סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש"ף-2020

סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש"ף-2020

תאריך פרסום:14/05/2020
קובץ מצורף:סיכום דיון הועדה להארכת התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים)(הוראת שעה), התשף-2020 מיום 14.5.2020.pdf

​​הבהרות:

  1. לאור המצב הנוכחי של איוש המשרות בעירייה, הגזבר משמש על תקן מנכ"ל, וסגן הגזבר שגם מהווה מ"מ גזבר בשוטף, משמש על תקן הגזבר, לצרכי ועדה לפי הוראת השעה הנדונה.

א.בקשה להארכת התקשרות במכרזים הבאים למשך 6 חודשים:

1. מכרז לביצוע עבודות אחזקה במבני ציבור.

ב. בקשה להארכת התקשרות במכרזים הבאים למשך 3 חודשים:

2. תיקון ואחזקה שוטפת של מתקני כלי אצירה עבודות מסגרות ופלסטיק.

ג. בקשה להארכת התקשרות במכרזים הבאים למשך 2 חודשים:

3. שירותי התקנה, אחזקה ותפעול פרסום חוצות על גבי מתקני בילבורדס בעיר חולון

4. שירותי התקנה, אחזקה ותפעול פרסום חוצות על גבי מתקני מפה בעיר חולון

5. שירותי התקנה, אחזקה ותפעול פרסום חוצות על גבי מתקני פרסום אלקטרוניים בעיר חולון

הנימוקים:

מכרז לביצוע עבודות אחזקה במבני ציבור

1. תוקף המכרז מסתיים ב – 31.6.2020

2. הוכן מכרז חדש אשר מוכן לפרסום ומתבסס על מחירי "דקל שיפוצים" תוך מתן הנחה מצד המציע.

3. כצעד מקדים למכרז זה, הופץ פרסום לשימוש במחירון "דקל" כספק יחיד ע"י עיריית חולון (רצ"ב נוסח הפרסום).

4. כמענה לפרסום התקבלה התנגדות מצד חברת "טופ רמדור" אשר מתברר כי גם לה מחירון אשר נותן מענה לשימוש במכרז זה (רצ"ב המענה שהתקבל).

5. לאור מענה זה, נמצא כי יש צורך בפרסום מכרז מקדים למחירונים, על מנת לאפשר את התקשרות מכרז מקצועות.

6. צורך זה בא בעיצומה של "תקופת הקורונה" בה העירייה פעלה בהיקף מצומצם וחלקי של כח אדם ועל כן לא ניתן היה להיערך להוצאת מכרז.

7. ממילא גם לא היתה אפשרות ברוב המכריע של הזמן להגיש הצעות, שכן התקנות לשעת חירום הגבילו את האפשרות לצאת מהבית.

תיקון ואחזקה שוטפת של מתקני כלי אצירה עבודות מסגרות ופלסטיק.

8. תוקף המכרז מסתיים ב- 30.5.2020

9. הוכן מכרז חדש אשר מוכן לפרסום ואולם הואיל והעירייה פעלה בהיקף מצומצם בתקופת החירום עקב נגיף הקורונה, הרי שלאחר שובם של כלל עובדי העירייה לעבודה, נוספו הערות חדשות למכרז ועל כן נדרשת עבודה נוספת.

מכרזי פרסום חוצות

10.המדובר במכרזים במסגרתם משלמים הקבלנים הזוכים (הזכיינים) תמורה לעירייה בגין שימוש בשטחי פרסום, כמו גם אגרות שילוט וכיו"ב.

11. לאור הוראות הרשויות המוסמכות בדבר צמצום העבודה במשק בשל תקופת החירום עקב נגיף הקורונה, עיריית חולון נעתרה לפניית הספקים והקפיאה את ההתקשרות הצדדים לתקופה של חודשיים. יוער כי בחודשיים אלה בוצע פרסום עירוני על השלטים.

12. משכך, נדרש כעת להאריך את ההתקשרות בחודשיים.​

החלטת הוועדה

  1. לאור הנימוקים שהוצגו, הנובעים מקשיים אובייקטיבים נוכח תקופת החירום בה המדינה מצויה והחזרה ההדרגתית לשגרה שטרם הושלמה, אנו מאשרים הארכת ההתקשרות במכרזים בסעיף א' למשך 4 חודשים, במכרזים בסעיף ב' למשך 3 חודשים ובמכרזים בסעיף ג' למשך חודשיים (2 חודשים).
  2. מובהר, כי ההתקשרויות תוארכנה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
  3. מערך מכרזים ידאג לפרסם החלטה זו באתר העירוני כנדרש בתקנות בתוך 5 ימי עבודה.​

אמנון ארץ קדושה, גזבר, יו"ר

דני פדר, סגן ומ"מ גזבר, חבר

עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה​​