קול קורא מס' 22/2020- להצטרפות למערך נאמני ניקיון ומחזור תושבי העיר חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז קול קורא 22/2020
תאריך אחרון להגשה  
סוג מכרז מכרזי רכש בינוי ושירותים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז
 • ​​​​​עיריית חולון, אגף שפ"ע, מחלקת מחזור (להלן: "העירייה") מקימים בימים אלו מערך של נאמני ניקיון ומחזור וזאת מתוך כוונה שנאמני ניקיון יהוו ה"עיניים" של כולנו בסביבה, ידווחו על מפגעים סביבתיים ומחזור ויהוו מופת ודוגמא לשמירה על הסביבה למען החברה. בעלי תעודת נאמן ניקיון רשאים, מתוקף הכשרתם וסמכותם על-פי "חוק שמירת הניקיון", לפעול נגד העוברים על החוק ולהגיש דוחות עבירה לאגף השפ"ע ולמוקד העירוני.
 • רשאים להגיש בקשה ולהצטרף למערך, מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
 1. ​​כל אזרח ואזרחית מעל גיל 16 ומעלה (יש לצרף צילום ת.ז).
 2. מגורים בעיר חולון (צילום ת.ז או חוזה שכירות).
 • ​על מנת להגיש בקשה להצטרפות למערך יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו צילום ת.ז ובמידת הצורך גם חוזה שכירות. קובץ בקשת הצטרפות למערך נאמני ניקיון ומחזור תושבי העיר חולון להורדה.
 • מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לפנות למגישי הבקשה כולם או חלקם ולבקשם להשלים מסמכים או מידע מסוימים.
 • לעירייה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי לא לצרף למערך מגיש בקשה במקרה בו לא השלים את כלל הפרטים הנדרשים או בכל מקרה אחר.
 • מגישי הבקשה אשר יעמדו בתנאים האמורים יוזמנו לקחת חלק בהליך הכשרה אשר בסופו יהיו זכאים לקבלת תעודת "נאמן ניקיון ומחזור".
 • ההכשרה תמשך כשעתיים ותעסוק בנושאים כגון חוק שמירת הניקיון, סמכויות, אכיפה, הנחיות לרישום דוחות, נהלים ועוד. למשתלמים תוענק תעודת "נאמן ניקיון" החתומה על ידי השר להגנת הסביבה (תינתן במעמד ראש העיר). 
 • ההכשרה אינה כרוכה בתשלום ומותנת ברישום מוקדם במשרדי האגף לשיפור פני העיר.
 • את הבקשות יש לשלוח לאגף השפ"ע/מח' מחזור בדואר אלקטרוני: yuvalw@holon.muni.il  לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם מר יובל וקס, מנהל מחלקת מחזור בטל':03-5027388.
 • מובהר כי ההצטרפות למערך אינה מוגבלת בזמן ואולם העירייה תהא רשאית להפסיקה בכל עת.
 • מובהר, כי ככל שיהיו פעילויות  ייעודיות כלשהן עבור מערך נאמני ניקיון ומחזור, תהיה רשאית העירייה לשלב רק חלק מחברי המערך על פי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי והמוחלט וכן יכול שביחס לאירועים ספציפיים תפורסם פניה נוספת ו/או קול קורא אחר.​
פרטים נוספים
 
לפרטים נא לפנות ל-

יובל וקס-מנהל מחלקת מחזור בטל':03-5027388. בדואר אלקטרוני: yuvalw@holon.muni.il 


קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

קול קורא מס' 22/2020- להצטרפות למערך נאמני ניקיון ומחזור תושבי העיר חולון

מספר מכרז:קול קורא 22/2020

תיאור

 • ​​​​​עיריית חולון, אגף שפ"ע, מחלקת מחזור (להלן: "העירייה") מקימים בימים אלו מערך של נאמני ניקיון ומחזור וזאת מתוך כוונה שנאמני ניקיון יהוו ה"עיניים" של כולנו בסביבה, ידווחו על מפגעים סביבתיים ומחזור ויהוו מופת ודוגמא לשמירה על הסביבה למען החברה. בעלי תעודת נאמן ניקיון רשאים, מתוקף הכשרתם וסמכותם על-פי "חוק שמירת הניקיון", לפעול נגד העוברים על החוק ולהגיש דוחות עבירה לאגף השפ"ע ולמוקד העירוני.
 • רשאים להגיש בקשה ולהצטרף למערך, מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
 1. ​​כל אזרח ואזרחית מעל גיל 16 ומעלה (יש לצרף צילום ת.ז).
 2. מגורים בעיר חולון (צילום ת.ז או חוזה שכירות).
 • ​על מנת להגיש בקשה להצטרפות למערך יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו צילום ת.ז ובמידת הצורך גם חוזה שכירות. קובץ בקשת הצטרפות למערך נאמני ניקיון ומחזור תושבי העיר חולון להורדה.
 • מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לפנות למגישי הבקשה כולם או חלקם ולבקשם להשלים מסמכים או מידע מסוימים.
 • לעירייה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי לא לצרף למערך מגיש בקשה במקרה בו לא השלים את כלל הפרטים הנדרשים או בכל מקרה אחר.
 • מגישי הבקשה אשר יעמדו בתנאים האמורים יוזמנו לקחת חלק בהליך הכשרה אשר בסופו יהיו זכאים לקבלת תעודת "נאמן ניקיון ומחזור".
 • ההכשרה תמשך כשעתיים ותעסוק בנושאים כגון חוק שמירת הניקיון, סמכויות, אכיפה, הנחיות לרישום דוחות, נהלים ועוד. למשתלמים תוענק תעודת "נאמן ניקיון" החתומה על ידי השר להגנת הסביבה (תינתן במעמד ראש העיר). 
 • ההכשרה אינה כרוכה בתשלום ומותנת ברישום מוקדם במשרדי האגף לשיפור פני העיר.
 • את הבקשות יש לשלוח לאגף השפ"ע/מח' מחזור בדואר אלקטרוני: yuvalw@holon.muni.il  לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם מר יובל וקס, מנהל מחלקת מחזור בטל':03-5027388.
 • מובהר כי ההצטרפות למערך אינה מוגבלת בזמן ואולם העירייה תהא רשאית להפסיקה בכל עת.
 • מובהר, כי ככל שיהיו פעילויות  ייעודיות כלשהן עבור מערך נאמני ניקיון ומחזור, תהיה רשאית העירייה לשלב רק חלק מחברי המערך על פי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי והמוחלט וכן יכול שביחס לאירועים ספציפיים תפורסם פניה נוספת ו/או קול קורא אחר.​

לפרטים נא לפנות ל-

יובל וקס-מנהל מחלקת מחזור בטל':03-5027388. בדואר אלקטרוני: yuvalw@holon.muni.il