלים ע"י המציע (הכפופים לחוזר מנכ"ל משרד הפנים).

 • ​העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 • ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה,  מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם מנהל תיקים בהיקף כלשהו, ולמנהל התיקים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
 • למניעת ספקות יובהר, כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם מנהל תיקים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.
 • את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.holon.muni.il, תחת הלשונית "דרושים ומכרזים" (יש לגלול לתחתית העמוד וללחוץ על "בקשת הצטרפות למאגר יועצים" ושם למלא את נספחים א'-ג' וכן לצרף את המסמכים הדרושים).
 • לא קיימת הגבלת זמן על הגשת בקשה להצטרפות למאגר ואולם יצוין, כי בכוונת העירייה לפנות בהקדם למציעים בבקשה להצעת מחיר.
 • את הבקשה והמסמכים יש לשלוח לגב' עידית עמנואל לכתובת הדואר האלקטרוני: iditi@Holon.muni.il. לפרטים ניתן לפנות לטל' מספר: 03-5027121.
 • על הזמנה  זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.​
פרטים נוספים
 
לפרטים נא לפנות ל-
 
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום ניהול תיקים – עיריית חולון

תיאור

 • ​בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 (להלן: "התקנות"), חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2017, עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מנהלי תיקים, העונים על כל הקריטריונים המפורטים בהמשך להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כאמור בתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "השירות").
 • על הפונים לעמוד בקריטריונים המצטברים הבאים:
 1. בעל/ת רישיון ייעוץ השקעות.  – יש לצרף לפניה העתק רישיון.
 2. מנהל השקעות ראשי בעל ותק של חמש שנים  (על פי מס' שנות בעלות רצופות ברשיון מנהל תיקים.  – יש לצרף לפניה קורות חיים.
 3. השכלה וניסיון של מנהל התיק המיועד- יש לצרף לפניה קורות חיים.
 4. דמי ניהול מקסימאליים של 0.1% לשנה.
 5. היקף תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים ע"י המציע בסך של  500 מיליון ₪ ומעלה.
 6. לפחות  10 תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים ע"י המציע בהיקף של  200 מיליון ₪  ומעלה.
 7. לפחות 5 תיקי השקעות של רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברות עירוניות מהתחום המוניציפאלי המנוהלים ע"י המציע (הכפופים לחוזר מנכ"ל משרד הפנים).

 • ​העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 • ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה,  מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם מנהל תיקים בהיקף כלשהו, ולמנהל התיקים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
 • למניעת ספקות יובהר, כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם מנהל תיקים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.
 • את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.holon.muni.il, תחת הלשונית "דרושים ומכרזים" (יש לגלול לתחתית העמוד וללחוץ על "בקשת הצטרפות למאגר יועצים" ושם למלא את נספחים א'-ג' וכן לצרף את המסמכים הדרושים).
 • לא קיימת הגבלת זמן על הגשת בקשה להצטרפות למאגר ואולם יצוין, כי בכוונת העירייה לפנות בהקדם למציעים בבקשה להצעת מחיר.
 • את הבקשה והמסמכים יש לשלוח לגב' עידית עמנואל לכתובת הדואר האלקטרוני: iditi@Holon.muni.il. לפרטים ניתן לפנות לטל' מספר: 03-5027121.
 • על הזמנה  זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.​