סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה

סיכום ישיבת ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה

תאריך פרסום:26/05/2020
קובץ מצורף:סיכום ישיבת ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה.pdf

על סדר היום

בקשת מנהל אגף חירום ובטחון, מר דרור שלו, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח עבור מתן שירותי אבטחה ושמירה ע"י החברה למשק ולכלכלה.

​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:​

  1. פניית מנהל אגף חירום ובטחון, מר דרור שלו, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור שמירה ואבטחה.
  2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז שירותי אבטחה ושמירה מס' ש/22/2019, לפי מר דרור שלו.
  3. בידיעת חברי הועדה כי קיימת התקשרות לנושא אבטחה ושמירה עם החברה למשק ולכלכלה מכוח מכרז המסגרת הקודם, אך אין אפשרות להרחיבה בהיקף הנדרש כעת. על כן פנתה העירייה לחברה למשק ולכלכלה לקיים עבורה פיקוח וניהול של התקשרות נוספת, מכוח מכרז המסגרת העדכני ולצרכים החדשים שעלו, בשל הדחיפות הנדרשת להשתמש בשירותים אלו. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הזכיין ככל שיתעוררו; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.
מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת מס' ש/22/2019 לשירותי אבטחה ושמירה - ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק ולכלכלה.

החלטה:​

  1. לצורך ניהול של ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת מס' ש/22/2019 לשירותי אבטחה ושמירה, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח, ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי אבטחה ושמירה ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שנערכת עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
  4. ​בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף 24 שעות, בשל הדחיפות במתן אבטחה לאישיות מאויימת באופן מיידי (ובהתאם לתנאי התקנה הנ"ל). במהלך 24 שעות אלו, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il​ ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם 24 שעות. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
  5. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ על קישור זה. 
  6. החלטה זו בתוקף לצרכי מתן שירותי אבטחה ושמירה, בהתאם להצעות מחיר עפ"י מכרז המסגרת ש/22/2019 הנ"ל, לתקופה של שנה או תום תוקף האישור למכרז המסגרת - לפי המוקדם.
יוער, כי לאור העדר מנכ"ל בפועל בשלב זה, ובהתייעצות עם החברה למשק ולכלכלה, ראש העירייה מינה את גזבר העירייה לשמש בתפקיד יו"ר ועדת השלושה, ועל כן מ"מ הגזבר (מר דני פדר) משמש בתפקיד גזבר. 

אמנון ארץ קדושה, גזבר, יו"ר

דני פדר, סגן ומ"מ גזבר, חבר

עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה​​​​