פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תיפעולי לכלי רכב

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תיפעולי לכלי רכב

תאריך פרסום:14/08/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לשירותי ניהול ופיקוח רכבי ליסינג תפעולי.pdf

על סדר היום

בקשת מנהל מחלקת רכב, מינהל תפעול ומנהלה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי לכלי רכב ע"י החברה למשק ולכלכלה.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. פניית מנהל מחלקת רכב, מר יואב נר גאון, לחברי הועדה בו מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה בליסינג תפעולי לכלי רכב, לקבלת שירותים עבור קבלת רכב בליסינג.
 2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידי במסגרת מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב, לת/26/2018.
 3. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות אין מכרז עירוני לרכבי ליסינג והעירייה נעזרה כל העת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמת הפריטים בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה ותיאום מועד אספקתם; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם חברת הליסינג ככל שיתעוררו; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת והיכרות עם שוק רכבי הליסינג, מחירים ודגמים עדכניים למול מגבלות הרגולציה החלה על הרשויות המקומיות בתחום.
  מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לליסינג תפעולי לכלי רכב ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

   החלטה:

 1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לליסינג תפעולי לכלי רכב של החברה למשק ולכלכלה לת/26/2018, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זו יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
   
 2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
   
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייתחם עד למועד כאמור.
   
 4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל מחלקת הרכב, מר יואב נר גאון.
   
 5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.

         יוסי סילמן, מנכ"ל                               יצחק וידבסקי, גזבר                   יונת דיין, עו"ד, יועמ"ש