פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי

תאריך פרסום:20/08/2019
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי​

על סדר היום

​בקשת סמנכ"ל תפעול ומנהלה, מר ארז אלי, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח עבור רכישת אבטחת מידע וגיבויים ע"י החברה למשק ולכלכלה

בוועדה עצמה בוצע תיקון נוסח ידני והמסמך החתום הוא המחייב.

חברי הוועדה:
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה

​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

  1. פניית סמנכ"ל תפעולה ומנהלה, מר ארז אלי, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור רכישת אבטחת מידע וגיבויים כמפורט לעיל.
  2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי מס' מח/6/2018 לפי מר ארז אלי.
  3. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות אין מכרז עירוני לרכישת אבטחת מידע וגיבויים או לפיקוח על ההליך, והעירייה נעזרה כל העת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו;וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת. בנוסף, לעירייה אין עובדים מומחים מן המניין בתחום זה והחב' למשק ולכלכלה נותנת ליווי מקצועי נדרש.
​מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת ל לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי של החברה למשק ולכלכלה מס' מח/6/2018, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.​
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן עבודות לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי ע"י הזוכים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי מס' מח/6/2018, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר סמנכ"ל תפעולה ומנהלה, מר ארז אלי.
  5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף ארבעה ימים מיום הפרסום על מנת שלא להשאיר העיריה ללא שירותי גיבויים ומחשוב ועקב סיום תוקף מכרז המסגרת ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הוועדה בכתב.
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך ארבעה ימים מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ על קישור זה.
  7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה