סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת שעה), התש"ף-2020

סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת שעה), התש"ף-2020

תאריך פרסום:26/04/2020
קובץ מצורף:סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת השעה), התשף2020.pdf

​​​הבהרות:

 1. ​לאור המצב הנוכחי של איוש המשרות בעירייה, הגזבר משמש על תקן מנכ"ל, וסגן הגזבר שגם מהווה מ"מ גזבר בשוטף, משמש על תקן הגזבר, לצרכי ועדה לפי הוראת השעה הנדונה.
 2. לאור מצב החירום ועבודת העירייה במשמרות, כדי להקטין סיכוי להידבקות או הפצת הנגיף​​​​, חברי הועדה לא התכנסו יחד אלא העבירו ההחלטה בסבב מיילים כאשר כל חבר ועדה מוסר את אישורו.
א.בקשה להארכת התקשרות במכרזים הבאים למשך 3 חודשים:
 1. ​מכרז 55/2019 שירותי פרסום מודעות דרושים, אבל, ומודעות משפטיות
 2. מכרז שירותי פרסום במסגרת חוק התכנון והבניה (אין מספר)
 3. מכרז הפעלת מועדון חברתי לנוער עם מוגבלות בחולון (אין מספר)
 4. מכרז הפעלת מועדון חברתי לעיוורים (אין מספר)
 5. מכרז אספקת מוצרי חשמל לתאורה (אין מספר)​

הנימוק:

 1. לגבי כל המכרזים אין אפשרות או לא ידוע אם תהיה אפשרות להגיש הצעות, שכן התקנות לשעות חירום הגבילו את האפשרות לצאת מהבית.
 2. בנוסף, מכרז הפעלת מועדון חברתי לנוער עם מוגבלות ומכרז הפעלת מועדון חברתי לעיוורים, דורש קבלת מידע מגורמים בעירייה שלא נמצאים, כמו מחלקת נכסים.
ב. בקשה להארכת התקשרות במכרזים הבאים למשך 12 חודשים:
 1. ​מכרז מערכת הנהלת חשבונות לבתי ספר (אין מספר)
 2. מכרז 27/2019 להפעלת בית ספר תיכון וישיבה תיכונית (בית ספר שמופעל היום על ידי בני עקיבא)
הנימוק:
 1. ​כאמור לעיל, לא ידוע אם תהיה אפשרות להגיש הצעות.
 2. באשר למכרז מערכת הנהלת חשבונות, ההתקשרות כיום היא עד אוגוסוט 2020, מתבקשת הארכה של 12 חודשים לאור העובדה שאם יהיה זוכה במכרז שאינו הספק הנוכחי, לא ניתן להטמיע את המערכת באמצע שנת לימודים ועל כן אין מנוס מהארכת ההתקשרות עד אוגוסט 2021.
 3. באשר למכרז הפעלת בתי ספר, קיימת החלטה של משרד החינוך והפנים על דחיית החובה לצאת למכרז לשנה נספת, קרי שנת הלימודים תשפ"ב.

החלטת הועדה:

 1. לאור הנימוקים שהוצגו, הנובעים מקשיים אובייקטיבים נוכח תקופת החירום בה המדינה מצויה, וכפי שהביעה דעתה גם ועדת המכרזים העירונית, אנו מאשרים הארכת ההתקשרות במכרזים שבסעיף א' למשך 3 חודשים והארכת ההתקשרות במכרז בסעיף ב' למשך 12 חודשים.
 2. מובהר, כי נוכח הטעמים שצוינו לעיל, לא ניתן להאריך את ההתקשרות לגבי מערכת הנהלת חשבונות בשלושה חודשים בלבד וזאת בשל אופי ההתקשרות, מאחר והארכה לתקופה קצרה יותר לא תאפשר פעילות רציפה של המערכת לאורך שנת הלימודים ולא תאפשר הטמעה של מערכת חדשה.
 3. בהמשך לכך מובהר, גם, כי לגבי מכרז הפעלת בית ספר תיכון וישיבה תיכונית, אף במקרה זה מטבע הדברים לא ניתן להאריך בשלושה חודשים בלבד ויש להאריך ב-12 חודשים.
 4. עוד מובהר, כי כל ההתקשרויות תוארכנה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
 5. רכזת התקשרויות תדאג לפרסם החלטה זו באתר העירוני כנדרש בתקנות בתוך 5 ימי עבודה.
אמנון ארץ קדושה, מ"מ מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה-יו"ר

דני פדר-​מ"מ גזבר העירייה-חבר
​​
יונת דיין, היועצת המשפטית לעירייה-חברה​​