מערך מכרזים

 יחידות העירייה

מינהל כללי
אגף מערך מכרזים
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת הדס חדד
סדר הופעה 1.8
טלפון 03-5027363, 03-5027192
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3, חדר 329
פקס  
מייל mihrazim@holon.muni.il
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
א', ב', ג', ה': 13:00-08:30
ד': אין קבלת קהל
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור

מטרת קיום מכרזים ברשות הציבורית

מטרות המכרז הנערך ברשות מקומית הן לתת לכלל המשתתפים הפוטנציאליים את ההזדמנות להתחרות בתנאים של שוויון, שקיפות ואחידות בתנאים ולרשות המקומית, את האפשרות להשיג את ההצעה הטובה ביותר, בהתאם לצרכיה.

העקרונות לניהול מכרזים הם

 • קיומה של תחרות הוגנת ושווה הפתוחה להשתתפות כלל הציבור.
 • שמירת סודיות.
 • מניעת ניגוד עניינים.
 • בחירת ההצעה הזולה/הגבוהה/הטובה ביותר לעירייה מתוך כלל ההצעות שהוגשו והעומדת בתנאי המכרז.

מערך המכרזים אמון על:

 • ריכוז המידע והמסמכים מיוזמי המכרז ברשות, טרם פרסום המכרז לצורך הכנת מכרז התואם לצרכי העירייה.
 • ניהול וריכוז המכרז משלב התנעתו ועד לשלב בחירת ספק וחתימה על הסכם התקשרות עימו.
 • בדיקת מודלים כלכליים מתאמים לסוגי המכרזים השונים.
 • ביצוע תמחור לצורך הכנת אומדן למכרז.
 • מעקב אחר תוקף הסכמים, ערבויות וביטוחים של ספקי העירייה, שנבחרו במכרז.
 • ניהול ועדת המכרזים ופרסום המלצות ראש העירייה על בחירת הזוכים במכרזים וקולות קוראים שפורסמו.
 • פרסום מכרזי העירייה בעיתונות ובאתר העירוני ומעקב אחר רכישת מכרזי העירייה והשתתפות ספקים במכרזים השונים.
 • ריכוז ועדת השלושה והועדה להרחבת חוזים.
 • ניהול וריכוז ההתקשרות עם ספקים, מציעים וזוכים במכרזים וקולות קוראים.
 • ניהול ספר קבלנים וספקים.
 • טיפול בערבויות השונות המתקבלות מספקי העירייה.

​למי אסור להשתתף במכרז?

סעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
א. "(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב"-בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." 
הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114).
ב. סעיף 174 לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם עירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.​
מנהל/ת:טלפון  
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
א', ב', ג', ה': 13:00-08:30
ד': אין קבלת קהל
קבצים מצורפים
מנהל/ת:הדס חדד
טלפון:03-5027363, 03-5027192
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3, חדר 329
דואל:mihrazim@holon.muni.il
קבלת קהל:
א', ב', ג', ה': 13:00-08:30
ד': אין קבלת קהל

מטרת קיום מכרזים ברשות הציבורית

מטרות המכרז הנערך ברשות מקומית הן לתת לכלל המשתתפים הפוטנציאליים את ההזדמנות להתחרות בתנאים של שוויון, שקיפות ואחידות בתנאים ולרשות המקומית, את האפשרות להשיג את ההצעה הטובה ביותר, בהתאם לצרכיה.

העקרונות לניהול מכרזים הם

 • קיומה של תחרות הוגנת ושווה הפתוחה להשתתפות כלל הציבור.
 • שמירת סודיות.
 • מניעת ניגוד עניינים.
 • בחירת ההצעה הזולה/הגבוהה/הטובה ביותר לעירייה מתוך כלל ההצעות שהוגשו והעומדת בתנאי המכרז.

מערך המכרזים אמון על:

 • ריכוז המידע והמסמכים מיוזמי המכרז ברשות, טרם פרסום המכרז לצורך הכנת מכרז התואם לצרכי העירייה.
 • ניהול וריכוז המכרז משלב התנעתו ועד לשלב בחירת ספק וחתימה על הסכם התקשרות עימו.
 • בדיקת מודלים כלכליים מתאמים לסוגי המכרזים השונים.
 • ביצוע תמחור לצורך הכנת אומדן למכרז.
 • מעקב אחר תוקף הסכמים, ערבויות וביטוחים של ספקי העירייה, שנבחרו במכרז.
 • ניהול ועדת המכרזים ופרסום המלצות ראש העירייה על בחירת הזוכים במכרזים וקולות קוראים שפורסמו.
 • פרסום מכרזי העירייה בעיתונות ובאתר העירוני ומעקב אחר רכישת מכרזי העירייה והשתתפות ספקים במכרזים השונים.
 • ריכוז ועדת השלושה והועדה להרחבת חוזים.
 • ניהול וריכוז ההתקשרות עם ספקים, מציעים וזוכים במכרזים וקולות קוראים.
 • ניהול ספר קבלנים וספקים.
 • טיפול בערבויות השונות המתקבלות מספקי העירייה.

​למי אסור להשתתף במכרז?

סעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
א. "(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב"-בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." 
הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114).
ב. סעיף 174 לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם עירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.​

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל/ת
הדס חדד