פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין ליסינג תפעולי

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין ליסינג תפעולי

תאריך פרסום:07/10/2019
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לעניין ליסינג תפעולי

על סדר היום

​בקשת מנהל מח' רכב, מר יואב נר גאון, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח עבור מכרז ליסינג לכלי רכב תפעולי ע"י החברה למשק ולכלכלה.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. ​פניית מנהל מח' רכב, מר יואב נר גאון, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור ליסינג תפעולי לכלי רכב כמפורט לעיל.
 2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' לת/25/2019 לפי מר יואב נר גאון.
 3. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות אין מכרז עירוני לליסינג תפעולי לכלי רכב או לפיקוח על ההליך, והעירייה נעזרה כל העת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.
 4. מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לליסינג תפעולי לכלי רכב ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:

 1. ​לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לליסינג תפעולי לכלי רכב של החברה למשק ולכלכלה מס' לת/25/2019 יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
 2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח לליסינג תפעולי לכלי רכב ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
 4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לליסינג תפעולי לכלי רכב בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל מחלקת רכב, מר יואב נר גאון.
 5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, בדוא"ל: hadash@holon.muni.il ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ על הקישור.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה. ​

יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר

אמנון ארץ קדושה, גזבר, חבר

עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה