פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לתחזוקת מתקני משחק במוסדות חינוך

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לתחזוקת מתקני משחק במוסדות חינוך

תאריך פרסום:07/05/2020
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח לתחזוקת מתקני משחק במוסדות העירייה

על סדר היום

בקשת מנהל אגף מוסדות חינוך ובקרה, מר לודביק ורגה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח עבור תחזוקת מתקני משחק חודשית במוסדות חינוך ותיקון ונדליזם, ע"י החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) בע"מ שהינה חברת בת של החברה למשק ולכלכלה (להלן:"החברה לפיתוח משאבי אנוש").

​​​​​​​​​​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. פניית מנהל אגף מוסדות חינוך ובקרה, מר לודביק ורגה, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה לפיתוח משאבי אנוש, לקבלת שירותים עבור תחזוקת מתקני משחק במוסדות חינוך ותיקון ונדליזם ככל ויהיה עפ"י מחירון שנכלל בהצעת המחיר מטעם הזכיין.
 2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז מש/19/2018 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות, לפי מר לודביק ורגה.
 3. בידיעת חברי הועדה כי המכרז העירוני הסתיים ואין ביכולת העיריה להיערך כעת למכרז עירוני חדש. על כן פנתה העירייה לחברה לפיתוח משאבי אנוש לקיים עבורה פיקוח וניהול של התקשרות חלופית עם זכיין במכרז מסגרת מטעמה. לחברה לפיתוח משאבי אנוש ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים במקרה דנן ושירותיה כוללים ליווי של יועץ מקצועי, מהנדס בהכשרתו בעל ניסיון בתכנון ופיתוח מוצרים וחבר וועדה מקצועית וועדות מומחים במכון התקנים, החברה לפיתוח משאבי אנוש מפעילה מפקחי שטח מוסמכים הנמצאים ברשויות ובודקים את טיב האחזקה המתבצעת באתרים המתוחזקים, כמו כן כל קבלן מחויב לדווח על הבקרות המבוצעות על ידו בתוכנה ממוחשבת הכוללת איכון שטח ומאפשרת לראות את הסיור שבוצע באתר, מבצעת מעקב אחרי אישור קיום הביטוחים והערבות של הקבלן ונותני שירותים השייכים לפרויקט, מבצעת בקרה תקציבית בהתאם למסגרת הרשות ולהזמנות היוצאות מעת לעת ומודיעה לאנשי הקשר הרלוונטיים טרם ניצול המסגרת התקציבית, מלווה את הרשות המקומית בכל הקשור להיבטים המשפטיים הכרוכים בביצוע הפרויקט החל מניהול הצעות המחיר ועריכת החוזה, וכן בכל הקשור למערכת היחסים החוזית עם הקבלן/ספק לרבות מענה לפניות משפטיות, עריכת שימועים ככל שיידרש וסיוע בתגובות להליכים משפטיים שמתנהלים.
  מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת מש/19/2018 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות - ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה לפיתוח משאבי אנוש.

  ​החלטה:

 1.  לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת מס' מש/19/2018 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש לשם כך.
 2. להתקשר עם החברה לפיתוח משאבי אנוש לשירותי ניהול ופיקוח על תחזוקת מתקני המשחק במוסדות החינוך ותיקון ונדליזם במידה ויקרה, ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שנערכת עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
 4. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה לפיתוח משאבי אנוש. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה לפיתוח משאבי אנוש טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 5. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה לפיתוח משאבי אנוש לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ של הקישור המצורף: ​
 6. החלטה זו בתוקף לצרכי תחזוקת מתקני משחק במוסדות חינוך ותיקוני ונדליזם במידה ויהיו, בהתאם להצעות מחיר עפ"י מכרז המסגרת מש/19/2018 הנ"ל.

יוער, כי לאור העדר מנכ"ל בפועל בשלב זה, ובהתייעצות עם החברה למשק ולכלכלה, ראש העירייה מינה את גזבר העירייה לשמש בתפקיד יו"ר ועדת השלושה, ועל כן מ"מ הגזבר (מר דני פדר) משמש בתפ​​קיד גזבר.

אמנון ארץ קדושה, גזבר, יו"ר

דני פדר, סגן ומ"מ גזבר, חבר

עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה​​