פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – אספקה ו/או התקנה של ציוד מחשוב ותקשורת

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – אספקה ו/או התקנה של ציוד מחשוב ותקשורת

תאריך פרסום:25/02/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח אספקה ואו התקנה של ציוד מחשוב ותקשורת

על סדר היום

​בקשה בשם סמנכ"ל תפעול ומינהלה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה ו/או התקנה של ציוד מחשוב ותקשורת ע"י החברה למשק ולכלכלה.

​​​פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – אספקה ו/או התקנה של ציוד מחשוב ותקשורת

חברי הוועדה:

מר יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה – יו"ר
מר יצחק וידבסקי, גזבר העירייה – חבר
עו"ד יונת דיין, היועהמ"ש לעירייה – חברה

על סדר היום

בקשה בשם סמנכ"ל תפעול ומינהלה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה ו/או התקנה של ציוד מחשוב ותקשורת ע"י החברה למשק ולכלכלה.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

  1. פנייה בשם סמנכ"ל תפעול ומנהלה, לחברי הועדה בה מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה בשירותי רכישת ו/או התקנת ציוד מחשוב ותקשורת עירוניים (מחשבים, מדפסות, סורקים, מקרנים, מתגים, תשתיות תקשורת, קווי תקשורת ושירות לכל אלה). מדובר ברכישות מעת לעת, לפי צורך המתע​ורר לאורך השנה בעירייה (לא כולל מוסדות חינוך).
  2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידי במסגרת מכרז לאספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי, מח/12/2017.
  3. בידיעת חברי הועדה כי המכרז עירוני לאספקה התקנה ותחזוקה של מחשוב וציוד היקפי בעירייה (לא כולל מוסדות חינוך) הסתיים ואין מכרז אחר בתוקף או בהליכי הכנה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמת הפריטים בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה ותיאום מועד אספקתם; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לבדוק חשבונות הקבלן ולאשרם; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו ולזמנו לשימוע במידת הצורך; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת ובאפשרותה לנהל התהליך מהר ויעיל יותר מהעירייה בשלב זה.

מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לשירותי אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי, לפי צרכים עירוניים (לא כולל מוסדות חינוך) המתעוררים מעת לעת לאורך השנה.

החלטה:

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לאספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי של החברה למשק ולכלכלה מח/12/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זו יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על אספקה התקנה ותחזוקה של ציוד מחשבים וציוד היקפי ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייתחם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר סמנכ"ל תפעול ומינהלה, מר איתן שטיינר, או מי מטעמו.
  5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' זהבה ביטון, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' זהבה ביטון לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
  7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים העירוניים (לא כולל מוסדות חינוך) המתעוררים לאורך פרק זמן זה.

יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר, חבר
עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה

תאריך:20.2.2018​