פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

תאריך פרסום:25/08/2019
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור

על סדר היום

​בקשת מר אבי מור, מנהל מערך תברואה, לאשר פניה  לשירותי ניהול ופיקוח עבור אספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור ע"י החברה למשק ולכלכלה.

חברי הוועדה:
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה

​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

  1. פניית מנהל מערך התברואה, מר אבי מור, בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור אספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור וכן מרוכזים יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס' פמ/35/2018, לפי מר אבי מור.
  2. בידיעת חברי הועדה כי בשנה האחרונה אין מכרז עירוני לאספקת כלי אצירה או לפיקוח על ההליך, והעירייה נעזרה במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה. בעת בחינת החלופות – בין ניהול עירוני לבין הסתייעות בחברה למשק ולכלכלה – הובהר בפני חברי הועדה כי החברה למשק ולכלכלה יודעת לסייע בבניית כתבי הכמויות ומפרטי נוהל הצעת המחיר; לבצע מעקב אחר אישור קיום הביטוחים והערבות של הקבלן; לוודא התאמה בהתאם להזמנות לביצוע בפועל; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; לבצע ביקורות שטח ולדווח בזמן אמת לעירייה על טיב ואיכות השירות; משכ"ל מתכללת פרויקטים ועבודות באופן מלא בשילוב מפקחים, ייעוץ מקצועי, ליווי משלב הרעיון והתכנון ועד לסיום הביצוע בשטח, מנהלי פרויקט ובקרת על; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.  
  3. הוסבר לחברי הועדה כי בימים אלה נמצא בשלבי סיום מכרז עירוני חדש לרכישת כלי אצירה ויש חוסר שלא יכול להמתין לסיום המכרז העירוני.
מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לאספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור, ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לאספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור של החברה למשק ולכלכלה מס' פמ/35/2018 יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל מערך התברואה מר אבי מור.
  5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il​ ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ של הקישור המצורף.
  7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה​