פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול בנושא עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב ויצמן

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול בנושא עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב ויצמן

תאריך פרסום:25/08/2019
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול בנושא עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב ויצמן

על סדר היום

בקשת מנהל אגף תשתיות, מר עמית חן, לאשר פניה לשירותי ניהול בנושא עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב ויצמן ע"י החברה למשק ולכלכלה.

חברי הוועדה:

יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר

אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר

יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה​

​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. פניית מנהל אגף תשתיות, מר עמית חן, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים בנושא עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב ויצמן כמפורט לעיל.בידיעת חברי הועדה כי קיים מכרז עירוני לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות. אולם לפי הסבר מר עמית חן, מדובר בפרויקט גדול הכולל דרישה של משרד הבריאות להנחת צינור עם ציפוי מיוחד שזו הפעם הראשונה להשתמש בו בעיר, מה שהוביל לתמחור שונה מהכלול במכרז העירוני, לצד חוסר היענות ודיווח על העדר פניות של הקבלנים במכרז העירוני לביצוע הפורייקט בלוח הזמנים הנדרש (זהו פרוייקט נדרש לפני ביצוע פוריקט הופיין), ולכן בקשתו אל ועדת השלושה והמצ"ב, לפנות אל החברה למשק וכלכלה לביצוע הפרויקט.
 2. בידיעת חברי הועדה כי קיים מכרז עירוני לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות. אולם לפי הסבר מר עמית חן, מדובר בפרויקט גדול הכולל דרישה של משרד הבריאות להנחת צינור עם ציפוי מיוחד שזו הפעם הראשונה להשתמש בו בעיר, מה שהוביל לתמחור שונה מהכלול במכרז העירוני, לצד חוסר היענות ודיווח על העדר פניות של הקבלנים במכרז העירוני לביצוע הפורייקט בלוח הזמנים הנדרש (זהו פרוייקט נדרש לפני ביצוע פוריקט הופיין), ולכן בקשתו אל ועדת השלושה והמצ"ב, לפנות אל החברה למשק וכלכלה לביצוע הפרויקט.
 3. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; משכ"ל מתכללת פרויקטים ועבודות באופן מלא בשילוב מפקחים, ייעוץ מקצועי, ליווי משלב הרעיון והתכנון ועד לסיום הביצוע בשטח, מנהלי פרוייקט ובקרת על; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.  
 4. לעירייה שי מפקח עצמאי לפרוייקט, שנשכר על ידי העיריה לפני כשלוש שנים, ומלווה את הפרוייקט עוד משלבי התכנון. על כן מבוקש לקבל שירותי ניהול בלבד מהחברה למשק ולכלכלה.​
מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.​

החלטה:

 1. לצורך ניהול של ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות של החברה למשק ולכלכלה מס' פת/25/2018, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
 2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול של מתן עבודות לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
 4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות מס' פת/25/2018, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל אגף תשתיות, מר עמית חן.
 5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ של הקישור המצורף.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.
 8. מאחר והצורך הוא אך בשירותי ניהול, התמורה שתשולם לחברה למשק ולכלכלה (בתיאום עימה לפי דברי מר עמית חן) היא של 4.5% בלבד.
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה