פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – טוטאל ריסק בתחזוקת עמודי תאורה

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – טוטאל ריסק בתחזוקת עמודי תאורה

תאריך פרסום:19/02/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח טוטאל ריסק בתחזוקת עמודי תאורה

על סדר היום

​בקשת מר עמית חן, מנהל אגף תשתיות במינהל תשתיות, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח  לתחזוקה שוטפת של עמודי תאורה בעיר (גינות ציבוריות ואזור תעשיה) בשיטת "טוטאל ריסק", ע"י החברה למשק ולכלכלה.
​​חברי הוועדה:

  מר יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה – יו"ר
  מר יצחק וידבסקי, גזבר העירייה – חבר
  עו"ד יונת דיין, היועהמ"ש לעירייה – חברה

על סדר היום

בקשת מר עמית חן, מנהל אגף תשתיות במינהל תשתיות, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח  לתחזוקה שוטפת של עמודי תאורה בעיר (גינות ציבוריות ואזור תעשיה) בשיטת "טוטאל ריסק", ע"י החברה למשק ולכלכלה.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

  1. פניית מר עמית חן, מנהל אגף תשתיות, לחברי הועדה בו מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותים עבור תחזוקת עמודי תאורה בעיר בשיטת "טוטאל ריסק".
  2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידי במסגרת מכרז הקמת ואחזקה של מתקני חשמל, אמ/14/2017, לפי עמדת מנהל אגף תשתיות, לצד הסבר בצורך המיידי לצאת בבקשות להצעות מחרי במסגרת מכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה.
  3. לאור הסבר מנהל אגף תשתיות, בידיעת חברי הועדה כי הקבלן המועסק כיום מבקש לסיים ההתקשרות והאגף מעוניין בכך במהירות, ולא לקיים מכרז עירוני חדש כעת.
  4. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לבדוק חשבונות הקבלן ולאשרם; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו ולזמנו לשימוע במידת הצורך; לתכלל פרויקטים ושילוב העבודה בין קבלנים מפקחים ומנהלי פרוייקטים; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.
מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה להקמה ואחזקה של מתקני חשמל.

החלטה:

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת להקמת ואחזקה של מתקני חשמל של החברה למשק ולכלכלה אמ/14/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זו יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי הקמה ואחזרה למתקני חשמל ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייתחם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל אגף תשתיות, מר עמית חן.
  5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' זהבה ביטון, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' זהבה ביטון לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
                
יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר, חבר
עו"ד יונת דיין, עו"ד, יועמ"ש, חברה
           
19.2.2018 ​