פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור – בי"ס לווית חן

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות מסגרת לשירותי ניהול לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור – בי"ס לווית חן

תאריך פרסום:15/06/2020
קובץ מצורף:סיכום ישיבת ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים להתקשרות מסגרת לשירותי ניהול לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור.pdf

על סדר היום

בקשת סמנכ"ל תשתיות, מר ערן דוד, לאשר פניה לשירותי ניהול עבור תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור – בי"ס לווית חן ע"י החברה למשק ולכלכלה.

​בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

  1. פניית סמנכ"ל תשתיות, מר ערן דוד, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול בלבד של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור ביצוע תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור – בי"ס לווית חן כמפורט לעיל. לדברי הסמנכ"ל יש לעירייה שירותי פיקוח עצמאים גם לצרכים אלה. פניה זו כוללת גם יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מס' מנ/2/2020.
  2. תכתובת מיילים פנים עירונית עם הסמנכ"ל, המסבירה כי אין לעירייה קבלנים מכוח מכרז המתאימים להיקף עבודות זה (המכרז העירוני הוא רק עד 3 מיליון ₪), ומהן היתרונות בהתקשרות הניהול עם החברה למשק ולכלכלה.
  3. בידיעת חברי ה ועדה כי לעירייה קיים מכרז מסגרת עירוני לבינוי עד הסך של 3 מש"ח ואומדן ביצוע פרוייקט זה הינו כ-16 מל"ש. על כן, העירייה נעזרת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לקבל הצעות מחיר ולדאוג לזמינות קבלנים בהליך מהיר; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; משכ"ל מתכללת פרויקטים ועבודות באופן מלא משלב הרעיון והתכנון ועד לסיום התקשרות מול קבלן לביצוע העבודה; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.  
מכל המסמכים הנ"ל עולה, כי הצורך בשירותי ניהול ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור של החברה למשק ולכלכלה מס' מנ/2/2020, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מס' מנ/2/2020 בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר סמנכ"ל תשתיות, מר ערן דוד.
  5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, כתובת מייל: hadash@holon.muni.il​ ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. לפרטים על החלטות שהתקבלו בעיריית חולון להתקשרות עם משכ"ל יש ללחוץ של הקישור המצורף.
  7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.​
יוער, כי לאור העדר מנכ"ל בפועל בשלב זה, ובהתייעצות עם החברה למשק ולכלכלה, ראש העירייה מינה את גזבר העירייה לשמש בתפקיד יו"ר ועדת השלושה, ועל כן מ"מ הגזבר (מר דני פדר) משמש בתפקיד גזבר. ​

אמנון ארץ קדושה, גזבר, יו"ר

דני פדר, סגן ומ"מ גזבר, חבר

עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה​