פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – ליסינג תפעולי לכלי רכב

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – ליסינג תפעולי לכלי רכב

תאריך פרסום:28/01/2018
קובץ מצורף: פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי לכלי רכב

על סדר היום

​בקשת מנהל מחלקת רכב, מינהל תפעול ומנהלה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי לכלי רכב ע"י החברה למשק ולכלכלה.
​​עפ"י תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987, ועדת השלושה (מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש העירייה) החליטה על התקשרות לשם קבלת שירותי ניהול ופיקוח במכרז מסגרת מאושר ע"י שר הפנים כדלקמן:

פרוטוקול ועדת מכרזים ע"פ נוהל אישור חוזים משותפים לעניין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח –  ליסינג תפעולי לכלי רכב


חברי הוועדה:

מר יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה – יו"ר
מר יצחק וידבסקי, גזבר העירייה – חבר
עו"ד יונת דיין, היועהמ"ש לעירייה – חברה

על סדר היום

בקשת מנהל מחלקת רכב, מינהל תפעול ומנהלה, לאשר פניה לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי לכלי רכב ע"י החברה למשק ולכלכלה.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

  1. פניית מזכירת מחלקת רכב, בשם מנהל מחלקת רכב, מר יואב נר גאון, לחברי הועדה בו מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה בליסינג תפעולי לכלי רכב, לקבלת שירותים עבור קבלת רכב בליסינג עבור סגנית מנהל אגף גנים ונוף, הגב' עדי שוורץ מאור, אשר התחילה לעבוד בעירייה.
  2. מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידי במסגרת מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב, לת/21/2017.
  3. בידיעת חברי הועדה כי בשלוש אין מכרז עירוני לליסינג תפעולי לכלי רכב והעירייה נעזרה כל העת במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרז זה.
  4. ועדת השלושה כבר אישרה רכישת רכב בליסינג תפעולי עבור הגב' עדי שוורץ-מאור, רכב מסוג קיה פיקנטו, אולם לאור כניסת תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ב – 1987 לתוקף, יש צורך באישור להיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה.
מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לליסינג תפעולי לכלי רכב.

החלטה:

  1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לליסינג תפעולי לכלי רכב של החברה למשק ולכלכלה לת/21/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זו יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
  2. להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב ע"י הקבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
  3. ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייתחם עד למועד כאמור.
  4. עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר מנהל מחלקת הרכב, מר יואב נר גאון.
  5. בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' זהבה ביטון, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
  6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' זהבה ביטון לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.

על החתום:

יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר, חבר
יונת דיין, עו"ד, יועמ"ש, חברה
 
28.1.2018

לצפייה בהחלטה החתומה - לחצו כא​ן