פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך

פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך

תאריך פרסום:10/06/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך

על סדר היום

בקשת מנהל אגף ארגון מוסדות חינוך ובקרה במינהל החינוך, מר ארז אלי, להתקשרות למתן שרותי ניקיון במוסדות חינוך החל מתאריך 1/7/18, לפי מכרז של החברה למשק ולכלכלה שנ/23/2017.​

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. פניית מנהל אגף ארגון מוסדות חינוך ובקרה במינהל החינוך, מר ארז אלי, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור שרותי ניקיון במוסדות חינוך כמפורט לעיל.
 2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור מס' שנ/23/2017, לפי מר ארז אלי.
 3. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות השירותים נתנו ע"י החברה הכלכלית לחולון (חברת בת של העירייה), וכי לאור כך אין מכרז עירוני למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך או לפיקוח על ההליך. בעת בחינת החלופות – בין ניהול עירוני לבין הסתייעות בחברה למשק ולכלכלה – הובהר בפני חברי הועדה כי החברה למשק ולכלכלה יודעת לסייע בבניית כתבי הכמויות ומפרטי נוהל הצעת המחיר1 לבצע מעקב אחר אישור קיום הביטוחים והערבות של הקבלן; לוודא התאמה בהתאם להזמנות לביצוע בפועל; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; לבצע בדיקת עמידת הקבלן בתנאי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה החל על קבלני ניקיון ועל העירייה כמזמינת השירות; לבצע ביקורות שטח טלדווח בזמן אמת לעירייה על טיב ואיכות השירות; משכ"ל מתכללת פרויקטים ועבודות באופן מלא בשילוב מפקחים, ייעוץ מקצועי, ליווי משלב הרעיון והתכנון ועד לסיום הביצוע בשטח, מנהלי פרוייקט ובקרת על; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת. 
  מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור, ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:

 1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור, של החברה למשק ולכלכלה שנ/23/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
 2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
 4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור, בהתאם למפרטים ולדרישות שהעביר מנהל אגף ארגון מוסדות חינוך ובקרה במינהל החינוך, מר ארז אלי.
 5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.

יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר, חבר
יונת דיין, עו"ד, יועמ"ש, חברה

תאריך: 10.6.2018