סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת שעה), התש"ף-2020

סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת שעה), התש"ף-2020

תאריך פרסום:26/04/2020
קובץ מצורף:סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת השעה), התשף-2020.pdf

​​הבהרות:

  1. ​לאור המצב הנוכחי של איוש המשרות בעירייה, הגזבר משמש על תקן מנכ"ל, וסגן הגזבר שגם מהווה מ"מ גזבר בשוטף, משמש על תקן הגזבר, לצרכי ועדה לפי הוראת השעה הנדונה.
  2. לאור מצב החירום ועבודת העירייה במשמרות, כדי להקטין סיכוי להידבקות או הפצת הנגיף​​​​, חברי הועדה לא התכנסו יחד אלא העבירו ההחלטה בסבב מיילים כאשר כל חבר ועדה מוסר את אישורו.
א.בקשה להארכת התקשרות במכרזים הבאים למשך 3 חודשים:
  1. מכרז לביצוע עבודות טכניות.​​

הנימוק:

  1. פורסם מכרז חדש (15/2019) וההגשה נדחתה ל19.5.2020 מאחר וקודם לכן לא ניתן היה להגיש הצעות לאור מגבלת התנועה. מאחר והתתקשרות הנוכחית מסתיימת ב30.5.2020 מבוקש להאריך התקשרות קיימת ב-3 חודשים.
החלטת הועדה:
  1. לאור הנימוקים שהוצגו, הנובעים מקשיים אובייקטיבים נוכח תקופת החירום בה המדינה מצויה, וכפי שהביעה דעתה גם ועדת המכרזים העירונית, אנו מאשרים הארכת ההתקשרות במכרזים שבסעיף א' למשך 3 חודשים.
  2. מובהר, כי ההתקשרות תוארך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
  3. רכזת התקשרויות תדאג לפרסם החלטה זו באתר העירוני כנדרש בתקנות בתוך 5 ימי עבודה.
אמנון ארץ קדושה, מ"מ מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה-יו"ר

דני פדר-​מ"מ גזבר העירייה-חבר
​​
יונת דיין, היועצת המשפטית לעירייה-חברה​