פרוטוקול ועדת השלושה עפ נוהל אישור חוזים משותפים לענין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק משטחי פעילות מים מתקני ספורט ריהוט רחובות וסככות

פרוטוקול ועדת השלושה עפ נוהל אישור חוזים משותפים לענין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק משטחי פעילות מים מתקני ספורט ריהוט רחובות וסככות

תאריך פרסום:08/11/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לענין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק משטחי פעילות מים מתקני ספורט ריהוט רחובות וסככות

על סדר היום

בקשת מנהל אגף גנים ונוף, מר אליאב חתוכה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח עבור אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות, ע"י החברה למשק ולכלכלה.

חברי הוועדה

 מר יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה – יו"ר

מר יצחק וידבסקי, גזבר העירייה – חבר

עו"ד יונת דיין, היועהמ"ש לעירייה – חברה

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. פניית מנהל אגף גנים ונוף, מר אליאב חתוכה, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור אספקה התקנה וכו' של מתקני משחק וכו' כמפורט לעיל.
 2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות מס' מש/33/2017, לפי מר אליאב חתוכה.
 3. ביום 31/7/2018 הועדה אשרה התקשרות עם החברה למשק ולכלכה לשרותי ניהול בלבד. כעת מבקש מנהל אגף גנים ונוף להרחיב השירותים גם לפיקוח. לדברי מנהל אגף גנים ונוף, מאחר והתעורר עומס בעבודות הפיקוח של האגף למול המשאב האנושי, ומאחר והוא בתהליכי עריכת מכרז עירוני, לשם ביצוע העבודות בפרק הזמן הקרוב (עד לזכיה במכרזים עירוניים) הוא נזקק גם לשירותי הפיקוח.
 4. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות אין מכרז עירוני לרכישה והתקנה של מתקני משחק, או לפיקוח על ההליך, והעירייה נעזרה כל העת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; משכ"ל מתכללת פרויקטים ועבודות באופן מלא בשילוב מפקחים, ייעוץ מקצועי, ליווי משלב הרעיון והתכנון ועד לסיום הביצוע בשטח, מנהלי פרוייקט ובקרת על; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.  
  מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות, ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.
  החלטה:
 1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות, של החברה למשק ולכלכלה מש/33/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  לכן הועדה מאשרת הרחבת ההתקשרות מול החברה למשק ולכלכלה גם לצרכי הפיקוח.
 2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן עבודות אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
 4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לעבודות אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל אגף גנים ונוף, מר אליאב חתוכה.
 5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.

יוסי סילמן, מנכ"ל יו"ר               

יצחק וידבסקי, גזבר  חבר        

יונת דיין, עו"ד, יועמ"ש חברה ​