פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – שירותי היסעים

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – שירותי היסעים

תאריך פרסום:19/02/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח שירותי היסעים

על סדר היום

​בקשת מנהל היסעים אגף מינהל ובקרה מינהל החינוך, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח שירותי היסעים ע"י החברה למשק ולכלכלה.
​​​חברי הוועדה:

  מר יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה – יו"ר
  מר יצחק וידבסקי, גזבר העירייה – חבר
  עו"ד יונת דיין, היועהמ"ש לעירייה – חברה

על סדר היום:

בקשת מנהל היסעים אגף מינהל ובקרה מינהל החינוך, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח שירותי היסעים ע"י החברה למשק ולכלכלה.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. פניית מנהל היסעים אגף מינהל ובקרה מינהל החינוך, מר רובין בדר, לחברי הועדה בו מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה בשירותי היסעים. מדובר בהסעות מעת לעת, לפי צורך המתעורר נקודתית או תוספת תלמידים וקווי הסעות.
 2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידי במסגרת מכרז מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידים הס/17/2017.
 3. בידיעת חברי הועדה כי בשלוש השנים האחרונות אין מכרז עירוני לשירותי היסעים והעירייה נעזרה כל העת במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרז זה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין וכן לרכז ולבחון הצעות המחיר לכל קו והסעה מתבקשת מכלל הזוכים במכרז המסגרת; לוודא התאמת השירות להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה ותיאום איכות ההסעות ועמידה בתנאי ההזמנות; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לבדוק חשבונות הקבלן ולאשרם; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו ולזמנו לשימוע במידת הצורך; לפקח על הביצוע בפועל של שירותי ההסעות ע"י הקבלנים השונים; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.
 4. מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לשירותי היסעים מתקיים.

החלטה:

 1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לשירותי היסעים של החברה למשק ולכלכלה הס/17/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זו יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
 2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי הסיעים ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייתחם עד למועד כאמור.
 4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז שירותי ההיסעים, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל ההיסעים, מר רובין בדר.
 5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' זהבה ביטון, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' זהבה ביטון לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.
                      
יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר , חבר
עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה
19.2.2018