פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין מתן שירותי היסעים

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין מתן שירותי היסעים

תאריך פרסום:29/08/2019
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין מתן שירותי היסעים

על סדר היום

בקשת מנהלת מח' היסעים, גב' נועה איסטה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח עבור מתן שירותי היסעים ע"י החברה למשק ולכלכלה.​

חברי הוועדה:

יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר

אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר

יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה

​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:​

  1. פניית מנהלת מח' היסעים, גב' נועה איסטה, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותי היסעים כמפורט לעיל.
  2. ​מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים מס' הס/9/2019 לפי גב' נועה איסטה.
  3. בידיעת חברי הועדה כי בשנה האחרונה כ-40% מההיסעים העירוניים מבוצעים דרך מכרז עירוני והיתרה דרך מכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לאחר בחינת היקפים ומשיקולי מדיניות עירוניים. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת. 
מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:​

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים של החברה למשק ולכלכלה מס' הס/9/2019, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן עבודות לשירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים ע"י הזוכים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ​ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים מס' הס/9/2019, בהתאם למפרטים ולדרישות שתעביר מנהלת מח' היסעים, הגב' נועה איסטה.
  5. ​בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף ארבעה ימים, בשל מצוקת הזמן להשלים חתימת חוזה בתוקף מכרז המסגרת ואי השארת העירייה ללא שירותי היסעים לילדי העיר, מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il​ ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם ארבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.​
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך ארבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ על קישור זה.
  7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה