פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – רכישת כלי אצירה

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – רכישת כלי אצירה

תאריך פרסום:22/02/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח רכישת כלי אצירה

על סדר היום

​בקשת מנהל מערך תברואה וסביבה, מר אבי מור, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח רכישת כלי אצירה ע"י החברה למשק ולכלכלה.


​​​​​פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – רכישת כלי אצירה

חברי הוועדה:

מר יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה – יו"ר
מר יצחק וידבסקי, גזבר העירייה – חבר
עו"ד יונת דיין, היועהמ"ש לעירייה – חברה

על סדר היום

בקשת מנהל מערך תברואה וסביבה, מר אבי מור, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח רכישת כלי אצירה ע"י החברה למשק ולכלכלה.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

  1. פניית מנהל מערך תברואה וסביבה, מר אבי מור, לחברי הועדה בו מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור רכישת כלי אצירה לפסולת ולמחזור.
  2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור, פמ/8/2017, לפי מר אבי מור.
  3. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות אין מכרז עירוני לרכישת מיכלי אצירה מסוג זה והעירייה נעזרה כל העת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמת הפריטים בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה ותיאום מועד אספקתם; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת, לרבות עמידה בתקנים מחייבים של מיכלי האצירה, בדיקת איכות וכמות המיכלים המגיעים למול הזמנת העירייה.

​מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לרכישת מיכלי אצירה ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור של החברה למשק ולכלכלה פמ/8/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זו יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי רכישת מיכלי אצירה ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייתחם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לרכישת מיכלי אצירה, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל מערך תברואה וסביבה, מר אבי מור.
  5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' זהבה ביטון, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' זהבה ביטון לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
  7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.​​​​
 
יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר, חבר
עו"ד יונת דיין, יועמ"ש,חברה
תאריך: 22.2.2018​