פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל

תאריך פרסום:29/08/2019
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל

על סדר היום

בקשת סמנכ"ל תשתיות, מר ערן דוד, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח עבור עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ע"י החברה למשק ולכלכלה.​

חברי הוועדה:
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה

​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. פניית סמנכ"ל תשתיות, מר ערן דוד, לחברי הועדה בו מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור הקמה ותחזוקה של מתקני חשמל.
 2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל מס' אמ/16/2018, לפי מר ערן דוד.
 3. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות אין מכרז עירוני לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל והעירייה נעזרה כל העת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה; וכי מכרז החלפת גופי תאורה ללד כולל פרק "טוטאל ריסק" אולם צריך להמשיך לתחזק עד לכניסת זוכה במכרז זה לתפקוד בעיר. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; משכ"ל מתכללת פרויקטים ועבודות באופן מלא בשילוב קבלנים, מפקחים, מנהלי פרויקטים ובקרת על; מדובר בניהול פרויקט בנושא חשמל ותאורה ונדרש מהנדס חשמל ולא מנהל פרויקט אזרח. כמעט ואין משרדי תכנון חשמל שמבצעים פיקוח ציוד; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.  
מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.​

החלטה:

 1. ​לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל של החברה למשק ולכלכלה אמ/16/2018, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
 2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול על מתן עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
 4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר סמנכ"ל תשתיות, מר ערן דוד.
 5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף ארבעה ימים, בשל מצוקת הזמן להשלים חתימת חוזה בתוקף מכרז המסגרת ואי השארת העירייה ללא שירותי תחזוקה למתקני חשמל בעיר . במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך ארבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ על קישור זה.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.​
 8. הדס חדד ביחד עם ערן דוד, יפנו לחברה למשק וכלכלה לעניין העמלה מולה בהתאם להפחתת שירותי פיקוח.
יוסי סילמן - מנכ"ל העירייה, יו"ר
אמנון ארץ קדושה - גזבר העירייה, חבר
יונת דיין, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה, חברה