פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לקבלת שירותי קוי תקשורת פלוס ISP

פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לקבלת שירותי קוי תקשורת פלוס ISP

תאריך פרסום:21/05/2018
קובץ מצורף:פרוטוקול ועדת מכרזים עפ נוהל אישור חוזים משותפים לקבלת שירותי קוי תקשורת פלוס ISP

על סדר היום

​בקשת סמנכ"ל תפעול ומנהלה, מר איתן שטיינר, לקבלת שירותי קוי תקשורת +ISP  עבור העירייה עפ"י מכרז מס' תנ/37/2017 לאספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית שפרסמה החברה למשק וכלכלה להתקשרות לפי סע' 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) התשל"ב-1972.

​​​חברי הוועדה:

יוסי סילמן, מנכ"ל העירייה – יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר העירייה – חבר
עו"ד יונת דיין, היועהמ"ש לעירייה – חברה

​על סדר היום:

בקשת סמנכ"ל תפעול ומנהלה, מר איתן שטיינר, לקבלת שירותי קוי תקשורת +ISP  עבור העירייה עפ"י מכרז מס' תנ/37/2017 לאספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית שפרסמה החברה למשק וכלכלה להתקשרות לפי סע' 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) התשל"ב-1972.

בפני הוועדה הוצגו המסמכים הבאים:

 1. ​פניית סמנכ"ל תפעול ומנהלה, מר איתן שטיינר, לחברי הועדה בו מפורט הצורך בהיעזרות בשירותי ניהול ופיקוח של החברה למשק ולכלכלה, לקבלת שירותים עבור קוי תקשורת +ISP.
 2. ​מסמך המרכז יתרונות ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה והשירותים הניתנים על ידה במסגרת מכרז שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית מס' תנ/37/2017, לפי מר איתן שטיינר.
 3. בידיעת חברי הועדה כי בשנים האחרונות אין מכרז עירוני לשירותי תקשורת נייחת ואלחוטית והעירייה נעזרה כל העת במכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה, לפי אישור שר הפנים לשימוש במכרזים אלה. החברה למשק ולכלכלה יודעת לתת לעירייה ליווי הכולל בדיקה מקצועית של הצעות המחיר ועמידתם בתנאי כל דין; לוודא התאמה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי העירייה לביצוע בפועל; לעקוב אחר התקציב המרבי של החוזה לרבות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז; לסייע בפתרון מחלוקות עם הקבלן ככל שיתעוררו; וכן יש לחברה למשק ולכלכלה ניסיון רב ומצטבר בנושאים אלה ובליווי ושימוש כחברה מנהלת של מכרזי מסגרת.
 4. ​אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972 להיעזר בשירותי החברה למשק ולכלכה לצורך שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית על בסיס מכרז המסגרת תנ/37/2017 למשך שנה או תקופת האישור למכרז המסגרת (לפי המוקדם) מיום 21.2.2018.

מכל המסמכים הנ"ל עולה כי הצורך בשירותי ניהול ופיקוח ושימוש במכרז המסגרת של החברה למשק ולכלכלה לשירותי תקשורת נייחת ואלחוטית ייענה בדרך טובה ע"י רכישתם מהחברה למשק לכלכלה.

החלטה:

 1. לצורך ניהול על ההתקשרויות שייערכו בין עיריית חולון לבין זכיינים במכרז המסגרת לשירותי קוי תקשורת +ISP  של החברה למשק ולכלכלה תנ/37/2017, יש לעיריית חולון צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח ומירב היתרונות במקרה זה יושגו ע"י עריכת התקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לשם כך.
 2. ​להתקשר עם החברה למשק ולכלכלה לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי קוי תקשורת +ISP  במסגרת ההתקשרות שתיערך עימם במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וזאת בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר.
 3. ​ככל שהועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל החלטה זו להתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות עם החברה למשק ולכלכלה, ככל שכבר ייחתם עד למועד כאמור.
 4. ​עיריית חולון מורה לחברה למשק ולכלכלה לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלבנטיים במכרז לאספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית, בהתאם למפרטים ולדרישות שיעביר סמנכ"ל תפעול ומנהלה, מר איתן שטיינר.
 5. ​בהתאם לתקנה 3(15)(ג) לתקנות הנ"ל, החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט העירוני של העירייה, ורק לאחר חלוף שבעה ימי עבודה מיום הפרסום ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה. במהלך ימים אלה, וכחלק מהפרסום באתר האינטרנט, יימסרו פרטי הקשר של גב' הדס חדד, מנהלת מערך מכרזים, ככתובת לפניות לוועדה בנוגע להחלטה זו, במשך אותם שבעה ימי עבודה. ככל שיהיו פניות לא ייחתם ההסכם עם החברה למשק ולכלכלה טרם קבלת התייחסות הועדה בכתב.
 6. בהתאם לתקנה הנ"ל, ההסכם שייכרת יפורסם באתר האינטרנט העירוני בתוך שבעה ימי עבודה מיום חתימתו, באחריות גב' הדס חדד לדאוג לכך. מעבר לנחוץ, ולמען הסדר הטוב, הועדה מבקשת גם מהחברה למשק ולכלכלה לפרסום החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
 7. החלטה זו בתוקף לשנה או עד תום תוקף מכרז המסגרת של החברה למשק הנ"ל, לפי המוקדם מביניהם, לשם רכישות שוטפות בהתאם לצרכים המתעוררים לאורך פרק זמן זה.

יוסי סילמן, מנכ"ל, יו"ר
יצחק וידבסקי, גזבר, חבר
עו"ד יונת דיין, יועמ"ש, חברה​

תאריך: 21.5.2018